DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Brev  » Isländsk vulkan, uppdaterad artikel om profetior, och en förklaring från Vassula »

Isländsk vulkan, uppdaterad artikel om profetior, och en förklaring från Vassula

24 april 2010

I kölvattnet av den senaste tidens utbrott av vulkanen Eyjafjallajökull på Island skriver Vassula denna förklaring eftersom det direkt relaterar till profetiorna från budskapen Sant Liv i Gud

Ett av många exempel i Bibeln på hur Gud reagerar i tider av uppror och avfällighet finner vi i Jer 4: 23-28. Jeremia säger:

"Jag ser på jorden - den är öde och tom, på himlen - där finns inget ljus. Jag ser på bergen - de skälver och alla höjder skakar. Jag ser - där finns inte en människa, alla himlens fåglar har flytt. Jag ser - det bördiga landet har blivit öken, alla dess städer ruiner. Detta är Herrens verk, hans flammande vredes verk. Ty så säger Herren: Hela landet skall läggas öde, jag skall förinta det. Därför sörjer jorden och himlen svartnar därovanför..."

Gud har ständigt varnat oss och bett oss att återvända till Honom och försona oss med Honom och med varandra. Kristus har vädjat till Sin Kyrka att omvända sig och enas. Han har bett herdarna i över 25 år nu, genom budskapen "Sant Liv i Gud", att omvända sig och bli försonas, och att frambringa enhet genom att förena datumet för påskfirandet. Hela världen är stadd i förfall genom sin ondska och avfällighet, den överträder inte bara Guds Lag, men allt som är Heligt, i ständigt uppror mot Gud. Varför är då någon förvånad när den Helige Andes nåd ökar i dessa mörka tider för att hjälpa oss? Men Mörkret förföljer Ljuset igen. Hinder, förföljelser, anklagelser, hån, förtal, förbud och smädelser strömmade ut från flera personer, under alla dessa år då jag försökte vittna och förmedla till världen Guds Ord, vilket gjorde det till ett oerhört svårt uppdrag. Många av dessa människor ansåg sig göra en helig plikt mot Gud...

Det står skrivet i Bibeln att: "I begynnelsen var ordet: Ordet fanns hos Gud och Ordet var Gud." (Joh 1: 1) "Ordet var det sanna Ljuset som ger alla människor ljus, och Han kom till världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom Honom, men världen kände Honom inte. Han kom till det som var Hans, och Hans egna tog inte emot Honom." (Joh 1 :9-11).

Genom alla dessa år har Vår Herre försökt att väcka en verklig förståelse hos oss alla, genom att upprepade gånger ge oss påminnelser: påminnelser om vad som sades i det förflutna av de heliga profeterna och om Hans egna bud. Hans kallelser, såväl som vår Välsignade Moders, var kallelser till ånger, fred, kärlek, enhet och ett liv i bön. Vår Herre kom och kommer fortfarande på detta sätt till världen, för att upplysa alla som har gått vilse, men än i dag är det bara ett fåtal som känt igen Hans nåderika närvaro och ännu färre godtog Hans kallelse. Han har inte glömt att komma först till Sin egendom, till Sina egna, men människor har i hjärtats hårdhet och misstro avvisat Kärleken en gång till. Än i dag är det mycket få som accepterat Honom helt och fullt i Hans barmhärtiga kallelse till omvändelse, genom att inte bara tona ned Hans barmhärtighet, utan också förkasta den och vägra Honom att regera i deras hjärtan.
Världen idag har samma attityd som Farao, att i sin envishet och otro avvisa allt som är Heligt. Om andra säger Vår Herre att deras beteende är värre än Sodoms och Gomorras.
År 1991, 11 september, exakt 10 år före den stora katastrofen med de två tornen i USA, såg vår Herre på jorden med missnöje, och varnade oss med dessa ord:

”Också Mina Ögon blickar ned på världen av idag, och rannsakar folk efter folk, granskar själ efter själ för att finna någon värme, någon givmildhet och någon kärlek, men mycket, mycket få åtnjuter Min välvilja; mycket få bryr sig om att leva ett heligt liv; och dagarna hastar och timmarna är nu räknade innan den stora vedergällningens dag är inne (...)"
(Jesus ändrade plötsligt tonfall och efter att ha väntat några sekunder sade Han med mycket allvarlig röst, som fyllde mig med bävan:)
”Jorden skall skaka och skälva och alla ondskans Torn (liksom Babels torn) skall rasa samman i en hög av grus och begravas under syndens smuts! över er skall Himlarna skaka och jordens grundvalar skall bäva! ... Öarna, havet och kontinenterna skall hemsökas av Mig utan förvarning, med åskdån och med Eld; lyssna noga till Mina sista varningsord, lyssna nu medan det ännu finns tid; läs Våra Budskap, och sluta upp med att vara hånfulla eller döva när Himmelen talar (...) Snart, mycket snart nu, skall Himlarna öppna sig och Jag skall låta er se Domaren”(11 september 1991)

Den 11 september 2001 världen blev märkt genom störtandet av det två tornen, vilket kostade många människors liv, bland dem många oskyldiga människor. Fasansfulla apokalyptiska scener visades för världen. Trots denna skräck som kom över oss, blev världen,  istället för att verkligen vända sig till Gud i ånger, sämre än tidigare och förklarade krig. Istället för att förstå att detta hände på grund av våra egna fel, synder, skuld, avfällighet och världens avvisande av Gud, fortsatte vi att lyssna till Satan och gå på hans väg hellre än på den väg Gud visade oss.
Redan innan detta hade Kristus flera gånger varnat oss för tsunamin. Den första varningen är så tidigt som 10 September 1987:

Jag skrev i min anteckningsbok: ”Plötsligt påminde Jesus mig om en dröm som jag hade i natt och som jag hade glömt. Det var visionen som jag såg för någon tid sen, men i drömmen var den värre.” sedan sade Herren:

"Lyssna, Jag lät dig se visionen medan du sov för att du skulle erfara den, nej, det finns ingen utväg!"

Jag skrev: ”Jag minns att när jag såg det komma som en gigantisk våg, försökte jag springa och gömma mig, fastän jag visste att det var omöjligt.” Sedan frågade jag Herren: ”Men varför gör Du detta, om Du älskar oss? Varför? Han svarade:

"Jag är känd som Kärlekens Gud men även som Rättvisans Gud.”" Jag frågade: ”Vad kan vi göra för att förhindra detta?” Gud svarade: "ofantliga gottgörelser behövs nu av er alla ♡ genom att enas och vara ett, genom att älska varandra och tro på Mig, genom att tro på Mina Himmelska Verk, för Jag är alltid med er."

Tsunami-nyheten chockade och gjorde oss bestörta, men ingen kan säga att Gud inte sände oss varningar. När varningarna sändes genom dem som Han valde som språkrör, var det många som sa: "Vi har inget behov av dessa varningar; vi har kyrkofädernas heliga böcker som tröstar oss och den Heliga Skrift är vår. Vi försummar heller aldrig att ge offer och böner, så vad har Kristus mer att säga oss än det Han gett oss?" Och de stängde sina öron.

Den 24 december 1991, på kvällen före Kristi födelse kom ett annat budskap från Kristus, som var mycket förolämpad.

"Jag kommer idag och erbjuder hela mänskligheten Min Frid, men mycket få lyssnar. Idag kommer Jag med fredsvillkor och ett Kärlekens Budskap, men den Fred Jag erbjuder blir hädad på jorden och Kärleken Jag ger dem förlöjligas och smädas under denna Afton före Min Födelse; människor firar dessa dagar utan Mitt Heliga Namn. Mitt Heliga Namn har avskaffats och de gör Min Födelses dag till en stor helg då man är ledig för att tillbe avgudar. Satan har stigit in i Mina barns hjärtan och funnit dem svaga och sovande; Jag har varnat världen..." (24 december 1991)

Kristus visar att Han tar mycket illa vid sig när vi firar julen endast som en ledighet, utan Hans Heliga Namn och utan att komma ihåg den verkliga orsaken; Kristi Födelse.
Vid jul uppmanas varje kristen att fira Kristi födelse i jubel genom att gå till kyrkan och fira Vår Frälsares och Återlösares Heliga Namn. I sin avfällighet är det många som istället firar och tillber julgranen, utbyter presenter, äter tills de mår illa, och roar sig med tanklös underhållning.

Efter detta datumet kom det åtskilliga varningar.

En annan varning gavs till oss den 18 februari 1993:

"Se, dagar kommer då Jag skall komma genom åska och Eld, men Jag kommer att finna, till Min bedrövelse, många av er aningslösa och i djup sömn! Jag sänder till dig, skapelse, budbärare efter budbärare för att bryta igenom din dövhet, och Jag har tröttnat på ditt motstånd och din apati; Jag har fått nog av din kyla; Jag har tröttnat på din arrogans och omedgörlighet när det gäller att samlas för enheten; du har nu fyllt Slöhetens bägare över brädden; berusad av din egen röst har du bekämpat Min Röst, men det kommer inte att fortsätta för alltid; snart skall du falla, ty du har bekämpat Min Röst genom din egen rösts vilseledande nonsens; därför ligger Min Kyrka i ruiner på grund av er splittring.
(...) Jorden kommer att skaka och likt ett stjärnskott skall hon kastas från sin plats, så att berg och öar skall utplånas från sina platser; hela länder skall tillintetgöras; himlen skall försvinna som när en bokrulle rullas ihop, som du såg i din vision, dotter; en stor ångest skall falla över alla invånare; och ve den otroende! hör Mig: och skulle människor säga till er idag: ”åh, men Den Levande kommer att Förbarma Sig över oss, din profetia är inte från Gud utan från din egen ande;” så säg dem: fastän man säger om er att ni lever, är ni döda; er otro fördömer er, för ni vägrade att tro under Min tid av Barmhärtighet och förbjöd Min Röst att spridas genom Mina språkrör som ville varna och rädda Min skapelse..."
(18 februari 1993)

Enligt forskarna, när jordbävningen ägde rum under havet, skakade hela jorden och stannade under en bråkdels sekund och gick ur sin normala axel. Ön Sumatra och andra öar också flyttades flera meter från sina ursprungliga platser. En av dem ansågs ha försvunnit helt och hållet, men återupptäcktes senare på en annan plats.

Sedan, den 7 februari 2002 kom åter en sista varning från Gud; här är ett utdrag:

"Mitt Kejserliga Rike är alldeles utanför era dörrar, men är ni redo att ta emot Mig?
Med generositet och med kunglig frikostighet har Jag dukat till en festmåltid av andlig föda för att återuppliva er ande; när Jag var där och väntade på er för att livnära er ur Min Egen Hand och rädda er från döden, vägrade ni att komma fram; så när Jag betänker er motsträvighet mot en sann metanoia (ånger), och hur ni i stället har visat fientlighet mot Mina varningar, framstår tidigare klagoscener som ägt rum (den 11 september 2001) som ingenting i jämförelse med de sorgfyllda morgnar som ligger framför er; sorgfyllda morgnar som ni drar till er med egna händer;
(...) (ni) utsätter inte bara jorden för fara, utan också stabiliteten i hela kosmos äventyras;
(...) idag ser Jag med sorg från ovan hur era planer kommer att vändas mot er själva; världen smakar redan frukten av sitt eget handlande, som provocerar naturen till att göra uppror med konvulsioner, ni drar naturkatastrofer över er och naturen kvävs genom ert eget själviska beräknande".

Vår Herre varnar oss att på grund av vår avfällighet äventyrar vi kosmos - inte bara jorden, utan hela kosmos, genom att provocera naturen att göra uppror mot oss.

Men detta är inte allt. Vår Herre varnar oss för en ännu värre händelse som skall komma om vi inte ändrar våra hjärtan och återvänder till Gud. Herren säger;

"Du förstår, dotter, snart skall Jag också uppenbara Min Rättvisa; Min Plan har en bestämd tid; Mina Nådefulla Rop har också en bestämd tid; när denna tid av Barmhärtighet är över, skall Jag visa var och en, god som ond, att Min stränghet är lika stor som Min Barmhärtighet, att Min vrede är lika kraftfull som Min förlåtelse; alla ting som förutsagts av Mig kommer att hända snabbt nu; ingenting kan tas bort från dem..." (19 februari 1993)

Den 7 januari 2008, väckte Jungfru Maria mig runt 03:10 och lät mig förstå att i denna tid blev Kristus attackerad. Budskapet från vår Moder var att vi nu befinner oss mycket nära de händelser som har förutsagt som mänskligheten står inför, de är utanför vår dörr; händelser som kommer genom världens ondska, själviskhet, brist på kärlek, händelser som är resultatet av världens avvisande av Guds Ord, deras illvilja, hyckleri och gudlöshet.

Vår Moder sade att jorden är i fara och kommer att drabbas av eld. Guds vrede kan inte hållas tillbaka längre och kommer att falla över dem eftersom människan vägrar att bryta med synden. Att Guds Barmhärtighet visade sig under alla dessa år för att dra så många som möjligt till Honom, när Han sträckte ut Sin Arm för att rädda dem, men bara ett fåtal förstod och lyssnade. Att Hans tid av Barmhärtighet inte kommer att var mycket längre, och den tid kommer då alla kommer att prövas. Jorden kommer att utspy floder av eld från sitt inre och världens folk kommer att förstå hur värdelösa och hjälplösa de är utan att ha Gud i sina hjärtan.

Gud är fast och sann, Han står vid Sitt Ord. Tiden är inne då Guds husfolk kommer att prövas och de som vägrat att ta emot Hans Nåd kommer att få smaka Guds Eld. (Jag frågade här om Kyrkans folk som förföljer oss och är blinda för Hans Barmhärtighets Verk.) Vår Moder sade att även dessa kommer att få genomgå vad de förtjänar.
Vår Fru fortsatte att tala om offer. Hon bad mig påminna alla om att Gud, vår Skapare, ber oss att överlämna oss mer till Honom och att omvändelse inte är tillräcklig utan offer och uthållig bön; att den som säger sig ha blivit omvänd och funnit Gud genom ”Sant Liv i Gud” borde ge ut sig själv i större offervillighet. Det finns olika sätt att visa Gud sin kärlek och generositet; ingen kan säga ”vi hör till Sant Liv i Gud” utan att ge uppoffrande kärlek.

De som verkligen älskar Gud är välsignade och bör inte frukta i dessa dagar. Vår Heliga Moder sa att de som håller ut genom svårigheter är välsignade; att Hon är nöjd med alla präster som delar och främjar dessa Guds Verk (som de i Sant Liv i Gud, och de som är öppna för Anden) och de ska förbli förtröstansfulla, eftersom de fått särskilda nådegåvor från Guds Ande och att genom Anden har de växt sig starkare i Herren och i Hans frälsningsplan. Att Kristus ger dem Sin frid.

Om någon tjänar och utger sig själv som en offergåva, kommer domen genom eld inte att drabba människorna så hårt, för i deras ande kommer de att åtnjuta Guds röst som förde dem till livet.

Vår Fru sade att många har fallit ifrån, men många kommer att uppväckas. Många har försummat att bevara Guds Ord i sitt hjärta och har överträtt Ordet som gavs dem. Inte bara i budskapen i Sant Liv i Gud, utan även i Ordet som gavs dem genom den Heliga Skrift.

Den 28 november 2009 (på 24-årsdagen för SLIG), kallade Herren mig och gav mig en bön som jag skulle sprida, för att vi skulle be den och be om Hans nåd. Detta är vad Herren sade:

"Kärleksrike Fader,
låt inte Din vrede slå ner på detta släkte,
så att de allesammans förgås;
Låt inte Din hjord drabbas av ångest och nöd,
ty vattnen kommer att torka ut och naturen vissna;
allt kommer att gå under för Din vrede
utan att lämna något spår efter sig;

Din Andedräkts hetta kommer att antända jorden
och förvandla den till ödemark!
En stjärna kommer att synas vid horisonten;
Natten skall läggas öde och aska falla som snö om vintern,
så att Ditt folk täcks som vålnader;

Förbarma Dig över oss, Gud, och döm oss inte hårt;
Kom ihåg de hjärtan som gläder sig i Dig och Du i dem!
Kom ihåg Dina trogna
och låt inte Din Hand falla över oss med kraft,
Men lyft upp oss i Din Barmhärtighet,
och lägg Dina stadgar i varje hjärta.

Amen"

Den 14 april 2010 utbröt vulkanen Eyjafjällajökull och producerade som vi alla hört, ett askmoln. Regionen runt vulkanen evakuerades. Vissa personer filmade i närheten och man kunde inte se mer än ett par meter för de moln av aska som fanns i atmosfären. Allt var gråaktigt och täckt av aska. Ekonomin i lufttrafiken blev förödande då många plan fick inställas och miljontals dollar gick förlorade dagligen. Frukt, fisk och andra varor ruttnade i väntan på transport. Resenärer blev strandsatta över hela världen.
När denna vulkan för många år sedan hade ett utbrott, spottade den ut sin aska under ett och ett halvt år. Medan jag nu skriver den här artikeln väntar vi fortfarande att se när detta kommer att sluta.
Men värre saker kommer över jorden om folk fortfarande, likt Farao, ignorerar tidens tecken och till slut kommer det att vara för sent.
Den 14 april 2010 sågs en lysande ”stjärna” över horisonten i Mellanvästern i USA. Den var iögonfallande! Många videofilmer gjordes och man kan titta på dem på YouTube.

Gud visste om att denna meteorit var på väg mot jorden. Man borde fråga sig ”varför har Gud gett oss en bön den 28 november 2009, som talar om ’en stjärna vid horisonten?’” Jag tror det var för att om vi bad den här bönen, (vilket vi gjorde), så skulle det rädda oss ifrån en katastrof. Jag har med tiden lärt mig att Gud har en måttstock, och att Han är en Gud som lyssnar på förhandlingar. Precis som Abraham (som var expert på att förhandla) och Sodom och Gomorra. Gud sa till Abraham att Han skulle spara dessa två städer om där fanns bara 10 rättfärdiga; men det fanns ingen förutom Lot och hans familj. Gud mäter allting med sin måttstock: Han mäter vår kärlek, vår tro, våra böner, vårt sätt att leva, vår uppriktighet, vår medkänsla med andra, våra kärleksgärningar, Han mäter vår nådatid; Han mäter tiden för vår omvändelse, etc, och vad som är säkert: Han vet att vi inte är som Abraham som visste hur man köpslår med Honom. Det är ett faktum. Eftersom Han vet att vi liknar kokt spagetti i vår slapphet, och att vi i vårt fördunklade förstånd inte ens försöker att förhandla med Honom, så lägger Han till och med dessa förhandlande ord i vår mun så att vi kan säga dem! Detta är i den bön Han gav oss den 28 november 2009! Vem  kan annars säga att meteoriten inte var avsedd att träffa jorden och täcka oss med aska om den hade gjort det? Han hade lagt orden ”Låt inte Din vrede drabba oss” (eng: lash not) i vår mun två gånger, för om Hans vrede hade drabbat, skulle ”vattnen torka ut och naturen vissna.” Ja, om den meteoriten hade träffat jorden den kvällen, hade den åstadkommit den sortens skada. Som bönen lyder, skulle ”hetta antända jorden och förvandla den till en ödemark.” Den hade slagit ner på västkusten i USA under natten och som det står i bönen, ”och aska kommer att falla som snö om vintern och täcka Ditt folk som vålnader.”
I bönen som Gud bad oss att be, (se ovan) lägger Gud i våra oförmögna munnar bönen, ”förbarma Dig över oss, Gud, och döm oss inte hårt.” Sedan påminner bönen Honom om Hans trogna och dem som älskar Honom, för att Han skall tänka åtminstone på dessa. Den här bönen har getts oss för att vi skulle använda den för att förhandla med Gud. Vi gjorde det; denna bön bads över hela världen eftersom vi har bönegrupper över hela världen. Det var som en ‘förhandlingsbön’, skulle jag vilja säga. Detta var vad Gud ville höra från oss, och i och med detta, tror jag, lät Han Sin vrede minska och i Sin nåd avvärjde Han stöten av denna meteorit. Allting blev mindre, och vulkanen på Island började spruta ut sin aska över Europa vilket förlamade flygtrafiken i över en vecka. Flygbolagen förlorade milliontals dollar varje dag. Eftersom det var i början av semestertider blev tusentals människor förhindrade, de fick övernatta på flygplatser, eller färdas landvägen under flera dagar för att nå sina destinationer. Det var inte någon bagatell. Denna veckan tillät de några plan att flyga, men vi vet inte än hur länge denna vulkan kommer att fortsätta att spotta ut stoft och aska, och vad som kommer att hända.
Som jag sa tidigare: kanske detta också var en liten ‘försmak’ av vad som verkligen kan komma att hända oss, ett förspel, om vi inte skärper oss. Kanske ‘huvudrätten’ kommer senare. Många människor runt om i världen, lever i likgiltighet och med en slöhetens ande, utan Gud. De har liksom stoppat in Gud i byrålådan, låst och svalt nyckeln. Det går inte att öppna den. Många kyrkliga företrädare förbjuder Gud att tala till Sitt folk, så som Han gör nu, och de råder de trogna att inte heller lyssna, de förbjuder dem att gå på Sant Liv i Gud möten och förhindrar dem på detta sätt från att lära känna Guds Vilja. De är inte bättre än Jesu lärjungar i sin otro. När Kristus hade uppstått och ”visade sig för de Elva,” står det i Bibeln (Mark 16:14,15) ”medan de låg till bords, förebrådde Han dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som hade sett Honom uppstånden.”
 
Vad tror ni Jesus kommer att göra med dem som har förhärdat sina hjärtan i sin otro? Kommer Han att gratulera dem för deras otro under förevändning att de varit försiktiga: ”Bra, ni har gjort väl i att hålla undan mina trogna från att lyssna till Mig!”  Nej, Han skulle förebrå dem, ja sannerligen, som Han gjorde med Sina egna lärjungar.
Den 18 februari 1993 varnar Gud oss genom att säga:

"Det sjätte inseglet är på väg att brytas och ni skall alla störtas in i mörker och det kommer inte att finnas något ljus eftersom röken som väller ut ur Avgrunden skall vara som röken från en väldig smältugn så att solen och himlen kommer att förmörkas av den; och av Min Rättvisas Kalk skall Jag få er att likna ormar, huggormar, Jag skall låta er kräla på er buk och äta jord i dessa mörkrets dagar; Jag skall slå er till marken för att påminna er om att ni inte är bättre än huggormar .... ni kommer att kvävas av era synder;
i Min vrede skall Jag slå ner er, förtrampa er i Min vrede!
(...) när Mörkrets Stund kommer skall Jag visa er era insidor; Jag skall vända ut och in på era själar och när ni ser er själ svart som kol, kommer ni inte bara att erfara en smärta som aldrig förr, utan ni skall slå er mot bröstet i ångest och säga att ert eget mörker är mycket värre än det mörker som omger er;
(...) Jag skall göra mänskligt liv mer sällsynt än någonsin förr; när sedan Min vrede stillats, skall Jag upprätta Min Tron i var och en av er, och med en röst och ett hjärta och på samma språk skall ni prisa Mig, Lammet."

Vi får tid, återigen, att omvända sig innan Guds vrede faller över oss. I Fatimas och även i Akitas budskap har Vår Fru varnat oss för en Straffande Eld som skall komma över oss om vi inte omvänder våra hjärtan och verkligen följer Gud. Guds vrede kommer att visa sig i eld. Detta kommer att vara det Straff som omtalas i budskapen Sant Liv i Gud. Några säger: ”Varför skulle Gud, som är så kärleksfull, göra detta mot oss?” Herren Jesus svarade mig när jag ställde denna fråga till Honom: ”Om ni dör, är det för er avfällighets skull.” Ja, Avfällighet provocerar Guds Rättvisa och även om Han ger oss tid, har Jesus sagt att en dag kommer Fadern att ropa: ”Nog!”
Denna profetia eller varning, om man hellre vill kalla den så, om den straffande elden, kan inte tas bort längre, Fadern sade: ”ingenting kan dras bort ifrån den”. Det är för sent att ta bort den helt och hållet , men vad vi kan göra är att förminska kraften av detta gissel genom bön, ånger och genom att leva ett heligt liv. Vi är kallade att leva ett Sant liv i Gud. Gud kan ge efter, så som Han gjorde i Nineve.
Budskapen i Sant Liv i Gud är inte profetior om undergång och elände. Gud ger dem till oss i dessa tider av nåd för att forma oss; de är ett rop från Guds sublima Kärlek. Gud tillåter inte att vi förolämpar Hans Heliga Namn för evigt och lever gudlösa. Detta är anledningen till att Han kommer, i Sin nåd, för att ge oss många varningar.

 
Spiritualitet
Böner
Föredrag
Brev
    Isländsk vulkan, uppdaterad artikel om profetior, och en förklaring från Vassula
    Profetior
    Beware the Jezebel Spirit
    11 september-profetia
    Discerning Obedience
    The Blasphemy to the Holy Spirit
    15th Anniversary of TRUE LIFE IN GOD
    The Real Message of True Life in God
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Du måste ha fullt förtroende för Mig
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag, din Gud, levde i din ödemark
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message