DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Opnieuw Een Oproep Tot Bekering

21 mei 2001 

Heer, onze ongerechtigheden zijn groot, maar vergeef ons,
help ons zodat ons vlees opnieuw bloeit!
Trek elke ziel uit het net dat de vijand over hen heeft uitgespreid,
want U alleen bent onze Toevlucht, onze Rots, Onze Vesting en ons Leven; 

de Plaag die over onze wereld sluipt
en alleen bij nacht werkt in de schaduw van de dood,
maar wraakt door verwoesting met zijn gesel bij helder daglicht,
doemt nu op boven Uw Kudde;
gaat U stelling nemen om Uw volk te redden uit het slijk van de kwaden? 

De Schrift zegt: “Jahweh bemint hen die het kwaad verwerpen,
Hij beschermt de zielen van de vromen,
en redt hen uit de klauwen van de slechten;” 

laat dan Uw Machtige Arm ons komen redden;
laat de vijand beven voor Uw Majesteit;
laat de vijand niet zeggen: “hoe onbetrouwbaar is jullie God …” 

de Vijand daagt U uit, stelt U op de proef, Mijn God,
om te zien wat U zou kunnen doen;
dus, mijn Jahweh, die mij in Uw Barmhartigheid weer tot leven bracht,
toon Uw Grootheid
en dat U inderdaad Onze Veiligheid bent, onze Rots en aan onze zijde,
toon Uw Heerlijkheid en Macht,
denk aan Uw deugdzamen, Uw volk
en al diegenen die U met passie hebben gediend; 

dus wanneer laat U Uw vonnissen uit de hemel donderen?
Wanneer gaat U opstaan en de aarde slaan met Uw Scepter
om stilte te verkondigen? 

Eén verwijtende blik van U
en alle elementen van de aarde kunnen vlam vatten; 

één beweging van U
en de aarde zal worden teruggebracht tot een verwoesting; 

één woord van toorn van U
en de sterren zullen van de hemel naar beneden vallen,
en op ons neerstorten; 

Heer! Ik ben het werk van Uw handen
en U hebt een vonk in mij gelegd om mij in leven te houden;
als ik nu brand met “pathos”[1]
voor de deugdzamen, Uw volk en de rechtvaardigen
om rechtvaardigheid in U te vinden,
komt het door Uw Vlam; 

laat mij dan zien dat er recht wordt gedaan aan Uw heiligen,
zet Uw Sterkte in door te bevelen dat alle dingen goed worden; 

laat Uw Triomf komen! 

Ik heb eens tegen je gezegd, Vassula, dat Mijn volk, de kudde, heen en weer dwaalt; om die reden vroeg Ik om een periode van genade; in deze periode van genade wilde Ik de Heiligheid van Mijn Naam tonen, zodat wie dan ook die zichzelf had ontheiligd de gelegenheid zou hebben tot een ommekeer;

Ik kom in deze periode van genade om jullie allen aan te moedigen heilig te leven en Mijn Voorschriften te volgen; Mijn Naam bereikte vele landen en verre eilanden; Ik zwierf door de wereld, zoals Ik je had voorzegd, met Mijn Oproep, zodat ieder oor Mij zou horen en de gelegenheid zou hebben Mij te ontdekken; aan het ondoordringbare hart gaf Ik speciale genaden om het te openen door Mijn stralen van goddelijk Licht, en, als een straal van Licht, scheen Ik zelfs in die harten;

wat moet Ik vandaag zeggen? heb Ik gefaald in het voeden van de Kudde? heb Ik ooit Mijn Ogen afgewend van jullie zieken en eenzamen? heb Ik jullie pad niet geëffend voor jullie, zodat jullie niet struikelen als jullie wandelen? heb Ik niet aan jullie allen de diepten van Mijn Barmhartigheid getoond? toen Ik velen van jullie naar beneden zag gaan in het dal van de dood en zo ver verwijderd van het pad van het Leven, ben Ik toen niet tussenbeide gekomen? maar, ach! zo velen van jullie rebelleren nog steeds tegen Mij …

zoals Ik tevoren heb gezegd tegenover de goeden en de slechten; heb Ik niet tegen jou gezegd, dochter, aan iedereen, goed of slecht, deze woorden te gaan vertellen:

“Ik maak dat Mijn Stem van boven wordt gehoord; Ik schreeuw zodat iedereen het hoort, goed of slecht; Mijn Stem heeft inderdaad de uiteinden van de wereld bereikt; de goeden zowel als de slechten moeten berouw hebben; de goeden omdat ze niet exact Mijn Wil doen en omdat ze niet bidden op de juiste wijze; velen van hen naderen Mij alleen in woorden; de slechten, omdat zij onophoudelijk doodzonden bedrijven vanwege de hardheid van hun hart en hun onverschilligheid jegens Mij;”

maar Ik zal je zeggen wat er gebeurt en wat Ik bedoel; de Schrift leert jullie allen, dat wanneer de hand eenmaal aan de ploeg is geslagen, niemand achterom zou moeten kijken, want je zult niet geschikt zijn voor het Koninkrijk van God;

toen jullie slaven van de zonde waren, voelden jullie geen verplichting tot rechtvaardigheid, en wat hebben jullie daarvoor ontvangen? niets dan ervaringen die jullie nu doen blozen want dat soort gedrag eindigt in de dood; maar nu is jullie weer eens de weg gewezen en zijn jullie bevrijd uit het moeras wat jullie zonde en schuld is; jullie zijn slaven van God gemaakt maar jullie krijgen een beloning die leidt tot jullie heiliging die eindigt in jullie hemels thuis; het loon dat de zonde geeft, is de dood; de gave jullie door Mij gegeven is eeuwig leven in Jezus Christus Mijn Zoon;

van een leven als gevangene in de zonde heb Ik je veranderd in een vrije persoon, Vassiliki, vrij om te wandelen op het pad van deugden dat Ik voor jullie allen heb uitgelegd; door genade heb Ik je hemelse dingen laten zien waarvan je niets wist; in deze periode van genade heb Ik je Mijn gehele Heerlijkheid laten zien, maar nadat Ik ook op zo velen van jullie al deze genaden heb uitgestort, zijn nog steeds velen ver weg van Mij;

toen Ik Mijn Boodschappen bekendmaakte aan deze generatie bazuinde ze luid: “kom en hoor het Woord van God!” de mensen stroomden in massa’s toe; zij verzamelden zich allen rond Mijn boodschapster om naar Mijn Woorden te luisteren; zij luisterden maar begrepen Mijn Woorden nooit ten volle, en deze zelfde mensen luisteren nog steeds, zij lezen, maar het Woord dringt niet binnen in hun hart, en zij lezen nog steeds maar hun harten zijn ver van Mij; zij handelen niet naar Mijn Woorden; zij zoeken liever naar tekenen aan de hemel omdat hun harten nog niet op Mij zijn afgestemd; ja, zij luisteren naar Mijn Woorden met onverschilligheid en daarom brengen zij ze niet in praktijk; het Koninkrijk van God is onder jullie maar jullie zien het niet omdat jullie geen berouw hebben gehad noch Mij enige kenosis[2] hebben gegeven;

als dit wonder, want een wonder is het wanneer Ik spreek, jullie niets heeft gedaan en jullie het niet zien, hoe verwachten jullie dan, jullie, die zoveel hebben ontvangen met lege handen de Hemel binnen te gaan? God is jullie zeer nabij en hoe komt het dan dat jullie Hem niet zien? hebben jullie de uitnodiging van de engelen voor Mijn banket niet gehoord? hebben jullie de vrijgevigheid van Mijn Hand niet gezien? als Ik roep, valt de wereld uiteen en wankelen vele koninkrijken;

je hebt Mij gevraagd, dochter, wanneer Ik Mijn vonnissen uit de Hemel zal donderen? voorwaar Ik zeg je: als deze tijd van Barmhartigheid en Genade voorbij is … dan heb je Mij gevraagd of Mijn Machtige Hand  je komt redden van de vijand; ben Ik heel deze tijd met je geweest, en heb je Mijn Machtige Hand nog niet gezien? Ik verzeker je meest plechtig, wie dan ook zich haast om berouw te hebben en zich inspant om tot Mij terug te keren, Ik, op Mijn beurt, zal hem dopen met de Heilige Geest om vlekkeloos te worden en in overeenstemming met Mijn voorkeur;

je zegt, dat de vijand Mij uitdaagt; ja, hij heeft Mij altijd uitgedaagd, maar heb Ik je niet geleerd hem te verwerpen?[3] heb Ik niet altijd postgevat om de Kudde te redden uit het moeras van de boze? de duivel heeft geen macht over iemand als hij goed geworteld is in Mij;

wat betreft degenen wier harten nog in het moeras zijn, de dag waarop zij het naar Mij uitschreeuwen, zullen zij Mij zien als hun Rechter; maar in deze tijden van Genade, kom Ik met Barmhartigheid, en Ik richt Me tot jullie in poëzie; Mijn gesproken woorden zijn religie en deugd; met olie van blijdschap zalf Ik al diegenen die Mij naderen, en zegel hun voorhoofd; dit is Mijn naderen tot jullie allen in deze tijden; Mijn naderen is hier Verlossing, Reddende Hulp, Barmhartigheid; als jullie eens beseften wat Ik jullie aanbied, zouden jullie daar niet zomaar staan; jullie zouden de deur naar je hart openen en Mij verwelkomen; Ik overlaad jullie allen met wonderen om jullie ziel te tooien en geschikt te maken voor Mijn Koninkrijk;

en jij, dochter, die in Mijn tuin verblijft, blijf in vrede om te kunnen luisteren naar Mijn Stem; Ik zegen jou en hen die Ik je gegeven heb om je te helpen het Kruis van Eenheid te dragen dat Mijn Zoon je heeft toevertrouwd; let niet op hen die het goede over het hoofd zien dat Mijn Werk voortbrengt, en niet geloven; hun trotse golven zullen op zekere dag gebroken worden; je zal Mijn Macht zien wanneer Mijn Werk zich zal vermenigvuldigen en de wereld die ondergedompeld is in zonde zal aangrijpen;

kom, wees in meditatie in Mijn Tegenwoordigheid; Ik ben met je;


[1] Grieks woord voor passie.

[2] Grieks woord voor: ruimte.

[3] Ik begreep dat de boze door ons God uitdaagt!

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message