DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Volg De Sporen Van Mijn Bloed
De Waarheid is Liefde

22 oktober 1990

Vassula, beminde, Ik ben de Heilige in jouw kamer; Ik ben het, Jezus; ben je gelukkig met Mijn bezoek?

Zeer! Ik zegen U … erg gelukkig, Heer! 

houd vast aan alle onderrichtingen die Ik je geef; laat niemand je misleiden; haal in toenemende mate Mijn oogst van goedheid en tederheid binnen; Ik zal je visioenen vermeerderen zodat je in Mijn Naam getuigenis kunt afleggen; Ik zal je voorzien van woorden die het je mogelijk maken te getuigen; Mijn dochter, herinner de wereld aan Mijn Grote Liefde; dit zal de boodschap zijn voor alle tijden: vrede zij met je, Ik ben Jezus, je Verlosser; Ik ben de Heilige der Heiligen die tot je spreekt;

voorwaar Ik zeg jullie: Ik zal bijzondere genaden uitstorten over hen die deze getuigenis hebben aanvaard omdat, door het aanvaarden van deze getuigenis van Liefde, zij de echtheid bevestigen en de Oneindige Liefde van de Allerhoogste, daar alles wat geschreven is van Mij komt; beminden, Ik stuur Mijn Geest zonder reserve; Ik stuur Mijn Geest om de wereld telkens weer te herinneren aan Mijn genegenheid en aan de grote liefde die Ik voor jullie heb; Ik stuur Mijn Geest zonder reserve om jullie allen te herinneren aan Mijn vijf Wonden en aan Mijn Passie;

Mijn kind, jij die Mij leest of hoort, kijk om je heen; de Dageraad is spoedig bij je … en je zult niet de schaduwen van de nacht hoeven te raadplegen die fluisteren en mompelen; noch zul je hoeven te wandelen in droefheid en duisternis; want jullie tovenaars die Mijn Heilige Naam bespotten en duisternis stelden in de plaats van licht zullen weggevaagd worden;

beminden, de Dageraad is spoedig bij jullie, en zodra het licht is, zullen jullie zaailingen bloeien; de handelaren die Mijn Kerk zijn binnengedrongen zullen verbijsterd zijn en alle kopers terneergeslagen; elke rijk geworden koopman zal in onmacht vallen; verblind door Mijn Heerlijkheid en Mijn Licht zullen ze verbijsterd en verdoofd blijven voor Mij; het teken is gehesen op de daken van jullie huizen; Mijn ambassadeurs zijn nu naar hun posten gezonden om op Mijn teken te wachten, Mijn Wederkomst is ophanden; dus jullie, die Mijn boodschappers zijn, versnel jullie pas, ga elke heuvel op en verkondig dat het oordeel over deze handelaren spoedig zal komen, want zij zijn in Mijn Ogen een gruwel geworden! hebben jullie niet al eerder gelezen dat jullie waakzaam moeten blijven en moeten opletten, zodat, als jullie de rampzalige gruwel zien, waarover de profeet Daniël gesproken heeft, opgericht in Mijn Heiligdom, jullie zouden weten dat dit het door de profeet gegeven teken is voor het einde van de Tijden? hoe komt het dat jullie de Tijden niet kunnen herkennen? de stenen van Mijn Heiligdom zijn omgevallen en jullie leven midden in  deze grote geloofsafval van jullie tijdperk;

Mijn onderdrukkers denken nu dat zij overwonnen hebben, en de handelaren geloven dat zij zullen doorgaan met handel drijven in Mijn Heiligdom, maar Ik zeg hun: "jullie die je wijsheid hebt verdorven door Mijn Beeld te verwisselen voor een leven­loos beeld, een valse god, een afgod, jullie die zich inspannen om deze rampzalige gruwel op te richten en Mijn Eeuwigdurend Offer af te schaffen, jullie zullen de volle beker van Mijn Gerechtigheid drinken;" het beeld met verschillende kleuren beklad, dit beeld dat deze handelaren jullie proberen te laten vereren en te volgen, ben Ik niet; het is een uitvinding van verdorven menselijke deskundigheid om het begrip van Mijn Heiligheid en Mijn Godheid te verlagen, het is een valse oecumene; het is een tarten van alles wat heilig is;

Ik lijd door de zonden van deze handelaren; bid voor deze priesters die handelaren werden, hun zonde is groot; bid dat Ik Mijn Geest van Waarheid in hen leg, en hen Mijn Wetten doe onderhouden en Mijn Godheid oprecht doe eerbiedigen; beminden, jullie die Ik op het voorhoofd heb getekend als de Mijnen, sta deze handelaren niet toe jullie te dwingen dit valse beeld te volgen; wees op je hoede;

Ik vertel jullie dit alles van tevoren, omdat Ik wil dat jullie vertrouwen in Mij hebben, jullie God, als de tijden van grote nood over jullie komen; Ik ben van plan jullie te bezoeken; reeds nadert het uur van Mijn Grote Terugkeer, en wee deze kooplieden, die zich inspannen om hun rampzalige gruwel op te richten in Mijn Heiligdom en Mijn Eeuwigdurend Offer af te schaffen, door jullie te dwingen hun bevuild voedsel te eten! wee deze handelaren, die samenzweren om Mijn Woord te ruïneren door het te rationalise­ren! wee de godslasteraars die tienvoudig Mijn Heilige Naam belasteren! wee de aanhangers van het Beest, die beelden[1] hebben gemaakt die Mijn zeven Geesten lasteren! hun vesting zal een hoop stof worden door de Adem van Mijn Mond!

en jij, Mijn kind, die Mij leest of hoort, jij van wie Ik het graf bezocht en in wie Ik Mijn Adem blies, Ik zeg je: volg de sporen van Mijn Bloed die Ik als een teken voor je achterlaat en als je wordt opgehouden en onderweg wordt ondervraagd door een voorbijganger, vertel hem dan dat je Mijn leerling bent en Ik je Meester, en dat je op weg bent om te getuigen van een gekruisigde Christus, een verrezen Christus; en als je wordt opgehouden door een handelaar, pas dan op voor zijn onoprechtheid, pas op dat hij niet het Kruis, dat Ik je gegeven heb, verruilt voor een corrupte zogenaamde wijsheid; omarm, zonder geluid en zonder een woord, vuriger dan ooit, de balk op je schouders en volg de sporen van Mijn Bloed en zij zullen je naar Mij leiden; en als iemand van hen tegen je begint op te treden, bedek dan je gezicht niet tegen beledigingen en slagen, bied ook je rug aan zodat ze je herken­nen aan je wonden; laat ze een volmaakte imitatie zijn van Mijn Wonden want ze zullen je worden toegebracht door precies dezelfden die ook Mij, je Meester, geslagen hebben;

en dan zal het Teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, een groot licht zal gezien worden in jullie duisternis, want Ik, de Heilige, ben van plan jullie te redden omwille van Mijn Naam;

kom, Mijn kind, jij die Mij hoort of leest, Ik heb Mijn Liefde voor jou weer  getoond in deze getuigenis; zeg niet dat Ik te ver weg ben om te beminnen want precies op dit moment rusten Mijn Ogen op jou met een bijzondere tederheid en een genegenheid die je nooit ten volle kunt begrijpen; als Ik alleen voor jouw redding zou moeten terugkeren zou Ik zonder de minste aarzeling komen en Mijn Passie herhalen, alleen voor jou! geloof je Mij nu als Ik je zeg dat een mens geen grotere liefde kan hebben dan zijn leven te geven voor zijn vrienden?

Ik zeg je dit alles opdat jij je vrede mag vinden in Mijn Heilig Hart, zodat je waar leven in Mij kunt vinden, zodat je ware liefde en rust in Mij, je God, kunt vinden; Ik weet dat je zwak bent, Mijn kind, maar je zwakheid trekt Mijn Almacht aan;

dringt het tot je door wat Ik zeg? Ik zeg: vrede zij met je! Ik ben het Slachtoffer van de Liefde dat tot je spreekt, Ik ben Degene die je deze getuigenis van Liefde gegeven heeft als een herinnering aan Mijn Liefde; neem Mij in je op en sta Mij toe je te doordringen; voel hoe Mijn Hart smacht naar een beantwoording van liefde! weersta Mij niet, kom tot Mij zoals je bent, kom en drink de vloed van Mijn Hart en je zult dorsten naar meer; o zo velen van jullie zijn van de Waarheid weggelopen en één of andere weg gegaan; de Waarheid is LIEFDE; Ik ben de Waarheid; wees getuigen van de Waarheid, ontvang de Heilige Geest van Waarheid, ontvang de Heilige Geest van Genade;

Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één onder Mijn Heilige Naam;[1] Valse Christus. Valse leerstellingen. Rationele en naturalistische leerstellingen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message