DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Blijf Trouw Aan De Instelling Van Mijn Eucharistie

22 oktober 1996 

Mijn Heer,
Bewaker van mijn ziel,
Behoeder van mijn hart, Redding van mijn geest,
kom en verbrand in mij, tot op de wortel, alles wat U niet bent;
trek door mij heen om te doen herleven wat dood is; 

Vorst van Vriendelijkheid, Gerechtigheid en Rechtschapenheid,
spreek tot mij, Uw dochter! 

dochter van Mijn Kerk, als je gehoorzaam blijft aan Mijn Kerk, zul je tegenover Mij niet tekortschieten … belijd dikwijls je zonden,  erkennen dat je een zondares bent, zodat de Slang, de vader van de leugen, niet in staat zal zijn je te bedriegen … in je berouw zul je altijd de passende vrucht voortbrengen: de vrucht van liefde; dus kom en groei in Mijn liefde … kom nu en schrijf Mijn Boodschap:

Ik zeg je plechtig, de man die zichzelf vrijwillig aan de voeten van het Beest zal werpen, door hem te aanbidden en zijn koninkrijken van de wereld te aanvaarden, zal in het vuur van de Hel worden geworpen; Ik wil dat je voor deze zielen bidt, dochter, want zij zijn voor Mij even kostbaar als jij; zie je, dochter, ook al zijn zij je vijanden, je moet bidden voor hen dat ze worden bevrijd; zij beseffen niet dat de wereld tot hun vriend maken, is Mij, hun God, tot hun vijand maken, dit is de reden waarom Mijn Wet, Mijn voorschriften en Mijn Tradities hen niet interesseren …

toen Ik door de Geest naar de woestijn werd geleid om door de duivel te worden bekoord, en de duivel Mij vanaf een zeer hoge berg alle koninkrijken van de wereld toonde, en ze Mij allemaal aanbood als Ik hem zou aanbidden, antwoordde Ik: “ga weg, Satan! want de Schrift zegt: ‘gij zult de Heer, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen;”’

vandaag is, tot Mijn grote verdriet, een reusachtige menigte uit alle landen ertoe gekomen het Beest te aanbidden en hij is voor hen geworden hun heerser en hun god, want ze hebben zijn koninkrijken en hun luxe aanvaard; zij zijn de handelaren van de aarde geworden; ja! ze hebben hun hart gezet op de vruchten van de wereld; bedrogen door Satan, bevorderen ze dwaling; bezeten door hun zonden, stimuleren ze liberalisme en dergelijke, de Waarheid en de Traditie van Mijn Kerk tartend; de Leugen tart de Waarheid …

daarom wil Ik dat je voor hen bidt, dochter, want Ik bemin hen ook; bid, want ze staan onder invloed van boze krachten; deze duistere krachten van de onderwereld misleiden hen en hinderen hen in hun priesterlijk dienstwerk … deze kwade krachten van de hel maken jacht op Mijn gewijde zielen, om hen ertoe te brengen te geloven wat onwaar is; jij bent je goed bewust van de diepten van Mijn Wonden en Ik heb je laten weten hoeveel Ik lijd door tranen van bloed[1] uit je ogen te laten druppelen; hoe zou Ik niet kunnen lijden als Ik zie hoe juist de Mijnen, die Ik zozeer bemin, zo uiterst worden bedrogen, en hoe ze dit dodelijke vergif accepteren … daarom zeg Ik je met aandrang: bid voor hen, en beschouw ze als broeders van je die correctie nodig hebben;

vandaag tast dit dodelijke vergif Mijn gewijde zielen aan; dit is de rook die in Mijn Heiligdom is binnengedrongen; ze breken de Wet van Mijn Kerk,[2] en hun zonde zal hen veroordelen tenzij ze berouw hebben; nu zijn zij het gangreen van Mijn Lichaam, die luisteren naar Mijn Woord maar het niet gehoorzamen; niemand kan zich voorstellen dat ze ongodsdienstig zijn als ze hen zien, maar je zult ze altijd herkennen aan hun vrucht: ongehoorzaamheid;

- ongehoorzaam aan deze[3] Wet van Mijn Kerk,

- ongehoorzaam aan de Vicaris van Mijn Kerk,

- ongehoorzaam aan de Traditie van Mijn Kerk,

- ongehoorzaam aan Mijn gehele Wet;

dolle vervolgers van Mijn boodschappers die hen en hun plannen onthullen aan de gehele wereld, bevorderaars van liberalisme; vervolgers van Mijn Abels[4] die zich tegen hen verzetten en die in deugd Mijn lammeren onderrichten en Mijn Wet verdedigen; dezen[5] zijn degenen waarover de Heilige Schrift zegt: “dit zijn degenen die hun maagdelijkheid[6] hebben bewaard en zich niet hebben bezoedeld met vrouwen; zij volgen het Lam waarheen Hij ook gaat; zij zijn uit de mensen vrijgekocht om de eerstelingen te zijn voor God en voor het Lam; in hun mond werd geen leugen gevonden en zij zijn zonder enige smet;”[7] zij zijn de geleerden die Mijn lammeren trouw bewijzen en zo stralend schitteren als het licht aan de hemel, en zo helder als sterren voor alle eeuwigheid;”[8]

degenen die de vrucht van ongehoorzaamheid voortbrengen zijn een levende gruwel in  Mijn Ogen en een veroordeling van de manier waarop zij ongehoorzaam zijn aan de Wet gegeven door Mijn Kerk … helaas, voor die  Dag! helaas, voor Mijn Dag, die naderbij komt, dat zal een dag van grote droefheid zijn, die dag; voor de wettelozen zal het een verschrikking zijn, aangezien ze Mij, hun Heer, op de proef hebben gesteld; maar Ik zeg jullie, de volgelingen van het Beest zullen samen met hun trots en macht vallen, en alles wat ze hebben zal in stof verbrijzeld worden;

waarom hebben zij niet geluisterd naar Mij toen Ik deze parabel aan het volk vertelde? de parabel van de slechte wijngaardeniers;[9] de schriftgeleerden en de hogepriesters die daar waren, naar Mij luisterden, raakten meteen geërgerd en als ze niet bevreesd waren geweest voor het volk, zouden ze de hand aan Mij hebben geslagen; vandaag heb Ik nog steeds huurlingen in Mijn Wijngaard,[10] die net als de slechte wijngaardeniers handelen tegenover degenen die Ik tot hen zend, ze mishandelen hen niet alleen maar ze zijn bereid ook Mijn Bloed te verkopen;[11] O wat een verdriet, dochter, wat een kwelling hen te zien doen alsof ze aan Mijn Wet toegewijde mannen zijn, maar Ik, die in hun hart lees, weet wat daarin is …

hebben ze gekeken naar wie aan hun deur stond te kloppen? en toch wie hebben ze toegelaten aan hun tafel naast hen te zitten en hun maaltijd te delen? ze hebben aan die boze krachten toegestaan met hen maaltijd te houden en zij aan zij met hen aan tafel te zitten; hebben ze niet gelezen: “het was de steen die de bouwlieden hebben verworpen die de hoeksteen is geworden;” bij deze zeg Ik jullie[12] nogmaals, dat op de dag waarop jullie over die steen zullen vallen, jullie in stukken zullen worden geslagen; ieder op wie hij valt zal worden verpletterd;

en jij, dochter van Mijn Kerk, zelfs als de boze krachten en heel de hel door hen tegen jou werken, is het omdat ze beseffen dat jij voor hen een gevaar bent en dat Mijn Boodschappen die betrekking hebben op het Beest uit de Openbaring van Johannes[13] op hen doelen; ja, je bent een bedreiging geworden voor al deze duistere krachten en Satan zal zo ver gaan zelfs de natuur tegen je op te zetten; deze machtige vijand zit je op de hielen,[14] maar vrees niet, Mijn Heilige Geest die in je leeft is veel groter en veel machtiger dan de hele hel samen; dus, ga en vul alle naties met Mijn Woorden;

laat Mij je eraan herinneren, dierbaarste ziel, dat Ik je heb opgevoed om de ongerechtigheid te vernietigen en elke kwade geest te doen wankelen en omver te werpen die je op je weg ontmoet of in de steden waar je heengaat om te getuigen, wees dus niet verbaasd als deze krachten van de hel krachten bundelen om te proberen je ervan te weerhouden je profetisch dienstwerk te verrichten; deze aanvallen zullen op je weg komen zodra ze beseffen dat je goed bezig bent ze te storen en velen van hen te ontwortelen; je bent inderdaad een bedreiging voor hen geworden en de primaire zorg van de duivel, want je draagt niet alleen Mijn Woord, die heilig is en je heiligt, maar ook de kracht van Mijn  Heilige Geest die in je leeft, jaagt hen angst aan, want de Heilige Geest geeft de wereld de absolute overtuiging dat jij van Mij komt, de Christus  …

Ik heb je ook opgevoed om de ruïnes van Mijn Heiligdom weer te helpen opbouwen en in deze woestijn te planten, vrees dus niet, “lo tedhal,”[15] Ik heb je al beloofd dat we je zending hand in hand met succes en overwinning zullen beëindigen;

Ik heb je sterk gemaakt om in staat te zijn deze machtige vijand tegemoet te treden; Ik heb je de Geest van Sterkte gegeven opdat je Mijn Woord en Mijn Traditie driewerf gezegend verkondigt tot het uiterste, en de kracht die genadig neerdaalt van Mijn Geest zal je  spraakvermogen geven; Mijn Geest zal je sterkte zijn zodat je de kruisen tot het einde toe met moed draagt; laat dus Mijn Woord door jou slaan en alle koninkrijken van de wereld doorboren, ze allemaal neerhalen ter vernietiging;

ja! Ik zal doorgaan je te gebruiken tegen die boze krachten door Mijn Geest van Sterkte en zelfs, in deze strijd, wanneer je van tijd tot tijd, door hun wrede aanvallen wordt doordrenkt met bloed, zullen Mijn Moeder en Ik je steunen; de vernietigende gesel zal je niet treffen; Ik, de Christus, zal voor je uit wandelen, zodat Ik, met Mijn Scepter, je de verraders van Mijn Kerk kan aanwijzen die je gebeden nodig hebben;

Ik zal je aanmoedigen om de zondaars te achtervolgen, de groten en de trotsen, de schijnheiligen, de rebellen en de hooghartige sprekers; met Mijn Kruis in de ene hand en de Rozenkrans in de andere, zul je de ketterijen verpletteren en in plaats daarvan Waarheid en Trouw opbouwen; Ik zal doorgaan je helemaal in te zetten, zodat je Mij met je vruchten zult kronen;

O slaven van het Beest![16] kunnen jullie niet zien hoe hij[17] jullie langzaam en sluw naar je ondergang[18] leidt? maar, ofschoon jullie plannen smeden om Mijn Kerk schade te berokkenen, bedenk plannen zoveel jullie willen, jullie kunnen en zullen niet triomferen, Ik zal op het einde triomferen; Ik heb al een deel van jullie plan aan de naties onthuld, en de dag waarop de Rebel zal verschijnen, “die dag waarop jij[19] verschijnt, zal Ik aan de naties je hele plan van vernietiging onthullen; Ik zal aan de hele wereld de bedoelingen van je hart bekend maken …”

ga nu en herinner Mijn kinderen eraan, dat Ik hun Rots ben en dat Ik hen nooit in de steek zal laten; Ik heb ze plechtig vooraf gewaarschuwd en Ik zal ze met volharding blijven waarschuwen;

blijf steeds trouw aan Mij en aan de Traditie van de Kerk, blijf trouw aan de Instelling van Mijn Eucharistie, Mij erkennend in Mijn Lichaam; blijf trouw aan de onderrichtingen van deze Paus die gezond zijn, omdat ze gefundeerd zijn in de Waarheid; Ik ben de Waarheid; Mijn kleine kinderen, dwaal niet af van de Waarheid, blijf in de Waarheid; door in de Waarheid te blijven, zullen jullie in Mij blijven; 

Uw Ogen, mijn Heer, zijn gericht op de zondige koninkrijken van de wereld, om elk van hen weg te vagen van het oppervlak van de aarde. Maar zal er vergiffenis zijn voor hen die verleid zijn? 

als ze berouw hebben, hun zonden erkennen en trouw zweren voor Mijn Troon, zal Ik de eed gedenken die zij voor Mij hebben gezworen toen zij tot priester werden gewijd, en Ik zal hen met heel Mijn Hart vergeven; kom, vergeet niet voor deze zielen te bidden …

kom; Mijn Vader in de Hemel zegent je in je vervolgingen om standvastig te blijven; in je moeilijkheden ben Ik aan je zijde om je te steunen; in tijden van gevaar[20] is Mijn Heilige Geest je Gids en je Beschermer; verkondig dus Mijn Boodschap met geloof en moed; Ik ben een beminnelijke God die je bemint, en onthoud, dat troost te vinden is in Mij! ic; 


[1] Een verschijnsel dat slechts enkelen hebben gezien terwijl ik bad in de conferentie van Dublin, op 19 oktober 1996.

[2] AAS, 73/1981 pp. 240-241. (Noot van de uitgever: dit refereert aan de “Verklaring over Katholiek lidmaatschap in vergaderingen van Vrijmetselaars” uitgegeven door de Congregatie van de Geloofsleer).

[3] AAS,73/1981 pp; 240-241. (Zie voetnoot 2. vorige pagina).

[4] De gewijde zielen die onze Heer behagen.

[5] De Abels.

[6] Maagdelijkheid staat voor trouw.

[7] Apok. 14:4-5.

[8] Daniël 12:3.

[9] Luc. 20:9-19.

[10] De Kerk.

[11] Jezus bedoelt het Eeuwigdurend Offer af te schaffen.

[12] De volgelingen van het Beest.

[13] Apok. 13.

[14] Het betekent dat hij achter mij aan zit.

[15] In Zijn eigen taal, Aramees, wees niet bang.

[16] Jezus wendde Zich toen om, om naar de volgelingen van het Beest te roepen.

[17] Het Beest.

[18] Ik voelde Jezus pijn en hoe Hij ze ondanks hun fouten innig bemint.

[19] Jezus spreekt tot de Rebel.

[20] Ik begreep dit als “tijden van beproeving”.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message