DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Fortsättning: Den Helige Andes Lovsång (ii)

June 7, 1998

(Söndag, Pingstdagen) 1

(Den Helige Ande fortsätter Sitt Gudomliga Budskap från den 22 april 1998.)

åh .... Min Vassula .... Jag har utvalt dig och Jag har inte förkastat dig trots att även du hade upphört att vara till; och därför skall Jag på samma sätt visa Min outsägliga tillgivenhet och Min gudomliga makt för var och en som är villig;2 Jag skall inte avvisa er, men ser ni hur Min Kärlek till er tvingar Mig att vara mild? i dessa dagar stiger Jag ned tillsammans med Fadern och Sonen som tre Vittnen; Gud Fadern är Ande,3 som sänder Mig, Sanningens Ande,4 att vara hos er för alltid och leda er till hela Sanningen;

Guds Ord, Ljuset och Frälsaren som existerat alltsedan begynnelsen, som är närmast Faderns Hjärta, har vittnat och gjort Fadern känd för er; ni har blivit köpta och betalning är given med Hans eget Blod; har ni inte läst att Guds Ord är levande och verksamt och vittnar på jorden liksom Jag och Fadern vittnar? den Helige som köpte Sin Kyrka med Sitt Blod,5 vittnar med sitt Blod, och Jag, Sanningens Helige Ande, som leder er till hela Sanningen6 vittnar med Vattnet; 7

Vi är därför tre Vittnen och Vi alla tre är samstämmiga, eftersom Vi är endast En Gud,8 med en Vilja, en Makt och ett Herravälde; vilken bild har du, skapelse, gjort dig av Mig, du som ännu inte känner Mig? ... och ändå har Jag aldrig upphört att vittna; Jag har aldrig hållit Mig gömd ....9

O Outsägliga Ljus av Skönhet,
Dina Gudomliga Ögon var milda och leende,
Du log mot mig och jag fann att jag log tillbaka mot Dig.
Ditt Ansikte, O Du Helige, hade en änglalik behagfullhet;

Ditt Heliga Ansikte som utstrålade Kärlek och Renhet
var alldeles nära mitt.

Jag befann mig inte ens i djup meditation,
när Du överraskade mig med att visa Dig för mig;

Fastän Hans Ansikte var helt igenom tillbedjansvärt,
var det Ögonen som drog min uppmärksamhet till sig

och gjorde mig full av vördnad och beundran;

kärleken i Din blick
som såg på mig med outsäglig ömhet
var som två glimmande stjärnor,
de liknade ett turkosfärgat hav
av klarhet och frid;
vad kan jag, en stackars mask, säga?

Dina Gudomliga Ögon, min Herre,
är som en Liturgi, en ocean av Kärlek,
ett Paradis och en förtärande eld
för den som oförtjänt har fått se in i dem…

välsignad är du, vars öron Jag har öppnat, må dina vägar förbli raka i Vår Vishet så att du kan göra Vår Gudomliga Vilja;

lita på Mig, älskade, för Jag skall föra så många som möjligt till förening med Vår Enhet och Jag skall fylla dem med Ljus så att de fylls av Vår Treeniga Gudoms absoluta fullhet;

– kom och lär: i svårigheter är Jag alltid med dig; Jag är din Tröstare, och där förtvivlan råder, tröstar Jag och helar; Jag är Livgivaren och med dopets kyss blåser Jag på dig, Jag förnyar dig; Jag förnyar dig så att dina naturliga böjelser, som är så motstridiga mot Gud och så mänskliga och världsliga, och leder till döden, kan förvandlas och gudomliggöras i Min Gudomlighet och Min Upphöjdhet och bli som änglarnas och helgonens;

Jag försöker att dra er alla in i ett barnaskap av gudomlig Kärlek med Fadern och Sonen och Mig Själv så att ni rör er i Oss och Vi rör oss i er;

Jag kan förvandla era stängda sinnen och befria dem så att era tankar och ert tal bara kommer att gälla andliga ting; säg därför inte: ”Jag är dödsdömd genom Satans dödsdops kyss”; nej! inte om du kommer till Mig nu; Jag är motgiftet mot Satans dödliga kyss; Jag är motgiftet mot själva Döden .... det är sant att utan Mig är din kropp död, men med Mig är din kropp levande och i Mig och genom Mig kommer du att räknas som ett Guds barn; det är därför ni måste tillåta Mig att härska i era hjärtan och göra er till den Allra Högstes söner och döttrar;

Skriften säger:10 ”saliga är de renhjärtade: de skall se Gud;” för att se Gud och erkänna Honom som er Fader måste ni födas av Mig, den Helige Ande, av nåd; hur skulle ni annars kunna se Gud? har ett barn innan det blivit fött någonsin sett sin far? inte förrän det är fött får det se sin far; så är det också med er andliga födelse genom Mig; kött är kött och har köttets synförmåga; men den som är född av Anden får en vision av Gud som gör honom i stånd att fatta Gud, erkänna Honom och tränga in i Hans djup;

kom därför och skynda på dina steg, gå framåt så skall Jag bära dig på Mina Vingar för att sväva bland skyarna och föra dig till platsen där du blir upptagen till Vårt barn, där alla Mina helgon är, smorda av Oss trefalt Heliga; visste du då inte att även du har fått dig en plats tilldelad bland dem?

var förtröstansfull och kom till Mig så skall Jag förvandla dig från rebell till en rättfärdig varelse, och Jag skall leda din själ till helgelse och därefter kommer synden inte längre att ha någon makt över dig; synden är som en ond herre i dig och du bör inte ge den herren något tillfälle i något ögonblick att härska över dig; men Jag, som är Källan till allt som är Gott, kan övermanna din onde herre synden, ty Min Lag är en Godhetens och Livets Lag som besegrar alla dina onda böjelser;

kom och finn Mig i hjärtats enkelhet och fäst ditt hjärta vid Mig; kom inte till Mig med misstro eller med världslig vältalighet; närma dig Mig, inte med högmod, last eller svekfullhet, ingen som kommer på det sättet kan någonsin fatta Mig eller se Mig, men de själar som vandrar i ångerns och oskuldens ljus kommer inte att sakna Min Närvaro; Jag skall komma flygande till dem från Min Härlighet i ett strålande ljus, åtföljd av myriader av änglar, för att hela dem, förnya dem och göra dem till en ande med Min så att de får ärva Mitt Rike; kött och blod kan inte ärva Mitt Rike, ty det som är förgängligt kan inte ärva det som varar i evighet;

sedan, för att låta dig förstå vem den Unike, Treenige Guden är, dock En och av samma väsen, skall Jag ta bort din skuld, och strömma genom dig som en flod som ger liv åt din torka och ofruktbarhet; ingen är värdig att se Gud, det är sant, om någon bland er vore fullkomlig, men saknade Visheten och Ljuset som kommer från Mig, skulle han ändå räknas som ingenting;

djupen hos Gud är rikedomar som inte är av denna världen, och att rymma dem är omöjligt utan Mig; att genomskåda Guds motiv eller förstå Hans vägar utan Mig är omöjligt, men om du skulle låta Mig bli erkänd i ditt medvetande, och få tränga in i ditt förstånd, då skall Jag forma dig i Mig så att du verkligen kan behaga Oss; din överlåtelse åt Mig är det enda sättet för Mig att förvandla ditt sinne så att du får Kristi sinne och upptäcker Vår Vilja och vet vad som är gott, vad Vi vill och vad som är det rätta att göra; så tillåt inte ditt kött 11 att protestera ....

fastän Jag verkar vara otillgänglig för ögat och oåtkomlig, helt och hållet osedd, låter Jag Mig ses i full klarhet; Jag yttrar ord av Vishet, och liksom en vän anförtror sig åt en vän, så anförtror Jag Mina hemligheter åt dig, Jag döljer inte någon av dem för dig; Jag möter dig ansikte mot ansikte och Jag, som inte har form, tar form i din ande;12

åh, Vassula, Jag är helt och hållet ett återsken av det eviga ljuset och som i en ren spegelbild förstoras Min Storhet i hela skapelsen; här är Jag nu, och låter Mig bli känd av dig också på detta sätt,13 dock utan att förlora Min transcendens; Jag fyller dig med Min Kunskap, och fastän detta flöde av transcendent ljus som Jag ingjuter i dig övergår vad du kan rymma14 trots det, erbjuder Jag dig Vårt Rikes skatter för att smycka, inte bara din själ, utan alla de andras också;

Jag är, för dem som älskar Mig, verkligen mer strålande än solen, Jag lyser starkare än alla stjärnbilder tillsammans, och eftersom Jag går utöver allt, kan Jag fylla allt med Min klarhet utan att bli innesluten av deras gränser; det är så Jag sprider Mitt Ljus i din själ, och befaller alla ting i dig att vara goda så att du i din tur återspeglar Min Godhet och växer till i dygd;


1 Enligt den ortodoxa kalendern.
2 Den Helige Ande talar nu till hela världen.
3 Joh 4:24. Även St Paulus i 1 Kor. 15:45 talar om Kristus som ”en Ande som ger liv”. Beskrivningen ”Ande” i den bibliska meningen definierar inte i första hand Guds natur, utan den beskriver Hans livgivande aktivitet. Gud är Ande genom att Han ger Anden.
5 Genom Hans Offer fick vi Evigt liv.
6 I Joh 16:12-13 säger Jesus till Sina lärjungar: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när Han kommer, Sanningens Ande, skall Han vägleda er till hela Sanningen...” Det är ett misstag att tala om ett slut på Uppenbarelsen och behandla den som en deponerad samling meningar. Gud är aktiv och levande och kommer att fortsätta att visa sig genom den Helige Ande och aldrig upphöra att göra så. När man säger på latin: ”complere” betyder det att Kristus är den fulla, kompletta uppenbarelsen av Gud, inte att Han skall sluta att uppenbara sig för mänskligheten. Den Heliga Skrift är det berättande vittnesbördet om Jesus Kristus. Det är inte Guds sista ord.
7 Genom dopet.
8I väsendets enhet.
9 I denna stund såg jag ett Ansikte badande i ljus, vackrare än den vackraste ängel. Han som är utan form antog en form; denna syn av den Helige Ande, som ville visa sig i sin gränslösa kärlek, en oförtjänt gåva till en ovärdig varelse som jag, fick mitt hjärta att jubla. Varje gång minnet av denna syn återkom till mig gladde jag mig på nytt. Den kan inte förblekna från mitt minne, denna syn av Hans Heliga Ansikte kommer att bli kvar i mig för alltid.
10 Matt. 5:8.
11 Här betyder det den mänskliga anden.
12 I detta ögonblick visade sig samma syn igen för mig, visionen av den Helige Andes Ansikte badande i outsägligt ljus.
13 Genom att uppenbara sig och visa Sitt Ansikte för mig.
14 Dvs. övergår min fattningsförmåga.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message