DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Je Wedloop Is Nog Niet Ten Einde
Ik Heb Besloten Haast Te Maken Met Mijn Wederkomst

31 maart 1995 

(Oita – Japan) 

Toen ik in duisternis gevangen was
en gevangen werd gehouden in de kerker van de zonde,
waar akelige schrikbeelden mijn ziel achtervolgden,
en terwijl ik dacht dat ik daar zou blijven,
vergeten en verbannen uit Uw Eeuwig Licht,
daalde U, als duizend schitterend vlammende zonnen
vanuit Uw Heerlijkheid neer en verlichtte mijn vreselijke nacht.
Plotseling stond daar iemand
en mijn hart sprong op van hoop;
een Adem gleed over mijn gezicht en opende mijn ogen:
en de Onzichtbare God werd Zichtbaar;
en terwijl ik van aangezicht tot Aangezicht stond tegenover Zuiverheid,
Heerlijkheid en Soevereiniteit,
kwam ik tot bestaan; de Adem van Almacht verhief mij
en mijn wetteloosheid hield op te zijn. 

stof en as, Ik heb je nu een hart van vlees gegeven en je een levende geest ingeademd; hoewel je geest was verzonken in diepe vergetelheid, kwam Mijn Barmhartigheid je te hulp en redde je, je genezend; Ik zei: "Ik zal haar Bruidegom, haar Opvoeder en haar Beschermer worden, en zij zal Mijn bruid zijn, Mijn leerlinge en Mijn kind, en Ik zal haar leiden over een prachtige weg; haar voeten zullen op saffieren stappen; Ik zal haar sterrenlicht zijn, terwijl ze duistere dalen doorkruist en haar stok en staf zijn als ze vervolgd en opgejaagd wordt; hoewel ze woestijnen en valleien zal doorkruisen, zal ze nooit honger of dorst lijden, Ik zal haar Beker zijn en Mijn Lichaam zal haar voedsel zijn; Ik zal het thema van haar lofprijzingen zijn en haar Lied in Mijn bijeenkomsten;"

en nu, kind van Mijn voorkeur, moed, je wedloop is nog niet ten einde, maar Ik zal hem samen met jou beëindigen, Mijn Hand op jouw hand;[1] wees in Vrede en sta Mij toe je elke dag te onderrichten! Ik heb Mijn leerlingen onderwezen en ze gevormd, en zoals Ik ze heb gevoed met Mijn Woord, zo zal Degene die jou heeft opgewekt ook jou voeden; met Mijn Heilige Geest zal Ik je leren om alle kwaad te vermijden; wil je nog steeds van Mij leren? 

Ja, Heer. 

goed; dan zul je leren; de Vader en Ik zullen doorgaan Onderrichtingen als profetie over je uit te storten … Mijn vreugde is het te onderrichten, vooral zielen zoals jijzelf die alleen van Mij afhankelijk moeten zijn en welwillend, geestdriftig als kinderen die hun Leraar tevreden willen stellen! Ik schep behagen in zulke zielen;

tenslotte wil Ik nog één ding toevoegen vanwege Mijn Boodschappen: Ik heb besloten haast te maken met Mijn Wederkomst; Ik zal niet te lang wachten met Mijn Terugkeer naar jullie; zelfs al weigeren velen dit te geloven, zullen ze geloven als het gebeurt maar dan zou hun hart onvoorbereid zijn om Mij te ontvangen; Mijn Wederkomst is ophanden en daarom, dochter, was Ik bezorgd dat jij je zou haasten en het werk, dat Mijn Vader en Ik je hebben gegeven door Mijn Heilige Geest, zou voltooien; Mijn Schat, sta Mij toe Mijn dictaat zonder enige vertraging van jouw kant voort te zetten;

Mijn genegenheid voor jou is groot en Ik zal je helpen om je hart in de juiste gesteldheid te brengen en Mij te behagen; zie je? zie je hoe Ik je heb ontlast van het administratieve werk? nu zal Ik je helemaal voor Mijzelf hebben; Ik zal roepen en jij zult beschikbaar zijn; de rest van Mijn Boodschappen zal nu aan je worden gegeven, onmiddellijk vóór de dag van de verschijning van de Antichrist … 

Hoe zullen we verdergaan als hij verschijnt? 

gedurende iets meer dan drie dagen en drie nachten[2] zullen jullie niet in staat zijn door te gaan zoals je wilt; maar deze stilte zal worden verbroken door Mijn Eigen Hand, door het verbreken van het zesde zegel;[3] verheug je, want Ik zal spoedig bij jullie zijn! Mijn Stem zal worden gehoord en Mijn vijanden zullen beven en op hun borst slaan;

Ik lijd vandaag met jullie mee net zoals Ik in Gethsemane doodsangsten heb uitgestaan;

kom, Vassula, Ik zegen je omdat je Mij eer en lof[4] geeft en omdat je Mij je tijd geeft om door jouw hand te schrijven;  

(Aantekeningen voor de lezer om te begrijpen:

'Gedurende iets meer dan drie dagen'. Apok. 11:11. "Na de drieën­eenhalve dag blies God leven in hen en zij stonden op …" Dit betreft de twee getuigen, de twee profeten, Elia en Mozes. De Twee Harten vandaag, het Onbevlekte Hart van Maria en het Heilig Hart, profeteren ons in een vergelijkbare bediening als Elia en Mozes. Elia vertegenwoordigt profetie en de voorbereiding van de komst van de Heer, zoals Johannes de Doper die gekomen is in dezelfde geest als Elia. Mozes vertegenwoordigt de Wet. Gedurende de drieëneenhalve dag zal alle hemelse profetie tot zwijgen worden gebracht, wat de tijd van de heerschappij van de Antichrist zal zijn.    

“Een tijd en twee tijden en een halve tijd; en al deze dingen gaan gebeuren wanneer hij, die de macht van de heilige mensen vernietigt, aan zijn einde komt”. Daniël 12:7.

“Het beest dat uit de Afgrond komt, gaat tegen hen oorlog voeren en hen overwinnen en doden.”  Apok. 11:7.

“Mensen uit alle volkeren, rassen, talen en naties zullen naar hun lijken staren gedurende drieëneenhalve dag, niet toelatend dat ze worden begraven, en de mensen van de wereld zullen er blij om zijn en de gebeurtenis vieren door elkaar geschenken te geven, want deze twee profeten zijn een plaag geweest voor de mensen van de wereld'. Apok. 11:9-10.

“Maar deze stilte zal worden verbroken door Mijn Eigen Hand door het openen van het zesde zegel.” Dat zal het einde zijn van deze drieëneenhalf jaar van de macht van de Antichrist.

“Na de drieëneenhalve dag blies God leven in hen en ze stonden op, en ieder die het zag gebeuren was doodsbang; daarna hoorden ze een luide stem uit de hemel tot hen zeggen, ‘kom naar boven’, en terwijl hun vijanden toekeken, stegen ze in een wolk op ten hemel. Onmiddellijk was er een geweldige aardbeving en een tiende van de stad stortte in; zevenduizend mensen (dat is een groot aantal uit alle klassen) werden gedood door de aardbeving, en de overlevenden, overmand door vrees, konden alleen de God van de hemel prijzen.”  Apok. 11:11-13.

“In mijn visioen, toen Hij het zesde zegel verbrak, was er een geweldige aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak; de maan werd helemaal rood als bloed …”  Apok. 6:12.

“Mijn Stem zal worden gehoord en Mijn vijanden zullen beven en op hun borst slaan.”

“Ze zeiden tot de bergen en de rotsen, ‘Val op ons en verberg ons voor Degene die op de troon zit en voor de toorn van het Lam.’”  Apok. 6:16.)


[1] Dubbele betekenis: Helpt mij om te schrijven en te lopen.

[2] Symbolisch getal voor drieëneenhalf jaar.

[3] Zie bij de “aantekeningen” aan het einde van deze boodschap.

[4] Jezus bedoelt gedurende mijn bijeenkomst. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message