DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Parabel Van Het Bruiloftsbanket
Ik Ben Die Ik Ben

20 oktober 1990 

Jezus? 

Ik Ben;

alles wat Ik van je vraag is liefde; dit is Mijn Thema; Ik heb elke druppel liefde van je hart nodig; Ik wil alle liefde die je hebt om diegenen te verlossen die koers zetten naar het eeuwige vuur; als Ik zeg: "doe Mijn Kerk herleven", of "maak Mijn Kerk mooi", of "herenig Mijn Kerk", bedoel Ik dat je moet bidden, bidden, zonder ophouden bidden, bidden vanuit je hart, bemin Mij vurig, en je zult Mij verheerlijken door je boetedoeningen die zich zullen voegen bij die van Mijn martelaren heiligen; ja, dochter, door je boetedoeningen en je vurige gebeden, Mij uit liefde aangeboden, kun je komende rampen veranderen; kun je natuurrampen veranderen; kun je de vlammende toorn van Mijn Vader tenietdoen; God kan worden vermurwd, met jouw gebeden kan Hij worden vermurwd; je kunt Mijn Kerk mooi maken; je kunt Mijn Volk bijeenbrengen onder Mijn Naam om de Mis te vieren rond één altaar; je kunt hun herdersstaf herstellen, deze staf die ze eerst in tweeën gebroken hebben en daarna in splinters; voor de mensen lijkt deze eenheid onmogelijk, maar voor Mij is alles mogelijk; bid dus en doe boete voor je broeders;

Ik heb slachtofferzielen nodig; Ik heb edelmoedige zielen nodig om kwaad met liefde te vergelden, om kwaad te vergelden met zelfopoffering; offer Mij dus jullie wil en Ik zal jullie tot Mijn instrumen­ten van Vrede en Liefde maken; Ik zal jullie Mijn instrumenten van Verzoening en Eenheid maken; 

Heer,
onze eigen geloofsafval klaagt ons aan.
Vergeef ons en help ons om eerherstel te geven.
Breng ons terug tot de liefde van onze bruidsdagen, de vroegere dagen,
en herinner ons aan de genegenheid die wij ooit, in onze jeugd, voor U koesterden.
Sta niet langer toe dat ons enig kwaad overweldigt. 

ja, bied Mij je gebeden aan en Ik zal Mijn Huis herstellen, dat ook jouw Huis is; wees trouw en deze bijzondere gunst zal je worden geschonken; zoals bij de gedaanteverandering zal Ik Mijn Kerk van gedaante laten veranderen om alle stralende heerlijkheid van Haar jeugd te hebben, in Haar bruidsdagen; Ik zal al deze dingen doen omwille van Mijn Heilige Naam, Ik zal jullie verenigen om Mijn Macht te tonen; 

Heer, er zijn ook nog andere dingen. Ik heb U dit al eens eerder gevraagd maar ik zou het graag nog eens vragen en ik weet niet hoe ik het moet zeggen! 

Ik zal je mond openen en jij zult spreken![1] 

Heer, hebt U niet gezegd dat de Voorspreker, de Heilige Geest, ons alles zal leren en alles in herinnering zal brengen wat U tot ons gezegd hebt? Zegt de Schrift verder  niet:"in de Kerk heeft God de eerste plaats gegeven aan de apostelen, de tweede aan de profeten,"[2] en zegt de Schrift niet: "er is een rest gebleven, gekozen door genade. Door genade, let wel, dus niet door goede werken, anders zou genade helemaal geen genade zijn!"[3]  zegt tenslotte de Schrift niet: "laat bij al jullie samenkomsten elk iets bijdragen, de één een psalm, de ander een onderrichting of een openbaring".[4] Dus waarom Heer wordt er dan tegenwoordig door sommige priesters op de meeste profetieën of privé-openbaringen met minachting neergekeken? Met één oog in plaats van met beide? En waarom vallen zelfs sommige priesters en bisschoppen Uw Boodschappen met verachting aan? 

in werkelijkheid, Mijn kind, strijden ze tegen Mij; omdat ze de Voorspreker onder­drukken, dochter, hebben deze mensen geen bezwaar tegen jou; nee, Mijn engel, dat hebben ze niet; ze keren zich tegen Mij, niet tegen jou; als ze jou negeren, Mijn bloem, is dit omdat je te midden van hun woestijn bent gegroeid; ze zullen je geen water geven, zodat je verwelkt en wegkwijnt; ze blijven echter vergeten dat Ik je Toegewijde Bewaker ben;

Vassula, Ik zal je herinneren aan de parabel van het bruiloftsfeest;[5] dochter, velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren; te geloven is een door Mij gegeven genade; vertrouwen te hebben is ook een door Mij gegeven genade; dit zijn de Tijden van Genade en Barmhartigheid; dit zijn de Tijden waarin Mijn Heilige Geest over jullie wordt uitgestort; dit zijn de Tijden waarin Mijn Heilige Geest jullie uit je grote geloofsafval zal halen, om jullie te huwen; de ellende van jullie tijdperk zal van jullie afvallen; want met Mijn Eigen Hand zal Ik jullie doodskleed afnemen om jullie te kleden in de gewaden van je bruiloft; voel Mijn vreugde, Mijn Vassula! voel hoe Ik Mij al verheug op deze komende gebeurtenis!

Mijn Heilige Geest zal komen om Vuur naar de aarde te brengen, en hoe verlang Ik dat het al zou branden! dit zijn de Tijden van de Bruiloft van Mijn Heilige Geest: dit zijn de Tijden waarin jullie Vredevorst Zijn dienaren zendt, Zijn engelen, Zijn profeten en Zijn Hemels Hof om uit te gaan naar de vier hoeken van de aarde en Zijn vrienden uit te nodigen voor Zijn banket en binnen te gaan in Zijn Koninkrijk, en hun Zijn Hemels Manna aan te bieden;

Ik heb Mijn boodschappers gezonden in ware gerechtigheid, helemaal tot aan hun drempel om Mijn Wederkomst aan te kondigen, maar velen van jullie geloofden hen niet, en hebben hen behandeld als bedrie­gers, anderen wilden niet komen omdat ze de eer van mensen verkiezen boven de eer die van Mij komt; daar Ik jullie heb uitgenodigd en jullie Mij hebben afgewezen, daar Ik jullie gewenkt heb en jullie het niet willen zien, daar jullie al Mijn smeken genegeerd en het aanbod van de Liefde afgewezen hebben, zal Ik Mijn Huis volledig vullen en Mijn Koninkrijk geven aan de verwor­penen van jullie maatschappij, om jullie allen in verwarring te brengen; Ik zal hun het zicht teruggeven en hen genezen; Ik zal de Deuren van Mijn Huis wijd openzetten om hen binnen te laten;

Mijn boodschappers zullen met luide stem roepen in de straten, en op de openbare pleinen, ze zullen door Mij gezonden worden om de lijken uit te nodigen die ze op elke hoek van de straat tegenkomen, en zij aan wie nooit over Mij verteld is, zullen Mij zien, en zij die nooit over Mij gehoord hebben, zullen luisteren en begrijpen; Ik zal gevonden worden door hen die Mij niet gezocht hebben, zoals Ik Mijn Heilig Gelaat aan jou geopenbaard heb, dochter, zo zal Ik Mijzelf op gelijke wijze openbaren aan hen die Mij niet hebben geraad­pleegd; van Mijn Heilige Geest willen jullie niet weten! noch van Mijn Hart dat Ik jullie in Mijn Hand heb aangeboden! Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat wanneer het gebeurt jullie mogen geloven dat Ik Ben die Ik Ben: 

Mijn Koninkrijk zal jullie worden ontnomen en het zal gegeven worden aan mensen die jullie verachtelijk en dwaas noemen, de uitgestotenen van jullie maatschappij en Mijn Huis zal worden herbouwd en opgericht door hen die jullie simpele zielen noemen; zij zullen, met hun liefde, de ruïnes van Mijn Huis weer opbouwen en alles wat verwoest lag, en het is Mijn Heilige Geest die hen zal leiden en troosten … het bolwerk van de trotsen zal spoedig vervallen tot een hoop stof … Gerech­tig­heid zal overwinnen; bid voor deze herders, bid voor hun bekering; wees gezegend, Mijn kind, Ik zal niet lang meer wachten, je zult Mij spoedig zien van aangezicht tot aangezicht;

Ik Ben;  


[1] Plotseling kwam er een hele woordenstroom uit mijn mond.

[2] 1 Kor. 12:28.

[3] Rom. 11:5-6.

[4] 1 Kor. 14:26.

[5] Matt. 22:1-14. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message