DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Den Heliga Rosenkransen »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4   NEXT

Ljusets mysterier

Meditationer från Sant Liv i Gud

1. Jesu dop i Jordan (Matt 3:13-17)

“Den Helige Ande säger: för att se Gud och erkänna Honom som er Fader måste ni födas av Mig, den Helige Ande, av nåd, hur skulle ni annars se Gud? har ett barn innan det blivit fött någonsin sett sin far? inte förrän det är fött får det se sin far. Så är det också med er andliga födelse genom Mig. Kött är kött och har köttets synförmåga, men den som är född av Anden får en vision av Gud som gör honom i stånd att fatta Gud, erkänna honom och tränga in i hans djup.” (7 juni 1998)

2. Bröllopet i Kana (Joh 2:1-12)

finn din tröst i Hennes omfamning och i samma famn som bar Min Son genom öknen in i Egypten; vörda Modern som vördade Mig med Sin välvilja; har Jag inte Själv gett Henne höga ynnestbevis? Jag har utfört stora ting för Kvinnan klädd i solen, och från dagen då Min Ande överskuggade Henne skulle alla släkten kalla Henne Salig ... ödmjuka er ande, ödmjuka den ännu mer i dessa dagar och sluta upp med att kritisera när ni borde bönfalla Henne om hjälp; vem säger att Jag inte kommer att lyssna på Henne? Har inte er Moder ingripit i Kana? Jag gjorde dessa tecken så att er ande skulle förstå vad er ande förnekar idag:(1) detta tecken var avsett för alla kommande tidsåldrar; Kvinnan klädd i solen, klädd i Min helige Ande, trefalt Helig och som uppfyller jorden, räknas som Guds Moder;” (27 januari 1996)

1 Gud talar endast till dem som förnekar vår Välsignade Moder och inte visar Henne vördnad.

3. Jesus förkunnar Guds rike och kallar till omvändelse.
(Mark 1:15)

"Gud kommer till er alla, också till den sämsta av er; återvänd till Gud så skall Han återvända till er; kom och ta plats i Hans Hjärta så som han bereder en plats i ert; låt det bli känt att utan innerliga böner kommer ni aldrig att kunna se Guds Rike; Hans rike på jorden är nära; kom ihåg, det Gud önskar av er är hjärtats omvändelse ? var inte rädda för att erkänna era synder; lev och praktisera biktens sakrament; Mina barn, Jag välsignar er alla." (23 april 1993)

4. Kristi förklaring (Luk 9:28-36)

“Kärleken skall då utföra Sin Vilja i dig, och Min Frid skall härska i ditt hjärta, och din själ skall återspegla Min Bild, och din ande skall tillbe Mig i samklang med Min Ande, och din kropp skall förkasta allt som inte är heligt, eftersom Jag skall förvandla den och fullkomna den i förening med Min Förhärligade Kropp, till ett altare åt Mig, din Gud; du skall dela Mina lidanden men också Min glädje; Jag skall fortsätta att undervisa dig så att du bär vittnesbörd, inte bara om en korsfäst Kristus utan också om en uppstånden och segerrik Kristus Jag skall påminna var och en om att under, tecken och kraftgärningar också är en del av Mig kom nu; ” (13 april 1991)

“liksom vid Min förklaring skall Jag göra Min Kyrka strålande så att den får tillbaka all sin ungdoms glans, som Hon hade under sin brudtid;” (20.10.90) “och Min Vilja skall ske på jorden såsom i Himmelen ty ni skall vara ett, och tillbe Mig runt ett Tabernakel med kärlek i hjärtat och med en Eld brinnande inom er; Jag skall uppfylla Min prästerliga förbön; på jorden såsom i Himmelen, era själar skall vara rotade i Mig, i Kärleken, i Enhet och vara fyllda till brädden med Min Andes hela fullhet; ja, Mina älskade, Jag skall inte bara ge er ert dagliga bröd, utan också en dold Skatt ur Mitt Hjärta: Det Himmelska Mannat,4 som förvandlar och upplyfter er ande till en avbild av Min Ande; ni skall bli förvandlade genom Min Andes utgjutande; ” (19.12.90) “Jag skall göra var och en av er till en strålande stad, Jag skall förnya er helt, för det är så Jag skall göra er redo för bröllopet med Min Helige Ande;” (13.5.91) “Jag är på väg tillbaka för att förvandla hela Min skapelse i den godhet och helighet som ges i Sanningen;” (21.12.92)

1 Det är den Helige Ande.

5. Jesus instiftar Eukaristin
(nattvarden, Joh 13)

“Jag uppenbarar Min Nåd för er, och frälsning har givits er genom Min Son, Jesus Kristus; för att göra er fria offrade Han Sig för er; för att ni skulle få del av Gudomligt Liv instiftade Han den Heliga Eukaristin för att helga er med Sin Kropp och Sitt Blod; ni tar inte del av vilket bröd eller vin som helst, utan ni tar del av Gud Själv; om ni bara ville begrunda detta Mysterium och förstå det helt och fullt! den Oåtkomlige Guden är Åtkomlig för er, den Osynlige Guden är synlig för er, redo att gudomliggöra er; Han vilkens storhet övergår alla änglastyrkor och alla varelser och allt som har skapats, står till ditt förfogande, skapelse! Gud Själv erbjuds åt er för att ge er tillbaka er gudomlighet och gudomliggöra er själ så att ni kan gå in i det Eviga Livet; (30 juni 1999) “Jag skall återupprätta Min Eukaristi i de hus1 som har blivit berövade Min Närvaro och de skall bli heliga; ” (16.10.2000)

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4   NEXT

 

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Du måste ha fullt förtroende för Mig
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag, din Gud, levde i din ödemark
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message