DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Laat Mij Tot Je Prediken

1 juni 1991 

dochter, laat Mij tot je prediken; Ik ben het die je de Kennis gegeven heeft; bid, dat Mijn Koninkrijk op aarde wordt zoals in de Hemel; 

 

2 juni 1991 

(Hier ontcijfert Jezus Apok. 21, deel van Apok. 22, en Daniël 11:31-39.) 

Mijn Heer? 

Ik Ben; vrede zij met je;

spoedig, zeer spoedig nu, zal Ik je ontdoen van je oude gedrag en je oude zelf, schepping, om je te bekleden met Mijn Goddelijkheid,[1] en je te herinneren aan de Ware Kennis, dus luister, Mijn beminden, naar Mijn Heilige Geest; sta Mij toe jullie allen voor te bereiden zodat jullie gereed mogen zijn Mijn Koninkrijk te ontvangen; Ik, de Heer, nodig iedereen uit om met Mij te delen en Mijn Heerlijkheid te zien;

Mijn Hart is ziek van liefde voor je generatie … helaas! voor degenen die nog hun zonden in zich zouden dragen, in hen genesteld als een kind, wanneer Mijn Dag[2] komt! bid dat iedereen gereed mag zijn wanneer die Dag komt; ween over jullie broeders die nog in duisternis leven en Mijn Heer­lijkheid hebben verworpen voor een waardeloze imitatie, diezelfde waarover de profeet Daniël spreekt;[3]

Ik zal in duidelijke woorden tot jullie spreken, rekening houdend met de staat van jullie ziel en jullie gebrek aan Kennis; Ik kom niet met geweld over jullie met Mijn Heilige Geest om jullie vrijheid geweld aan te doen, noch kom Ik om jullie te veroordelen; Ik kom tot jullie uit Barmhartigheid om jullie voor niets de volste Kennis van Mijn Wil te geven; door Mijn Volmaakte Wijsheid kom Ik om in jullie de Kennis te vermeerderen die Ikzelf, Ikzelf jullie gegeven heb; Ik kom niet om nieuwe dingen toe te voegen aan wat jullie al gegeven is, maar Ik kom om Mijn Koninkrijk in het midden van jullie hart te plaatsen;

Citadels![4] hebben jullie nog niet begrepen? hebben jullie nog niet begrepen dat Ik, de Heer, in jullie leef? hebben jullie niet begrepen dat jullie Mijn heiligdommen zijn? wanneer Ik tot jullie spreek over hemelse dingen zijn jullie dan bereid ze te ontvangen?

luister: de Schrift zegt: "de ijver voor Uw Huis zal Mij verteren;" inderdaad, vandaag heeft Mijn ijver weer zijn hoogste punt bereikt, en van boven zal Vuur neerkomen en Mijn heiligdommen[5] verteren, Ik zal jullie omvormen, Citadels,[6] in een staat van Genade waarin jullie niet langer vrezen Mijn hemelse Glorie te verlangen noch vrezen Mijn Goddelijkheid[7] te erkennen;    

de Plunderaar[8] is als rook in jullie binnengedrongen, jullie, die het heiligdom zijn van Mijn Heilige Geest, de heilige citadel van Mijn Goddelijkheid; Satans rook drong binnen door kieren en gaten en overviel jullie in je slaap, omdat jullie Mij niet hebben erkend in Mijn Goddelijkheid, maar liever jullie eigen irrationele ideeën hebben gevolgd; Ik zeg jullie dit: Ik zal jullie duisternis vullen  met Mijn Licht omdat Mijn bedoeling is, generatie, je te huwen met Mijn Heilige Geest;[9]

er is gezegd dat de Rebel jullie met geweld zal voeden de ene dag met een portie Rationalisme en de andere dag met een portie Naturalisme met de bedoeling het kleine licht dat nog in jullie is overgebleven te vernietigen en uit te doven, jullie die Mijn tempel zijn; de Indringer[10] is veel van Mijn Citadels9 binnengedrongen, forceerde zijn rampzalige gruwel10 in jullie en heeft Mijn Eeuwigdurend Offer[11] in jullie afgeschaft om in zijn plaats een waardeloze imitatie[12] op te richten, een beeld van de sterfelijke mens, wat een gruwel is in Mijn Heiligheid;[13] 

jullie zijn Mijn Heilige Stad;[14] 

en jullie, jullie die Mijn Heilige Geest toestonden als een Rivier[15] in jullie te stromen, jullie zijn Mijn Nieuwe Jeruzalem,[16] de Eerstelingen,[17] juist, diegenen die standvastig waren en trouw;[18] en zoals dauw uit Mijn Mond komt, als regendruppels op het gras, zullen jullie Hoop leggen in vele dorre harten, omdat alle stralende Heerlijk­heid van Mijn Hart zich in jullie zal weerspiegelen, jullie doen schit­teren als kostbare juwelen van kristalheldere diamant;[19]

Ik zeg jullie plechtig, velen van jullie die niet uit de Geest geboren zijn zullen van bo­ven ontvangen, door Mijn Genade, de Geest van Waarheid; de Geest van Waarheid zal in al Zijn stralende Heerlijkheid uit de Hemel neerdalen en Zijn Verblijf in jullie maken; Mijn Heilige Geest zal jullie huwen om Zijn bruid[20] te worden en jullie mooi makend door Zijn Heiligheid, en plotseling zullen de Hemelse dingen zichtbaar worden in jullie hart, en Mijn Koninkrijk dat nog onzichtbaar is voor jullie hart zal zichtbaar worden en kristalhelder in heel Zijn Hemelse Glorie;

beminden van Mijn Ziel, Citadels, gezegend zijn jullie die onberispelijk worden bevonden; 

(dit[21] is Mijn manier om je te onderrichten in hemelse dingen; het is niet zonder inspanning, Mijn kind, maar wees ervan verzekerd dat alles wat Ik te zeggen heb, zal worden geschreven en gelezen; dit is Wijsheid die je onderricht, Mijn Vassula; Ik bemin je en Mijn Liefde voor jou is eeuwigdurend;) 

[22]Ik zal iedereen zich laten verwonderen over Mijn eerstelingen; en beetje bij beetje zal de oude wereld verdwijnen[23] en als een kledingstuk[24] verslijten; nog slechts een korte tijd nu en alles wat bedekt was zal worden onthuld en alles wat verborgen was zal voor jullie eigen ogen worden ontsluierd;

Mijn Nieuwe Jeruzalems! jullie, die de eerstelingen van Mijn Liefde zijn, jullie die Mijn Heilige Geest verleidde met Mijn Nieuwe Liefdeshymne, jullie die Ik gehuwd heb, ga uit naar de naties en zing voor hen Mijn Nieuwe Liefdeshymne;[25] werk voor Vrede, zaai de zaden die Ik jullie gegeven heb; wees als bomen die aan de oevers van de Rivier van het Leven[26] groeien; laat jullie bladeren een geneeskrachtige[27] balsem zijn voor de ellendigen, en laat jullie takken vruchten dragen in heiligheid;

wees Mijn herstellers van breuken,[28] herbouwers van Mijn geruïneerde heiligdommen; geef aan hen die in de goddeloze netten van Satan zijn gevallen en gevoed zijn met porties Rationalisme en Naturalisme, en Mijn genezend water uit Mijn Borst, deze stroom die uit Mijn Heiligdom[29] vloeit, zal jullie vervullen en gezond maken; niemand zal in staat zijn dit beekje tegen te houden; de stroom zal overvloedig blijven vloeien uit Mijn Hart; hij zal overal heen vloeien, zich veelvuldig delen in andere en verschillende beekjes, naar alle richtingen gaand, en overal waar dit genezende Water stroomt, zal IEDEREEN, ziek, verlamd, blind, worden genezen; zelfs de doden zullen weer tot leven komen; niemand zal in staat zijn Mij te beletten jullie te zuiveren;

ach! beminden, van rebellen zal Ik levitische priesters maken; jullie die Mij verachten zal Ik veranderen in parels, stralende steden van licht om Mij te eren; en Ik zal in jullie leven, want jullie zullen gekleed zijn in Mijn Eigen Heiligheid; Ik, de Heer, zal in het land van de levenden zijn, en tegen hen, die Mijn Heilige Geest verstikken en alles als nonsens zien, zeg Ik: Ik bezit dingen die jullie verstand te boven gaan; Ik zal de macht van Mijn Geest demonstreren en jullie lippen openen en jullie harten doen uitroepen naar Mij: 

Abba! 

Liefde zal jullie volmaakt maken; Wijsheid zal jullie leren Mijn Heilige Geest te erkennen, en zal jullie ook bij de heiligen doen voegen;

Ik zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één onder Mijn Heilige Naam,

 

en jij, die Mijn gekozen instrument bent om Mijn Liefde naar de heidenen en de rebellen te brengen, zet je reis met Mij voort; sta Mij toe je te roepen wanneer Ik wens;

Ik Ben is met je en bemint je; kom;


[1]  Toespeling op de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde, Apoc. 21:1.

[2] Toespeling op Matt. 24:19.

[3] Tot de ongelovigen die niet meer geloven in het Eeuwigdurend Offer dat de Heilige Eucharistie is, noch aan de Verrijzenis.

[4] Wij zijn Gods Huis, een citadel voor God. God riep het uit en noemde ons ‘Citadels’: Daniël 11:31-39.

[5] Ons.

[6] Dat zijn: wij.

[7] Hier bedoelt God dat de niet-bekeerden en de ongelovi­gen die de Heilige Eucharistie afwijzen en de Werkelijke Tegenwoor­digheid van Christus in de Eucharistie ontkennen, door God uit Genade zullen worden veranderd.

[8] Satan.

[9] Apok. 21:2; Apok. 21:9-11.

[10] Satan.

9 Ons. Toespeling op: Daniël 11:31. – “Zijn strijdkrachten zullen komen om het heiligdom en de burcht te ontwijden.”

10 Sekten als New Age enz; … materialisme en rationalisme die leiden tot atheïsme. 

[11] Zodra de mensen tot deze sekten vervallen of tot het Atheïsme, houden ze ook op het Eeuwigdurend Offer te ontvangen dat de Heilige Eucharistie is. Daniël 11:31.

[12] Sekten die het Woord van God na-apen.

[13] Jezus weende.

[14] ezus zei dit zeer majesteitelijk. Apok. 21:2.

[15] Lees Ezechiël 47:1-12; Apok. 22:1-2.

[16] Apok. 21:2.

[17] Apok. 14:4.

[18] Apok. 13:10.

[19] Apok. 21:11.

[20] Apok. 21:22; Apok. 21:9.

[21] Jezus spreekt nu tot mij.

[22] Vervolg van de boodschap.

[23] Apok. 21:4.

[24] Hebr. 1:11.

[25] Apok. 14:3.

[26] Apok. 22:1.

[27] Apok. 22: 2; Ezechi­ël 47:12.

[28] Jesaja 58:12.

[29] Christus’ Lichaam (Hart): Ezechiel 47:12. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message