DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

12 октомври 1986

12 октомври 1986

мир на теб; всяка дума, която чувстваш, че не е правилна и те смущава, чувствай се свободна да поправиш; Аз, Бог, ти давам това чувство; Васула, щастлива ли си?

Повече от щастлива, преливам от щастие.

(Не мога да опиша когато чувствам Божията Обич в мен.)

(По-късно дойде ангелът ми:)

аз съм Дан; пред теб съм;

Дан! Как е възможно?

спомняш ли си какво те учих? бъди внимателна, за да разпознаваш и различаваш; работи по този начин и ще напредваш; слава на Бога;

Защо дойде?

защото много те обичам; опирай се на Яхве, защото е твоят Избавител;

Защо дойде?

аз поисках да дойда; помни, опирай се на Бога; обичам те, наистина; опри се на Яхве и върви в мир;1

аз, Дан, те благославям в името на Бога Отец, на Любимия Му Син, Иисус Христос, и на Светия Дух; аз съм Божи служител.

Спомняш ли си как бях преди осем месеца?

спомням си, беше безразлична към Бога;

Да. Спомняш ли си, когато ми спомена Божието Име и го написа?

да;

Каза: “Бог е до теб и те обича.” Беше сякаш ми казваше: “Днес времето е хубаво.” Такова беше отношението ми.

и по-лошо…

След това, всички нападения, които претърпях. Чувствах се сякаш минавам през ЧИСТИЛИЩЕТО!

приеми го по този начин;

Представям си, че нещо подобно преминава човек след смъртта. ЧИСТИЛИЩЕТО, след това, след пречистването, всичко е по-чисто… Човек става по-чист и издигнат... Обичам Бога толкова много!… Бог действително ли иска да бъдем задушевни с Него?

да, позови Го, обърни се към Бога;

Мога ли?

да, Светлината е тук…2

обичам те, ще ти помогна; Аз съм Мир;
чувствай Me;3 ще те приютя, ще те закрилям;

Бог поиска да напиша Посланието Му, което ни даде на 8 октомври 1986.

да! мир на теб; Аз, Бог, те зова сега; ето Посланието Ми: помнете, че Аз, Бог, живея; живея, съществувам; още ли се съмнявате? още ли анализирате по какъв начин? да не би да имате намерение да прекарате целия си живот, анализирайки Ме, диагностицирайки Ме, провеждайки безкрайни разговори дали Аз Съм или не? защо?

чуйте Ме: когато в началото поставих основите на земята, бях изпълнен с радост; разпрострях звездите и назовах всяка една от тях; по-късно, с обич и щастие, ви създадох; с Ръцете Си ви оформих, давайки ви диханието на живота; вдигнах ви и ви благослових; -Аз съм вашият Свят Отец; след това, изпратих при вас мъдри хора да ви водят и да ви учат как започна Творението; разкрих ви Себе Си,4 за да ви науча как започнаха основите ви, кой е вашият Създател;

Аз, Бог, съм вашият Отец; и сега, се изразходвате поколение след поколение, пресявайки Ме, анализирайки Ме, оставайки в постоянен мрак, бягайки от Мен, създавайки хаос сред вас; не можете ли да схванете, че се колите един друг, предизвиквайки войни, ненавиждайки се един друг, изкоренявайки родове и градове, оставяйки пусти родините си, вдовици жените си и сираци децата си, проявявайки само омраза? къде? къде отидоха всичките Ми благословии? къде отиде обичта, с която ви благослових? къде са децата Ми, къде са, къде отидоха? не мога вече да ги разпозная,5 къде отидоха? Лукавият ги повика, наемайки ги като оръжия, за да угаси малкото светлина, която беше останала в тях и да ги унищожи изцяло;

изпитвам болка и плача, гледайки любимите Mи деца да се губят завинаги! да не би да излъчвам гняв, омраза или разрушение? да не би да сте повярвали, че съм Бог на войната? не съм ли Бог на Мир и Обич? чуйте Ме, о деца, създадени от Моите Собствени Ръце, идващи от люлката, която направих за вас, произхождащи от Ръцете Ми, които ви държаха на Гръдта Ми, благословени от дълбините на Сърцето Ми, излекувани от Любимия Ми Син, Иисус Христос, обичани и грижливо пазени от Мен, какво стана с вас? някъде смятате, че се направлявате?

чуйте Ме: завърнете се при Мен, върнете се при Мен, който ви обичам; учете се от Мен; Свят съм, бъдете Свети, живейте Свято; не се отричайте от Мен, казвайки Ми, че не Ме познавате, и че никога не сте Ме познавали; представихте си, че никога не съм съществувал, и че Словото Ми е просто развлечение на Евреите? повярвайте в Словото Ми, защото Аз съм Неговият Автор;

Словото Ми е живо, както Аз съм жив; ако не беше, нямаше да можете и вие да бъдете; чуйте Ме, животът е само кратко преминаване и вие бързо го изминавате; как можете да се чувствате щастливи с живот, който се губи? как би могъл някой от вас да вярва, че сте способни да оцелеете в мрака? дори една тръстикова пръчка не може да живее без светлина; Аз съм Светлината и намирайки се в Мен, ще живеете; Аз светя, за да виждат всички и да се намират в Светлината Ми;

Сърцето Ми страда гледайки ви в зъбите на лукавия, оставайки в мрака; мога да ви чуя всички, как се съмнявате и как Ме анализирате, как отвръщате лицето си от Мен, отказвайки да чуете, отказвайки да видите! затворихте за Мен вратите си… Моите! Собствените Ми деца Ме анализират! мнозина от вас не вярват в Мен! как Ме забравихте? как може едно дете да забрави баща си или да се съмнява в това, че има баща? назовете Ми дете, което да вярва, че е дошло от само себе си… защо, защо някои Мои деца Ми причиняват такава мъка?

Аз Бог, съм вашият Отец, вашият Създател и ви обичам всички; признайте Ме… не се съмнявайте и не се страхувайте от Мен, страхувайте се само, когато въставате срещу Мен; защо избягайхте от Мен? имайте Небето за ваш дом; Моят Дом е ваш дом;

деца, деца, да не би да се отричате от Мен, защото не съответствам на научния свят, който създадохте? дали се опитвате да разрушите духовния си живот? дали се присмивате на онези, които все още имат вяра в Мен, наричайки ги мечтатели? тези, на които се присмивате, наричайки ги мечтатели, са тези, които са будни и Домът Ми ще бъде техен дом, поделяйки си всичко, каквото имам; и ще почиват в Моите пасбища, без нищо да им липсва, без никога повече да страдат;

Свят съм, затова бъдете свети, живейте свято; прославете Ме; приемете Ме; вярвайте в Мен и Ме обичайте; бъдете в Светлината Ми; чуйте Ме сега:

Аз Бог, се разкривам отново във вашата епоха; да! във вашето време; Аз съм същият; винаги съм с вас; прослави Ме и помни: ще продължа да те зова, Васула; имай Моя Мир; ще те напътствам; обичам те;

помни: ще ви обединя наново;

(По-късно:)

щастлива ли си да си с Мен? остави сега своите грижи и се чувствай щастлива;

Аз, Бог, съм същият; водя Своите по същия начин; благославям ви всички; узнай, Васула, че Аз, Бог, те водя;6 остани при Мен, никога не се страхувай от Мен; размисляй повече, дъще, върху Святостта Ми; напиши сега това:

Аз съм Яхве, който те водя; дъще на Моя избор, от сътворението на света водех Евреите пророци, учейки ги, напътствайки ги и помагайки им да Ме признаят; Аз, Яхве, съм същият Бог;7 водих много мъдреци; Аз, Бог, работя по същия начин; възнамерявам да ви доведа всички обратно при Мен; ще остана близо до вас; узнай, че Аз, Бог, ще ви събера всички да изпълните Моите светилища; разкривам ви Себе Си отново, за да ви доведа всички обратно при Мен;

гледах ви да се разпилявате, изоставяйки Ме и забравяйки Ме; чаках да се подобрят законодателните ви правилници; напомнях ви, че животът ви е просто краткотрайно преминаване през земята; напомнях ви, че съм ви благословил; не бързам да се гневя; Аз, Бог, съм изпълнен с обич;


1 Един ден преди това послание, признах на Бога колко бях обикнала своя ангел Даниил и че се чувствах приятно и в мир с него, но Бог ми поиска да оставя Даниил сега и да съм с Него, защото Той Самият желае да ме учи. Бях се натъжила, смятайки, че никога вече няма да говоря с Дан.
2 Ангелът ми отстъпи пред Иисусовото Присъствие. Заговори Иисус.
3 Иисус искаше да чувствам Присъствието Му.
4 На хора, които като мен бяха забравили Бога.
5 Бог каза тези думи, изпълнен с тъга. Бог създаде човека по Своя образ, а сега самият човек разруши този образ.
6 Затруднявах се наистина да приема, че е Всевишният, който ми говореше по този прост начин. Умът ми се смайваше.
7 Изх. 3:15 “Господ, Богът на предците ви, Богът на Авраам, Богът на Исаак и на Яков.”

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Господ, Желая Това Единство
Утешителят

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message