DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wijsheid Is Toegankelijk Voor Elk Deugdzaam Hart

5 januari 2023

Mijn God, U bent ín alle dingen die U geschapen hebt, maar dit betekent niet dat U niet buiten alle dingen bent; U bent overal aanwezig, maar onzichtbaar voor het blote oog...

Mijn kind! hoor Mij: kijk naar jezelf... Ik, de Ongeschapene en Ontoegankelijke, ben toch tot jou, een louter schepsel gekomen om Mijn Heilig Gelaat te openbaren en door jou aan vele anderen; Ik heb je met Mij verenigd met banden van Liefde en Ik alleen leef in je ziel; heb Ik je niet op deze onuitsprekelijke manier benaderd? Mij ​​gezien met je geest maar verborgen voor je blote oog? Mij gehoord door Mijn Heilige Geest maar niet met je fysieke oor?

Ik weet dat niemand U kan beschrijven en beweren dat ze het Onvoorstelbare, het Ontoegankelijke hebben bereikt, maar toch op de een of andere mysterieuze manier maakte U me blind voor deze wereld en in ruil gaf U mij het zicht op de Onzichtbare wereld; niemand kan God beschrijven en toch kwam U Uzelf aan mij presenteren als onze Vader! anderen hebben U ervaren als El Shaddai, anderen als een Vuur, en weer anderen als Licht enzovoort, maar aan ons in onze Tijden toont U Zich als een Vader; het is Uw verlangen dat we U intiem leren kennen en Uw vaderlijke genegenheid begrijpen; U hecht zoveel waarde aan deze twee begrippen![1] en dus bid ik dat Uw verlangens vervuld worden en dat elk schepsel U zal leren kennen en begrijpen;

kom: hoe meer je Mij, je God binnengaat in Mijn centrum, des te meer zul je Mij begrijpen en des te meer zul je Mij kennen; je zult Mijn Motieven en Mijn Wil begrijpen; bid dus, Mijn geliefde, en begrip zal je gegeven worden; smeek Mij met liefde en de Geest van Wijsheid zal over je komen om je Mij ook te laten kennen; wees verwant aan de Wijsheid en Ik zal je zegenen door je dit Geschenk te geven, die de Gemalin van Mijn Troon is, dus kom dan en koester Haar, want Zij is je Thuis;

verwelkom Mij als je Vader zodat je Mijn kind wordt en neem deel[2] aan Mijn Koninkrijk en jouw Thuis; blijf niet lusteloos kreunen en steunen; Wijsheid is toegankelijk voor elk deugdzaam hart; ontdek Mij, Mijn kind en geef niet op om Mij te leren herkennen; ben je op zoek naar Mij, je God? verlang je er vurig naar Mij te vinden? Kom, tak van de Wijnstok, kom uit je cocon en Ik zal je leren een ongerept leven te leiden; Ik heb jullie geschapen om jullie allen tot goden te maken door deelname, geadopteerde zonen en dochters van de Allerhoogste;

weet je nog hoe alle heiligen goden zijn geworden door adoptie? daarom heb Ik je geleerd aan jezelf te sterven en jezelf te vernederen om zo de nederigheid te verkrijgen die nodig is om je te vergoddelijken; jullie zijn allemaal voorbestemd om Mijn metgezellen te worden en met Mij te heersen en regeren; dit geschenk kan echter niet worden gegeven tenzij er een transformatie in je ziel plaatsvindt; van nature zijn jullie allemaal vergankelijk, maar Ik kan ieder van jullie onvergankelijk maken als je het Mij toestaat; zie je, Mijn kind, zij die vergoddelijkt zijn zullen Mij als hun Vader kunnen zien; geleid door de Geest zullen ze hun Schepper en ware Vader aanschouwen; dit is Mijn verlangen, dat iedereen deelgenoot kan worden van Mijn Goddelijkheid; dan kun je je afvragen: ‘wat voor baat heeft het om God te kennen?’ door Mij te kennen zal je verleid worden door de Grootheid van Mijn Liefde die je nooit zal vergeten; dan zal je Leven verwerven; dit is wat je zal verwerven;

in deze dagen kom Ik naar je toe als een moeder, die haar kind onderwijst en manieren leert, Ik kom ook om je te disciplineren en je te laten zien dat Ik je verheven Erfgoed ben èn om je ogen te richten en te fixeren op wat goed is en niet schadelijk voor je ziel; Ik kom om je ervan te weerhouden eer te bewijzen aan waardeloze dingen;

wat betreft de gave om Mij te Begrijpen, deze gave zal je ziel doen glanzen, want de Heilige Geest die graag Zijn Kennis met je deelt, zal Degene zijn die je deze Gave zal geven om Mij te begrijpen en wat het beste is om te koesteren in je leven op aarde; Hij zal je doen begrijpen dat je waarde zou hechten aan onthouding van alle wereldse rijkdommen, en van aardse glorie en macht; al deze zaken zouden in jouw ogen hun schittering verliezen en ze zullen je gaan tegenstaan, want de Heilige Geest zal je een geestelijk inzicht geven dat veel verder gaat dan dit, dat wat telt om in staat te zijn dichter bij Mij je God te komen en in Mij te leven; je begrip van Mij zal toenemen en hoe dieper je Mij binnengaat, zoals Ik al eerder zei, des te duidelijker zal je begrip van Mij zijn; en des te meer vreugde, liefde en vrede zal je ziel verkrijgen van de geur van Mijn Hart, dan zal niets in deze wereld de vrede die je in je ziel hebt verkregen verstoren, dus Mijn liefste, richt je geest op Mij, je God, en hij zal niets anders bevatten dan Mij;

vandaag gaan zovelen van jullie, Mijn geliefde kinderen, gebukt onder ellende[3] omdat de zondige toestand van je ziel je tot slachtoffer maakt van een materialistische wereld, die je geen vrede, vreugde of liefde geeft; in je eentje heb je niet de macht om al wat Ik vraag te vervullen, daarom is het ook, om nóg een reden, dat Ik op deze manier naar je afdaal in jullie Tijden om Mijn Heilig Gelaat te openbaren en je te scholen in Tederheid; de Heilige Geest, de Voorspreker, is vandaag jullie Leraar en door Hem zul je Mij, je God, kennen en begrijpen; en Ik zal jullie allemaal helpen door Genade...

hoor Mij: Mijn kind, herinner jij je nog hoe Ik had gezegd dat Ik je aan Mij zal binden met Liefdesbanden? die banden zijn eeuwigdurende banden!

en daar ben ik zo blij mee!!!

heb je iets wat je Mij wil vertellen?

ja, dat heb ik…

wat je Mij ook maar wil vertellen, laat het nuttig en passend zijn voor Mijn volk om hun geloof, hun hoop en hun liefde in Mij te vergroten;

Jahweh, U bent een Almachtige Koning, groot in Uw Glorie; allereerst wil ik U met heel mijn hart bedanken dat U hebt gehoord wat ik tegen U zei tijdens de Heilige Liturgie; ja, in de aanwezigheid van Uw Engelen; maar nu… 

ja? 

ik kom nu al woorden tekort…

 sta Mij toe je te helpen...

 moge Uw Hand mij helpen...

schrijf nu;[4]

als ik moeite heb om woorden te vinden om mijn gedachten uit te drukken, roep ik U aan en U antwoordt mij;
ik kan zeggen: “hulp komt tot mij van Jahweh,” die de hele kosmos heeft gemaakt; dit is wat ik iedereen zou willen meegeven, een getuigenis;
een overtuigend bewijs, waarover ik al in de meeste van mijn bijeenkomsten had gesproken;
maar wanneer ik dat doe, heb ik het gevoel dat mijn getuigenis nooit volledig is en zelfs nu weet ik niet zeker te kunnen zeggen of het volledig en volmaakt zal zijn, want hoe kan iemand U beschrijven, mijn Eeuwige God, wanneer U een van ons bezoekt? 

de Glorie van God verscheen meerdere keren aan mij, zelfs in één geval met escarchas[5];
aan mij! een louter schepsel van vlees, een verbannene die nog steeds op deze aarde rondloopt;
U, de Almachtige, toonde op die dag zichtbaar Uw Glorie aan mij
en met mijn ziel vol ontzag voor Gods Tegenwoordigheid in deze Majestueuze ontmoeting, veegde U mijn vlekken weg en bekleedde mij met vreugde;
de Schepper, wiens pracht en schittering, kracht en schoonheid en alle bekende en onbekende wonderen overtreffend,
was plotseling bij mij;
hier was Hij, de Alfa en de Omega,
zonder Zich eerst aan te kondigen stapte U die dag in stilte in mijn kamer,
een plek veel te klein om U te bevatten, vlak naast mij!
U, de Alfa en Omega die het hele universum omvat, U daalde af van Uw Koninklijke Troon en liet Kroon en Scepter van Uw Koningschap en al Uw Glorie achter, om mij in mijn kamer te komen bezoeken?

U boog Zich voorover naar mij zodat ik Uw Woord kon horen en terwijl Het Zich openbaarde, brak Licht in mijn ziel door;
U opende met tederheid mijn geestelijk oor om Uw Woorden te horen;
hoe gezegend zijn zij die Uw Stem horen!
Genadigheid is als dauw op Uw Lippen, Majesteit en Pracht schijnen op mij;
Uw Tegenwoordigheid hernieuwde in mij een vastberaden geest, dus ik verzette mij niet, ook was ik niet bang of vluchtte ik weg,
want in Uw liefdevolle Tegenwoordigheid en Vaderlijke tederheid
veroverde U mijn hart; bij het zien van Jahweh, 
waarbij ik vurig luisterde, nog steeds verbijsterd, riepIk verheugd uit: “ah! nu kan Jahweh ons uit onze ellende[6] redden en ons te hulp komen in deze ellendige wereld, weet U nog?” 

dat doe Ik! en Ik antwoordde: "Geloof je dat Ik je kan helpen?" 

en ik zei: ‘ja! dat kunt U;’ 

Ik vroeg je, ‘waarom?’  

en ik zei simpelweg: ‘omdat U God bent!’  en toen zweeg U een paar seconden… 

dat deed Ik, maar Ik moest wel, omdat het Mijn Heilsplan was om je wakker te maken, alles op te schrijven wat Ik voor jouw Tijden, dit stervende tijdperk, had gereserveerd en om Hemels Voedsel aan te bieden aan de uitgehongerden; om gevangenen te bevrijden uit de slavernij van de zonde, om de Hemel de aarde naderbij te brengen en gerechtigheid te geven aan degenen die waren verstoten; om gebroken harten te genezen en om hen te herinneren aan hun ware Fundament en dat Ik hun Vader ben! toen kwam Ik nog dichterbij je om je ogen naar Mij op te slaan opdat je ziel Mij kon herkennen en om jou en anderen eraan te herinneren dat je Thuis in de Hemel is en nergens anders;

Ik ben je Thuis... 

U scheurde de sluiers die mijn ogen bedekten open, U veegde mijn geheugen schoon en pas toen ik Uw Woord hoorde, werden modderstromen uit mijn gezichtsveld weggespoeld, en ik omhelsde Uw Woorden die mij eraan herinnerden dat ik van U was en van niemand anders, dat ik van U afstamde, dat ik van U vandaan kwam, dat ik Uw zaad was en dat ik aan U toebehoorde!

nietige wezens die we zijn, we hebben een ontzagwekkende Vader, en toch zijn zovelen vergeten Wie hen heeft verwekt!

Toen proefde ik Uw Zoetheid en Uw Vaderlijke Liefde, die me stomverbaasd maakte over hoe intiem U met mij was, en sindsdien werd U mijn Lied om in Uw Bijeenkomsten te zingen, om met Uw hulp naties te begeleiden naar het Koninklijk Huis van Jahweh en in het Hart van Jahweh!

de Hemelen en het gehele Engelenkoor verkondigden toen Uw Heerlijkheid:

“hier is Jahweh Sabaoth die neerdaalt vanuit het Hemelgewelf om Zijn nageslacht tegemoet te gaan en als een Bruidegom hen te huwen[7],
hier komt Hij, ook als een Vader, de Allerheiligste, Zich verheugend op de ontmoeting met Zijn nageslacht om hen Licht in de ogen te geven en hun verharde hart om te vormen tot een hart van vlees;”

onze Vader in de Hemel is Teder van Hart, die zich verheugt in een zuiver hart en geniet van de aanwezigheid van Zijn kinderen die eenvoudig van hart zijn; 

vanaf toen werd mijn hart stevig met Zijn Hart verbonden om met Jahweh te wandelen in het land van de levenden; mijn hart jubelt, zelfs mijn ziel juicht, omdat ik weet wie mijn Vader is; want Hij is ook mijn Thuis, mijn naaste Verwante, mijn Familie en mijn Leven; Hij is mijn Ware Raadgever en Opvoeder die ons woorden van Wijsheid onderwijst;

 Jahweh, Meest Getrouwe Bewaker van onze ziel, Uw Hand zal zich deze dagen uitstrekken en iedereen bereiken, zodat zij met vreugde Uw Vriendelijkheid kunnen begroeten, en op hun beurt zullen zij dan Uw Heilige Naam bekend maken aan de komende generaties;
want zij zullen getuigen worden, van Uw Zachtmoedigheid en van Uw Barmhartigheid, voor een volk dat nog niet geboren is; Amen 

is dit wat je je broers en zussen toewenst? om Mijn Hand naar hen uit te strekken? 

 ja… 

hoor Mij: Ik zal het doen, dochter... laat iedereen op deze manier bidden en Ik zal Mijn Hand uitstrekken omwille van de liefde die je voor Mij hebt, 

Vader, U bent zó vrijgevig en U geeft zóveel om ons!(indachtig)... ik heb er geen woorden voor...


Mijn trouwe Liefde heeft jou genezen en zal er nog veel meer genezen, dochter; Ik zal je nooit in de steek laten; Ik ben je Toevlucht; dus heb moed dochter en steun altijd op Mij; adem Mijn Adem in die je in leven en sterk houdt... laat Mijn Stem over de hele aarde uitgaan en verspreid Mijn Boodschappen tot aan de uiteinden van de wereld; je hebt nu alles opgetekend en geschreven waartoe Mijn Geest je leidde...

In de Bijeenkomsten zal Mijn Woord van je mond uitgaan en de hongerigen van voedsel voorzien;

Het zal gedijen en nooit onvervuld naar Mij terugkeren, maar Het zal Zijn doel bereiken;

vind je kracht in Mij en je zal nooit tekort komen; Ik zegen je Mijn kind... Liefde bemint je...


[1] Jer. 9: 22-23 Zo zegt Jahweh, De wijze moet niet roemen op zijn wijsheid, de sterke niet roemen op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wie toch wil roemen, moet zich erop beroemen, in te zien en te erkennen…

[2] Ik hoorde tegelijkertijd: ‘wees welkom in’

[3] Ik hoorde tegelijkertijd ook het woord ‘vuur’

[4] vaak geeft de Heilige Geest me de woorden en Hij helpt me op te schrijven wat ik echt wil zeggen maar wat ik niet kan, omdat ik niet in staat ben om uit te drukken wat ik in mijn hart draag

[5] hemelse glitter

[6] dit was terwijl ik in Bangladesh woonde, waar de armoede opvallend was

[7] toespeling op Jes. 54 :5 want uw Schepper is uw echtgenoot, Jahweh Sabaoth is Zijn Naam 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message