DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Светият Ми Дух Осветлява За Вас Писанията

13 септември 2002

Да познаваме Бога и да Го проумяваме единствено въз основа на Писанието не е достатъчно; трябва човек да проникне в Бога, за да бъде способен да разбере и да опознае Бога. Това е, което наричаме “да вкусим Бога”.

да, трябва да придобия форма в дълбините на сърцето ти, както и ти трябва да се преоформиш в Моите дълбини;

дете, Аз съм Яхве, и Ме радва да те посещавам в бедността ти; дадохме ти свобода, изтръгвайки те от долината на мрака, за да живееш в лъчезарната Ни Светлина;

осъзнай сега, че си на служба на своя Цар; осъзнаваш ли, че те облякох със славата Си, наситих те със сиянието Си, за да имаш свободен достъп в Имперските Ми Дворове? бъди уверена, когато разговаряш с Мен и приемай с радост  благоволението Ми!

блажени са онези, които имат детско сърце и не се съмняват в никое от тези Послания, които произхождат от Мъдростта, нито някога ще се усъмнят; те се отвориха на благодатта и получиха в себе си Светлината Ми; Този, който се разкрива на човечеството по такъв неизразим начин, не е никой друг освен Създателят ти, който чрез Словата Си върна мнозина в истински живот с Мен;

Аз съм Този, който те увеща да вдигнеш очи към небето и да не прегрешаваш повече; дадох ти, повтаряйки се, пълно познание за Мен, така че опознавайки Ме да наследиш също и Царството Ми; никога не ти говорих сурово, а се отнасях към теб снизходително, снизходителност, която не е от този свят; Словата Ми са в съгласие с ученията на Светите Писания;

блажени са онези, които приеха тази истина, без да Ме поставят на изпитание и които не се отнесоха безразсъдно към пратеницата Ми, ще получат пророческа отплата; сигурно вече сте чували, че пратениците Ми говорят в Името Ми и че онези, които не им вярват, третирайки ги като измамници, или дори обвиняват мисията им, съгрешават срещу Мен, който говори чрез тях;

както подчертах преди, не казах нищо, което да противоречи на Светите Писания, а всичките Ми Слова, които произнесох, са в съгласие с това, което вече ви бях дал, изглежда обаче, че мнозина не са проникнали напълно в познанието на Словото Ми;1 ако бяха проникнали, щяха да разпознаят днешните Ми Поеми; щяха да видят Образа Ми в Поемите Ми, които не се различават от Словото Ми, което ви беше дадено; наистина, никой не може да проникне и да проумее това тайнство, тайнството на вашия Бог, който говори, и е жив и е сред вас в дните ви, само с прочитането на Светите Писания; за да проникнете в дълбините на Словото Ми, необходимо ви е нещо повече от това;

духовното знание се придобива от Светия Дух, който ви просветлява Писанията; чували ли сте някой да чете през нощта при изключени светлини? само когато светлините са включени, той ще може да види думите и да чете; без светлина няма нищо да видите, без Светия Дух, който е отвъд мисълта и който надвишава всички светлинни съзвездия взети заедно, речта и изразите на Мъдростта в Словото Ми ще останат скрити за вас; единствено Светият Дух дава в ума ви необходимата светлина да проумеете небесните изрази; в противен случай Словата Ми ще останат запечатани и заключени; това е причината, поради която толкова много хора не Ме разпознават в тази Поема на Обичта;

Писанията, както казах, отразяват Божествения Ми Образ, и ако днес не Ме виждате в Поемите Ми, които ви отправям и които ви се дават от любящата Милост, това е, защото все още не сте изпитали нежността Ми, нито сте вкусвали някога сладостта Ми; вашето така наречено знание ви пречи да Ме видите; блажен е този, който отвори сърцето си за Мен, приемайки Ме с простота на сърцето, няма да види Поемите Ми като обикновени думи, а като сила и като Светия Дух и като пълна убеденост; и бих добавил, че Поемите Ми, възпявани към вас, са жива сила сред вас, които им вярвате;

желая от всички вас, сътворение, да Ме видите, ето защо непрекъснато ви разкривам Обичта Си към вас от първия ден на съществуването ви; ще чуя ли един ден от вас: “възхвален да е Бог за това, че показа безкрайната Си Милост към нас и ни позволи да вкусим Добрината Му; без Него, който ни разкрива Светия Си Лик в сърцата ни, щяхме да бъдем от онези, които смятат, че могат да Те открият единствено чрез светската мъдрост и своите проучвания; съкровището Ти, Господи, е скрито от учените с ерудираните им учения, и които твърдят, че познават тайнствата Ти и духовните въпроси, докато всъщност не Те познават;”

учих ви да събирате мислите си единствено върху небесните неща, за да преуспявате, показвайки ви новата ви същност; с радост проповядвах на целия свят, без да правя разграничения за никого; намерението Ми като Баща, е да разхубавя сътворението Си и да го обновя, превръщайки живота ви в непрестанна молитва; защо тогава е цялата тази глъчка около Името Ми? защо си позволявате да губите спокойствието си и да ви диктува светът? божествената ви реалност трябва да бъде Триединният Бог и животът ви трябва да се върти около небесните вдъхновения и добре скрит в Сина Ми, Иисус Христос;

може ли някой сам по себе си да открие бездънните Ми Съкровища? ако не му бъде дадена вътрешна светлина на проумяване, той ще остане в мрак; повтарям: блажени са онези, които вярват в Милостивия Ми Призив, ще спечелят приятелството Ми и задушевността Ми;

кой е Източникът на Християнското знание, Източникът на пророчеството? това е Светият Дух, който учи и използва всички средства да преобрази и обнови сътворението Ми; и онези, които са заспали и отричат пророчеството във времето ви, попитайте ги дали са проумели Писанията и техните сентенции;

помазах пророци, за да провъзгласяват Словата Ми до края на Времената; дарих ги с духа на Илия; но тогава не сте ли чели, че “ще го наследят пророци”?2

всеки, който е отворил сърцето си за Мен, позволявайки Ми своеволно да го завладея, е пожънал реколтата на живота; Писанията тогава стават за него разпечатана и божествена Поема, живо Слово, взор на Бога, божествена дреха за душата ви; по този начин озарението от Присъствието Ми в него, установява Царството Ми в сърцето му; всяко тайнство, което е изглеждало скрито, ще бъде разкрито и Писанията ще станат за ушите ви силна и звучна песен; това съм Аз, Женихът ви,3 пристъпващ от Царските Си Дворове, за да обърна сърцата ви към Мен за собствената Си любяща цел;

знайте, че поколението ви постоянно Ме обижда и е обучено от лукавия да се подчинява на всичко, което противоречи на Закона Ми на Обич и идва от Божествената Истина; това толкова лукаво поколение е веено от всякакви ветрове и следва всеки страничен път определен от Сатаната; сега, Синът Ми и Аз дадохме на всички ви предостатъчни възможности да се върнете при Нас чрез покаяние, защото сме състрадателни и милостиви, но, ах… толкова много от вас бяха подведени от собствената си самонадеяност…

написано е:4 “упоритото сърце най-накрая ще стигне до лош край, и който обича опасността, ще загине в нея;” светът днес ти предоставя голяма разруха, затова е по-добре да се оповавате на Мен, който съм Щитът ви, и да кажете: 'нека паднем в Ръцете на Господа, а не в ръцете на хората; защото, каквото е Величието Му, такава е и Милостта Му;'”5

ах, зла наклонност, въпреки всички тези Поеми и предупреждения, хората на земята не се покайват, нито се отказват от греховете си, съвсем малцина следват Закона Ми на Обич и правят това, което Ме радва; непрекъснато се навеждам от Небесните Си Дворове към вас, поколение, за да ви измъкна от тинята ви; изпращах ви пратениците Си, ароматизирани с избран тамян и подготвени от ангелите да понесат на крилете си божествените Ми Поеми; онези, които вкусиха Словата Ми поеха правилната посока; колко прекрасни бяха те, след като вкусиха в устата си Словата Ми, които бяха сладки като мед!

подготвих и предоставих през всичките тези години чудновато пиршество от духовна храна; религия и добродетел бяха Темата Ми на Обич към вас; за каузата на Истината те издигнах, поколение, със Скиптъра Си; никога ли не се развълнува сърцето ви от всичко това? сладка е мелодията на тази благородна Поема, но не я ли чухте? не Ме ли чухте да отправям към вас поотделно Любовната Си Тема с елей на радост? не разбрахте ли, че ви помазвах през всичките тези години? спрете за малко и помислете за това и ще разберете, че Аз съм Бог във Величие и Великолепие;

горко на равнодушното сърце, което няма вяра, защото такова сърце няма да има защита в Деня Ми; и горко на теб, който загуби волята да устоиш в добродетелта и правдата, какво ще правиш при посещението на Господа? какво ще имаш да кажеш в Господния Ден? ще можеш ли да издържиш на изпитанието на Огъня?

сега си прикован в тяло и душа за този свят; Сатаната в своята ярост не те освобождава, а те държи затворник в тъмниците си, за да те лиши, теб, който изпадна от благодатта да се покаеш; забулен с покривалото му, стана негова играчка; покаянието ти ще разчупи веригите ти и ще прогони ордите на лукавите духове, които са се загнездили в теб, докато други са се надвесили над така плачевната ти душа;

в окаяността си нямаш волята и силата да победиш врага си и да отхвърлиш оковите на плътта, които те връзват за този свят; днес, в тези времена на Милост, ти предоставям благодатта като дар и като възнаграждаващ път водещ при Мен;

- предоставям ти да те нося на раменете Си, докато се възстановиш;

- предоставям ти мир и почивка, тъй като с Мен няма да се трудиш, нито ще се мориш;

- предоставям ти Ангелите Си, които ще превържат раните ти с неизказана нежност, рани нанесени на душата ти от страстите на този свят; ще ти помогнат в рехабилитацията ти, възвръщайки те към живот, съживявайки осакатената ти душа за нов живот в Мен;

- предоставям ти място в Сърцето Си, където ще се разцъфтиш с безброй учения от Мъдростта; ще те обсипя с неоценими дарове като жених, който щедро дарява на невестата си пленила сърцето му; и ще изразя Обичта Си към теб, невесто Моя, докато те притискам в Своите Обятия, пеейки ти Поемите към сътворението Ми и как ти започна да съществуваш; ще разгъна пред теб тайнствата преди съществуването на земята, преди раждането на природата и докато ухажвам душата ти, ще назовеш Мъдростта “Сестро моя!” да, ще те освободя като птица от примка и като газела от капан, ако приемеш да се обърнеш към Мен и да Ме признаеш в покаянието си;

- предоставям ти балади от Мен и уединяващата благодат да бъдеш в Присъствието Ми, само ти и Аз;

- предоставям на душата ти винаги да бъде игрива с Мен, и Аз, като Баща, който наблюдава с наслада развитието и растежа на сина си, ще бдя като орел Царството Ми да се оформя в теб;

- предоставям ти това, което наричаш недостъпно и недостижимо, и което само Аз мога да ти предоставя, нещо, което е провесено далеч и извън човешкия обхват, път невървян от гордите в сърцето, път, по който философ никога не е вървял; никакво злато, никакъв кристал не могат никога да се сравнят по стойност с това, което предоставям; то не може да бъде закупено, с никакво количество масивно злато, нито да бъде платено с теглото на сребро, нито да бъде оценено по стандарта на най-чистото злато, или на скъпоценния оникс или сапфир, тъй като Святата Мъдрост не може да бъде оценена, единствен Аз Я притежавам и Я предоставям, на когото желая;

невидяна от окото на човечеството, но прославена във великолепието Си, ще ти предоставя Святата Мъдрост, ако се свиеш пред греха и побегнеш от злото, покайвайки се и размисляйки върху това, което е фалшиво; и ако попиташ: “кажи ми, Отецо, кажи ми, откъде идва Святата Мъдрост? къде може човек да намери разбирането, след като то е извън знанието на всяко живо нещо, скрито от цялото сътворение?” ще ти отговоря, дете Мое: “Мъдростта ли? това е страхът от Господа; разбирането ли? - избягването на злото;” предоставям на всички хора Мъдрост, за да сложат край на мрака, тъй като Мъдростта се наслаждава да извежда на бял свят скритите тайнства, и да бъдат съзерцавани невидимите красоти, които сега са видими в славната Светлина на Мъдростта;

затова, намерете радост в Мен, тъй като принципите Ми са благородни и чисти и управлявам с кротост и нежност; обгръщам с благодат онези, които се покайват; противно Ми е всяко лукавство и поквара, но Духът Ми освобождава тези, които признават своя грях, слагайки край на злонамерените лукави духове;

не съм земен владетел, Владетел на Справедливостта съм, с благородни решения и добродетелни правила, с блясък и величество, но въпреки това благ и смирен в Сърцето; за да се възрадва и развесели сърцето ви, предоставям да възстановя зрението ви, така че да доставя удоволствие на очите ви да видят Мен, вашия Бог, докато обхванати от страхопочитание ще се провикнете към Мен: “възхвален да е Триединният Бог, Трисветият! слава на Този, който издигна душата ми и извърши за мен велики неща! Свято е Името Му; възхвалявам своя Бог, който благоволи да възстанови безразсъдната ми душа и позволи на очите ми да видят Лицето Му; и като Йов, ще кажа в песен: “прегреших и изоставих правия път, но Бог не ме наказа според греха ми; пощади душата ми да падне в ямата, и позволи животът ми да продължи в Светлината; разбирате ли, братя? разбирате ли? всичко това Бог го прави за човечеството през вековете, спасявайки душите от ямата, и оставяйки Светлината на живота да свети над нас;”

ще ви дам да видите своя Бог, който ви говори днес; видение, което никога няма да забравите; обхванати от угризения6 при това възхитително съзерцание, пламтящият ви дух ще извика към Мен:

“знаеш ли, Господи мой, вътрешно съм разбит сега, но в същото време, Господи, горя; погледнах те и пламнах от божествена Обич, която малко по малко ме поглъща; Cияйно Слънце, привлече ме, грозния грешник, близо до Теб, без да се замисляш два пъти, че може да омаловажа Скиптъра Ти; позволи на грешните ми очи да съзерцаят Величието Ти, Красотата Ти, която превъзхожда най-красивия от Ангелите Ти, и при вида на това Чудо, ме рани по неописуем начин; неспособен да утоля жаждата си, плача, и тази моя дилема ме прави нещастен; славното Ти Присъствие ме вълнува и ме кара да копнея още повече да се науча как да Те обичам и да бъда вплетен завинаги с Теб; болката ми се усилва и умолявам Ангелите Ти да ме облекчат, но след повторен размисъл, нека не го направят, нека този огън да продължи да ме ранява, нека жаждата ми за Теб, о, Любовнико на човечеството, да разпали цялото ми същество, нека божественото Ти посещение да увеличи жаждата ми за Теб, за да Те желая още повече;

“Суверенитетът Ти няма равен, никого! погледна ме и очите ни се срещнаха; Очите Ти, по-ярки от два скъпоценни камъка, магнетизираха моите; тогава, от Очите Ти се появиха два светлинни лъча и озариха душата ми, осветлявайки я, сякаш хиляди съзвездия бяха хвърлени в мен и всичкият мрак, всяка злокобна сянка в душата ми избледня; смутих се от Светлината на Благодатта Ти, която така внезапно получих, човек от плът и кръв не би могъл да издържи при гледката на славата Ти; и тогава ми смигна и примрях; сякаш земята подът под краката ми се залюля; проявленията на Обичта Ти към мен карат сърцето ми да припада, тъй като, Господи мой, те са твърде изумителни за бедната ми душа, за да може да ги издържи; може ли някой да измери очарованието на Величието Ти и неизказаното Ти великолепие? кой е видял Яхве и не е припаднал от страст? оставам безсилен пред такава екстатична Красота…”

кажи Ми тогава, създание, в което обичам да се наслаждавам, как е да Ме откриваш в себе си? как е да падаш в Ръцете на Всемогъщия Бог? как е? кажи Ми, любима на Сърцето Ми, как е да слушаш своя Създател да ти пее и само за теб, Поеми и Балади, докато Ме съзерцаваш? как е да знаеш, че Този, който ти пее и който живее в недостъпна Светлина, държейки в Ръката Си всичко, се съдържа в сърцето ти, без въпреки това да бъде съдържан? как е да се миеш в прочистващите Ми води, потапяйки се в Мен?

въодушеви се, тогава, и води благочестив живот; блясъкът Ми няма равен, разговорът с Мен ще ти остави незабравими спомени; да Ме съзерцаваш утолява жаждата ти, без никога да я загасява, по-скоро я увеличава; само в Блаженствения Взор душата ти може да бъде уталожена и наситена в пълнотата на Присъствието Ми; без Милостивата Ми подкрепа, създание, душата ти щеше да повехне, преди дори да се роди; без помощта Ми животът ти би бил пустош, неподвижен, изцяло откъснат от Мен, Бога? ах, ако знаеше душата ти на какви опасности се излага всеки ден!

7отвори сетивата си, Васула, и Ме попий;8

О, Благословени Господи, Ти си Този,
който смайва безспир душата ми,
протичаш в мен като флуоресцентна Река, и озаряваш душата ми,
излъчвайки в сърцето ми Светлината,
в която живея;

все още съм смаяна от избора Ти
и че се съедини с душата ми,
че съедини Духа Си в центъра на сърцето ми;

съживи за мен Писанията
и словата Ти в тях
станаха доловими в ушите ми
и разбираеми в сърцето и ума ми;
реч на Божествен Живот;

претвори в реалност недостижимите реалности:
Царството Небесно…
направи осезаемо Словото Си,
за да разбера, че наистина Триединният Бог е един само Бог;
и че и Тримата са една Субстанция, едно Могъщество и едно Знание…

разбули скритите планове,
скрити в бездните на Обичта Ти
обучавайки ни, че телата ни също  могат да засияят
като Божествената Ти Светлина;
единосъщен със Сина Си;

накара душата ми да осъзнае напълно
Присъствието Ти и оттогава
Приятелството Ти ме рани 
дълбоко в сърцето ми,
погледът Ти върху мен ме сломи;

Осезание и Разум, за какво сте ми необходими?
Огънят Ти, Боже, ме погълна
смалявайки моето его в пепел;

преходна съм, заобиколена от преходни неща,
но Ти премахна природните закони
и нови чудеса се появяват ежедневно чрез Ръката Ти;

и който се приближи до Теб,
го зaпалваш
и става пламък, но с обещанието:
че няма да се превърне в пепел…

Блажен е този, който може да Те хване и да Те прегърне,
добродетелта и божествената Обич
ще бъдат насъщния му хляб;

o, Добри и Любящи Отецо,
който каниш всеки един от нас
да пребъдем неразделни със Святата Троица
и да бъдем богове чрез участие
правейки възможно за нас да стигнем
Божествения ръст на Сина Ти, Иисус Христос;

Литургия на душата ми, Катедрала на сърцето ми,
Благоуханен Тамян на Вселената
Неумолими Стрелецо, Божествена Поема,
Бездна на безотвъдна Обич,
Сияйна Корона, Духовен Аромат на душата ни
Трисвята Светлина,

не съм вече в състояние да произнеса нито една разбираема дума... или възхвала…

ах, Васула, искам да ти пея през всичките дни на живота ти; открий Ме в теб; открий Царството Ми в центъра на сърцето си; открий Величието Ми в теб; и така, кажи Ми, кажи Ми, кое е великото чудо на епохата ви? кажи Ми! кажи Ми!

великото Чудо на дните ни е,
че Ти слезна от Небето,
разкривайки се по един или по друг начин на грешниците;

великото Чудо е, че Светият,
който се издига над обсега на проумяването и разсъдъка,
ни посещава и ни говори;
намира се сред нас и с нас;
говори по различни начини;

лекува болните; възкресява мъртъвците;
отрупва ни с Указанията Си;
посещава бедните; освобождава затворниците,
и утешава сломените сърца;

това е великото Чудо на времената ни…

добре говори;

о, Съден Ден! когато Синът Ми ще светне високо в небето!

блажен е този, който вярва в Словото Ми и че този Ден не е просто символичен израз за ушите му! блажен е този, който не оскърбява това, което идва от Духа и не го осмива; когато Духът Ми заяви “Огън”, това скоро ще дойде върху грешниците;

колко още чудеса трябва да направя, за да ви задоволя и да чуя от вас: “съжалявам, че съгреших;” нека чуя тези думи:

“душата ми жадува за Бога,
но езикът ми ме отведе в греха;
сега обаче сърцето ми е пламнало
и тлее в мен, 
откакто Ти ме посети;

“Ти, който си най-красивият от всички хора
и ангели, съвършенство на красота
и изумителен в благодат,
облечен в безцветни сапфири,
нека пламъците Ти да осветят всички, които се доближават до Теб;
изчисти вината ми и нека Святото Ти Лице да блесне над мен;
очисти ме от греха и отвори ухото ми,
за да чуе и проумее Поемите Ти, които ни пееш;
амин;”

на това ще отговоря: “никога няма да те разочаровам, дете Мое; ела при Мен и си почивай в Мен; не разбра ли, че съм Огън? Огън възпламеняващ всичко, което хващам? всеки, когото хвана, се клатушка в пламъците на божествената Обич;

“не бях ли обявил в Писанията Огъня Си? не го ли обявих няколко пъти в тази Поема?9 въпреки че духът ти в греховността си ще се свие от страх и непоносима болка, когато Ме разпознае, Аз в същото време ще излъчвам Уханието Си и душата ти, в Присъствието Ми, макар и ужасена като види себе си гола и в разложение от греха и простъпката, от неспазването на Закона Ми на Обич, ще се възрадва, че Аз, нейният Създател и Бог, я посещавам;

“когато този ден дойде върху теб, ден, който наричам Ден на Господа, люспите покриващи очите ти ще паднат и тогава ще видиш реалното си аз; в големия ти ужас Огънят Ми ще те сведе до нищо; но не се задъхвай от страх, ободри се, защото как иначе ще видиш себе си до Мен? всички останали зли наклонности, ще бъдат обездействани; това пречистване става, за да насочи душата ти да не се впуска в необмислени постъпки тук и там, а да дойде при Мен, който съм единственият ти божествен Жених;”

не мисля, че мнозина от вас разбраха какво означава Денят на Господа; когато гласът на птицата замлъкне и нотите на песента затихнат, знай, че в това мълчание ще призова всичките ти скрити дела, добри или лоши, на съд; Денят на Господа може да бъде сравнен с мини трибунал; Пречистване чрез Огъня Ми, което ще доведе душата ти в Славата Ми и в съвършен съюз с Мен;

когато една душа е ужасно замърсена от греха, отблъскваща за Мен и за Ангелите, Светците и светиите Ми, посещението Ми ще й10 предизвика агонизиращи болки и няма да избегне Деня Ми; как по друг начин да направя душата ти нетленна и свободна от греха? как по друг начин да доведа тези души до покаяние? само когато ги съблека голи c Огъня Си и видят себе си в какво състояние се намират, само тогава ще осъзнаят, че са били притежание на Сатаната;

онези, в които Божественият Ми Огън ще пламне, пречиствайки ги чрез този нематериален Огън, ще ги погълна, разбуждайки ги и карайки ги да осъзнаят, че се преобразяват; преобразяват се с болка, но и с радост от Обичта на преобразяващия Ми Огън;

всеки, който в тяло и душа вече Ме притежава и Аз го притежавам, при него Денят на Господа няма да дойде, нито ще го изпита; защо? защото Светият Дух вече е направил осезаемо преминаването Си в тях; Денят на Господа вече е дошъл при тях; можете също да наречете този Ден, Ден на Посещението Ми; след този Ден, покаянието и покорството спрямо Закона Ми на Обич ще бъдат темата на онези, които възраждам чрез Огъня Си; ще смекча душите, които са като скала и ще стопля сърцата, които са като лед и веднага Присъствието Ми ще бъде усетено във възкресението им;11


1 Писанията.
6 Болка за това, че не може напълно да бъде в Блаженствения взор и на Небето.
7 Внезапно Бог спря и се обърна към мен, за да ми каже.
8 Разбрах “дай ми цялото си внимание”, не че не Му го бях далa.
9 Посланието от 15 септември 1991.
10 “Тя” и “й” представляват душата.
11 Бяха необходими много дни, за да бъде завършено това дълго послание.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message