DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Feestmaal Te Smaken Betekent Mij Te Smaken Jullie God

5 augustus 2000 

Ik, Jezus Christus, zegen je; 

Heer, U die mij uit het slijk van de modder hebt getrokken,
medelijden hebt getoond
en die U vanaf Uw Koninklijke Troon over mij hebt neergebogen,
leg een nieuw lied in mijn mond;
ik zal Uw Woord verkondigen en zingen voor alle rassen en naties; 

wil je dat Ik Mijn Feestmaal zoet maak? het Feestmaal dat Ik je al deze jaren heb gegeven? zal Ik, Mijn beminde, je meer van Mijn Zoetheid geven om je liefde te sterken en je te verlichten en te genezen? genezing zelf komt van de Wijsheid … 

Ach ja!
Heer, heb medelijden met deze ondankbare generatie;
laat hen U erkennen in hun leven;
laat hen[1] die Uw boodschap hebben gehoord en gelezen
bevrijd worden van hun futloze geest
want zij hebben gelezen zonder te begrijpen;
U hebt Uzelf tegenover hen bewezen als Barmhartig en Geduldig;
laat hen U erkennen
als de Godheid die hen bindt in Zijn Liefde; 

is het teveel gevraagd om aan de Heilige,
die heel het universum parfumeert met Zijn Liefde,
te vragen nieuwe voortekenen te zenden die Uw Zoetheid bevatten? 

Maak hen wakker met nieuwe wonderen
die zo zoet zijn als honing;
laat de gespleten tong,
die mij blijft vervolgen, maar door mij, U blijft vervolgen,
genezen worden; 

heb medelijden met hen
die Uw Naam dag en nacht aanroepen
en toch leven zonder naastenliefde … 

Ik heb jou en anderen door Mijn Goddelijke Boodschap verzadigd met een van Mijn grootste en nobelste Feestmalen; een wonderbaarlijk wonder heb Ik voor jullie slechte tijden voorbereid, en Ik heb jullie allen toegestaan het te komen proeven; Mijn Feestmaal te smaken betekent Mij te smaken, jullie God en jullie Schepper, zodat jullie Mij begrijpen; 

Ach! mijn Heer!
Uw Woorden zijn mystiek en verborgen
en velen die U lezen in de Schrift en in deze boodschappen
dringen niet door tot de Kennis,
want ze zijn Kennis van God;
ze verlichten onze ziel en ons intellect
en geven licht in ons innerlijk,
toch weet ik dat er mensen zijn
die lezen zonder door te dringen in de wijsheid van Uw Woorden,
en ze schijnen voor hen verzegeld te zijn;
en toch, Uw Woorden zijn Echte Contemplatie, Wijsheid en Waarheid … 

wie dan ook naar Mij luistert en niet naar zijn eigen stem zal binnendringen in Mijn Wijsheid, en Mijn Woorden zullen opvlammen in zijn ziel als een spiegel die naar de zon gekeerd is; bij wie dan ook, die na het lezen van Mijn Woorden zal buigen en Mij zal eren met edelmoedigheid en liefde, zullen de schellen van de ogen vallen en hij zal Mij zien in Mijn ontoegankelijke glorie; ja, want zijn ogen zullen met volle duidelijkheid zien wat onzichtbaar voor hem was en ontoegankelijk en dat alleen voor de heiligen was bewaard;

misschien klinkt Mijn taal onbegrijpelijk voor je, generatie, maar heb Ik niet eens gezegd dat jullie op de dag waarop de schellen van jullie ogen zullen vallen, zullen weten dat Ik in de Vader ben, en jullie in Mij en Ik in jullie; heb Ik niet gezegd dat wie Mijn Geboden heeft en onderhoudt, degene is die Mij bemint; en dat ieder die Mij  bemint door Mijn Vader zal worden bemind, en dat Ik hem zal beminnen en Mij aan hem zal tonen; ja! en jullie zullen Mij zien in Mijn heerlijkheid;

Mijn volheid is overvloedig over jullie allen uitgestort en door Mijn genade worden jullie zonen en dochters, erfgenamen van Mijn Vader evenals Ik; jullie worden met Mij zoals de Schrift zegt,[2] ”een koninklijk priesterschap, een heilige natie, om God lof te zingen  die jullie uit de duisternis tot Zijn licht riep;”

Ik, de Bruidegom van het universum in heel Mijn Majesteit, zal komen tot hem die zich volledig zal hebben gebogen en Mijn Geest van Liefde zal hem omhullen om hem in de Boezem van de Allerheiligste Drie-eenheid te trekken; dan zal een dergelijke ziel die een zodanige intensiteit van licht heeft ontvangen, alle verborgen mysteries en Rijkdommen van de Hemel verkrijgen en zij zal, terwijl zij nog hier op aarde is, beginnen te leven zoals zij in de hemel zou leven, want zij zal zijn binnengestapt in het Gelukzalige Visioen; met andere woorden, die ziel zal een voorsmaak hebben van wat de Gelukzalige Aanschouwing is en zij zal deze Aanschouwing vervolledigen tot zijn volheid op het moment waarop zij de hemel zal binnengaan …

hebben jullie het gezegde gehoord:[3] “alle vlees is als gras, heel zijn schoonheid is als de bloemen op het veld; het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het Woord van onze Heer houdt in eeuwigheid stand;” en daarom stamt jullie leven van Mijn Woord, dat jullie nieuwe kracht geeft; vlees is vlees en vlees is zwak, maar Mijn Woord is eeuwigdurend en Leven;

om jullie ziel in leven te houden zal Ik Mijzelf onafgebroken meer en meer aan jullie geven, en Mijzelf aan jullie openbaren in macht en genade terwijl Ik Mijn Hart aan jullie zal laten zien en jullie dingen zal laten zien die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dingen die de kennis van de mens te boven gaan, want wat kenbaar is voor de mensen is niet de Kennis die men verkrijgt door Mijn Heilige Wijsheid en welke voortvloeit uit Mijn Godheid;

wat heb je te zeggen, Vassula, nu je de goedheid van je Heer hebt geproefd? 

Uw goedheid, mijn Heer, heeft mij vrijgesproken; zonder enige verdienste hebt U mij vrijgesproken; 

dat heb Ik gedaan opdat je in Mij zou geloven en op Mij zou hopen, je God; en wat heb Ik nog meer voor je gedaan? 

U hebt mij gevraagd U mijn wil te offeren; dan … 

[4]dan heb Ik Mijn Liefde in je uitgestort, om liefde van jou te verkrijgen; het is daarom dat Ik spreek en Mijzelf herhaal tegenover jullie allen;

jullie kunnen de gehele Godheid in je verwerven, dierbaren, Die jullie heilige mysteries zal leren, sublieme en Heilige Kennis die van Wijsheid komt, en als een boom zal Kennis de boom zijn die in jullie groeit met Wijsheid als haar wortel; en uit deze boom zullen de deugden ontspruiten;

jij zegt, dochter, dat velen die Mijn Woorden lezen niet doordringen tot hun betekenis omdat zij ze mystiek en verzegeld vinden; nu heb Ik uitgelegd wat je moet doen om Mijn Woorden te begrijpen; en door te buigen zal Ik de Alles zijn van je ziel, je leven, je welbevinden, je inspiratie, je welwillendheid, je hoop, je liefde, je geloof, je vreugde en je Bruidegom op Wie je kunt leunen, en je verrijzenis;

Mijn beminde zal dan zijn geselecteerd als één onder anderen van Mijn medewerkers die met Mij zullen regeren; dan zou je kunnen zeggen, “ik leef een waar leven in God, want ik heb ten volle deel aan het leven van de Allerheiligste Drie-eenheid;” ja, inderdaad; en ook al vul Ik alle dingen zonder te worden omvat door hun grenzen, toch kan Ik goed wonen in een begrensde ziel en kenbaar worden aan de mensen zonder Mijn transcendentie te verliezen;

kijk naar jezelf, Mijn Vassula, en vertel Mij: wat is het teken van iemands verandering? 

Ik geloof dat er veel tekenen zijn; 

je hebt gelijk te zeggen dat er vele zijn, maar wat is het meest sublieme teken van alle? 

Naar wat St. Paulus zegt moet het goddelijke liefde zijn in het wezen dat bezield is van een voortdurende instroming van Uw eigen Liefde in dat wezen, en zo die ziel omvormt om door te gaan in geestelijke diepten, haar te leiden tot groei in haar liefde en vergoddelijkt te worden, god door deelname; Uw Liefde vergoddelijkt en Liefde verandert ons zo slechte beeld in Uw Goddelijk Beeld …

ja! de Schrift zegt: “richt je blik op Jahweh en je gelaat zal helder worden”, wat betekent, “je zult worden omgevormd tot de gelijkenis van Jahweh”; als men zichzelf[5] aan God heeft gegeven, vindt dit allerzichtbaarste teken van verandering plaats; daarna volgen andere tekenen; het teken van vreugde, van vrede, van toenemende naastenliefde en zo kan een ziel door naastenliefde de Kennis van de Drie-Ene God verkrijgen; de omgevormde ziel zal zijn als een lamp die vanbinnen en vanbuiten schijnt met goddelijke liefde en de Kennis van het kennen en begrijpen van God;

gelukkig en bevrijd van de wereld en haar duisternis, zal die ziel naar Mij vliegen, en in Mijn Boezem blijven;[6] vlammend van liefde, dronken van Mijn Zoetheid, zal deze ziel er vurig naar zoeken hoe zij nog dieper kan doordringen in de Allerheiligste Drie-eenheid; en Ik, de meest delicate Bruidegom, zal die ziel dichter blijven trekken naar de Vlammen van Liefde van Mijn Hart en haar onderdompelen in Ons om in Ons te rusten en in staat te zijn met Ons te heersen;

hoe kan welke ziel dan ook weigeren wat Ik aanbied? Ik heb eens gezegd dat iedereen op de Oordeelsdag zal worden geoordeeld naar de maat van de liefde die hij of zij heeft gehad tijdens zijn leven op aarde; wat heb je te zeggen? 

ik zou zeggen: 

“welke hoeveelheid goede dingen hebt U in voorraad
voor  hen die U vrezen,
die U schenkt aan hen die U tot hun toevlucht maken
voor het oog van heel de mensheid …” Ps. 31:20

en Ik zal zeggen tot degenen die nog aan de wereld zijn gehecht, dat als je voor Mij beslist, oprecht, en de bedoeling hebt vrede met Mij te sluiten, als je Mij aanroept en tot Mij komt en tot Mij bidt, dan zal Ik naar je luisteren; als je naar Mij zoekt, zul je Mij vinden; Ik zal je Mij inderdaad laten vinden, en Ik zal met je spreken en jij met Mij want Ik heb je bemind met een eeuwigdurende Liefde, en zo onderhoud Ik nog Mijn trouwe Liefde voor jou;

kom dus, kom en trek de sluier weg die je van Mij gescheiden houdt; kom en beschouw de Heilige die je eeuwig leven zal geven; 


[1] Bepaalde mensen.

[2] 1 Petrus 2:9.

[3] Jes. 40:6-8.

[4] De Heer vervolgde de zin die ik was begonnen.

[5] Wil.

[6] Een uitdrukking die de intimiteit aantoont.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message