DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Profeten En Profetie
Egypte

12 februari 2000 

Vanuit Uw Paleis,
Jahweh mijn Koning, maar ook Vader,
hebt U mij bevloeid totdat mijn verdorde land
alles had wat Uw hemelen te bieden hebben; 

U gebruikt de winden als boodschappers
en vurige vlammen als dienaren
om aan elk volk Uw Heerlijkheid te verkondigen
en de grootheid van Uw Naam; 

ja! en ik zal doorgaan Uw wonderen
één voor één in poëzie te citeren,
want ik heb mij aan U gebonden … 

[1]vrede, Mijn kind; alles wat Ik je heb gegeven komt van Heilige Wijsheid; dit is de manier waarop Ik altijd heb gewerkt met Mijn profeten; Ik sprak en zij geloofden; voordurend gebaad in Mijn Licht verblijven zij in Mijn Wil; hun menselijke zwakheid kennend, waken Mijn Ogen over Mijn uitverkorenen zoals een moeder waakt over haar baby, om hen te weerhouden van het afdwalen naar wereldse neigingen; dan in Mijn grote welwillendheid, maar ook met vreugde, verleen Ik hen speciale gunsten om hen voor te bereiden op hun taak, een taak die gewoonlijk hun menselijke capaciteit te boven gaat; Ik geef hen Mijn bescherming en een schuilplaats onder Mijn vleugels,[2] en jou, die Ik heb opgewekt voor een bepaald doel en in wie Ik Mijn Heilige Naam heb gegrift, zal Ik voorzien van alles wat nodig is om de leeuwen en de draken te laten brullen van vrees, want ze zullen weten dat Ik Ben met je is;

Mijn almachtige Hand ontbreekt het niet aan middelen ter bescherming, dus om Mijn Heilige Naam te beschermen die nu in je gegrift staat, heb Ik je in Mijn Armen gesloten; precies zoals iemand zijn eigendom met een omheining omringt tegen indringers, heb Ik jou omringd; welke kampioen kan het nu wagen te komen om Mij het hoofd te bieden en Mijn keuze te betwisten? het Wonder Zelf boog Zich van boven om deze stervende generatie nieuw leven in te blazen, en Mijn Soevereine macht te tonen, maar ook barmhartigheid door Mijn Goddelijk Werk in jou op een meest onuitsprekelijke wijze; Ik heb druppel voor druppel, als gedistilleerde mirre, Mijn Wijsheid in je oor gegoten, om je gehoor te openen;

ach,[3] wat een vreugde heb Ik verkregen terwijl Ik dit wonder der wonderen verrichtte! wat een goddelijke vreugde verkreeg Ik door Mijn welwillende daad van Barmhartigheid, voorziende dat herstel nabij was! wat een vreugde en blijdschap vervulde Mijn Hart terwijl Ik je bevrijdde uit je ellende en van de slavernij van het kwaad; en in plaats daarvan trok Ik jou dicht naar Mij toe om een kind te worden dat altijd voor Mij zal spelen; daarna, om je ogen op Mijn koninklijke waardigheid te richten en opdat je voor altijd onze bruiloften gedenkt, plaatste Ik de zoetste kussen op deze lippen die Mijn Naam zouden verheerlijken, en vermeerderde Ik je aandacht voor Mijn verheven zoetheid, en zodat Ik je hoor zeggen: “de Heer God heeft mij gehuwd en sierde mijn ziel met Zichzelf; o, hoe zeer aangenaam is het voor onze Heer als een ziel soepel en gewillig is, want Zijn ondoordringbare Wijsheid zal haar weg in haar[4] vinden en haar volledig in Hem trekken;”

de Schrift zegt: “gelukkig de mens die U kiest, die U uitnodigt om te leven in Uw Hoven;”[5] ja, gelukkig is hij, want Ik vul Mijn gekozene met goede dingen uit Mijn Huis en deze goede dingen zijn heilige instructies die uit Mijn Mond komen; Ik tooi Mijn profeet dan met hemelse rijkdommen en luister welke de deugden zijn; 

Mijn tempel wil Ik heilig en puur, Mijn altaar wil Ik onbevlekt en schitterend als duizend juwelen; Ik verander zijn tong in een tweesnijdend zwaard om uit te gaan en te spreken tegen alle trots en arrogantie, tegen alle hooghartige sprekers, tegen alle menselijke hoogmoed, tegen alles waarvan mensen een hoge dunk hebben, tegen onrechtvaardigheid en tegen alles wat in tegenspraak is met Mijn Wet van Liefde;

Ik schep behagen in Mijn verblijfplaats,[6] want Mijn Geest rust op hem die Mijn Woord moet dragen; gehuwd met de Waarheid, is Mijn profeet uitgezonden als Mijn koninklijke ambassadeur, naar elke smerige hoek van deze aarde om voor jullie een hymne te zingen: rechtvaardigheid, vriendelijkheid, heiligheid, deugd, en om jullie allen te herinneren aan Mijn Wegen; om elke mens van elke rang eraan te herinneren dat: 

     - Zalving van de armen van Geest, Ik Ben;
     - Borg voor jullie welzijn, Ik Ben;
    - Lumineuze Godheid en Bron van Verheven Liefde, Ik Ben;
    - Soeverein en Bruidegom van de gehele schepping, Ik Ben;
     - Hersteller en Lamp van lichaam en ziel, Ik Ben;
    - Trooster van de vervolgden in de rechtvaardige zaak, Ik Ben;
     - Balsem en Zalving van de zieken en de stervenden, Ik Ben; en dat Ik jullie Heer en God ben, maar ook jullie Vriend, jullie Metgezel en ook jullie Vader;

Ik geef, generatie, onophoudelijk Mijzelf aan jou, om je beeld te vervolmaken, dat je zo hebt misvormd en bevlekt door al je slechte daden, je zonden en je halsstarrige onwil om Mij te erkennen als je Vader; en als Ik Mijzelf onophoudelijk aan je geef, is het om je door genade te verheffen en dat door genade je zicht mag worden hersteld om de onzichtbare dingen te zien die nooit vergaan; dit is de reden waarom Ik profeten doe opstaan in Mijn goede Wil met een enkel woord uit Mijn Mond om hen met Mijn Hart te verenigen;

Ik, de Lumineuze Godheid, had lang vóór je schepping deze Grote Geloofsafval voorzien; heb Ik dan niet het recht om profeten te doen opstaan? heel de hemel verheugt zich omdat Wij in Onze genadige minzaamheid, medelijden hadden met je apathie; Ik heb profeten doen opstaan om direct en te allen tijde Mijn hemelse oproepen te ontvangen, vergezeld van een vloed aan genaden; Ik deel met hen, in de nabijheid van hun hart, al Mijn Goddelijke Werken; Ik heb geademd, en adem nog, inspiraties uit Mijn Hart in hun hart, zodat zij trouw getuigen; en als Ik door hen veel hooghartige mensen erger, is het omdat hun[7] wegen niet Mijn wegen zijn;

door Mijn vurige ijver om deze generatie te redden, heb Ik profeten doen opstaan en hen gehuwd; Ik heb hun geleerd hoe hun tijd met Mij door te brengen, en hoe hun leven met Mij te delen terwijl zij nog op aarde zijn, overeenkomstig de genade die Ik hun heb gegeven;

in deze dagen daal Ik neer samen met Mijn Zoon en Mijn Heilige Geest als drie Getuigen; Ik ben Geest,[8] daarin zend Ik Mijn Heilige Geest van Waarheid[9] om voor eeuwig met jullie te zijn en jullie tot de volledige Waarheid te leiden; denk aan Mijn Barmhartigheid en aanbid Mij;

het Woord[10] was met Mij en Hij bestond vanaf het begin; Hij, die Mijn Hart het meest nabij is, heeft getuigd en heeft Mij aan jullie bekendgemaakt; Mijn Woord getuigt op aarde, zoals Ik en de Heilige Geest getuigen; Mijn Zoon, Jezus Christus, die Zijn Kerk kocht met Zijn Eigen Bloed getuigt met Zijn Bloed[11] en de Heilige Geest die jullie tot de volledige Waarheid[12] leidt getuigt met Water;[13] in alles zijn Wij drie Getuigen en Wij alle drie stemmen overeen omdat Wij slechts[14] één God zijn, met één Wil, één Macht en één Domein; en jullie kunnen de Macht, de Heilige Wijsheid en de Oneindige Goedheid aan Ons alle drie toekennen;

generatie, de Liefde dwingt Mij om de geest van profetie aan sommigen van jullie te geven, zodat zij uitdragen wat Ik hun beveel te doen; zij zijn gevoed met mondenvol honing[15] en olie[16] om de grootheid van Mijn Naam te verkondigen; om hen in de Waarheid gegrondvest te houden en op intelligente overweging, heb Ik hen dikwijls berispt, gecorrigeerd en onderricht, zodat zij een zalving worden voor diegenen die Ik terugbreng in Mijn Huis; Ik heb hen onderricht met Heilige Wijsheid en Wijsheid wordt volledig gevormd door de vervulling van de Wet;

Ik heb Mijn profeten geleerd Mij te beschouwen in Mijn Heiligheid, en sta hen toe toegang te hebben en geef hen toegang tot Mijn Verhevenheid om zich te verheugen in Mijn directe Tegenwoordigheid, en Mijn Zoetheid te smaken;  daarom, de enige theologie, en Ik zou er dringend aan willen toevoegen, de enige ware theologie, is het beschouwen van Mij, jullie God, en een voorsmaak van de Gelukzalige Aanschouwing; dit is de ware en heilige theologie; het is niet de geleerde theoloog, die onbetrouwbare  documenten maakt  met zijn theologie dat hem tot een profeet maakt om te profeteren, maar degenen die Ik, Ikzelf, heb gezalfd met de zalving van Mijn Liefde, en goed veranker binnenin Mijn Hart om de inwendige Goddelijke en buitengewone inspiraties te bereiken die in Mijn Hart liggen om als vuur aan Mijn volk te worden verkondigd;

ach, Vassula, en hoe dikwijls heb Ik vanaf de aarde een opstijgen van geamuseerd gelach en arrogantie gehoord, vergezeld van totale verontwaardiging en ook doofheid, als jij hen in Mijn Naam terechtwijst! ja, de zondaars wuiven verwijten weg en vinden allerlei excuses om te doen wat zij willen;

Ik openbaar Mijzelf aan Mijn profeten op de meest onuitsprekelijke wijze, ja, terwijl zij nog hier op aarde zijn en zij zijn zich bewust van deze genade; Ik tooi hen met Mijzelf, Ik tooi hun naaktheid, en sier hen met Mijzelf, en zij weten het, zij zijn zich bewust van Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid tijdens contemplatie;

Ik heb je gezalfd om uit Mijn Hart alle goddelijke inspiraties te putten voor elke nood, om te worden gegeven aan Mijn volk als een zalving en als een verfrissende ochtenddauw op een uitgedroogd land; Ik heb je ook door genade geleerd hoe Mijn verlangens moeten worden uitgelegd; Ik heb gezegd gedurende deze hele Goddelijke Openbaring, maar ook in eerdere Openbaringen, dat Ik, Ikzelf, Mijn gekozenen onderricht, en dat Ik hun geestelijk Leidsman word om hen de weg te wijzen; Ik, van Mijn kant, vier Mijn welwillendheid voor het brengen van redding aan hen die Ik bemin en zij, op hun beurt, zingen van vreugde de psalmen van David in de schaduw van Mijn vleugels;

U kroont hen die U bemint met Uw vrijgevigheid,
overvloedige genaden bedekken hun hoofd;
Uw beker stroomt over terwijl U hem deelt,
U maakt hen onsterfelijk met Uw Naam,
U bekleedt hun ziel met brokaten van deugden;
zodat Uw Koninklijk Hart verliefd wordt op hun schoonheid;

ja, vertel aan deze lusteloze generatie dat God hier is; Mijn Werken zijn subliem en zij die Mijn Stem hebben herkend in deze boodschappen zijn gezegend; zij die zich hierover verheugen vestigen terecht hun ogen hierop, want elk Werk dat uit Mijn Barmhartige Hand komt is vol van glorie en majesteit; Ik herinner Mijn volk eraan dat profetie leeft, omdat ze van Mijn Macht komt die Ik bezit, dus waarom deze arrogantie van de naties? heb je niet gehoord dat Ik hen persoonlijk eer bewijs door Mijn directe tussenkomst?

ja, inderdaad! en Ik houd hen dicht tegen Mijn Hart, zoals een moeder liefdevol haar kind tegen haar hart houdt; op deze manier houd ook Ik Mijn profeten dicht tegen Mijn Hart en wee! wee ieder die het zou wagen zijn hand uit te strekken en probeert hen aan te raken zonder Mijn Autoriteit!

wees blij, Vassiliki, omdat Ik je toesta in en uit, en ook vrij, te wandelen in Mijn Hemelse Hoven; moge je ziel zich verheugen in Mijn Barmhartigheid; de Kerk kwijnt weg in haar grote geloofsafval, een geloofsafval voorzegd maar geheim gehouden; moest Ik dan ook blijven zwijgen?

Ik zal niet blijven zwijgen zoals de duivel wil, nee, maar Ik zal doorgaan profeten op te wekken om bekend te maken en aan te klagen, om als een lamp te schijnen waar duisternis is; Ik leer hun edelmoedig te zijn en Mij te behagen door overvloedig te beantwoorden aan Mijn Roep, terwijl zij in gedachten en contemplatie worden gehouden in Mijn verliefde Armen; Ik vul hun mond met woorden van aanbidding en hun geest met vreugde; zoals het bloed voortdurend door iemands aderen stroomt zonder geluid, zo heeft Mijn Heilige Geest, op deze rustige manier jou met Wijsheid onderricht, Vassula, voor jouw redding en voor die van anderen, en als Ik je zo nu en dan berispte was dat voor je geestelijke groei en voor je eigen vooruitgang;

Ik had, van alle eeuwigheid, deze geloofsafval voorzien ook in de Kerk, maar Ik had ook Mijn Reddend Plan in jou voorzien, waarin Ik zou neerdalen van Mijn Troon en in goddelijke poëzie Mijn Liefdes Thema tot je zou richten, en aan jou, en door jou aan anderen Mijn liefdevolle tussenkomst zou openbaren door Mijn Oneindige Barmhartigheid;

je schoot tekort, generatie, en Ik kwam om je te vullen, maar je bent niet blij, want tot op de dag van vandaag waarop Ik spreek, neem je aanstoot aan Mijn onderrichtingen; Ik ben gekomen om je geloofsafval te helen, en de berouwvolle harten hebben Mij gehoord; Ik ben gekomen om jullie doden op te wekken om Mij te leren kennen als hun Vader, door Mijn Heilige Geest en het is alleen door Hem dat Goddelijke Kennis kan worden verkregen en onthuld aan hen die Wij hebben uitgekozen, daar zij de Heilige Geest Zelf tot hun Raadgever en Opvoeder hebben; want door Hem en niet door menselijke kennis wordt aan hen[17] de genade gegeven om in hun intellect de Drie-Ene God waar te nemen en met Hem te spreken; geen bijdehand soort vernuft voortkomend uit menselijke redenering kan hun vertellen dat zij Mij niet hebben ontmoet; het is alsof je hun zou vertellen, “je bent naakt” terwijl zij weten dat zij gekleed zijn; Ik, Ikzelf, heb hen getooid met Mijzelf; maar de duivel nam de beste uit Mijn hoogwaardigheidsbekleders in de Kerk en hield jullie verantwoordelijk voor doctrinaire dwalingen, hoewel Mijn herhaalde inspiraties in jullie, door de Heilige Geest, het hen duidelijk zou hebben moeten maken, en zij zouden hebben begrepen dat het een hevige verleiding van de boze was;

Satan, jaloers op alle gaven die Ik uitstort over deze stervende generatie om haar te redden, jaloers op jou, die Ik heb uitgekozen, nog druipend van hemelse dauw uit Mijn Hoven waar je bent opgevoed om te worden uitgezonden als Mijn kostbaar geschenk voor alle naties, heeft woedend in zijn jaloezie gezworen je te vernietigen door over jou zijn vergif uit te braken zodat je afschuwelijk, misvormd, gevaarlijk en lelijk lijkt, maar je Heilige Moeder snelde je te hulp en bedekte je met Haar Mantel;

door genade heb Ik je opgevoed om Mij te roepen als je dat wenste, een unieke vorstelijke gave die Ik zelden geef aan Mijn gekozenen;[18] maar Satan, in zijn jaloezie  bracht er weer velen toe je te bespotten terwijl hij ze naar zijn kant trok; ondanks de goede vruchten die Ik heb opgestapeld om aan hen aan te bieden, bleven zij Mij toch uitdagen, op een rebelse wijze Mijn vruchten en Mijn raadgevingen negerend,[19] en zij blijven even pervers en trouweloos als de zonen van hun voorvaderen, en dagen Mij uit met hun hoge plaatsen;

dan zijn er enkelen die geloofden dat Ik sprak, maar zelfs aan hen gaf Satan een geest van loomheid, een menselijk aanpassingsvermogen aan Mijn Wonderen, waarin mettertijd deze geest hen hun interesse in Mijn Wonderen doet verliezen, Wonderen die een levengevende bron zijn, en die hen tot Eeuwig Leven kunnen leiden;

je moet de parabel van de zaaier hebben gehoord “als iemand het woord van het koninkrijk hoort zonder het te begrijpen, komt de boze en haalt weg wat er in zijn hart was gezaaid;” deze mensen blijven traag, verdoofd, niet-begrijpend;

dan heb je degenen die jubelden toen zij door de boodschapster de echo van Mijn Stem hoorden, die Mijn profeet verwelkomden met grote vreugde, en de andere steden bestormden om te verkondigen dat het woord  van het koninkrijk opnieuw tot hen was gericht, gratis, en met kracht; maar dit enthousiasme stierf snel weg, want in hun hart had Mijn woord slechts stukken rots gevonden, en het heeft geen wortel in hen geschoten; bij de eerste vervolging omwille van Mijn woord, of als slechts een geringe beproeving op hun weg kwam, konden zij niet standhouden; nee, zij zijn niet degenen die, als mensen hen mishandelen en allerlei kwaad en laster tegen hen uiten omwille van Mijn Naam, standvastig zullen blijven, aangezien zij nooit enig solide fundament hadden; zij zullen de eersten zijn die vallen;

Soevereiniteit werd niet begrepen en werd afgewezen … en Mijn vredesambassadeurs[20] wenen bittere tranen om hun verdorde harten; Satan heeft zo goed hij kon zijn woede losgelaten om Mijn geschenk[21] aan de mensheid te vernietigen; ploegers, om je rug te bewerken, Mijn Vassula, die groeven maken om je te breken; maar Mijn Rechterhand verbrijzelde hun juk tot splinters;

maar luister naar dit, Vassula, Ik heb je hele familie uit het gezegende land van Egypte geleid, het land waaruit tot op de dag van vandaag het parfum van Mijn Zoon, Zijn Moeder en Jozef de Rechtvaardige nog opstijgt, helemaal tot in de hemel; Ik heb je daar al verwelkomd, en  een eed gezworen: “door deze bloem zal Ik jullie bijeenbrengen uit verschillende naties en verschillende geloofsovertuigingen en aan jullie allen Mijn Vaderlijke Liefde en Barmhartigheid onthullen; door haar zwakheid zal Ik naties doen opstaan, en ze vernieuwen door een geestelijke revolutie; Ik ben van plan, door deze bloem, Mijn Heiligheid te tonen, zichtbaar voor alle naties; en voor hen die Mijn profeten bevelen niet te profeteren, zal Ik een wonderbaarlijke profetische Oproep geven en een Bevel vanaf Mijn Troon aan Mijn Keuze, en haar zalven zodat zij Mijn Profetische Oproep niet zou weerstaan;”

Egypte! Ik heb een profeet uit je land doen opstaan; je hebt Mijn Zoon brood gegeven, dus waarom zou Ik geen profeet uit je opwekken? van deze profeet zal Mijn Woord komen totdat de horens van het kwaad zijn onthuld en blootgelegd;

wanneer Ik spreek, wie kan dan weigeren te profeteren?[22] nemen twee vrienden dezelfde weg als ze dat niet van plan waren?[23] evenmin doe Ik iets zonder Mijn Plannen aan Mijn profeten[24] te openbaren; en zo heb Ik met jou gedaan, Vassula, niet alleen Mijn Plannen geopenbaard maar ook Mijn Heilig Gelaat; en alles door Mij voorzegd is uitgekomen op de gestelde tijd; het Woord van Leven is je voor niets gegeven om je te adopteren en te vergoddelijken door deelname; maar Satan zal opnieuw de geesten van Mijn volk bezoeken, hun onwetendheid kennend, om hen in de verleiding te brengen stenen naar je te werpen voor Mijn uitspraken;

ach, als de wereld maar eens tot termen van vrede zou komen met Mijn Drie-ene Heiligheid, dan zou ze Mijn woorden begrijpen!

Ik beloof je, en dit is je Vader in de Hemel die tot je spreekt, Degene van Wie jij eens hebt gezegd: “ik weet dat mijn Vader in de Hemel een zwak voor mij heeft, maar ik heb ook een zwak voor Hem;” zegt tot je, brandend van Goddelijke Liefde: “Ik zal doorgaan je te bedekken met Mijn Zoetheid, minzaam in jou toenemen, Mijzelf meer aan jou geven, en je ziel vullen als een zoete substantie zodat jij op jouw beurt meer van jezelf aan Mij zou geven, en op deze manier één van geest met Mij wordt, één van geest met de Goddelijke; dan zal Ik je nogmaals naar de naties uitzenden, als Mijn gesierde geschenk, om hen vriendelijk te onderrichten, hen tot Ons te trekken in een kinderlijke liefde, hun hart te verwijden om meer van Ons en alles wat Goddelijk is te ontvangen; dan, in deze rust die Ik hun ziel zal brengen, zullen zij plotseling alles zien in Ons Licht en Satans verleidingen weerstaan; vanaf dan zullen ook zij ‘goden door deelname’ genoemd worden en zullen zij met Ons regeren;”

nu heb Ik jou gegeven jouw positie te begrijpen en door jou anderen; Ik herstel naties door het lijden en de opofferingen van hen die Ik heb gekozen, ofschoon zij dikwijls bij Mij komen klagen dat ze vinden dat ze tevergeefs hebben gewerkt en zich voor niets hebben uitgeput; zij hebben alles gedaan wat hen bevolen was te doen, Mij verheerlijkend, want zij waren voortdurend onder Mijn toezicht tijdens hun contemplatie;

deze ware theologie die de zielen optilt, hen verheffend tot in de derde Hemel, hen een voorsmaak gevend van de Gelukzalige Aanschouwing, gedurende welk Ik op een bovennatuurlijke wijze tot hen spreek, hen erend door hen hun erfenis te laten zien en de erfenis van al de heiligen; en terwijl zij rusten in Mijn Armen zegen Ik hen, en versterk Mijn Vuur in hen om uit te gaan met vurige ijver en zonder vrees, om Mijn Woord te verkondigen; 

Gezegend is God en Zijn Heilige Naam,
want Hij onthult met gulheid Zijn bedoelingen
aan de winden die Zijn boodschappers zijn;
gekleed in een gewaad van licht,
onthult Zijn Majesteit aan hen Zijn kundigheid;

ik roep in mijn ellende tot mijn driewerf Heilige God
en als een windvlaag die van nergens komt
doet Hij mij bloeien terwijl Hij op mij neerdaalt;
en ik, als een geopende bloem, absorbeer Zijn Goddelijk Licht;

God heeft voor mij gezongen en voor jullie allen, dierbare broeders en zusters!
Hij die zetelt op de cherubijnen
heeft Zijn Barmhartigheid aan ons geopenbaard;
niemand kan zeggen:
“ik heb de reddende Macht van onze God niet gezien in mijn huis,”
want in Zijn Tegenwoordigheid zijn luister en majesteit;
Hij komt, Hij komt tot jullie allen,
niet om jullie te oordelen, nog niet, maar om jullie te vergoddelijken. 

ben je gelukkig, Vassula? 

Ik ben gelukkig, meer dan gelukkig;
U hebt mij in Uw Huis geplant
en ik bloeide in Uw Hoven,
zodat ik Uw Grootheid verkondig,
dus hoe zou ik niet gelukkig kunnen zijn in Uw Armen?
Niemand zal mij mijn geluk afnemen,
geen vervolging, geen misbruik,
geen laster, geen belediging en zelfs de hele hel niet
geworpen op mij om mij aan stukken te scheuren
kan mij beroven van het geluk
dat U mij hebt gegeven en mij blijft geven;
dus laat deze aarde leren wie God is,
en Zijn Naam loven; 

ach, gezegend zij Uw Naam voor eeuwig! 

en Ik zal je dit vertellen: Ik heb je een eed gezworen op Mijn Barmhartigheid en Mijn Trouw; dus zal Ik doorgaan je vast te houden in Mijn Rechterhand en je door Mijn Tegenwoordigheid een grenzeloze vreugde te geven en een voorsmaak van de Gelukzalige Aanschouwing; en Ik zal doorgaan je Raadgever en je blijdschap te zijn, Mijn kind; ravijnen kunnen op je storten en zwarte wolken je bedekken en kluiten aarde kunnen je bedekken, maar Ik verzeker je, je zult ongedeerd passeren, en Mijn Licht op jou zal zelfs nog krachtiger stralen;

wees gekalmeerd door Mijn Olie; Ik ben vast besloten deze generatie te redden door Mijn Barmhartigheid aan te laten treden; wees dus gelukkig jullie allen die de melodie van Mijn Stem horen en wees vol van Mij, jullie God;


[1] Jahweh spreekt.

[2] Slechts een uitdrukking.

[3] God leek verheugd toen Hij “ach” zei.

[4] De ziel.

[5] Psalm 65:5.

[6] Verblijfplaats is gebruikt in plaats van het woord profeet.

[7] De trotse mensen.

[8] Joh. 4:24. Ook Paulus spreekt in 1 Kor.15:45 over Christus als “levengevende Geest”. De beschrijving Geest in de Bijbelse betekenis definieert niet Gods natuur als wel Zijn levengevende activiteit. God is Geest in de zin van dat Hij de Geest geeft.

[9] Joh. 14:17.

[10] Jezus Christus.

[11] Door Zijn Offer verkregen wij Eeuwig Leven.  

[12] Joh. 16:12-13: Jezus zegt: “Ik heb nog veel tot jullie te zeggen, maar het zou nu te veel zijn voor jullie; maar als de Geest van Waarheid komt, zal Hij jullie tot de volle Waarheid leiden …” Het is een vergissing te spreken van een einde van de Openbaring en haar te behandelen als een depot van zinnen. God is actief en levend en Hij zal doorgaan Zich te tonen door de Heilige Geest, en nooit ophouden dat te doen. Als men in het Latijn zegt: “complere”, betekent het dat Christus de volle complete openbaring van God is; en niet dat Hij zal ophouden Zichzelf te openbaren aan de mensheid. De Heilige Schrift is het verhalend getuigenis van Jezus Christus. Het is NIET Gods laatste woord. 

[13] Met het Doopsel.

[14] In Eenheid van wezen.

[15] Honing: vertegenwoordigt Hemels Manna, het Woord van God.

[16] Olie: vertegenwoordigt de Naam van God.

[17] De profeten.

[18] Onze Heer vertelde mij vanaf het begin dat ik Hem kon roepen wanneer ik wilde en dat Hij altijd zou antwoorden. En dat heeft Hij gedaan, Hij antwoordde, telkens wanneer ik Hem riep.

[19] Men kan hen kennen aan hun vruchten.

[20] De profeten.

[21] God bedoelt mij.

[22] Amos 3:8.

[23] Amos 3:3.

[24] Amos 3:7.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message