DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Het Teken Van De Mensenzoon

23 december 1993 

Meester, de vijgenboom zal zijn vijgen beginnen te vormen,
en de wijnstokken zullen gaan bloeien. 

nee, Mijn bruid, de vijgenboom heeft zijn vijgen al gevormd en de wijnstokken hebben al gebloeid; dochter, kun je niet zien? heb je Mijn Teken aan de hemel niet opgemerkt?[1] luister en schrijf:

generatie, Ik heb Mijn engelen[2] tot jullie gezonden en Ik zend ze jullie nog steeds, om Mijn gekozenen uit de vier windstreken te verzamelen, van het ene einde van de hemel tot het andere, om klaar te staan, want de Bruidegom zal spoedig uit de Hemel stappen en zal met jullie zijn; jullie wereld van vandaag zal spoedig uitgeput zijn; Ik zend jullie Mijn engelen om Mijn uitverkorenen, Mijn volk, te verzamelen, om Mijn Kerk te vernieuwen; hebben jullie het niet gemerkt? hebben jullie het niet begrepen? begrijpen jullie nog steeds Mijn Teken niet?

vandaag brengt Mijn Heilige Geest er een van de twee in vervoering, omhult hem met Zijn laaiend Vuur en zendt hem uit om een getuige te zijn van de Allerhoogste; Mijn Heilige Geest neemt de een op, terwijl Hij de ander achterlaat in het stof temidden van het stof; de een wordt opgenomen, de ander achtergelaten; Mijn Heilige Geest, net als de wind, blaast waarheen Hij wil; je hoort zijn geluid, maar je kunt niet zeggen waar het vandaan komt of waarheen het gaat;

Mijn Heilige Geest, als een Bruidegom, verschijnt in jullie dagen, om jullie het hof te maken, jullie te verleiden en jullie te huwen; Mijn Heilige Geest is als een kostbare hoeksteen in jullie hart gelegd om de fundering te zijn van jullie geloof, van jullie hoop, van jullie liefde en van jullie enthousiasme voor Mij, jullie God; Mijn Heilige Geest waait in jullie dagen over jullie, deze kant op en die kant op; Zijn Adem is als een rivier die naar alle richtingen stroomt, en overal waar deze rivier stroomt, ontspruiten vruchtbomen met bladeren die nooit verdorren, maar geneeskrachtig zijn, en ieder die ervan eet wordt genezen;

ja, Mijn Heilige Geest is een levengevende bron, de innerlijke Kracht van Mijn Koninkrijk, die leerlingen van Wijsheid doet opstaan; Mijn Heilige Geest bouwt, vernieuwt en verfraait, maar de Bedrieger vernielt en brengt ter dood alles wat heilig is; hoe komt het dat jullie het verblindende Licht van Mijn Heilige Geest niet kunnen waarnemen? als het licht van zeven dagen inéén, zo schijnt Mijn Heilige Geest vandaag aan de hemel; is dit Teken van de Mensenzoon dat aan de hemel[3] verschijnt voor jullie niet voldoende? zoals een herder zijn kudde bijeenbrengt, zo verzamelt en redt Mijn Heilige Geest de verstrooide kudde;

Ik openbaar jullie verborgen en onbekende dingen; generatie, op de gunstige tijd openbaar Ik jullie deze dingen; of jullie je naar rechts of naar links wenden, jullie zullen het verblindende Teken van Mijn Heilige Geest aan de hemel zien en jullie oren zullen horen:

"Ik Ben Hem![4] Ik Ben is van harte met jullie; Ik Ben is hier om jullie hoop op te bouwen, jullie sterkte, jullie geloof en jullie liefde; Mijn kind, ‘koumi!’ sta nu op, jij, die lang geleden bent omgekomen; sta nu op, Mijn kind, en neem je plaats in; - hier is de staf van een herder, Ik zal je ziel leiden om instructies te ontvangen: ga er nu op uit en zorg voor de rest van Mijn verdwaalde schapen; word onderweg niet moe, Mijn kind, en als je moe wordt, zal Ik je op Mijn Schouders dragen; vandaag, zal Ik, Ikzelf, Mijn schapen verzamelen …”

ach, generatie, hoe kon je om meer tekenen vragen, om meer dan het Teken van de Mensenzoon dat Ik je vandaag geef? wie kan inderdaad Mijn bedoelingen niet zien? Ik spreek de Waarheid, en toch geloof je niet dat Ik het ben die spreekt; hoe komt het dat je Mijn Stem niet kunt verstaan?

hebben jullie jezelf ooit afgevraagd hoe de paden van hen die in het stof leven recht zijn geworden? hebben jullie jezelf afgevraagd wie het was die de mond van de stommen opende en de taal van de wijsheid schonk aan de onwetenden? en wie het was die de armen van geest heeft onderricht, de ellendigen zoals jullie ze noemen? hebben jullie niet gehoord dat Mijn Heilige Geest inderdaad de Gever van Leven is? hebben jullie niet begrepen hoe Mijn Heilige Geest de aanwezigheid van de trotsen van hart uit de weg gaat, maar Zijn vertrouwelijkheid openbaart aan de nederigen?

Mijn Heilige Geest wordt jullie vandaag gegeven als een Groot Teken aan de hemel,[5] een weerspiegeling van Mijn Wederkomst; zolang jullie gedachten aards blijven, zullen jullie niet in staat zijn de hemelse dingen te begrijpen; hebben jullie niet gelezen: "Jahweh zal boven hen verschijnen en Zijn pijl zal flitsen als de bliksem;"[6] "zien jullie hoe Jahweh komt in vuur? om Zijn gramschap met brand te kalmeren, Zijn dreigementen met vlammend vuur;"[7] de werken van Mijn Vader zijn uitgevoerd;

luister en begrijp: Ik heb gezegd dat Ik zal komen om de naties van elke taal te verzamelen; velen van jullie vragen: "wanneer gaat dat gebeuren en wat zal het teken van Uw komst zijn?" Ik had jullie tevoren gewaarschuwd dat als jullie de rampzalige gruwel zouden zien, waarover de profeet Daniël sprak, opgericht in de Heilige Plaats, dat wil zeggen als jullie de Vijand[8] zijn plaats zien innemen waar hij niet behoort te zijn, en dat is in Mijn Heiligdom, Mijn Woonplaats,[9] als jullie deze Rebel zien die beweert dat hij zoveel groter is dan alles wat de mens "god" noemt, zoveel groter dan alles wat aanbeden wordt, dat hij zichzelf op de troon plaatst in Mijn Heiligdom,[10] en er aanspraak op maakt God te zijn, weet dan dat dit een voorteken was dat gegeven werd vóór het Teken van de Mensenzoon dat nu aan de hemel verschijnt om jullie te redden;

hef jullie hoofden op en kijk naar de hemel op zoek naar Mijn hemels Manna; sta rechtop, houd jullie hoofden hoog, want jullie bevrijding is nabij; hoe komt het dat Mijn Heilige Geest door zo velen van jullie niet kan worden opgemerkt? de afgrond en de aarde sidderen bij Mijn bezoek, zeg dus niet langer dat er geen gerechtigheid geschiedt en dat de Ark van het Verbond[11] ver weg is, de Ark van het Verbond is recht boven jullie aan de hemel zodat jullie getuigen zijn van Mijn Glorie;

als jullie eten van Mijn Manna zullen jullie herleven: zullen jullie worden herboren; kijk dus niet uit naar andere tekenen; hebben jullie niet gehoord dat het de Geest is die leven geeft? als sommigen van jullie niet geloven, komt dat omdat jullie dit Manna niet gegeten hebben; ja, het is Mijn Heilige Geest die jullie een helder begrip van Mijn mysteries zou kunnen geven; dit hemels voedsel is het voedsel van de armen en het wordt niet gekocht met geld;[12]

heilig jezelf en zuiver jezelf om de Tuin binnen te gaan die Mijn Koninkrijk is, Ik geef jullie vandaag dit Teken van Mijn Heilige Geest aan de hemel, het vult de gehele wereld en maakt alle dingen nieuw, en ontplooit Zijn kracht van het ene einde van de aarde tot het andere, en toch tarten velen van jullie Mijn Barmhartigheid en wagen te zeggen: "waar zijn de tekenen van God? er is geen Teken van de Mensenzoon dat aan de hemel verschijnt om ons te bewijzen dat de Soevereiniteit aan onze poorten staat;" en jullie liggen op de loer voor Mijn door-Mijn-Geest-gezalfden, omdat zij jullie een ergernis zijn en zich verzetten tegen jullie manier van denken! ja, alleen al hen te zien drukt jullie geest terneer; ach … en de wortel van jullie begrip raakt in verval …

Ik zeg jullie: Mijn door-de-Heilige-Geest-gezalfden mogen jullie zwak voorkomen, maar zij zijn stevig geworteld in Mij; nauwelijks volwassen, maar op Mij geënt; en als een onbeslagen spiegel laat Ik hen rondgaan om Mijn Woorden overal te laten schitteren, en waar ze ook mogen zijn, Ik Ben; en zij zullen doorgaan Mijn Woorden te laten flitsen voor jullie allen, om jullie Mijn Koninkrijk binnen te leiden; zij zullen doorgaan Mijn Macht te onthullen, zelfs als jullie hen ruw behandelen, ze zullen belediging en laster nederig verdragen om jullie te redden; ze zullen hun mond niet openen om jullie tegen te spreken ten overstaan van alle naties, maar zullen zijn als engelen wier voeten goed nieuws brengen; ze zullen doorgaan Mijn Woord te laten flitsen als een onbeslagen spiegel en Redding verkondigen en Vrede en Liefde aankondigen; en ofschoon ze door velen zullen worden veracht en afgewezen, zullen ze hun lijden met waardigheid verdragen; sla jullie ogen op naar de hemel en neem Mijn Teken waar;

Ik kom om Mijn Huis te herstellen; Ik kom om je te vernieuwen, generatie; Ik onthul Mijn Heilig Gelaat aan jullie allen, om jullie te redden; O kom! jullie die nog weifelen, Ik zeg jullie: vanaf het begin heb Ik nooit in het duister tot jullie gesproken, en de hele tijd zijn deze dingen gebeurd; 

Ik was altijd aanwezig 

en jij, dochter, houd jezelf onbezoedeld, opdat Mijn Licht moge reiken tot aan de uiteinden van de aarde; predik nauwgezet alles wat Mijn Geest je geeft; Ik zal je bemoedigen, Mijn dochter en Mijn Mijne;

je Bruidegom is met je;


[1] Toespe­ling op Mt. 24:30.

[2] Engelen staan hier voor: boodschappers. De gekozenen, die door God naar de wereld zijn gezonden en die Zijn Woord dragen.

[3] Mt. 24:30.

[4] Joh. 18:6 en 8.

[5] Toespeling op Mt. 24:30.

[6] Zc. 9:14.

[7] Jes. 66:15.

[8] De Antichrist; vandaag zijn er veel antichristen, want ze hebben de geest van Rebellie tot gids die zichzelf heeft geïnstalleerd in het binnenste van hun ziel, daar waar God zou moeten wonen.

[9] Woonplaats: de ziel.

[10] Toespeling op Daniël 11:31 en 8: 11 en 12:11 en Mt. 24:15 - Zoals ik al eerder zei, Jezus zegt tot ons dat vandaag deze tekenen er al zijn: vele antichristen; niet­temin zal deze profetie over het Eeuwigdurend Offer dat wordt afgeschaft, concreet worden: als de Geloofsafval en de rebellie algemeen zullen zijn, dan zal de Antichrist, die al onder ons is, openlijk verschijnen. - “Ja, Vassula!” (Jezus antwoordde Vassula om in te stemmen met haar uitleg).

[11] Heb. 9:4.  De Ark van het Verbond bevatte een kruik. In die kruik werd het manna bewaard dat uit de hemel viel om Mozes en de Joden te voeden terwijl ze door de woestijn trokken. - Jezus maakt een toespeling op dit manna om zo te spreken over Zijn Heilige Geest: als Hemels Manna.

[12] De rijken van geest kunnen Gods Koninkrijk niet ontvan­gen. Toespeling op de Zaligsprekingen:  Zalig de armen van geest, want hun behoort het rijk der hemelen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message