DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Светият Ми Дух Осветлява За Вас Писанията

13 септември 2002

Да познаваме Бога и да Го проумяваме единствено въз основа на Писанието не е достатъчно; трябва човек да проникне в Бога, за да бъде способен да разбере и да опознае Бога. Това е, което наричаме “да вкусим Бога”.

да, трябва да придобия форма в дълбините на сърцето ти, както и ти трябва да се преоформиш в Моите дълбини;

дете, Аз съм Яхве, и Ме радва да те посещавам в твоята бедност; дадохме ти свобода, изтръгвайки те от долината на мрака, за да живееш в лъчезарната Ни Светлина;

осъзнай сега, че се намираш на служба на своя Цар; осъзнаваш ли, че те облякох със славата Си, наситих те със сиянието Си, за да имаш свободен достъп в Имперските Ми Дворове? бъди уверена, когато разговаряш с Мен и приеми с радост Моето благоволение!

благословени са тези, които имат детско сърце и не се съмняват в никое от тези Послания, които произхождат от Мъдростта, и никога няма да ги оспорят; те се отвориха на благодатта и получиха в себе си Моята Светлина; Този, който се разкрива на човечеството по начин толкова неизказан, не е никой друг освен твоят Сътворител, който посредством Словата Си доведе мнозина обратно в истински живот с Мен;

Аз съм Този, който те насърчи да вдигнеш очи към небето и да не прегрешаваш вече; дадох ти, повтаряйки се, пълно знание за Себе Си, така че опознавайки Ме да наследиш и Царството Ми; никога не ти говорих сурово, а се отнесох към теб снизходително, една снизходителност, която не е от този свят; Словата Ми са в съответствие с ученията на Светите Писания;

благословени са тези, които приемат тази истина, без да Ме поставят на изпитание и които не се отнесоха безразсъдно към Моята пратеница, ще получат отплатата на пророк; сигурно вече сте чували, че пратениците Ми говорят в Името Ми и че онези, които не им вярват, третирайки ги като измамници, или дори осъждат мисията им, прегрешават спрямо Мен, който говоря чрез тях;

както бях подчертал преди, не казах нищо, което да противоречи на Светите Писания, а всичките Ми Слова, които произнесох са в съответствие с това, което вече съм дал, изглежда обаче, че мнозина не са проникнали напълно в знанието на Словото Ми;1 ако бяха проникнали, щяха да разпознаят днешните Ми Поеми; щяха да видят Моя Образ в Поемите Ми, които не се различават от Словото Ми, което ви беше дадено; наистина, никой не може да проникне и да проумее това тайнство, тайнството на вашия Бог, който говори, и е действително жив и който е сред вас в дните ви, само с прочитането на Светите Писания; за да проникнете в дълбините на Словото Ми, необходимо ви е нещо повече от това;

духовното знание се придобива от Светия Дух, който ви просветлява Писанията; чували ли сте някой да чете в нощта при загасена светлина? само при запалена светлина ще бъде способен да види думите и да чете; без светлина не можете нищо да видите, без Светия Дух, който е отвъд мисълта и който надвишава всички светлинни съзвездия взети заедно, речта и изразите на Мъдростта в Словото Ми ще останат скрити за вас; единствено Светият Дух дава на ума ви необходимата светлина да проумеете небесните изрази; в противен случай Словата Ми ще останат запечатани и заключени; тази е причината, поради която мнозина не могат да Ме разпознаят в тази Поема на Обич;

Писанията, както казах, отразяват Божествения Ми Образ, и ако днес не Ме виждате в Поемите Ми, които ви отправям и които ви се дават от любящото Ми Милосърдие, то е, защото все още не сте изпитали Моята нежност, нито сте вкусили въобще сладостта Ми; вашето предполагаемо знание ви пречи да Ме видите; благословен е този, който отвори сърцето си за Мен, приемайки Ме в простота на сърцето, няма да види Поемите Ми като прости думи, а като сила и Свят Дух и като абсолютна убеденост; и ще добавя, че Поемите Ми, които ви пея, са жива сила сред вас, които вярвате в тях;

желая от всички вас, сътворение, да Ме видите, ето защо непрекъснато ви разкривам Обичта Си към вас от първия ден на вашето съществуване; ще чуя ли един ден от вас: “прославен да е Бог за това, че ни показа безкрайното Си Милосърдие и че ни позволи да вкусим Добрината Му; без Него, който ни разкрива Светия Си Лик в сърцата ни, щяхме да сме един от онези, които смятат, че могат да Те открият единствено чрез светската си мъдрост и своите проучвания; съкровището Ти, Господи, е скрито от учените с техните ерудирани познания, и които твърдят, че познават тайнствата Ти и духовните въпроси, докато всъщност не Те познават;”

учих ви да съсредоточавате мислите си единствено върху небесните неща, за да благоденствате, показвайки ви вашата нова същност; с радост проповядвах на целия свят, без да правя разграничения; намерението Ми като Баща, е да разхубавя сътворението Си и да го обновя, превръщайки живота ви в непрекъсната молитва; затова, защо е тази глъчка около Името Ми? защо си позволявате да губите спокойствието си и да бъдете ръководени от света? божествената действителност за вас трябва да е Троичният Бог и животът ви трябва да се върти около небесните вдъхновения и да е добре скрит в Моя Син, Иисус Христос;

може ли някой от само себе си да открие бездънните Ми Съкровища? ако не му бъде дадена вътрешна светлина на проумяване, ще остане в мрак; повтарям: благословени са тези, които вярват в Милосърдния Ми Призив, ще спечелят Моето приятелство и Моята задушевност;

кой е Изворът на Християнското знание, Изворът на пророчеството? това е Светият Дух, който учи и използва всички средства да преобрази и да обнови сътворението Ми; и онези, които са заспали и отричат пророчеството във вашето време, попитайте ги дали са проумели Писанията и техните сентенции;

помазах пророци да обявят словата Ми до края на Времената; дарих ги с духа на Илия; но не сте ли прочели, че “ще го наследят пророци”?2

всеки, който Ми отвори сърцето си, позволявайки Ми своеволно да го завладея, е пожънал реколтата на живота; писанията тогава стават за него незапечатана и божествена Поема, живо Слово, взор на Бога, божествена дреха за душата му; осветеността му тогава от Моето Присъствие в него, установява Царството Ми в сърцето му; всякакво тайнство, което изглеждаше скрито ще бъде разкрито и Писанията ще станат за ушите ви песен звучна и лесноразличима; Аз, вашият Жених,3 излизам от Царските Си Дворове, за да обърна сърцата ви към Мен за Моята любвеобилна цел;

знайте, че поколението ви непрекъснато Ме обижда и е обучено от лукавия да се подчинява на всичко, което противоречи на Закона Ми на Обич и което не произхожда от Божествената Истина; това толкова зло поколение бива веяно от всякакви ветрове и следва всяко отклонение поставено от Сатаната; сега, Синът Ми и Аз дадохме на всички ви предостатъчни възможности да се завърнете при Нас чрез покаянието, тъй като сме състрадателни и милосърдни, но, ах… толкова много от вас бяха подведени от своята самонадеяност…

написано е:4 “упоритото сърце най-накрая зло ще изпати, и който обича опасността, ще падне в нея;” светът днес ти предоставя такава разруха, затова е по-добре за теб да се научиш кой е твоят Пастир и да кажеш: 'нека паднем в Ръцете на Господа, а не в ръцете на хората; тъй като Величието Му е толкова, колкото Милосърдието Му;'”5

ах, зла наклонност, въпреки всички тези Поеми и предупреждения, хората на земята не се покайват, нито се отказват от своите грехове, малцина следват Закона Ми на Обич и правят това, което Ме радва; непрекъснато се спирам от Небесните Си Дворове, поколение, за да ви изтегля от тинята ви; изпращах ви Своите пратеници ароматизирани с избран тамян и подготвени от ангелите да понесат върху крилата си божествените Ми Поеми; тези, които вкусиха Словата Ми поеха правилната посока; колко прекрасни бяха, след като вкусиха в устата си Словата Ми сладки като мед!

подготвих и разтлах през всичките тези години чудновато пиршество от духовна храна; религия и добродетел бяха Темата Ми на Обич към вас; за каузата на Истината те издигнах, поколение, със Своя Скиптър; никак ли не се развълнува сърцето ви от всичко това? сладка е мелодията на тази благородна Поема, но не я ли чухте? не Ме ли чухте да ви отправям лично Темата Си на Обич с елея на радостта? не разбрахте ли, че ви помазвах през всичките тези години? спрете за малко и помислете върху това и ще разберете, че Аз съм Бог във Величие и Блясък;

горко на равнодушното сърце нямащо вяра, защото такова сърце няма да има защита в Деня Ми; и горко на теб, който загуби волята да отстоиш в добродетел и правдивост, какво ще правиш при посещението на Господа? какво ще кажеш в Господния Ден? ще бъдеш ли способен да издържиш изпитанието на Огъня?

сега си вързан с вериги тялом и духом за този свят; Сатаната в своята ярост не те оставя, а те държи затворник в своите тъмници, за да ти попречи, на теб, който изпадна от благодатта да се покаеш; покрит с покривалото му ти стана негова играчка; покаянието ти ще разчупи веригите ти и ще прогони ордите на лукавите духове, които са се загнездили в теб, докато други бродят над така плачевната ти душа;

в своята окаяност нямаш волята и силата да победиш врага си и да отхвърлиш плътските окови обвързващи те за този свят; днес, в тези времена на Милосърдие, ти предоставям благодатта като дар и като възнаграждение път водещ те при Мен;

- предоставям ти да те понеса върху раменете Си, докато възстановиш силите си;

- предоставям ти мир и почивка, тъй като с Мен няма да работиш, нито да се мориш;

- предоставям ти Своите Ангели, които ще превържат раните ти с неизказана нежност, рани нанесени на душата ти от страстите на този свят; Те ще ти помогнат да се възстановиш, възвръщайки те към живот, обновявайки негодната ти душа за нов живот в Мен;

- предоставям ти място в Сърцето Си, където ще се разцъфтиш с безброй учения от Мъдростта; ще те обсипя с неоценими дарове като жених щедро даряващ на невестата си пленила сърцето му; и ще изразя Обичта Си към теб, невесто Моя, притискайки те в Своите Обятия, пеейки ти Поемите към сътворението Ми и как започна да съществуваш; ще разгъна пред теб тайнствата преди съществуването на земята, преди раждането на природата и докато ще ухажвам душата ти, ще назовеш Мъдростта “Сестро моя!” да, ще те освободя като птица от примката и като газела от клопката, ако приемеш да се обърнеш към Мен и да Ме признаеш с покаянието си;

- предоставям ти балади от Мен и изключителната благодат да си в Моето Присъствие, само ти и Аз;

- предоставям на душата ти винаги да играе с Мен, и Аз, като Отец следящ с наслаждение развитието и растежа на сина си, ще бдя като орел над Царството Ми оформящо се в теб;

- предоставям ти това, което наричаш непристъпно и недостижимо, и което само Аз мога да ти предоставя, нещо, което се намира далеч и над човешкия обхват, път невървян от горделивите в сърцето, път, в който философ никога не е вървял; никакво злато, никакъв кристал не могат въобще да се сравнят в стойност с това, което предоставям; то не може да бъде закупено, с каквото и да е количество масивно злато, нито да бъде платено с теглото на сребро, нито да бъде оценено според стандарта на най-чистото злато, нито на скъпоценния оникс или сапфир, тъй като Святата Мъдрост не може да бъде оценена, единствено Аз Я притежавам и Я предоставям, на когото желая;

невидима за окото на човечеството, но прославена в Своето великолепие, ще ти предоставя Святата Мъдрост, ако трепериш от страх пред греха и бягаш от злото, покайвайки се и размисляйки върху това, което е лъжливо; и ако попиташ: “кажи ми, Отецо, кажи ми, откъде идва Святата Мъдрост? къде може човек да намери проумяване, след като то е отвъд знанието на всяко живо нещо, скрито от цялото сътворение?” ще ти отговоря, дете Мое: “Мъдростта ли? това е страхът от Господа; проумяването ли? - избягването на злото;” предоставям на всички хора Мъдрост, за да поставят край на мрака, тъй като Мъдростта се наслаждава да извежда на бял свят скритите тайнства, и да бъдат съзерцавани невидимите красоти, които сега са видими в славната Светлина на Мъдростта;

затова, намерете радост в Мен, тъй като принципите Ми са благородни и чисти и управлявам с кротост и нежност; ще обгърна с благодат тези, които се покайват; противно Ми е всякакво лукавство и поквара, но Духът Ми освобождава тези, които признават своя грях, поставяйки край на злонамерените лукави духове;

не съм земен властелин, Властелин на Справедливостта съм, с благородни решения и добродетелни правила, изпълнен с блясък и величество, но благ и смирен в Сърцето; за да се възрадва и развесели сърцето ви, предоставям ви да възстановя зрението ви, така че да доставя удоволствие на очите ви да видят Мен, вашия Бог, докато обхванати от страхопочитание ще се провикнете: “прославен да е Троичният Бог, трижди Свят! слава на Този, който издигна душата ми и извърши за мен велики неща! Свято е Името Му; възхвалявам своя Бог, който благоволи да възстанови безразсъдната ми душа и позволи на очите ми да видят Лицето Му; и като Йов, ще кажа в песен: “прегреших и изоставих правия път, но Бог не ме наказа според греха ми; опази ме да не падна в ямата, и позволи животът ми да продължи в Светлината; виждате ли, братя? виждате ли? всичко това Бог го прави за човечеството през вековете, спасявайки душите от ямата, и оставайки Светлината на живота да свети над нас;”

ще склоня да видите своя Бог, който ви говори днес; видение, което никога няма да забравите; обхванати от угризения6 при това възхитително съзерцание пламналият ви дух ще се провикне към Мен:

“знаеш ли, Господи мой, скрито в себе си сега съм сломен, но в същото време, Господи, горя; погледнах те и пламнах с божествена Обич, която малко по малко ме поглъща; Cияйно Слънце, привлече при Себе Си мен, грозния грешник, без да се замисляш, че може да омаловажа Скиптъра Ти; позволи на грешните ми очи да съзерцаят Величието Ти, Красотата Ти надвишаваща най-справедливите от Твоите Ангели, и при вида на това Вълшебство бях ранен от Теб по начин неописуем с думи; неспособен да утоля жаждата си, плача, и тази моя дилема ме прави нещастен; прославеното Ти Присъствие ме вълнува и ме кара да се стремя да се науча още повече как да Те обичам и да се преплета завинаги с Теб; болката ми се увеличава и умолявам Твоите Ангели да ме облекчат, но след повторен размисъл, нека не го направят, нека този огън да продължи да ме ранява, нека жаждата ми за Теб, о, Любовнико на човечеството, да разпали цялото ми същество, нека божественото Ти посещение да увеличи жаждата ми за Теб, за да Те желая още повече;

“Суверенитетът Ти няма равен на Себе Си, нито един! погледна ме и очите ни се срещнаха; Очите Ти, по-блестящи от два скъпоценни камъка, магнитизираха моите; тогава, от Очите Ти два светлинни лъча се появиха и блеснаха в душата ми, осветлявайки я така сякаш хилядa съзвездия се бяха устремили в мен и всичкият мрак, всякаква злокобна сянка в душата ми изчезнаха безследно; смутих се от Светлината на Благодатта Ти, която така внезапно получих, човек от плът и кръв не би могъл да издържи при гледката на Твоята слава; и тогава ми смигна и примрях; сякаш земята се разклати под краката ми; проявленията на Обичта Ти към мен карат сърцето ми да примира, тъй като, Господи мой, премного надвишават това, което бедната ми душа може да издържи; може ли някой да измери очарованието на Твоето Величие и неизказаното Ти великолепие? кой е видял Яхве и не е припаднал от жар? оставам безсилен пред такава екстатична Красота…”

кажи Ми тогава, създание, в което обичам да се наслаждавам, как е да Ме откриваш в себе си? как е да падаш в Ръцете на Всемогъщия Бог? как е? кажи Ми, любима на Сърцето Ми, как е да слушаш своя Създател да ти пее и само за теб, Поеми и Балади, докато ти Ме съзерцаваш? как е да знаеш, че Този, който ти пее и който живее в непристъпна Светлина, държейки в Ръката Си всичко, се съдържа в сърцето ти, без въпреки това да бъде съдържан? как е да се миеш в прочистващите Ми води, потапяйки се в Мен?

въодушеви се, тогава, и води благочестив живот; блясъкът Ми няма равен на себе си, разговорът с Мен ще ти остави незабравими спомени; като Ме съзерцаваш това ще уталожи жаждата ти, без никога да я угасява, по-скоро я увеличава; единствено при гледката на Блаженствения Взор душата ти може да бъде уталожена и наситена в пълнотата на Моето Присъствие; без Милосърдната Ми подкрепа, създание, душата ти щеше да западне, преди дори да се роди; без Моята помощ животът ти щеше да е опустошение, неподвижен, изцяло откъснат от Мен, Бога? ах, ако знаеше само душата ти на какви опасности се излага всеки ден!

7отвори сетивата си, Васула, и Ме попий;8

О, Благословени Господи, Ти си Този,
който смайва безспир душата ми,
протичаш в мен като флуоресцентна Река, и озаряваш душата ми,
пропускайки в сърцето ми Светлината,
в която живея;

все още ме смайва избора Ти
и това, че се свърза с душата ми,
че свързваш Духа Си в центъра на сърцето ми;

Ти съживи за мен Писанията
и изявленията Ти в тях
станаха доловими за ушите ми
и разбираеми в сърцето и ума ми;
изявления на Божествен Живот;

Ти направи действителност недостъпните реалности:
Царството на Небесата…
направи осезаемо Словото Си,
за да проумея, че наистина Троичният Бог е един само Бог;
и че и Тримата са една Същност, едно Могъщество и едно Знание…

Разбули скритите планове,
скрити в бездните на Обичта Ти
обучавайки ни, че и нашите тела могат да засияят
като Твоята Божествена Светлина,
единосъщни със Сина Ти;

Ти направи душата ми напълно да осъзнае
Твоето Присъствие и оттогава
Приятелството Ти ме рани 
дълбоко в сърцето ми,
погледът Ти върху мен ме сломи;

Осезание и Разсъдък, за какво сте ми необходими?
Огънят Ти, Боже, ме погълна
превръщайки моето его в пепел;

преходна съм, обкръжават ме преходни неща,
но Ти премахна природните закони
и нови чудеса се появяват всекидневно от Ръката Ти;

и който се доближава до Теб
го зaпалваш
и става пламък, но с едно обещание:
че няма да се превърне в пепел…

Благословен е, който може да Те хване и да Те прегърне,
добродетел и божествена Обич
ще бъдат всекидневният му хляб;

o, Добри и Любящи Отецо,
Ти, който ни каниш всички
да останем неразделни със Святата Троица
и да станем богове по участие
давайки ни възможността да стигнем
Божествения ръст на Твоя Син, Иисус Христос;

Литургия на душата ми, Катедрала на сърцето ми,
Благоуханен Тамян на Вселената
Неумолими Стрелецо, Божествена Поема,
Бездна на безотвъдна Обич,
Сияйна Корона, Духовен Мирис на душата ни
Трисвята Светлина,

не съм вече в състояние да произнеса, което и да е разбираемо слово... или възхвала…

ах, Васула, възнамерявам да пея за теб всички дни от живота ти; открий Ме в теб; открий Царството Ми в центъра на сърцето си; открий Величието Ми в теб; и така, кажи Ми, кажи Ми, кое е голямото чудо на епохата ви? кажи Ми! кажи Ми!

голямото Чудо на дните ни е,
че Ти слезна от Небето,
разкривайки се по един или по друг начин на грешниците;

голямото Чудо е
че Светият, който надвишава проумяването и разсъдъка,
ни посещава и ни говори;
намира се сред нас и с нас;
говори по различни начини;

лекува болните; възкресява мъртъвците;
наводнява ни със Своите Указания;
посещава бедните; освобождава затворниците,
и утешава сломените сърца;

това е голямото Чудо на времената ни…

правилно говори;

о, Съден Ден! когато Синът Ми ще блесне високо в небето!

благословен е този, който вярва в Словото Ми и че този Ден не е просто символичен израз в ушите му! благословен е, който не хули, каквото идва от Духа и не го осмива; когато Духът Ми известява “Огън”, то е, че скоро ще дойде върху грешниците;

колко още чудотворения трябва да извърша за вас, за да ви задоволя и да чуя от вас: “съжалявам, че прегреших;” нека чуя тези слова:

“душата ми жадува за Бога,
но езикът ме подведе в греха;
сега обаче сърцето ми пламна 
и огън тлее в мен,
откакто Ти ме посети;

“Ти, който си по-красив от всички хора
и ангели, съвършен по красота
и изумителен в благодат,
облечен в безцветни сапфири,
нека пламъците Ти да осветят всички онези, които се доближават до Теб;
измий вината ми и нека Святото Ти Лице да блесне над мен;
пречисти ме от греха и отвори слуха ми,
за да чуе и проумее Поемите Ти, които ни пееш;
амин;”

на това ще отговоря: “никога няма да те изоставя, дете Мое; ела при Мен и си почини в Мен; не си ли разбрал, че съм Огън? Огън възпламеняващ всичко, каквото хващам? когото хващам, се лъкатуши в пламъците на божествената Обич;

“не бях ли обявил за Своя Огън в Писанията? не обявих ли много пъти за него в тази Поема?9 въпреки че духът ти в своята греховност ще се сгърчи от страх и непоносима болка, когато Ме разпознае, Аз в същото време ще разпръсна Благоуханието Си и душата ти, в Присъствието Ми, въпреки че ужасена, виждайки себе се оголена и в състояние на разложение от греха и прегрешението, след като не беше спазила Закона Ми на Обич, ще се възрадва за това, че Аз, нейният Сътворител и Бог, я посещавам;

“когато този ден дойде върху теб, ден, който наричам Ден на Господа, люспите покриващи очите ти ще паднат и тогава ще видиш как си в действителност; за голям твой ужас Огънят Ми ще те смали до нищо; но не се задъхвай от страх, въодушеви се, защото как иначе ще видиш себе си до Мен? всички зли наклонности, които бяха останали, ще бъдат обездвижени; това пречистване става, за да бъде променена душата ти, така че да не скита безцелно тук и там, а да дойде при Мен, който съм единственият ти божествен Жених;”

не смятам мнозина да са разбрали какво означава Денят на Господа; когато пойните птици замлъкнат и чуруликането спре, знай, че в това мълчание ще повикам всичките ти скрити действия, добри или лоши, на съд; Денят на Господа може да бъде сравнен с малък съд; Пречистване с Огъня Ми, който ще отведе душата ти в Славата Ми и в съвършен съюз с Мен;

когато една душа е ужасно замърсена от греха, отблъскваща за Мен и за Моите Ангели, Светците и светите, посещението Ми ще й10 предизвика агонизиращи болки и няма да избегне Деня Ми; как по друг начин ще направя душата й неподкупна и свободна от греха? как по друг начин ще отведа тези души към покаяние? единствено, когато бъдат оголени c Огъня Ми и видят в какво състояние се намират, само тогава ще осъзнаят, че са били владение на Сатаната;

тези, които Божественият Ми Огън ще възпламени, пречиствайки ги с нематериален Огън, ще ги погълна, разбуждайки ги и правейки ги да осъзнаят как биват преобразявани; преобразяват се с болка, но и с радост от Обичта на Моя преобразяващ Огън;

всеки, който в тяло и душа вече Ме притежава и Аз го притежавам, при него Денят на Господа няма да дойде, нито ще го изпита; защо? защото Светият Дух вече е направил осезаемо преминаването Си в тях; Денят на Господа вече е дошъл при тях; можете също да наречете този Ден, Ден на Моето Посещение; след този Ден, покаянието и покорството спрямо Закона Ми на Обич ще бъдат темата за онези, които възкресявам със Своя; ще смекча душите, които са като камък и ще стопля сърцата, които са като лед и веднага Присъствието Ми ще бъде усетено в тяхното възкресение;11


1 Писанията.
6 Болка за това, че не може напълно да види божествената Блаженост и че не се намира на Небето.
7 Внезапно Бог спря и се обърна към мен, за да ми каже.
8 Разбрах “дай ми цялото си внимание”, не че не Му го бях далa.
9 Посланието от 15 септември 1991.
10 “Тя” и “й” представляват душата.
11 Бяха необходими много дни, за да бъде завършено това дълго послание.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message