DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Kyrkans enhet » Hjärtats enhet »

Kyrkans enhet

av Vassula
Pilgrimsresa till det Heliga Landet 1998

Enhet kommer när vi omvänder oss i hjärtat; det betyder genom vår kärlek och vår tro. Det handlar inte om ett signerat kontrakt och det kommer inte att ske genom de mäktigas försorg ty de är splittrade; enheten kommer och den kommer att förverkligas genom dem som har tillåtit den Helige Ande att röra vid dem i deras fattigdom och ljus. Enheten kommer när vi använder de två nycklar som Gud givit oss; ödmjukhet och kärlek, enheten kommer att triumfera över vår splittring som är en synd. Enhet kommer när vi uppriktigt börjar älska Jesus Kristus. Enhet kommer när vårt ego dör. Enhet kommer när vi sänker våra röster och kan höra Kristi röst och gör hans vilja. Enhet kommer när vi böjer våra huvuden och tillåter oss att se Kristi huvud. Enhet kommer när vi börjar söka Kristi intentioner och inte våra egna.

"Be att Min Kyrka blir en; idag är det splittring i Min Kyrka som aldrig förr; som Kain och Abel, bröder, ändå lika varandra; ett blod ändå olika; en var uppriktig, den andre var det inte; en hade gott sinnelag, den andre var illasinnad och misshagade Mig; en var trofast och hängiven, den andre var förrädisk och upprorsman; dessa är som medlemmarna i Min Kyrka idag; Jag har två sorter: en hängiven, en annan upprorisk; Min Kyrka är splittrad…" (29 nov 1992)

Vår splittring är i sanning en allvarlig synd. Vår oförmåga att tolerera varandra är en styggelse i Guds ögon. Vår envishet och stolthet överensstämmer inte med Herrens Ande. Allt detta är bevis på att kärleken saknas. Bara genom djup ånger kan vi finna kärlekens frukter som leder oss in på försoningens väg. Genom ånger kan vi födas på nytt och förändras inifrån. Så det är genom hjärtats omvändelse som den Helige Ande kan leda oss till enhet. Herren säger i ett av budskapen:

"Enheten mellan bröder kommer inte att uppnås enbart genom ord, men också genom den Helige Andes ingripande; Jag har väglett dig att söka enheten och leva den enhet som Jag önskar; Jag har skyddat dig från att falla för frestelsen för jag vill att du skall vara ett levande exempel på hur Enheten kommer att gestaltas; den som ser dig kommer att se Enheten efter Mitt Hjärtas önskningar. Men bli inte missmodig genom dem som inte kan se Min Plan genom dig; vad Jag givit dig som en gåva är dyrbarare än pärlor, ja dyrbarare än alla skatter i världen! Åh, Min Vassula, Jag, Gud, kommer inte att anklaga dig för den enhet du lever i, men jag kommer att tillrättavisa den människa som angriper dig ditt uppdrag; hennes angrepp på dig är som en sten som kastas i Mitt Öga … Jag, den Allrahögste, har upprättat sig till att bli ett enhetens tecken; ni är Enhetens första skörd; Jag säger er, sprid mina budskap vitt och brett, så mycket ni förmår; kom ihåg; Enheten skall komma med ödmjukhet och kärlek; och bevara i ditt hjärta vad Jag nu säger dig: för att uppnå enhet behöver jag gottgörelse..." (30 sep 1993)

Kristus kommer att förverkliga Sina planer för enhet med hjälp av de fattiga i anden, för till dem som försenar hans arbete för enhet säger Han:

"säg dem som arbetar för enhet att se upp mot skyarna; ser ni hur långt de är från jorden? Så långt borta är deras hjärtan från varandra...."(21 dec 1992)

Enhet kommer därför att Kristus kräver det. Jesus sa:"Må de alla bli ett, Fader, må de blir ett i oss, som Du är i Mig och Jag i Dig, så att världen måtte tro att det är Du som har sänt Mig." (Jn 17:21)

I ett av Hans budskap säger Jesus:

"Mitt rikes ankomst på jorden är nära och Min Vilja skall ske på jorden så som i Himmelen och i era hjärtan skall jag återuppbygga Min Kyrkas enhet… mycket snart nu, Min vän, skall jag vara hos er alla igen; och Min översteprästerliga bön till Fadern skall uppfyllas: ni skall vara ett liksom Vi är ett i den Heliga Treenigheten." (2 maj 1991)

Jesus säger oss också vad gäller Hans kommande rike på jorden när alla kommer att göra Gud Heliga Vilja här på jorden, för i våra hjärtan, kommer Han redan att ha byggt Sin Kyrkas enhet; Jesus renar många hjärtan i vår tid, Han säger:

"Jag kommer att rena er och hela er, Jag kommer att fullkomna er som Jag är Fullkomlig, Jag kommer att fullända er." (21 nov 1988)

Jesus sa att de som arbetar för enhet först skall arbeta för att finna ett gemensamt datum för påskfirandet. Ibland undrar jag och säger, tänk om Kristus Själv plötsligt uppenbarade sig inför dem som håller enhetsmöten och uppmanade dem att omgående fira påsk på samma datum; vad skulle de göra? Skulle de ändå dröja? Eller skulle de helt enkelt göra det? Jesus säger till dem:

... när skall de genom ett enhälligt beslut utfärda en kungörelse om att fira Påskhögtiden på ett gemensamt datum?" (21 dec 1992)

Jesus ställer följande fråga till dem som arbetar för enhet:"Bröder, har ni gjort allt ni kan för att bevara Min kropps Enhet? Varje Påsk måste Jag dricka av er splittrings bägare, denna bägare tvingas på Mig; … ju längre det dröjer innan de enas om tidpunkten för Påsken, desto strängare blir den dom som kommer över detta släkte; Min återkomst är nära och ve det hjärta som är förhärdat! Ve det hjärta som är delat! Ve det hjärta som är oförsonat! ”de skall kastas ned i helvetet!" (31 maj 1994)

Vår Herre blir mycket allvarlig när det gäller högmod och hyckleri. Jesus fördömer hjärtats stränghet och hårdhet.

"på grund av människans simpla högmod är Min Faders Bägare fylld till brädden med Hans Rättvisa, på grund av deras hårdhet lämnas de obebodda; (det betyder utan Den Helige Ande) ! Många av dem talar om enhet och broderskap, men deras ord är bedrägliga, tomma... ÅNGRA ER!

Sedan säger Jesus till Sin Kyrka:en gång i tiden levde ni i ödmjukhet, enkelhet och obegränsad kärlek och hade rikligt med mat på ert bord. Min Kyrkas storhet överträffade allt och alla levande varelser, därför att Eukaristin utgjorde Min Kyrkas liv. Om Min Kyrka idag saknar klarhet och ljus, är det därför att många av Mina Kyrkor har avskaffat Mitt Dagliga Offer..."(25 nov 1991)

I ett annat budskap visar Jesus hur allvarligt det är att vara stelbent vad gäller enheten och hur förolämpad Han blir när vi är oförsonliga i hjärtat, Han säger:

"ni talar om Anden men handlar inte efter Anden; säg till Mitt folk att Jag inte vill ha administratörer i Mitt Hus, de kommer inte att bli rättfärdigade på Min Dag, ty det är just dessa som har industrialiserat Mitt Hus; Jag har sänt er Min Ande att bo i era hjärtan, därför kommer Anden som lever i er att visa er att Min Kyrka skall byggas upp i era hjärtan och ni kommer att erkänna varandra som bröder i ert hjärta." (14 okt 1991)

Vi kan inte nedlåta oss att tala om enhet utan att först följa de två viktigaste av Guds bud. Det skulle vara som om vi ville bygga ett hus utan att först lägga dess grund. För hur kan vi tro att enhet kan komma när enhetens frön ständigt sås i mager och ofruktsam jord? Ingen sådd kommer att blomstra i den sortens ofruktsamhet, som är våra hjärtans hårdhet. Herren säger i ett budskap:

"Några skulle säga: Men vi har alltid hållit och åtlytt Kyrkans lag…” Herren säger idag: ”Det är inte tillräckligt att följa Kyrkans bud och lyda dem. Jag behöver ödmjukhet och kärlek och hjärtats omvändelse som skall utgöra grunden i er enhet. Jag betraktar er alla ovanifrån, var och en av er; Jag säger er, var och en som fortsätter att arbeta för sina egna intressen och sitt eget förhärligande har redan förlorat Mitt Hjärta… er splittring är en synd; … genom att synda mot varandra i er splittring, är det mot Mig, Lammet, som ni syndar, denna er splittrings synd som dagligen söndersliter Min Kropp." (27 mars 1992)

Gud talar idag och kallar oss till Försoning och Enhet. Det finns de som tror och de som inte tror att Jesus Kristus talar till oss genom min svaga hand. Men det är så därför att de ser på enhet enbart genom sina egna ögon inte genom Guds ögon. Jesus säger:

"Jag har talat från ovan, inte för att påtvinga er Mina regler, utan för att ingå ett förbund av Frid och Kärlek som skall leda er alla under Mina Vingar och förena er… har ni verkligen förstått vad Brudgummen erbjöd er? Förklara då för Mig varför ni vänder bort era ögon från Mig varje gång jag talar om försoning… förklara då er splittring för Mig, om ni menar att ni är i sanningen… öppna dina ögon Min vän! Öppna ditt hjärta inte ditt förstånd! Jag säger dig igen; enheten kommer att vara i ert hjärta¸ försoningen kommer att vara i hjärtat och inte genom undertecknandet av ett fördrag! Hur kan någon människa påstå sig vara rättfärdig när era länder är i krig och står i lågor! Inse att Mitt Heliga Hjärta söker av er: barmhärtighet, givmildhet, bön och en försoningens ande, och att älska varandra så som jag älskar er; kommer Jag höra ett rop av överlåtelse och ånger från er?" (14 sep 1992)

Vi kommer att förenas med hjälp av den Heliga Andes kraft och genom löftet att det skall fullbordas, för det är endast genom Guds Ande som är Givaren av Liv, som vi kommer att få enhetens gåva. Idag är vi som de spridda torra benresterna i Hesekiels vision. Detta är vad Herren säger:

"Jag skall bilda en enda Kropp av alla de förtorkade benen som nu ligger spridda i Dödsskuggans Dal; ja, Jag ställer dig nu samma fråga som i Hesekiels syn: Kan dessa ben bli levande?"

(Jag sa:) Nej. Inte utan Din medverkan. Inte utan att Du väcker dem till liv, Min Herre, för de är helt torra och livlösa.

"Jag skall återuppliva dem; Jag är Uppståndelsen; Jag skall fästa senor vid dem och de skingrade benen skall åter komma samman, sedan skall Jag låta kött växa på dem, Jag skall övertäcka dem med hud och låta dem andas, så att de lever; Jag skall göra dem till en enda Kropp… och föra dem tillbaka till livet; Jag skall sända Min Helige Ande att blåsa ett mäktigt Andetag genom Dess näsa som skall återuppliva Den så att Den kan resa på sig och ära Mig; Jag skall ösa kristallklart Vatten över er (kroppen, kyrkan) från Min Tron och så rena er från orenhet , och Jag skall utgjuta Min Helige Ande till att leva mitt ibland er; Min Helige Ande skall bli ert Hjärta, då skall Jag Själv smörja denna Kropp (som är kyrkan) Kropp och det Ljus Jag skall låta komma i era ögon skall vara Mitt Eget Gudomliga Ljus, som utgår från Min strålande Härlighet, och som en tapper krigare skall ni gå fram utan fruktan, ty Jag skall vara er Fackla och gå framför er och visa er vägen; ni kommer inte att behöva någon lampas ljus, för Jag Själv kommer att vara ert Ljus; alla andra folk (menandes; alla andra religioner) kommer att följa i era spår när de ser er Skönhet, de skall ta med sig sina skatter och rikedomar och erbjuda er dessa tillika med sig själva; och i din hand skall jag sätta en spira av järn och klä dig i majestät och ära… på detta sätt kommer Min Ande att förena var och en av er till slut och var och en kommer att tro att Jag sändes av Fadern och alla kommer att känna igen Mig som Offerlammet..."(30 maj 1993)

Jesus kommer inte att acceptera vår splittring länge till...Lyssna nu, (säger Han): "Jag kommer att smälta er alla! (de tre järnpelarna som symboliserar den romersk katolska, den ortodoxa och den protestantiska kyrkan som jag såg i en av mina visioner) Jag kommer att samla er alla i en smältdegel och som när elden brinner, kommer ni alla att smälta ner; Mitt rike skall inte förbli splittrat..." (30 maj 1993)

Jesus ber oss alla att be för dem som avvisar Hans Helige Ande och som låtsas arbeta för enhet men lägger ett nät för dem som arbetar för enhet och har försonats: Jesus som ser detta kaos sa med sorgsen röst:

"Hur mycket tro är kvar när Jag kommer åter? Kommer Jag att finna er, Mina vänner, annorlunda mot hur Jag vill att ni skall vara? Kommer ni fortfarande ha kvar det språk och de traditioner Jag gav er? Eller kommer ni att tala som filosofer predika på Babels torn? Säg Mig, vad har det blivit av Anden som Jag smyckade er med? Ni talar om Lagen men ni bör den inte i era hjärtan .... ni har negligerat de viktiga betydelserna av Lagen; kärlek, ånger, förlåtelse, god tro! Vem bland er som predikar i Mitt Namn älskar verkligen sina fiender?" (18 mars 1993)

"Be att det Östra och det Västra huset förenas, som två händer förenade i bön, ett par händer, likadana, och vackra när de tillsammans pekar mot himmelen i bön låt dessa två Händer som tillhör samma kropp, arbeta tillsammans och förena sin förmåga och sina tillgångar med varandra… låt dessa två Händer lyfta Mig tillsammans, ack… när skall Min Kropps båda Händer lyfta Mig och tillsammans hålla mig över Altaret? O kom! Jag vill inte ha långa föredrag, den som vill vara den förste och främste bland er måste vara allas slav." (15 juni 1995)

Under Angelus den 11 augusti 1996, förklarade Påven Paulus II, när han talade om den ortodoxa kyrkan: ”Det som förenar oss är långt mer än det som skiljer oss åt.” Detta uttalande var mycket uppmuntrande för de ortodoxa. Vi har ju från en av deras präster som skrev till Alexis II att det mellan den ortodoxa och romersk katolska kyrkan fanns viktiga uppfattningar som skiljer oss åt.

Påven kallade den ortodoxa kyrkan för ”Systerkyrka”. Han sade också att Kristi Kropp behöver de två lungorna för att kunna andas. Därmed jämställde han oss med den andra lungan. Men hans röst påminner oss också om Johannes Döparens röst, ”en röst som ropar i öknen”, för hans rop får inget gensvar från hans egna. Jag önskar så innerligt att få höra ett eko från Påvens präster, biskopar och kardinaler. Varför hör vi inte fler röster från hans egna präster som återger vad han sa?

Genom att inte acceptera varandra och inte stifta fred visar vi bara resten av världen att kärlek inte råder mellan oss och att vi inte vill böja oss. Jesus upprepar ofta att nyckeln till enhet är ödmjukhet och kärlek. Herre ber oss att böja oss (våra stela nackar av järn) i ödmjukhet och kärlek för att undfå enhetens frukter. Jesus säger:

"... be för enhet och lyssna inte på dem som inte vill ha enhet; Splittraren håller dem åtskilda och stridslystna i sin ande; den som inte uppriktigt och helhjärtat arbetar för enheten gör Min Helige Ande djupt bedrövad … det är inte deras vältalighet eller långa föredrag som kommer att leda dem till enhet; det är inte heller deras ömsesidiga lovord till varandra som kommer att leda Min Kyrka att bli en; allt detta tröttar ut Mig… förödelse och fördärv har trängt in i Min Helgedom, så hur kan ni lovorda varandra?" (15 juni 1995).

Den Helige Ande ropar också om Enhet till Sin Brud:

"Dotter, be att Jag, fullheten av Guds fullhet, din andes uttryck, dina ögons ljus, stiger ned mitt ibland er för att visa världen hur fel den har, för att visa kyrkorna splittringens orättfärdighet och hur de, fastän de dagligen bekänner att det finns en Herre, en tro, ett dop och en Gud, som är allas Fader, över alla, genom alla och i alla, likväl är kärlekslösa mot varandra, Vi kan inte säga: ”du har gjort allt för att bevara den enhet Jag lämnade åt dig när du ännu var ett barn i Min Famn.

Idag säger du: ”Jag är inte ett barn längre och Jag kan stå på mina egna ben,” och sedan gick du bort från Min Famn och anpassade dina steg till din egen väg… O Faderns barn! Sonens frukt! Min Stad och Min Brud! Din väldoft har lämnad dig… kommer det att finnas några överlevande kvar i dig när Jag stiger ned i full kraft?" (9 nov 1994)

Och jag avslutar med följande Kristi ord:

"Den sant kristne är den som är kristen i sitt inre, och den sanna Enheten är och kommer att finnas i hjärtat. Enhet kommer inte att finnas i bokstaven utan i anden."

 
Kyrkans enhet
Ett rop från det Heliga Hjärtat: Kristi längtan efter Enhet.
Hjärtats enhet
Påskens datum
Ett exempel på Enhet i Öst
Ekumenik och andlighet
Påven och patriarken Theoctist
Vassulas tal till Kyrkornas Världsråd

Ett rop från det Heliga Hjärtat: Kristi längtan efter Enhet.
Vassula talade till 500 pilgrimer, inkluderande en kardinal, flera ärkebiskopar, biskopar och en ekumenisk samling av präster och lekmän, en undervisningen om enhet som finns i budskapen, på den ekumeniska pilgrimsresan i Turkiet 25 maj 2007
 

Hjärtats enhet
Vassula håller detta kraftfulla tal på pilgrimsresan till det Heliga Landet 1998
 

Påskens datum
Jesus kallar oss att förena påskens datum
 

Ett exempel på Enhet i Öst
Monsignor Isidore Battika delar med SLIG pilgrimer ett uppmuntrande exempel från verkliga livet på enhet i Syrien
 

Ekumenik och andlighet
Ett ekumenisk tal som Vassula gav vid det internationella birgittinska centret Farfa (Italien), November 2001
 

Påven och patriarken Theoctist
Vassula närvarar vid mötet mellan påve Johannes Paulus II och den rumänske patriarken Theoctist
 

Vassulas tal till Kyrkornas Världsråd
An Address given by Vassula Ryden to the Ecumenical Conference of the World Council of Churches
 

"Enhet, Kärlekens Dygd"
Denna bok med utdrag ur budskapen visar för oss vad Gud säger oss, idag, att enhet mellan Kristna är väsentlig för att bringa fred, kärlek och försoning till världen.

Skriv på för att förena påskdatumen, så att alla kan fira Påskhögtid vid ett och samma datumOneDate.org - Rösta för att fira Påskhögtiden, alla vid ett och samma datum

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Min Faders Ande hädas ständigt
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

24 april 2006
 

 
HUVUDNYHETER:

Ny bokhandel
Nu har vi fått en ny e-bokhandel där du kan beställa böcker. Använder länken ovan.

 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message