DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

1 mars 2010

Herre

Jag Är! Min Närvaro är med dig; Jag skall läka dina sår; Min Vassula, Jag har utvalt just dig av hela mänskligheten till att uppenbara Mitt Ord för detta släkte; bli aldrig modfälld; Jag kommer till din undsättning;

de sätter Mig på prov! fatta mod, Mitt barn... Jag säger detta till Kyrkorna;

att i er egen tid avvisa den Helige Andes gåvor, liksom i det förflutna, som är till för Kyrkans gagn och framgång, detta ert avvisande är en styggelse för Mina Ögon; en andlig död som har smugit sig in i er! avfällingar som bedrövar Min Helige Ande! det är dessa som har avfallit till andlig lättja och heresi; förstår du? hur kan Min Helige Ande vistas i dem när de behärskas av lättja och andra synder? hur skulle de någonsin kunna se med hjälp av Min Helige Andes Ljus när de bär på fientlighet i sina hjärtan och dessutom härbärgerar så många synder?

Jag säger dig, det är bara genom Min Helige Andes nåd som Sanningen kan avslöjas för dem; Jag sörjer när så många av Mina präster inte söker efter Mig; och ännu värre, när de lägger märke till en själ som upptänts av gudomlig Kärlek till Mig, som gläds åt Mig och inte åt världen, som föredrar Mig framför alla världens lockelser och är förälskad i Min Närvaro - då växer deras förbittring ännu mer; de begåvade själar som Jag valde att ge fördelar trampas ned av dem antingen genom andlig avund eller genom en rationalistisk ande; de accepterar inte Mitt språk genom vilket Jag undervisar er, för deras kött förstår det genom köttet; medan Jag undervisar andliga ämnen genom Anden; de är som Skriften säger om dem, "den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom, och kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt …”1denna andliga blindhet kommer aldrig att tillåta deras egon att dö så att de kan förstå den främsta dygden som är kärleken; kärleken som är den största av dygderna och det är efter måttet på den dygden som ni alla kommer att bli dömda till slut;

det är riktigt att säga när du vittnar i Mitt Namn, Vassula, att all tro och allt hopp har sin grund i denna dygd och det är genom att göra gott, genom att vara godhjärtad, kärleksfull, barmhärtig och ha ett ödmjukt hjärta som de kommer att se Gud och ärva Mitt Kungarike; med andra ord: de renhjärtade...2 ja! Guds Ord är återlösning, frälsande hjälp; det är Guds kunskap, vilken endast är möjlig att känna till för dem som äger Oss3; det är själva Guds Ord som är Kärlek; och på grund av Kärleken blev jag villigt människa, Jag bar villigt Mitt Kors; mångas syn blev skymd när de såg Mig Återuppstånden;

- kärleken är helig, den är symbolen för Min Bild och allt som Jag representerar;
- kärleken är mer än rikedomar; ja!
- kärleken strålar starkare än solen eftersom den lyser starkare än alla andra dygder, att jämföras med ljus,
- kärleken är en outtömlig skatt för mänskligheten eftersom den gläds mer åt att ge än åt att få;
- kärleken hyser inget egenintresse utan skänker av sig själv åt hela mänskligheten;

vem som än äger denna dygd härskar med Mig; gudomlig kraft är en gåva till er från Mig och den kan ges till er i enlighet med det mått av kärlek som ni äger; begrunda vad som är rätt och vad som är fel och kom till insikt; insikt om att sträva efter att ge upp er själva för att uppnå kärlek och när ni en gång gjort er förtjänta av den och krönts med den, så kommer den att leda er till okränkbar helighet för evigt, eftersom den innebär seger i all evighet!

så låt inte era sinnen bli förledda genom korruption och illvilja, och heller inte genom en fascination av att göra det som är ont; Jag säger er, lev ett obefläckat liv så att jag förenar er själ med Min Helige Ande, Den som ni kallar den Osynlige; ni kan varken åstadkomma en stadig grund eller skjuta djupa rötter i Mig om ni inte äger kärlek;

- kärleken är som rodret på en båt som för er till ert mål; utan det är ni utlämnade till att driva med varje ström och föras vilse;
- kärleken leder dig till ditt verkliga mål och det är till Mig; den gör det även möjligt för dig att känna igen Mig i din broder och att älska honom; vad tjänar det till om du inte längre hyser någon kärlek för din broder och ivrar för Kyrkan? kom då och andas in Mig och ta emot Mina gåvor och dessa dygder;

Jag behöver, släkte, er fullständiga frigjordhet och dag för dag kommer Jag att växa till i er medan ert ego och er självhävdelse kommer att avta; på så sätt kommer Jag att fjärma er från denna korrupta värld och låta er komma in i Mitt Hjärta; var välsignade alla ni som nu är villiga att följa Mina föreskrifter; ic


11 Kor 2:14
2Matt 5:8
3Den Heliga Treenigheten

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message