DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Zij Die Oorlog Voerden Tegen Het Kruis

6 juni 2000 

De Schrift zegt ons geen angst te hebben
om de troon van genade te naderen
om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden
als we hulp nodig hebben;[1] 

nu laat U ons vanuit de Hemel zien,
en ik zou zeggen U pronkt ermee
Uw barmhartigheid tegenover ons,
om onze actuele staat om te vormen in een betere staat
die ons zal leiden naar de weg van redding; 

de troon van genade heeft beslist,
de troon van genade, verstoord door opeenhoping van zonden,
trad naar buiten en kondigde een bevel af, 

“We hebben gezegd,
‘zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien’,
vandaag, zal deze generatie, die doet alsof zij Ons niet begrijpt,
Ons nooit ofte nimmer zien
en in hun toestand, zullen ze nooit hun rustplaats bereiken;
hoe kunnen Wij ooit, in hun actuele staat van zonde,
Onze verblijfplaats in hen maken en zij in Ons?
O verwoeste generatie! 

Van Ons alleen zal redding komen,
Onze Oneindige Barmhartigheid dwingt Ons op deze generatie
toenemende en onverdiende genaden uit te storten;
Onze Barmhartigheid zal veel van Onze kinderen redden
die onophoudelijk Onze Liefde weerstaan; 

van de troon van genade zullen zij barmhartigheid ontvangen
om de volmaaktheid te bereiken die vereist is om de Hemel binnen te gaan; 

door Onze barmhartigheid zullen Wij zielen doen opstaan,
maar wee de harten die zo kwaadaardig zijn
dat ze Onze barmhartigheid zouden willen verminderen, niet geloven of belasteren;
het is met Gerechtigheid dat zij zullen worden gestraft
voor het godslasteren van Onze barmhartigheid!” 

Hoe komt het dat een eindeloze en gemene strijd
wordt gevoerd tegen Uw Barmhartigheid
door zo velen in Uw Huis?
Hoe komt het dat zij, die de Schrift kennen,
zich niet bewust zijn van de innerlijke inspiraties van Uw Geest? 

Hoe komt het dat zij de Drie niet kunnen herkennen
Die getuigen in de Hemel?[2] 

U, mijn God, in Uw Verheven Liefde en
Barmhartigheid besliste een onbekwaam en zwak schepsel te kiezen,
en bestemde haar te handelen overeenkomstig Uw bevelen,
en gebood haar te profeteren,
en dat wil zeggen Uw Woord door te geven; 

haar was geleerd om gebeden, smeekbeden en offers aan te bieden,
om gehoor bij U te vinden;
haar was geleerd haar wil te offeren; 

Ik deed, mijn Heer, alle moeite om mijzelf voor U te presenteren
als een beproefde werker die niet beschaamd hoefde te zijn,
maar die de boodschap van waarheid op een rechte weg houdt; 

ik werd door U geroepen en ik heb geantwoord;
ik werd door U geroepen, en ik heb U erkend;
ik werd door U geroepen, en ik heb berouw gehad over mijn zonden;
ik werd door U geroepen en zij beschuldigden mij; 

zij hebben mij beschuldigd en beschuldigen mij nog steeds
omdat ik U heb geantwoord; 

U hebt mij gezalfd om te getuigen,
maar zij verheffen hun stem om Uw Stem te overschreeuwen; 

Mijn dochter, je hebt loyaal werk gedaan door Mijn Geest, door Mijn Kerk te helpen; je was en bent nog steeds ten dienste van Mijn volk; je hebt aan Mijn Roep beantwoord;

kijk, Vassula, Mijn Barmhartigheid wordt aan allen aangeboden die een beroep doen op de Bruidegom; Mijn Rechtvaardigheid staat Mijn Barmhartigheid vandaag toe om de doden[3] te naderen, wier stank Mijn neusgaten heeft bereikt, om hen te doen herleven; dit wordt gedaan door de Goddelijke Barmhartigheid; maar de reddende Rechtvaardigheid van Barmhartigheid zegt tot allen dit:

sta je hart niet toe je te dicteren en je te zeggen: “hoe is het mogelijk dat God zoveel spreekt tot deze vrouw?” dat betekent het neerhalen van Mijn Roep van Barmhartigheid; met andere woorden, het betekent Mij neerhalen; het gedrag van deze mensen is gevormd naar de manier van denken van deze hedendaagse wereld; hebben jullie niet gelezen: “wie heeft ooit de gedachte van de Heer gekend? wie is ooit Zijn raadsman geweest? wie heeft Hem iets gegeven, zodat Zijn geschenken slechts een terugbetaalde schuld zijn?” hebben jullie niet begrepen hoe rijk en onpeilbaar Mijn Wijsheid en Mijn Kennis zijn? hoe kan een louter schepsel het wagen zijn stem te verheffen en verklaren dat hij de wortel heeft bereikt van Mijn beslissingen of Mijn Wegen, zonder zichzelf te veroordelen? daarom, Mijn dochter, alles wat er is komt van Mij en is door Mij voortgebracht en bestaat voor Mij;

ja, Vassula, Ik heb je geroepen en jij hebt Mij geantwoord, zodat je voor Mij spreekt; Ik heb je geroepen om met Mijn Barmhartigheid te pronken, zoals je zei, opdat door deze Goddelijke Roep veel zondaars gewetenswroeging zouden voelen en zullen worden bewogen vrede met Mij te sluiten en berouw te hebben; en dan, als zij zien hoe Ik jou behandel, en hoeveel genaden Ik over je heb uitgestort, kunnen ook anderen worden aangetrokken door Mijn Tederheid en besluiten hun leven te veranderen en te beginnen een waar leven in Mij te leven, wetend dat als zij eenmaal voor Mij kiezen, ook zij Mijn zoetheid zullen smaken; hun gebeden zullen toenemen en zij die leefden zonder enige godsvrucht, zullen ook leren te bidden zonder onderbreking …

vandaag vertelt je Schepper je dat Ik in jou zwijgen Mijn rust neem; in jouw verliefde zuchten voor Mij, je Heer en je God, ontvang Ik guirlandes van geparfumeerde heerlijkheid; in jouw vurige ijver voor Mijn Huis ontvang Ik lof, en Mijn Lichaam wordt door de balsem van jouw liefde getroost voor wat de kwelduivels Mij aandoen; als een gouden stroom, mooi om naar te kijken, wil Ik je veranderen voor Mijn Ogen, Mijn beminde; Ik ben je Schepper en je Redder;

nee, Ik ben in je gekomen zonder enige verdienste van jouw kant maar Ik, toen Ik je zag, beminde Ik je; Ik besloot je Mijn genaden niet te onthouden maar ook niet Mijn Kruis; om je naar het centrum van Mijn Hart te leiden moest Ik je kleiner maken, maar Ik heb stok noch stem verheven; Ik heb je tot Mij gebracht door Mijn liefhebbende minzaamheid;

je was nauwelijks herboren of Mijn Geest bracht je ertoe uit te roepen: “Abba!” overweldigd door vreugde, zegende Mijn Geest, samen met Mij en de Vader, je drievoudig en onmiddellijk hierna verzamelde Hij de hemelse Hoven en zei tot hen:

“Wij zullen grote eer verkrijgen van Zwakheid; de Overwinning zal aan ons zijn op het einde, maar[4], wanneer het nieuws diegenen zal bereiken die de Kerk schaden, zullen zij kwaadaardig oprukken tegen Ons kind; horden hardvochtige mensen zullen hun slechte harten met barbaarsheid demonstreren, maar zij zal aan Ons gehecht blijven en een duidelijk teken zijn voor hen allen dat de Drie-Ene God met haar is; en ofschoon zij op zeker moment voor hen de verliezer zal lijken, zullen zij in korte tijd beseffen dat al hun sluwheid niets voorstelt;

“Wij zullen haar geest voor Ons Reddend Plan met moed begiftigen, en wanneer zij voor Ons zal spreken, zal zij met autoriteit spreken omdat zij Ons Koninklijk Bevel zal volgen;

“de functionarissen zullen in het begin geen notitie nemen van haar en van wat Wij zeggen; zij zullen Onze Koninklijke verordeningen negeren, terwijl Onze Autoriteit zich door haar over elke natie zal verspreiden; en terwijl Onze Huishouding zal beginnen zich te vernieuwen en herboren wordt door de Heilige Geest, zal de leider van het beest, degene die Ons durft te veroordelen, degene die edele harten behandelt als criminelen, met massieve kracht oprukken tegen Ons kind en Ons Nobel Thema; maar in werkelijkheid is het zijn bedoeling Ons te treffen, beseffend dat Ons Thema van Liefde hem[5] en zijn volgelingen in gevaar brengt, omdat Wij hen en hun lange termijn plan tegen de Kerk zouden ontmaskeren, en aan alle naties onthullen dat zij hen zouden dwingen en ketenen om op zekere dag te worden gevoed met naturalisme en de volgende dag met rationalisme, en hun met geweld hun wet zouden opleggen terwijl ze Mijn Stem willen dempen;

“en zoals de Schrift zegt, zo zal het gebeuren; de Schrift zegt:[6] ‘zij zullen het vlees van Uw toegewijden rondstrooien en hun bloed vergieten rondom Jeruzalem, en er zal niemand zijn om een graf te delven!’ want[7] ‘het beest dat uit de Afgrond komt’, zoals weer de Schrift zegt, ‘gaat strijd met hen voeren en hen overwinnen en hen doden;[8] hun lijken zullen in de hoofdstraat van de Grote Stad liggen, bekend onder de symbolische namen Sodom en Egypte, waarin hun Heer werd gekruisigd;’[9]

“een welbekende dichtbevolkte stad van Christus, bekend als de eeuwige stad, zal nooit ophouden Ons Roepen af te wijzen, zoals Sodoms afwijzingen, en toch zullen zij beweren dat zij open zijn, en hun openheid voor Onze Geest verkondigen; maar het zal het tegenovergestelde zijn, zij zullen al Mijn gegeven Woorden kruisigen, en ze aan het hout nagelen; hierom zullen veel priesters in tranen voor het altaar staan, en snikkend zullen zij zeggen:

“Heer, laat Uw Huis niet geruïneerd worden; U hebt de wraakzucht gezien[10] van hen die gezworen hebben in te gaan tegen al Uw Heilige Voorschriften en in plaats daarvan de wijzen uithangen, voor zoals zij zeggen, het welzijn van de mensheid; deze zelfde jakhalzen spotten met Uw Godheid, en zij schieten giftige pijlen af op ons geloof; om Uw volk te sterken en om Uw priesters te sterken en te waarschuwen, daalde U onder ons neer in Uw glorierijke sterkte, en stelt de winden aan als boodschappers en vlammen van vuur als Uw dienaren om U eer te brengen; U koos hen om Uw Heilige Naam te dragen en Hem fier te tonen, om U eer te brengen door Uw Huishouding te versterken en Uw kudde weer samen te brengen en Uw Huis te helpen opnieuw te worden genoemd: één Huis van gebed; wij danken U voor Uw Barmhartige Liefde en voor het vinden van een weg om ons allen te wekken uit onze apathie;

“maar nu, kijk hoe zij als lijken Uw stad[11] bevuilen en terwijl het beest met zijn volgelingen hen vertrappen, zich verheugen en hun dood vieren, kijk hoe zij zich verheugen telkens wanneer door Uw functionarissen een negatief oordeel wordt uitgesproken tegen Uw uitverkorenen; dus hoeveel meer zal het Bloed van Christus, die onschuldig als Hij was, door de Eeuwige Geest Zichzelf heeft geofferd aan God, ons geweten zuiveren van dode daden zodat wij de Levende God kunnen aanbidden? hoeveel meer moeten Uw functionarissen begrijpen dat zij door het afwijzen van Uw steeds zo barmhartige tussenkomsten, collaborateurs worden, zonder het te weten, van de leider van het beest en zijn volgelingen?

“Heer, Allerbarmhartigst, U hebt een manier gevonden om ons allen te waarschuwen voor degene die pronkt met de aanspraak God te zijn; maar nu, kijk hoe zij te storm zijn gelopen tegen U om de monden te snoeren van hen die U loven; onze Heer en Hemelse Koning, kom ons te hulp! openbaar Uzelf met macht in deze tijden van grote nood;’

“er zal dan een verschrikkelijke onderdrukking worden ingezet als een bevel, hoewel er in het begin geen woord over geschreven zal zijn; de heiligen en Onze gekozen zielen zullen voortdurend onder de voet gelopen en vermorzeld worden, daar Wij door Onze woordvoerders de plannen van de kwade machten onthullen om Ons volk te waarschuwen; Wij zouden hen vanaf het begin van Onze Barmhartige Roep waarschuwen dat deze kwade krachten die Ons uitdagen, van plan zijn de seizoenen en de Wet te veranderen;

“dan zal er een tijd komen waarin Onze Huisgenoten geen zeggenschap zullen hebben over deze machten van Satan en de duistere krachten, en toch zullen zij niet begrijpen, zelfs niet wanneer zij getuigen zullen zijn van het zwaard dat tegen het Kruis is opgeheven; de leider van de kwade krachten zal Het van de openbare plaatsen verwijderen, en samen met het beest en al zijn volgelingen zullen zij hun plan doorzetten om Ons volk te ontkerstenen; en toch zullen Onze ambtsbekleders blind blijven en doorgaan Onze Barmhartige tussenkomsten te negeren, en partners worden van hen die oorlog voerden tegen het Kruis, zonder dat ze het weten;

“dan, wanneer zij zullen beseffen dat zij hadden gezondigd, en dat hun voortdurend debatteren over hoe zij het beste Onze profeten onder controle konden krijgen en tot zwijgen brengen, alleen de vijand heeft geholpen, zullen zij belijden: ‘Heer, wij hebben gezondigd en verkeerd gehandeld, want wij hebben Uw leer verraden; wij hebben niet geluisterd naar Uw boodschappers en hen te lichtvaardig genomen; zij spraken in Uw Naam tot alle mensen van alle landen; reddende Rechtvaardigheid bent U, maar wij hebben niet geluisterd …’ dit is wat Wij zullen horen;

“je ziet, het maakt niet uit hoeveel Ons kind zou worden nagetrokken en bewezen waar te zijn, al de benodigde tekenen en zegeningen dragend die van boven komen, de samenzweerders zullen met onbeschoftheid hun boze plannen doorzetten;

“over elke natie zullen zij een leider hebben en zij zullen behagen scheppen in hun kwade doen en laten; maar aan haar zijde zullen Wij een prins uit Onze Hemelse Hoven plaatsen, een uit de hoogste rangen, om haar bewaker te zijn om haar te helpen de leugens en de verdorven harten te ontdekken; vrienden, rebellen en zondaars zullen tegelijk worden genoemd en onthuld, en Onze gouden stroom zal in hun kringen stromen; en Wij zullen, in hun centrum,  ieder van hen bij hun naam noemen;

“hier is je Heer, je Ware Bruidegom die komt met macht; waarom, heb je niet gehoord dat Mijn Arm alle geschapen dingen aan Mijzelf onderwerpt? moet Ik je nu Mijn omhelzingen onthouden omdat je een bloedbad hebt aangericht in Mijn Lichaam? of moet Ik je Mijn Barmhartige Liefde of Mijn Goedheid onthouden en je niet wekken uit je apathie? O nee! Mijn Liefde dwingt Mij ook jou te redden en Ik zal je Mijn omhelzingen niet onthouden, noch zou Ik je Mijn zoetheid onthouden, want als Ik dat gedaan had, zou je sterven;’

Onze eeuwige en Heilige Wijsheid die zoeter is dan honing zal hun harten het hof maken zodat hun harten kunnen overvloeien van de zoetheid van Wijsheid en kunnen verklaren:

“er is één God, één geloof
 en één Kerk!”

dit zal in Onze Oren klinken als een melodieuze hymne; dit zal Onze Overwinning zijn;”

dit was wat Wij zeiden toen Wij de Koninklijke Hoven van de Hemel bijeen brachten;

wees blij je gedachten op Mij te richten en op Mijn Goddelijke tussenkomsten, en jullie die zeggen: “wij hoeven geen wonderen te zien”, Ik zeg jullie: “plaats je hand op je mond en kijk niet naar Mijn Barmhartige tussenkomst als een agressie, verleen Mijn volk de genade te worden gered door de wonderen die Ik verricht in jullie duistere tijdperk; doe dus wat juist is en dat betekent nederig te wandelen met Mij, jullie God;

Mijn Vassula, leer dat alles onder Mijn Scepter staat; kom en beschouw Mijn Reddende Rechtvaardigheid; 

Hoe komt het dat zij Uw Taal[12] niet hebben geloofd of begrepen? 

zij hebben de taal van de Bruidegom niet begrepen omdat Ik heb gesproken in de termen van Mijn Geest en niet in de termen  van de menselijke filosofie;

dus, Mijn beminde, heb dezelfde geest als Ik en prijs Mij, verheug je en luister niet naar hen die niet hebben beantwoord aan Mijn Liefdeshymne; geloof in de Schrift die zegt: “hoe lieflijk zijn de voeten van de vreugdebode …”[13] de Schrift liegt nooit; wees op Mij geënt …

 


[1] Hebr. 4:16.

[2] De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

[3] Geestelijk doden.

[4] Zodra dit “maar” was uitgesproken, leek het dat alle Engelen en Heiligen begrepen, voordat zij de rest hoorden, want door de manier waarop het werd uitgesproken, wisten zij dat er slecht nieuws zou volgen; onmiddellijk hadden zij een ernstige gezichtsuitdrukking.

[5] Hij en zijn volgelingen zijn die slechte duistere krachten van onze tijden die de wereld bezitten en die tegen de Godheid van Christus en God de Vader strijden; zij strijden ook tegen het Kruis.

[6] 1 Makk. 7:17.

[7] Apok. 11:7-8, de kwade krachten.

[8] Dood de woordvoerders die door Christus en de Maagd Maria zijn gestuurd, op een symbolische wijze, door het feit te ontkennen dat Maria en Jezus spreken als twee Getuigen.

[9] Openb. 11:7-9.

[10] De kwade krachten.

[11] Door de geloofsafval.

[12] Rom. 10:16.

[13] Rom. 10:15.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message