DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Pilgrimsresor & retreater » Holy Land Pilgrimage 2000 » Korsets upphöjdhet »

Korsets upphöjdhet

 

av Vassula

 

I Din stora nåd har Du böjt Dig ned till oss,
Du har sjungit hymner för att glädja oss;
Som en brudgum som förbereder sin brud för en festmåltid,
har Du, mänsklighetens Älskare,
förberett en kunglig festmåltid för oss alla,
så att vi kan njuta av överflödet i Ditt Hus.
Du låter oss dricka från Din glädjes strömmar;
för hos Dig, min Herre, finns Livets Källa;
Låt vår själ, som en hjort som längtar efter bäckens vatten
törsta efter Livets Gud,
Hoppets Gud,
Tröstens Gud.
Låt nu vår själ njuta av Din ljuvlighet,
Och undervisa oss på det mest underbara sätt;
Amen

 

Jesus säger i ett av budskapen: "Varje strävan från Mina skapade varelser idag efter att bygga upp Mitt fallfärdiga Hus, gör mig djupt rörd; varje steg i enhetens riktning får hela himmelen att jubla; varje bön ni ber för Min kropps helande mildrar Min Faders vrede; varje samling för enheten i Mitt Namn får Mina välsignelser att flöda över dem som deltar." (5/10 1994)

Prisad vare Herren som genom kraften av sin Helige Ande, har samlat oss här i det heliga landet för att enas i anden och be tillsammans för försoning och enhet. Trots alla hinder vi visste att vi skulle möta, tappade vi aldrig hoppet och styrkan att gå framåt, för vi visste hela tiden att Jesus var med oss, och genom att samlas till dessa möten rörs Jesus i hjärtat, något Han säger i budskapet jag nyss läst.

Som ni vet använder Jesus svaghet för att demonstrera Sin kraftfulla Hand. Han har gett oss, som Han säger i ett av budskapen: "en uppgift långt utöver vår förmåga." Denna uppgift är att leda alla till ånger, försoning och enhet i hjärtat. För att Gud ska kunna genomföra sin plan med oss måste vi komma ihåg att förbli totalt utblottade och försvinna i intighet; för bara då kan Gud, som är förmedlaren av alla gåvor, berika och smycka vår själ i kungligt överflöd. På detta sätt kommer vi att vara helt förenade med Gud och hans verk blir då större i oss.

Ödmjukhet innebär att bli förminskad till intighet. Vi får aldrig glömma när Han lyfte oss från syndens smuts och bort från mörkrets krafter. Detta utan någon förtjänst från vår sida. Han gjorde oss även till nära medarbetare i Sin Frälsningsplan för Enhet och Försoning och för att sprida kunskapen om Gud som en ljuvlig vällukt.

Allt arbete som hittills blivit utfört för Försoning genom Sant Liv i Gud kommer endast genom Hans överväldigande kraft. Vår Herre utrycker det tydligt genom dessa Budskap att den inre kraften i Hans kyrka är den Helige Ande. Den Helige Ande är ett levande andetag som andas in i vår förtorkade själ en sann uppståndelse, lyfter oss, förnyar oss och förvandlar oss till pelare av eld och till sanna och orädda apostlar, till att gå ut i världen och proklamera sanningen. Idag kallar den Helige Ande samtliga av oss, och det är vår skyldighet inför Gud och vår plikt, att kristna det avkristnade samhället. Det här är vad vår Herre säger:

"Det blev sagt att vid tidens slut skulle Våra Två Hjärtan uppväcka apostlar som skulle kallas: den sista tidens apostlar; dessa skulle uppmanas av Himmelens Drottning och av Mig Själv, att vandra fram genom varje land och förkunna Guds Ord utan fruktan, och även om de skulle fläckas av blod genom Fiendens onda angrepp, skall de inte krossas; deras tunga skall genomborra Min Kyrkas fiender som ett tveeggat svärd och blottlägga deras falska läror.

De skall aldrig vackla, inte heller känna någon fruktan, ty Jag skall förse dem med modets ande; förstörelsens gissel skall inte nå dem; de skall inte lämna någon sten orörd; de skall söka efter syndarna, de övermodiga tungorna, de stora och de högmodiga, hycklarna, Min Kyrkas företrädare, de skall söka efter dem med Mitt Kors i ena handen och rosenkransen i den andra; och Vi skall stå vid deras sida; de skall bryta ner heresierna och bygga upp trofasthet och sanning istället; de skall vara botemedel mot giftet, eftersom de skall spira som knoppar från Marias Kungliga Hjärta." (3/4 1996)

Gud uppväcker verkligen apostlar i dessa sista tider till Kyrkans förtjänst. Genom nåd är dessa själar upphöjda, fyllda av gudomlig kärlek, för att kunna utföra sina höga uppdrag. Den Helige Ande anförtror dessa själar med uppdrag som inte är i enlighet med deras mänskliga kapacitet, men genom kraften och hjälpen från den Helige Ande är de förmögna att utföra dessa svåra uppdrag.

Den Helige Ande enar dem till en oskiljaktig enhet med Gud Fader, Jesus Kristus och Sig Själv, så att de blir redo att gå genom eld för att vinna själar för Gud. Eftersom de har fått ta emot ett förståndets ljus, kommer de att förstå värdet av varje själ. Genom ljuset från den Helige Ande kommer de att känna till att vinnandet av en själ för Gud överträffar alla andra tjänster man kan göra för Gud, för Han värderar en själ mer än något annat. Så en apostolisk mission gäller för var och en av oss.

Jag har just talat om hur den Helige Ande upplyfter oss och för oss in i en gudomlig förening av kärlek, och förvandlar oss till pelare av eld, men vägen till denna förening av gudomlig kärlek är när du med kärlek omfamnar Korset. Jesus säger:
" Att omfamna Mig är att omfamna Mitt Kors." (11/11 1998)
"Den som är förenad med Mig tar samma väg som Jag tog, vägen till Golgata; var och en som följer det Högsta Offret blir en del av Offret."(30/5 1993)

"Jag, Herren, visar dig de steg Jag gått under Mitt Lidande; eftersom du tjänar Mig måste du följa Mig; menar du att Jag skall säga: ”följ Mig, men inte i Mina fotspår?” detta kan inte ske, var och en som tjänar Mig kommer att följa Mina blodfläckade Fotspår." (3/6 1993)

"Vägen, och Jag skulle vilja understryka, den enda vägen till förening med Mig i Gudomlig Kärlek, är när du frivilligt av kärlek omfamnar Mitt Kors, vilket har sina lidanden som du vet, men också sina glädjeämnen, och som leder dig dit där din själ blir upphöjd: till Golgata; i Min ljuva omfamning kommer du att finna glädjeämnen, men den största glädjen av alla är när du upptäcker att du har blivit en bild av Mitt Lidande och en del av Mig, det Högsta Offret; ännu ett kärleksoffer, ännu ett levande krucifix, ännu en slav som skall säljas till hela världen; men i min Famn kommer din själ att hämta styrka från Mig och alla dygder för att likna Mig." (11/11 1998)

Hur många är villiga att offra sig själva och bli Guds slavar? Inte många. Gud har även vid ett tillfälle visat mig hur människor som säger sig tillhöra Gud är ovilliga att bli Hans slavar; Han lät mig uppleva, vid ett tillfälle av svårigheter, hur människor är svaga och skakar och springer och gömmer sig när det handlar om att stå ansikte mot ansikte med Korset; vid det tillfället av svårigheter kastades dessa ord i mitt ansikte: ”men du är Jesu slav, inte jag, bara som Jesus, lärjungarna sprang sin väg när romarna kom för att fängsla Honom, och lämnade Honom ensam i Hans fienders händer. Så få det är som verkligen accepterar gudomligt slaveri och Korset…

Att ge sin frihet till Gud är att offra sig själv till Gud som Hans slav och bli märkt med Hans tecken, som är Korset, ett tecken på att du gett Honom din frihet. Om ni påstår att ni är Jesu följeslagare, låt då Kristus sälja er som slavar till hela världen, på samma sätt som Han blev såld. Jag säger er, större ära än att ha blivit märkt som en av Hans egna kan man inte få ta emot. Jesus säger:

"Jag själv kom till världen för att tjäna och inte för att bli tjänad. Trots att mitt tillstånd var gudomligt hade Jag tömt mig själv för att anta egenskapen av en slav."

Och längre ner i detta budskap sa Jesus detta::

"Ingen kung har någonsin blivit känd för att ha tjänat sina undersåtar såsom Jag, kungars Kung, har gjort."

(28/1 1997)

 

Så länge som du inte tillåter Gud att fånga din själ, att innesluta den i Sin gudomliga kärlek och öppna dina andliga ögon genom Sin Heliga Ande så att du kan se upphöjdheten i Korset, kommer du inte att acceptera tillståndet av slaveri, du kommer aldrig att acceptera att bli ännu ett levande krucifix, ännu ett kärleksoffer för att dela arbete och offer med Kristus för Hans Kyrka. Så vem är redo att följa Kristus i Hans blodbestänkta fotspår? Vem är redo att lämna sitt välstånd och tjäna Herren under dessa omständigheter? Jag vill påminna er från Skrifterna vad Jesus säger oss om att följa Honom: denna text är hämtad från Matteus 10:37-39: ”Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det."

Jesus säger till oss i ett budskap: "Jag behöver tjänare som är kapabla att tjäna Mig där kärlek behövs som mest."

Jesus säger i vånda att detta släkte drar Honom in i ett nytt Getsemane; och påminner oss om att Han antog villkoren hos en tjänare, frågar Han: " vad kunde Jag mer ha gjort som Jag inte gjorde? ... men ännu denna dag är detta släkte inte nöjt. Mitt Hus ligger i ruiner och Jag, angelägen att rädda Mitt folk från undergång, har rest upp profeter med Min Kungliga Spira, de skall anta en slavs villkor och frivilligt tjäna Mitt Hus och stärka Det, detta Hus som Jag har köpt med Mitt Eget Blod."(30/11 1998)

"Eftersom Min Fader gav Mig åt er alla som en gåva för att återlösa er, och med hela Min Vilja också, kallar Jag i Min tur, i era dagar, Mina utvalda för Mina syften och upplyfter dem för Min Frälsningsplans skull, och gör dem till kopior av Mig Själv; de utvaldes långt innan de skapades till att bli en sann bild av Mig och medarbetare i Min Kärleksplan, Jag hedrar dem med att bli brännmärkta med samma märken som Jag själv märktes med, för att göra dem till Mina helt och hållet och för att visa världen att de i sanning är Mina och Min säd…så när dessa utsätts för förföljelse, spott och hotelser, när de är missförstådda, baktalade och attackerade, vet att de kommer ifrån Mig och att de är ben av Mina ben, kött av Mitt kött." 12/11 1998

Så enligt Jesus är det en ära att bli märkt med samma märken som Jesus själv blev märkt med. De märken Jesus nämner är förföljelse, spott, förtal, attacker och slutligen korsfästelse. Jesus förklarar, han säger:” Märkta med alla dessa ädla tecken som Jag tog emot för er frälsnings skull, blir dessa ädla själar också trampade på för din skull, du gudlösa släkte, de massakreras dagligen och dras inför domstol även av dignitärer inom Min Kyrka! Som får förs bort till slakt, förs även de bort av falska anklagelser från dessa som intill denna dag bidrar till slakten på Mina heliga och Mina profeter i alla tider, och hur skickligt kringgår de inte Mina ord för att rättfärdiga sin otro!" 12/11 1998

Kära bröder och systrar, det är endast genom Korsets ljus som vi kan ta emot de saker som Skrifterna berättar, som är osynliga men eviga och inte de saker som är synliga och förgängliga. Så låt oss acceptera Korset så att vi kan sträva efter de saker Det kan ge oss senare i Himmelriket; all rikedom som kan hittas i Jesu Hjärta kan ses genom Ögat som är vår Återlösnings Verktyg, Verktyget för vår frälsning: Korset.

Låt oss därför titta på oss själva om vi är bland dem som tillhör Kristus och är ett med Honom: Låt oss titta på oss själva om vi är formade i Kristus och förenade med Honom. Vi kan bli varse vårt andliga tillstånd i våra själar genom att kontrollera vad våra hjärtan är fästade vid. Om du har accepterat gudomligt slaveri är inte bara ditt hjärta inympat i Jesus utan även i Hans Kors med allt vad det betyder; alla som är övertygade om att de tillhör Kristus måste även inse att det tillhör Hans Kors likaså.

En video med detta föredrag kan ses HÄR

 
Spiritualitet
Böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
    TLIG pilgrimsresa till Moskva i september 2017
    Retreat Maranatha-Medjugorje 1-8/10 2016
    TLIG pilgrimsresa till Rom i oktober 2015
    TLIG-retreat i Loutraki, Grekland 5-10/5 2016
    Retreat i Anafora januari 2015.
    Retreat i Vadstena 2014
    Pilgrimsresa till Israel
    Evangelization Retreat in Rome 2010
    Mexico Retreat 2009
    Biblical Greece Pilgrimage 2009
    Påskfirande i Egypten April 2008
    Brazilian Retreat 2008
    Biblical Turkey Pilgrimage 2007
    Barcelona Retreat 2006
    Pilgrimsresan till Libanon, Syrien och Jordanien 2005
    Meteora Retreat 2004
    Egypt Pilgrimage 2002
    Holy Land Pilgrimage 2000
        A Personal Experience of our Holy Land Pilgrimage in 2000
        Vassula's Welcome Address
        Korsets upphöjdhet
        Let us be One in the Divine Trinity
        We are called to become gods by participation
        Ta upp skäran och skörda
        The Trinity
        Unity and Reconciliation
        The Announcement of the Kingdom
        A Prayer for Unity
        The Necessity of Unity
        The Third Epoch
        Be One in the Divine Trinity
        Reconciliation: the Trinitarian Approach
        Passion for Unity
    Holy Land Pilgrimage 1998
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Var fast som en klippa
Lev Våra Budskap

 
Jag har vunnit frukter genom Mitt Gudomliga Verk
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message