DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Goden Door Deelname

5 mei 2001 

Mijn dochter:

verhef je geest tot Mij en hoor in je contemplatie Mijn zuchten als zij overgaan in woorden …

vrede zij met je; vandaag roep Ik iedereen op zichzelf te testen; Ik roep iedere ziel op zichzelf te onderzoeken; Mijn wegen zijn heerlijke wegen die naar volmaaktheid leiden; je bent tot volmaaktheid geroepen; Ik heb je gegeven een gemakkelijke weg en Ik geef je die nog steeds om Mij te begrijpen, en door Mij te begrijpen, zoals de engelen Mij begrijpen, kun je Mijn Vrede verkrijgen;

Ik heb aan jullie allen dit nobele thema van liefde en barmhartigheid gegeven, om jullie te leiden naar die Vrede die zoveel groter is dan jullie kunnen begrijpen en die jullie ziel ertoe brengt te worden getooid in het wit zoals een bruid die gekleed is in haar bruidskleding; Mijn thema van liefde geeft jullie alle gelegenheid om met Mij te heersen terwijl jullie nog hier op aarde zijn; willen jullie een volmaakt kind van God zijn? met andere woorden, willen jullie “goden door deelname” worden genoemd? stap dan op het pad van deugden; werk voor je redding en kijk niet achterom; Ik ben bereid je te vergoddelijken en je naam te schrijven in het boek van het leven;

laat je getuigenis duidelijk de waarheid tonen; laat je getuigenis Mijn Macht tonen, laat het voor iedereen duidelijk worden, dat Ik, de Christus, goedgeworteld ben in jullie en dat jullie goedgeworteld zijn in Mij; in deze eenheid waarin de goddelijke liefde ons met elkaar verstrengelde, zullen jullie de regel van het leven volgen; en Ik zal, met de grootste vreugde in Mijn Hart, ziende wat deze goddelijke vereniging van liefde Mijn geliefde ziel heeft gebracht, haar leren met Mij te wandelen, en haar geest vullen met alles wat tot Mijn koninkrijk behoort, alles wat soeverein is, alles wat Mijn Ziel verdwaast dat tranen van vreugde in Mijn Ogen brengt, alles wat zuiver en nobel is, alles wat bewijst dat deze ziel inderdaad een deel van Mij is, en aan de wereld bewijst dat alle Kennis die haar is gegeven van Mij komt;

nu hebben jullie geleerd dat in Mijn Lichaam de volheid van God leeft en daarom kunnen ook jullie je eigen vervulling vinden; als je dan zegt, dat je Mij werkelijk bemint, waarom houd je dan nog steeds afstand van Mij? waarom kijk je nog terug? je weet dat je wordt verondersteld Mij na te volgen; nogmaals, wees niet verbaasd als Ik jullie vraag jezelf te onderzoeken;

als jullie zeggen: “ik probeer het goede te doen, ik probeer niet te vergaan; ik probeer de vreugde van de Drie-ene God te zijn en in Hem te ademen want om mij heen is de dood, en het vereist een grote inspanning niet te worden omhuld door de zaden van de dood; ik keer naar links en voel de adem van de dood; ik keer naar rechts en zie duisternis; en toch probeer ik niet in de donkere schaduw te lopen; als mijn arme voeten zijn afgedwaald van het pad van deugden, of als mijn hart is bevlekt door ondankbaarheid en zonde, of als mijn geest is verdwaald in onwettige velden en verraderlijke gedachten, kom mij dan te hulp en red mijn verraderlijke natuur, want ik ben niet ongevoelig voor Uw vriendelijkheid Heer; ik ben alleen zwak en ellendig;” omdat Ik je vaderlijk heb gekoesterd sinds je geboorte, heb Ik het recht de echtheid van je liefde te testen en daarom, zal Ik je antwoorden: Ik test je rechtschapenheid; Ik wil je als een prins of prinses wanneer je Mij komt ontmoeten als je uit dit leven stapt; Ik wil dat je in koninklijk purper bent, vrolijk, met de vreugde van je Heer; Ik wil dat je gevuld bent met goddelijk licht, van binnen en van buiten schijnend; Ik wil dat je trouw bent met Mijn Trouw, onberispelijk met Mijn Volmaakt Beeld, zuiver met Degene die Zuiver is;

luister! hebben de stralen van de zon in hun glorie of de gloed van de maan ooit Mijn Liefde voor jou overschaduwd? omwille van Mijn Naam en omwille van de Liefde die Ik voor jullie koester, heb Ik Mijzelf aan jullie allen getoond; in jullie kamer ben Ik gekomen om jullie te bezoeken met Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid; soms ben Ik gekomen als een geur van mirre, op andere momenten wervelde Ik als de rook van wierook, jullie en jullie kamer parfumerend;  ben Ik ook niet in je hart verschenen als een lichtstraal? Mijn glorierijke Tegenwoordigheid is overal; Ik vul de aarde met Mijn Liefde, en hoeveel keer heb Ik niet Mijn Troon verlaten, Mij over je gebogen en  geheime kussen op je geblazen? kom jullie allen die discipline verlangen, kom en leer hoe Mij toe te juichen, niet alleen door woorden, maar door goede daden van liefde; laat je tong van Mij spreken, van Mijn Godheid, van Hem, die de Eerste en de Laatste is, van Hem die je heeft verwekt, van Hem die je mooi maakte en je veranderde in een kathedraal; weiger Mij deze vreugde niet;

Ik heb je genadig toegestaan in Mijn Huis op te groeien; druppel dus wat vreugde en blijdschap in Mij, door het “Onze Vader” te zeggen op de manier waarop Mijn Vader het heeft geleerd aan Mijn dochter; wees niet als de verstrooide beenderen uit het visioen van Ezechiël, maar wees vervuld van de glorie van Mijn Heilige Geest die Ik heb geschonken aan Mijn leerlingen, en groei in bruikbaarheid, terwijl je je verkeerde gewoonten laat afnemen, nooit ophoudend Mijn Naam aan te roepen om je trouw te doen opleven en Mijn levengevende wezen in je te druppelen;

heb je ooit de parabel van de talenten gehoord?[1] heb je niet gemerkt hoe Mijn Huis[2] jullie allen bijeenroept om Zijn Huis te verrijken? heb je niet gemerkt dat dit een tijd is van afrekenen en van het bewijzen van je trouw?

Ik heb jullie allen heilig makende genaden verleend gedurende deze gezalfde jaren; de armen hebben ontvangen evenals de rijken; Ik heb niemand misdeeld; maar de Meester van het Huis vraagt je nu naar voren te komen om je trouw aan Hem te bewijzen zodat Hij tegen je kan zeggen: “goed gedaan, goede en trouwe ziel, je hebt laten zien dat je trouw kunt zijn in kleine dingen, dan zal Ik je grotere toevertrouwen; kom en neem deel aan het geluk van je Meester!”

stel je Meester niet teleur en verplicht Hem niet tegen je te zeggen: “wat heb je voor Mij gedaan? Ik heb geen enkel goed werk van je gezien;” je kunt ook deugdzaam worden als je waarlijk berouw hebt en je hart opent voor Mij zodat Ik genezende zalving in je uitstort; wees niet van Mij afgesneden, sta Mij toe je geest te vullen met Mijn Tegenwoordigheid en Mijn Erfenis zal van jou zijn; overstelp Mij met vreugde en word groot en sterk als een ivoren toren;  

wees daarom niet verbaasd als Ik zei: “Ik zal neerdalen in het dal om te zien of Mijn wijnstokken uitbotten en of hun bloesems opengaan;” waarom zijn sommigen van jullie verbijsterd door Mijn onderzoeken? jaag je, misschien, Koninklijk Huis van Mij, de wind na?[3] want als je dat doet, zal je wind worden; Ik ben trouw aan de grootheid van Mijn Barmhartigheid en om je te bevrijden van je verschroeiende geloofsafval, Mijn kind,[4] heb Ik je gezonden, en zend Ik je nog steeds onophoudelijk de Heilige Geest die je vergoddelijkt, en je  verenigt met Mij;

kijk nu en leer: 

- gezegend zijn zij wier hart open was om te worden gezuiverd en voorbereid om de Heilige Geest te ontvangen voor een omvorming, zij zullen worden vergoddelijkt en zonen en dochters van de Allerhoogste worden genoemd, zij zullen goden door deelname worden genoemd; 

- gezegend zijn zij die door genade zijn geparfumeerd en door hun geur als gemengde wierook Mijn Iconen parfumeren door hun tegenwoordigheid, zij zullen Mijn Koninkrijk erven; 

- gezegend zijn zij die Mijn Heilige Geest hebben ontvangen en mede-erfgenamen zijn geworden van Mijn Koninkrijk, en anderen verlichten met Mijn Woorden en Mijn Kennis en de mogelijkheid geven aan de rest van de wereld om de dogma’s van de Kerk te begrijpen – zij zullen medewerkers van Mijn Koninkrijk worden genoemd omdat zij  met Mij zullen heersen; 

- gezegend zijn zij wier geloof is geopenbaard door daden van naastenliefde en diensten aan de Allerhoogste bewezen, hun stem weerklinkend als een melodie en Mijn Huis erend, zij zullen de volheid van Mijzelf ontvangen en zullen worden bedekt door de genade van de Heilige Geest; zelfs na hun dood zal hun lichaam profeteren;[5]

- gezegend zijn zij die Mijn Heilige Geest toestonden hen te leiden en hen in Mijn Kudde te verenigen; zij zullen één Lichaam vormen en zullen voor eeuwig verenigd zijn met Ons, de Drie-ene God; 

- gezegend zijn zij die na te zijn geworteld in walgelijke zaken, de Heilige Geest toestonden hen tot een metanoia te leiden en alle kwaad in hen te ontwortelen en Hem toestaan Zichzelf in hen uit te storten en in hun hart te laten stromen om de dode inhoud te doen herleven;[6] zoals rozen in de dagen van de lente zullen zij ontluiken en bloeien want zij zullen deel zijn van het nieuw en heilig koninklijk priesterschap; ja, zij zullen het volk van God worden genoemd dat lofprijzingen zal zingen voor Mij omdat Ik hen heb geleid in Mijn heerlijk Licht; 

- gezegend zijn zij, die, omwille van Mijn Zaak vrijwillig hebben aangeboden hun tijd en zichzelf op te offeren om eropuit te gaan in de strijd van jullie tijd om tegen de kwade krachten te strijden en zich inzetten als soldaten; de genade van de Heilige Geest zal hen steunen en hen omgorden met kracht, hen vormen om te behoren tot de belangrijkste Aartsengelen Michaël en Rafaël; 

- gezegend zijn de breukherstellers die afstand deden van hun hartstochten omwille van Mijn Zaak en van alles wat hen gevangen hield aan deze wereld en, door de genade van de Heilige Geest, deelgenoten werden van Mijn Goddelijk Plan, Mijn Huis mooi makend; hun ziel en hun hele wezen zal worden als een glorierijke Kathedraal; 

- gezegend zijn zij die hebben geleerd te dorsten naar Mij en te verlangen Mij te omhelzen  en Mij te bezitten, zij hebben het Wonder van de wonderen ontdekt en dat is: Mij te kennen en Mij te begrijpen in Mijn zoetheid;

wie in Mij woont en door Mij is gevoed, door Mij is opgevoed en bekleed met Mijzelf in glorierijke volmaaktheid, zal kunnen zeggen: “ik ben één met God, want ik leef nu, terwijl ik nog op aarde ben en onder mensen, een Waar Leven in God … ik ben als een versterkte stad, want mijn muren zijn herbouwd door de Heilige Geest Zelf; met de Heilige Geest binnen mijn muren ben ik bestemd voor altijddurende glorie; de Heilige Geest heeft mijn ziel gehuld in een hemelse schoonheid, om Uw Glorie te kunnen binnengaan O Christus en voor eeuwig te leven! mijn stap zal niet de mijne zijn, maar de Zijne! ik zal wandelen met God want ik heb mij afgekeerd van vleselijke genoegens, en nu leeft mijn geest in gelukzaligheid en is onkreukbaar en betamelijk voor de Drie-ene God en Zijn Heilige Tegenwoordigheid;”


[1] Mt. 25:14-30.

[2] Tegelijkertijd hoorde ik: “heb je niet gemerkt hoe de Meester van het Huis …”

[3] Ik begreep dat “wind” stond voor “ijdelheid”.

[4] Jezus spreekt tot iedereen.

[5] Bedoeld wordt: hun werken zullen altijd in herinnering blijven.

[6] Tegelijkertijd hoorde ik het woord: “materie”.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message