DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ware Theologie Is De Contemplatie Tot Mij Je God
Hoe De Geesten Te Onderscheiden

7 augustus 2002 

[1]Ik heb je niet alleen uit het land Egypte verbannen waar je voor het eerst het licht zag, maar uit heel de aarde; Ik heb je verbannen zodat je alleen in Mij wortels hebt; Ik heb je in Mijn Hemelse Hoven met Heilige Wijsheid onderricht en niet zoals degenen die hun onderrichtingen onderbouwen met citaten uit de Schrift en de Traditie, en Mijn goddelijke Woorden alleen uitslaan met hun lippen …

Ik heb je, op een onuitsprekelijke  wijze, Mijn onpeilbare  Barmhartigheid en Mijn uitbundige Liefde geopenbaard die in Mijn bijeenkomsten worden verzuimd te worden onderricht en onder woorden gebracht zoals  Ik dat wens; omwille van Mijn Heilige Naam heb Ik Mijn Hand ervan weerhouden neer te komen op deze slechte generatie; omwille van Mijn eer blijf Ik Mijn toorn intomen …

ach Vassula! Ik heb als nooit eerder in de geschiedenis de kracht van Mijn Heilige Geest uitgestort; Ik zet jullie kennis voor op een zodanige wijze dat zelfs de onwetenden worden bereikt; Barmhartigheid en toorn behoren beide tot de Heer staat er geschreven en volgens Mijn oordeel laat Ik vrij spel aan Mijn Barmhartigheid;

Mijn Heilige Geest uitte herhaaldelijk gezegden voor jullie allen, zoeter dan honing zelfs zoeter dan die welke uit de honingraat druipt; Ik heb heel de kosmos geparfumeerd en heel Mijn schepping gezalfd; Ik heb ieder die Mij wenste te kennen, toegestaan Mij te naderen en de genaden uit Mijn Mond in te ademen die zij nodig hebben om hun ziel vredig en hun hart op Mij en Mijn Wet geënt te houden …

wie anders zou de ziel een zodanige kalmte en vrijheid kunnen geven, dan Mijn Heilige Geest? wie anders zou jullie ziel kunnen verheffen tot het Goddelijke dan Mijn welwillendheid en de onuitsprekelijke minzaamheid van Mijn Liefde?

Ik heb jullie allen onderricht en herinnerd aan wat Ik altijd heb gezegd: dat Ik niet alleen de Soevereine Meester ben van jullie ziel, maar ook jullie Vriend, en dat Ik jullie toegang geef tot Mijn Hoven, om er in en uit te wandelen, en jezelf uit te drukken en Mij je mening te geven, zelfs met Mij te regeren; door genade heb Ik je verheven om een kind te zijn door genade zoals het Woord Zoon is door natuur …

kun jij, die Mij leest, zeggen: “ik heb geleerd hoe God te bezitten, Hij die mij verwekte en Zichzelf aan mij bekendmaakte zonder ooit Zijn transcendentie te verliezen? Hij die alle wezens omvat en alle dingen vult met Zijn Lumineuze Licht zonder te worden omvat door hun grenzen, Hij bezit ook mij en heeft alle dingen in mij bevolen te zijn overeenkomstig Zijn Goddelijke Wil?” alles, ja, alles wat van Mij komt, draait om de Goddelijke Liefde;

zoals Ik eerder zei, men moet een onschatbare genade ontvangen om deze woorden uit te spreken; als je niet in staat bent deze woorden uit te spreken, laat dan alles achter en kom nu naar Mij en heb berouw!  sta dan de Heilige Geest toe op je neer te dalen en in je binnen te dringen met Zijn Licht, je ziel veranderend in een Kathedraal …

o, hoe zal Hij je dan, met vreugde, voorzien! Hij zal het Fundament in je vestigen waarover Ik je had onderricht: de ware theologie, dat is de contemplatie tot Mij, je God; en zo, in vervoering door deze contemplatie, zal je ziel opstijgen naar de hoogten, om Mij, je God, in de diepte te beschouwen; Mijn Heerschappij begint dan in jou; dan zal de Heilige Geest, stap voor stap, terwijl Hij Zijn Adem van herschepping over je blaast aan jouw geest Goddelijke realiteiten openbaren door de Wijsheid Zelf; Hij zal je alles openbaren wat jullie filosofen en geleerden tot op deze dag dwaas en nonsens noemen;  je zult door het Licht van de Heilige Geest de verhevenheid van Mijn Liefde begrijpen en waarnemen, de Goddelijke verrijkingen waarvan Ik je ziel kan voorzien en alles wat je daarvan ten goede kan komen; Ik zal je heiligen terwijl Wij in jou wonen en jij in Ons; zoals de Schrift zegt: “maak je thuis in Mij zoals Ik het Mijne maak in jou;” je zult deel worden van de Ware Wijnstok;[2]

ja! Ik zal de genade van Mijzelf aan je ziel verlenen; verliefd ben Ik, je God, op jou; zo verliefd dat Ik, ondanks je zwakte, echt in je kan wonen; naarmate je meer nadenkt over Mijn Drie-ene Heiligheid, des te meer zul je Mij begrijpen; hoe meer je Mij zou kennen des te meer zal Ik Mijn Beeld in jou weerspiegelen;

dan zal, vanuit de Hemel, van Mijn Engelen en Prinsen uit de hoogste rangen, een luide, melodieuze stem worden gehoord; samen, eenstemmig zullen zij hymnen zingen voor de Hymne,[3] hymnen van lof: “Gods mysterie wordt weer geopenbaard, Hij openbaart Zijn Onvergankelijk Licht driewerf Heilig en drukt Zijn Beeld op de welbeminde ziel die Hij heeft uitgekozen, om de genade van Zichzelf te verlenen; o welke weldaden staan deze ziel te wachten! lof en glorie voor onze Heer en God!”

Amen …

Zie je wat God ons aanbiedt?
Luister dan naar Zijn Onderrichtingen
en negeer ze niet … 

de armsten zullen jubelen om Mijn uitspraken, en de eenvoudigen zullen worden verheven; je redding ligt in bekering en kalmte; kom naar Mij terug; Ik wacht er alleen maar op genadig voor je te zijn …

(Later spreekt Jezus:) 

Vassula, de Schrift zegt: “wanneer vredestichters werken voor de vrede, zaaien zij zaden die vrucht zullen dragen in heiligheid;”[4]

Ik heb je onderricht met autoriteit en majesteit om je te doen opstaan om in staat te zijn Mijn Woorden over te brengen zoals Ik dat wens, Mijn Woorden brengen vrede en liefde en hoop in iemands hart; Ik breng tot verzoening door berouw;

ieder die vernieling teweegbrengt in een hart komt niet van Mij; hiermee bedoel Ik dat ieder die verklaart profetieën te hebben die alleen plagen en onheil profeteren, niet van Mij komt; maar ieder die Mijn waarschuwingen profeteert, vrede en berouw en zijn woord wordt werkelijkheid, moet worden erkend als iemand die werkelijk door Mij is gezonden; ja, inderdaad, ieder die bemoediging profeteert, troost en de gemeenschap beter maakt, weet dan dat hij werkelijk door Mij is gezonden;

Ik heb jullie gewaarschuwd niemand uitsluitend op zijn woorden te geloven of iemand zomaar te geloven die beweert dat hij woorden heeft die van Mij afkomstig zijn, zelfs als hij voortekenen en wonderen verricht zoals het opwekken van iemand uit de dood; maar leen je oor aan hen die geen discussies uitlokken die de mysteries van het geloof tegenspreken, want de genade van de Heilige Geest die is gegeven aan Mijn uitgekozenen zal degenen die naar hen luisteren, overstelpen met vreugde; hun woorden zullen hun ziel verheffen en hen dicht bij Mijn engelen en heiligen brengen; hun woorden die in werkelijkheid Mijn Woorden zijn, zullen jullie veranderen in Kathedralen; Mijn Woorden hebben niet alleen autoriteit en macht, maar zij branden en zetten je ziel in lichterlaaie en verlichten tegelijkertijd je verstand;

bovenal zullen de goddelijke realiteiten die jullie worden geopenbaard door Mijn gekozen zielen, worden uitgedrukt op basis van de Schrift en de Traditie en op niets anders; hoe zul je weten dat Ik spreek? je zult het weten door de gezonde Kennis die je verkrijgt; en jij die compleet dood was en lag te verrotten in het dal van de dood, bij je ontwaken zul je beseffen wie je door genade heeft opgetild; de wereld waarin je nu leeft, Mijn kind, is slecht, om het zachtjes uit te drukken, met de dag toenemend in zonde, dus gaat het Mij dan niet aan?

wanneer Ik in jullie dagen spreek en de herders niet luisteren, en niet geloven dat Ik tussenbeide kom, zijn zij zoals de Schrift zegt: “onze wachters zijn blind, ze merken niets … ze gaan allemaal hun eigen weg, ieder loopt zijn eigen belangen na …” Mijn Kerk zal altijd groeien door de Heilige Geest en zal nooit krimpen; Zij zal altijd worden vernieuwd ondanks alle giftige pijlen die op Haar zullen worden gericht; diezelfde giftige pijlen worden ook gebruikt om te richten op degenen die Ik jullie zend; 

de hele wereld vervalt in haar kwaad en haar geloofsafval en overtreedt niet alleen Mijn Wet, maar alles wat Heilig is; waarom is iemand dan verbaasd als de genade van de Heilige Geest toeneemt? helaas! welke veroordeling zal diegenen treffen wier slechte harten Mijn gekozen zielen hebben gekweld! zij zullen Mijn Koninkrijk niet erven tenzij Ik van hun lippen een woord van berouw hoor …

Vassula, je zult samen met Mij in stilte[5] werken om de duistere dalen te verlichten; alles wat de Heilige Geest je te schrijven zal geven zal zijn ter onderrichting van deze en andere generaties en ieder die zich tegen jou verzet in de zending die Ik je gegeven heb, zal zich tegen het werk van Mijn Geest verzetten; maak alles bekend wat Ik zeg hetgeen leidt tot een nieuw “zijn” voor ieder die Mijn Woord hoort, en schenk geen aandacht[6] aan hen die zeggen: “als je door God bent gezonden en als die woorden die jij zegt van God komen, bewijs dan je nederigheid door jezelf en al die uitspraken te verbergen; houd op in de wereld te koop te lopen met jezelf en met de uitspraken;”

antwoord deze mensen het volgende: ik zal niet zo worden als de slechte dienaar die zijn talent verborgen heeft  en toen werd veroordeeld omdat hij niets had gedaan; integendeel, ik zal mijn talent vermenigvuldigen en eer geven aan Hem die het mij heeft toevertrouwd; ik zal dit wonderbaarlijke wonder[7] doorgeven, niet alleen aan deze generatie, maar de engelen zullen de woorden van God dragen en ze zullen doorgaan ze te verspreiden als een regen van zaden die van boven worden uitgestrooid over alle komende generaties, om Gods schepping te vernieuwen en de Kerk te verfraaien; om de monden van Zijn kinderen te zoeten en hun monden te openen om Hem te prijzen; om hun ogen te openen en hen in staat te stellen hun harten te onderzoeken; ik ben helemaal door de Goddelijke Naam van onze Heer bezegeld en ik vrees niet; ik ben Zijn luide boek dat dezelfde Waarheden verkondigt die onze Heer ons heeft doorgegeven; dus, niets is nieuw, ik heb niets nieuws van mijzelf, broeders, maar alles wat tot mij is gezegd komt van de Goddelijke Kennis en van de Mond van de Drie-ene God;” dit is het wat je hen in Mijn Naam moet zeggen;

denk over Mij na in diepte, Mijn beminde, en rust op Mijn Hart … 


[1] De Vader spreekt.

[2] Jezus Christus.

[3] God.

[4] Jacobus 3:18.

[5] Bedoeld is in deze geschreven vorm die geen uitwendig geluid draagt …

[6] met andere woorden “raak niet in de war”.

[7] De Boodschappen van “Waar Leven in God”.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message