DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Het Is De Heilige Geest Die Van Jullie Goden Door Deelname Maakt

6 oktober 1999 

Ik verhef mijn ziel tot de Heer,
om door te dringen in de diepten van mijn Vader,
en Zijn Zoetheid te smaken; 

Mijn hart is te klein
om ten volle te begrijpen Degene die alle dingen omvat,
en nog kleiner als het probeert te begrijpen
hoe Hij die alle eeuwen en alles te boven gaat,
Hij, die verzegeld is en onbereikbaar,
voor mij onverzegeld wordt, bereikbaar en doordringbaar;
in Zijn Volmaakt Barmhartige Liefde
staat Hij mij toe Zijn Zoetheid te ervaren
door Zijn Bezoek in mijn ziel te stralen; 

Allerkoninklijkst Wonder van de Wonderen,
Ik bemin U, alstublieft spreek tot mij … 

ach, Vassula, Ik ben onzichtbaar van wezen, en toch maak Ik Mijzelf kenbaar aan hen die Ik heb gekozen om Mijzelf kenbaar aan te maken; heb je Mij ooit door je hand vastgegrepen? 

Ja … 

hoe heb jij je God vastgegrepen? 

Ik heb,
in een visioen, dat U behaagde mij te geven,
Uw Hand gegrepen;
Uw Linkerhand om meer precies te zijn;
ik voelde Uw Vingers,
en Uw hele Hand is wat wij noemen: van een aristocraat;
fijne en lange vingers. 

Daarna heb ik U ook vastgepakt op een andere manier,
mijn Beminde, ik greep Uw Aanwezigheid,
ik greep U om U te bezitten;
ik heb Uw Barmhartigheid aangetrokken
door mijn eigen ellendigheid,
en U, Minnaar van de Mensheid,
Barmhartigheid boven elk bevattingsvermogen,
naderde mij en offerde Uzelf aan mij. 

ja, want jij hebt Mij gezien, niet met je fysieke ogen, maar met het oog van je hart, en je hebt Mij vastgepakt op een onzichtbare manier …

de Geest die je Leraar en je Lamp is, verheft je tot Mijn Hemelse Hoven, om te schouwen wat geen oog heeft gezien, en te horen wat geen oor heeft gehoord; Ik ben je familie; vertrouw dus op Mijn Kracht;

Ik heb je tot mede-erfgename van Ons gemaakt; god door deelname in de Heilige Geest; dit is ook gericht tot allen die aan zichzelf zijn gestorven en zich met Ons hebben verenigd, in deze goddelijke eenheid van liefde tot mede-erfgenamen wordend, door de Heilige Geest;

Ik heb je, zoals Ik vele malen eerder al heb gezegd, in Mijn grenzeloze liefde Paraskevi[1] genoemd en Mijn rechtvaardige heraut, alleen door genade; en zoals ten tijde van je voorvaderen, heb Ik je een geestelijke gave geschonken, de gave van profetie; Ik heb je bevolen in Mijn Naam te spreken en om zonder vrees en duidelijk alles te verkondigen wat Ik je heb geleerd; Ik heb je ziel in vlam gezet om vooruit te gaan en met vurigheid te getuigen, om andere harten te ontvlammen om Mij te kennen; de Heilige Geest is je remedie geweest en de bron van profetie in deze boodschappen, maar ook van alle tijden; Hij is het die jullie tot goden maakt door deelname;

men kan Mij geen betere dienst bewijzen dan zielen tot Mij terug te brengen; heb geen gebrek aan vertrouwen, want alleen deze dienst is een goddelijk teken dat jij niet alleen in staat bent hem te volbrengen als het niet was door de Heilige Geest; dit is precies hoe de genade van de Heilige Geest is geopenbaard; Hij alleen geeft je de mogelijkheden om zielen tot Mij te brengen;

Mijn zo beminde, Ik ben herhaaldelijk tot je gekomen, niet alleen als geschreven woorden, maar als Macht en als Heilige Geest in heel Onze Godheid, door Onszelf te manifesteren als altijd tegenwoordige en als Eén in de Goddelijke vereniging van Onze Eenheid; heb Ik je verlaten[2] toen je in Syros stond tegenover zoveel tegenstand om je heen? dat gaf je het grote voorbeeld van Mijn Macht tegenover de rest van de Cycladen; welk schepsel zou zich kunnen opdringen aan Mijn Heiligheid en Mijn Macht?

Ikzelf heb geleden door Mijn eigen landgenoten,[3] dus waarom ben je verrast als jij, die van Mij komt, onder dezelfde behandeling lijdt? verdraag het geduldig zoals Ik het geduldig heb verdragen;

beminde, vlees van Mijn Vlees, gebeente van Mijn Gebeente, kun je niet alle vertroostingen zien die Ik je schenk? Mijn bezoek aan jou is geen bezoek van een dag; Mijn bezoek aan jou is eeuwig;[4] voor het geval dat je het hebt vergeten, kijk dan weer naar je pad dat Mijn Vader voor je heeft uitgezet; Hij heeft saffier op saffier uitgespreid, zodat je voeten alleen op deugden wandelen; blijf standvastig en wankel niet;

niemand zal in staat zijn Mijn vesting[5] te vernielen; Ik woon in deze vesting en niemand zal in staat zijn Mijn verblijfplaats te vernietigen; je hebt Mijn WoordIk zal vooruitgaan en jij zult volgen; waar de geest is, daar is vrijheid en macht;

vandaag de dag heeft de wereld geen oog voor hemelse dingen, en dat is de reden waarom er zoveel wantrouwen is onder de naties en geen vrijheid meer; de wereld gelooft in wat zij ziet, maar deze dingen blijven slechts voor een beperkte tijd; ga, Mijn Vassula, en vertel aan deze bedorven wereld alles over deze dingen die onzichtbaar zijn maar eeuwig; verspreid Mijn Glorie, het licht moet worden geplaatst op de toppen van de daken, een dergelijk overweldigend licht komt alleen van Mij; Mijn Woorden, die Ik je heb gegeven, zijn een lamp om een weg door het duister te verlichten; schijn in deze duisternis, jij die Mijn Woord draagt;

Mijn helderheid verdwijnt nooit; het is juist te zeggen dat God Vuur is, of als je zegt dit is het Vuur van de Heilige Geest; want je kunt het vergelijken met een fysiek vuur dat alles ontvlamt en door elke opening gaat, en alles wat het aanraakt in brand zet; het Vuur van God is een Vuur van Liefde en jij, Mijn Vassula, bent er niet door ontzien; zie je hoe het je verteert? waarom, welk schepsel, als het niet wordt verteerd door Liefde, zou gebeden in religieuze poëzie tot Ons schrijven?

na je te hebben gebrandmerkt met Zijn vurige doopkus en je in vlam te hebben gezet, heeft de Heilige Geest je intelligentie doordrongen en je ziel gekristalliseerd door Zijn Goddelijk Vuur, zoals de rots door extreme hitte veranderd is in een diamant, die van zuivere koolstof is in gekristalliseerde vorm; op deze wijze zuivert ook het Vuur van de Heilige Geest zielen, om kristalhelder te worden en zo zuiver als diamanten; deze actie van de Heilige Geest gaat niet zonder lijden; degene, die gegrepen wordt door deze bekoorlijke vlammen, lijdt, daar hij is ontbrand door vuur, maar ook door liefde; toen het Vuur je greep, door en door, je heen en weer slingerde, je van een rots in een diamant omvormde, heeft de Heilige Geest in Zijn verliefde actie je voorbereid om God te zien; heb je niet gelezen: zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien? als je eenmaal God ziet, zul je, zoals de Schrift zegt, uitroepen: 

“mijn Vreugde! hoe juist is het U te beminnen!”

en onmiddellijk zul je Ons grijpen om Ons te bezitten … en Ik zal neerdalen van de wolken om je op te heffen en je op Mijn Vleugels te dragen om naar de hemel op te stijgen; en als een reisgids zal Ik je de geschiedenis vertellen van de dingen die onzichtbaar zijn voor het oog en onbereikbaar voor aanraking; Ik zal je Mijn Glorierijke Troon laten zien, vanwaar Ik regeer, maar waar ook jij, nabij Mij, zult kunnen heersen met Ons; ic;


[1] Paraskevi is een Griekse naam die betekent: “bereid de weg voor de Heer;” hij betekent: “vrijdag.”

[2] Syros is een Grieks eiland dat behoort tot de Cycladen. Ik was daar uitgenodigd en onze Heer had daar voor ons een grote deur geopend op het TV kanaal dat zijn programma uitzendt over de andere 12 eilanden; maar de metropoliet gaf orders om pamfletten tegen mij te verspreiden. Toch ging het programma met mij door en de mensen vonden het zo mooi dat het meerdere malen moest worden herhaald. Men kocht ook de boeken.

[3] Terzake, in mijn inschrijving staat dat mijn familie van de kant van mijn vader uit Syros stamt.

[4] Ik had medelijden met mijzelf gehad omdat Jezus mij niet zo dikwijls bezocht, en hier was mijn Liturgie bezig mij te troosten met een zo tedere Stem, dat die klonk als een niet eindigende Zaligspreking.

[5] Deze zin werd uitgesproken als een bevel en met grote autoriteit. Vesting was bedoeld voor mij.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message