DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Heb Berouw!

28 december 1993 

"En wij, die met ons onverhuld gelaat als spiegels de helderheid van de Heer weerspiegelen, wij worden alsmaar helderder en helderder omdat we veranderen in het beeld dat wij weerspiegelen. Dit is het werk van de Heer die Geest is".[1] 

vrede zij met je; gelukkig de mens die deze profetische Boodschap koestert, je behoort tot de kudde van Mijn voorkeur … Vassula, is je geest bereid te schrijven? 

Steun mijn geest in Uw Geest en laat mij mijn best doen om U te behagen. 

Ik zal in jullie kamp[2] komen; Ik zal komen om Mijn eerste vruchten te ontmoeten, Ik zal tot mijn volk komen dat Mijn Glorie niet heeft ingeruild voor iets dat geen macht[3] heeft; Ik zal tot de heiligen komen die standvastigheid hebben getoond en hun geloof[4] hebben bewaard; pas op dat niemand jullie bedriegt, want velen zullen weigeren te geloven dat de barensweeën die Ik begonnen ben, reeds in hun laatste fase zijn, deze barensweeën zullen nog toenemen want Mijn Rijk op aarde is aanstaande;

Ik zeg jullie plechtig, geen enkel mens zou in leven blijven na de beproevingen en het lijden van die dagen, als het niet was vanwege Mijn edelmoedige zielen die uitboeten voor de slechten; nee, niet velen van jullie hebben begrepen hoe hun voorspraak jullie zal redden;

- en jullie, die van Mijn Eigen Huis komen en zeggen: "deze profeten profeteren leugens in de Naam van God; God heeft hen niet gezonden; hun voorzeggingen zijn bedoeld voor degenen van wie Hij het meeste houdt!" Ik zeg jullie: de profeten die Ik niet heb gezonden en die in Mijn Naam profeteren, zullen jullie alleen goede dingen vertellen;

Mijn profeten zijn tot jullie gezonden om in vertwijfeling uit te roepen: "heb berouw! want Gods Toorn zal een vuur doen ontvlammen dat jullie zal verbranden!" maar jullie luisteren niet, omdat jullie Mijn oproepen als een dreigement opvatten; toen zij in pijn uitriepen: "heb berouw! want de Vernietiger bevindt zich inderdaad in elke stad, en niet één van jullie zal ontsnappen! het Dal is nu een massale graftombe geworden; heb berouw! anders zullen jullie daar ook sterven!" jullie wilden niet luisteren; hebben jullie, die niet geloven, niet gelezen: "wie op tucht gesteld is, houdt van kennis, dom is de man die geen vermaning[5] kan velen;" richt jullie aandacht op deze spreuk;

Ik zeg jullie, het komt omdat jullie geest gedijt heeft, omdat jullie je intelligentie hebben verbeurd,  jullie zelfverzekerdheid en jullie eigendunk hebben jullie verblind en lieten jullie voeten wegrennen van Mijn profeten, zodat jullie niet horen; waarom zijn jullie zo geestdriftig om je aan te sluiten bij het gezelschap van jullie voorouders die verklaarden, "wij zouden nooit hebben meegewerkt aan het vergieten van het bloed van de profeten als we geleefd hadden in de tijd[6] van onze vaderen"; daarom op Mijn beurt zend Ik jullie profeten en Mijn elite van Mijn Hoven: om jullie te redden;

Ik zeg jullie, sommige van Mijn herders rebelleren tegen Mij en hebben deze generatie gereduceerd tot een woestijn en tot geloofsafval; maar jullie gaan door, Mijn hemels Teken te zien als een dreigement; als Ik de hemelen vul met Manna[7] om op jullie neer te dalen als druppels ochtenddauw die op de grond vallen om jullie monden te vullen met Rechtschapen­heid, huiveren jullie, en jullie hart oordeelt haastig; wanneer jullie Mij boven zien, om in ziel na ziel[8] Mijn tent op te slaan, beven jullie en gaan jullie door Mijn kampen[9] te verwoesten, Mijn eigendommen... als jullie de Ark van het Verbond[10] zien als een schitterend Teken aan de Hemel, deze stralende, voor jullie eigen ogen tentoongestelde Schat, dit Wonder dat Mijn Heerlijkheid bevat, teisteren en plunderen jullie al diegenen die Mijn Heerlijkheid verwelkomen … gezegend is hij die Mijn verbor­gen Manna proeft; het is het Voedsel[11] van je redding, en hij zal worden toegelaten tot Mijn Koninkrijk om deel te hebben aan Mijn Heerlijkheid …

- Ik alleen ben Wijsheid, Ik, God, predik tot jullie, en vandaag meer dan ooit merk Ik jullie allen met het zegel van Mijn Heilige Geest; open jullie hart en ontvang deze geestelijke zegeningen die Ik jullie zonder ophouden zend uit de Hemel; erken Mijn Troon, zoals de rest van de heiligen, erken dit grote wonderbare Teken van de Mensenzoon en voeg je bij de hymne van de heiligen om te zingen: 

“hoe groot en wonderbaar zijn al Uw Werken,
Heer, Almachtige God;
rechtvaardig en waarachtig zijn al Uw wegen,[12]
Koning vanaf het begin,
wie is er gelijk aan U?
U alleen bent Heilig,
en nu zullen de eersten de laatsten zijn
en de laatsten de eersten; 

U hebt Uzelf geopenbaard
aan hen die U niet hebben gezocht,
U hebt Uw Troon getoond aan hen
die nooit Uw Naam hebben geëerd
en nu zijn het juist dezen die komen
om U te vereren en U te aanbidden;
ze hebben uit de Mond van Uw Geest
geleerd U lof toe te zingen; 

“deze zijn degenen die U trouw zullen blijven,
want U, die het Lam bent, en zit op de Troon,
zult hun Herder zijn en zult hen leiden
naar bronnen van levend water;
vrijgekocht om de eerstelingen te zijn voor U,
onze God, en voor U, het Lam;”[13] 

Mijn Heilige Geest zal de kreupelen verzamelen en diegenen samenbrengen die op een dwaalspoor zijn gebracht; ze zullen op Mij geënt worden om Mijn Heilige Naam weer te eren en Mijn Koninkrijk op aarde te herstellen; - Vassula, Mijn genade rust op je, dus wat heb je te vrezen? Ik ben met je … herstel Mijn Huis[14]

Ik zeg je dat je weldra met Mij zult zijn; maak intussen de Naam van Mijn Vader en Mijn Naam bekend, opdat Mijn kinderen beseffen tot wie zij behoren en van wie zij afstammen; sta Mij toe je voor Mijn Plan te gebruiken;

kleintje, Ik, Jezus, zegen je;  ic;


[1] 2 Kor. 3:18.

[2] God bedoelt dat Hij aanwezig zal zijn en met ons. 1 Sam. 4:7: "God kwam in hun kamp". Onze ziel kan het kamp worden waarin God kan leven. We kunnen ook Zijn Troon worden.

[3] Toespeling op Apok. 13:14: "het beeld van het beest."

[4] Apok. 13:10.

[5] Spr. 12:1.

[6] Mt. 23:30.

[7] God spreekt over Zijn Heilige Geest.

[8] 1 Sam. 4:7.

[9] ‘Kampen’ staat voor zielen die God in bezit genomen heeft en tot de Zijnen heeft gemaakt.

[10] De Ark van het Verbond vertegenwoordigt in deze passage Gods Aanwezigheid, evenals de Heilige Geest van God.

[11] De Heilige Geest vertegenwoordigt hier "Voedsel", geestelijke Kennis: Wijsheid. De Hebreeën droegen het hemelse manna in een kruik, die geplaatst was in de ark van het verbond (Heb. 9:4.)

[12] Apok. 15:3.

[13] Apok. 14:4.

[14] Dit zei de Heer nadat Hij had gepauzeerd, Hij zei het op zeer ernstige toon, maar zeer kalm, met majesteit en autori­teit.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message