DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wat Is De Bron Van Yahweh?

25 februari 1998 

Jahweh,
maak mijn liefde zo met de Uwe verstrengeld, dat U zult zeggen:
“welkom in Mijn Huis!” 

ik beweer dat liefde ook verstrengeld is met Uw Goddelijke Wil,
en dat het begrijpen van Uw Woorden alleen
niet voldoende is, tenzij wij er ook naar handelen, mijn Heer.  

Mijn Vassula, de schaduw van de dood die dreigend opdoemt over jouw generatie, een schaduw die haar in de diepste afgronden kan storten, bedekt nu een groot deel van haar; wee degenen die zich nu zo behaaglijk verstoppen, die zich nu veilig voelen; dezen zijn degenen die voor God spelen en zeggen: “Jahweh heeft geen macht over ons;” zelfverzekerd zittend op hun troon verklaren ze dat niemand hen kan evenaren, is het nodig meer te zeggen? de innerlijke liefde ontbreekt hen …

Ik zal spreken en jij zult schrijven; bid dat wat Ik zeg duidelijk weerklinkt in de oren van iedereen; Ik heb je toevertrouwd de nobelste van Mijn Werken in jouw tijd; dit Goddelijke Werk is in jouw handen gelegd; ja, zo heeft het Mij behaagd Het aan jou te geven en Het met grote genegenheid te plaatsen in de handen van slechts een kind, dat helemaal van Mij afhankelijk zou zijn;

- [1]juist nu wil Ik het niet alleen maar maken tot een voorbijgaand bezoek van Mijn Troon aan jou, maar geef Mij je tijd en Ik zal je offer aannemen als iemand die guirlandes van gardenia’s ontvangt … 

Ach, mijn Heer,
Uw hemelse Tegenwoordigheid
gaat vergezeld van de meest verheven aroma’s;
toon mij dus, mijn Heer, Uw Mooi Gelaat,
en bedek mij met Uw stralend Licht; 

laat mij Uw Stem horen
zoals een melodie die altijd zo zoet is,
zoeter dan duizend honingraten samen. 

kom dan en adem de mirre in die uit Mijn Mond komt:[2] - wat is de banier die Ik boven je heb opgericht? 

De banier die ik boven mij opgericht zie is Liefde

ja, liefde; liefde gaat boven alles; beminnen is het doen van Mijn Wil; het is jouw toegangssleutel tot Mijn Koninkrijk in de hemel;

als jij beweert dat je in Mij leeft en geen liefde hebt, dan kun je niet zeggen dat je in Mij leeft: een waar leven in Mij, is te leven hetzelfde soort leven als Christus heeft geleefd; je hebt gehoord dat het niet degenen zijn die Mijn Naam tot Mij uitroepen die Mijn Koninkrijk zullen binnengaan, maar alleen diegenen die gevoed door liefde[3], Mijn Wil doen, terwijl ze nog op aarde zijn;

vertel Mij, van welk nut is een fruitboom die nooit zijn vruchten zal voortbrengen? of, van welk nut is een harp zonder haar snaren? met andere woorden, van welk nut zijn voor Mij jullie lofprijzingen, als ze worden gezegd zonder liefde; van welk nut zijn jullie offers, als ze zonder liefde worden gebracht; jullie doel moet dus liefde zijn, want op het einde worden jullie geoordeeld en niet naar jullie welsprekendheid of redevoeringen of naar jullie kennis, of naar enige van jullie offers, of naar de gaven die Ik, in Mijn welwillendheid, jullie heb aangeboden; jullie zullen worden geoordeeld naar de maat van jullie liefde; deze charisma’s heb Ik jullie aangeboden opdat jullie de Kerk opbouwen; laat je fundament en de structuur van je werken en van je charisma’s op liefde gebouwd zijn, zodat je niet vertraagt in het goed doen; ja, want de goede mens wint Mijn gunst;

Mijn Stad[4] zal worden opgericht op de Zegen van Mijn Heilige Geest … en de storm zal voorbij zijn … dan, zal elk schepsel op aarde een waar leven in Mij leven, en hun liefde zal zo verstrengeld zijn met Mijn Wil, dat hun ziel de troon van de Wijsheid zal worden; ja, het is tot zulke zielen als deze dat de Schrift zegt: “de ziel van de rechtvaardige is de troon  van de Wijsheid;” want in het hart dat Mij heeft bemind is geen gebrek aan schatten; toen Mijn Geest door jouw mond sprak, Mijn duif, en zei: “het begrijpen van Zijn Woorden is niet voldoende, tenzij we ernaar handelen,” was het om je te laten begrijpen, dat, als je tekortschiet in het verenigen van je liefde met Mijn Goddelijke Wil, jij je Grote Val zult beleven;

zolang je steunt op deze voorbijgaande wereld, zul je nooit begrijpen dat het in Mijn Heilige Geest is dat je lichaam geboeid zou kunnen worden, zodat je gedachten zullen veranderen in nobele gedachten; dan in die goddelijke noblesse van gedachten, en in die staat van goddelijke genade, en hebbend opgenomen in jou de macht van de Godheid, in jou zal Mijn Werk vervuld zijn en Mijn Wil geschieden;

en zoals Ik eens eerder tot jullie allen heb gezegd, zeg Ik het opnieuw: er zal een tijd komen, en dit uur is nabij, dat hoewel je nog onder de mensen bent, je geest in de hemel zal zijn en je Onze Trinitaire Heiligheid zult verheerlijken; en hoewel je lichaam zich onder de mensen zal bewegen, je ziel en geest, gevangen in Mijn Wil, vervuld van de noblesse van Mijn Licht, zal zijn als die van een engel, en je zult jezelf zien wandelen in Eden, in het Paradijs tussen Mijn engelen en heiligen want jouw vereniging met Mij zal volkomen zijn …

ach, en Wij zullen Ons verheugen Onszelf in jou te zien; je zult de gelijkenis hebben van de ongeziene God; Wij zullen de hemel[5] zien in jou; jij, die Ons zou bezitten, zult in staat zijn het soort leven te leiden dat Wij van je hebben verwacht, een leven dat, door volmaakte wijsheid en geestelijk begrijpen, de volste kennis van Mijn Goddelijke Wil zou bereiken; het leven, Mijn dierbaarste kinderen, dat jullie zouden leiden, jullie die geschapen zijn voor Onze Keizerlijke Hoven, zou overeenkomstig Mijn Geest zijn in al zijn aspecten; Ik zal jullie heiligen, en jullie zullen de kracht ontvangen om geheel toegewijd te worden; toen al deze dingen[6] werden verkondigd in de Boodschap van Waarheid,[7] hebben zeer weinigen van jullie Mijn Woord begrepen;

vandaag hoort de wereld, maar begrijpt niets, ziet, maar produceert beelden die op niets uitlopen; wat betreft diegenen die dichtbij Mijn Hart lijken te zijn en die de sleutels tot Mijn Koninkrijk bewaren, zelfs zij hebben niet begrepen; en toch, zij hebben het brandende verlangen Mij devoties en dankzegging aan te bieden, hun lichaam streng behandelend, diegenen evenarend die Ik heb gekroond met de kroon van glorie,[8] en toch, als Mijn Goddelijke Adem[9] een parfum blaast, een zoete geur over jullie, om jullie te vernieuwen, ja, wanneer Mijn Heilige Geest neerdaalt uit de hoogste hemel en de aarde in vlam zet als een doopkus, doen ze hun best om het Vuur van Mijn Heilige Geest te doven; vandaag, wanneer Mijn Stem hoorbaar is, brengt Deze hen buiten zichzelf van angst en doen ze onmiddellijk alles wat in hun macht ligt om Hem te bedwingen;

Ik, die de Auteur ben van onschatbare wonderen, Ik sta op het punt de hemelen te openen en jullie de mysteries van Mijn plan te laten kennen: de uitstorting van Mijn Heilige Geest, Die de Belofte is die geschreven staat in de Schriften, en Die moest inwerken op Mijn schepping als nooit eerder in de geschiedenis, door hen helemaal naar de hemel te verheffen, door alles op aarde zo dicht mogelijk bij de hemel te doen komen; Ik, Vassula, die alle dingen leid en beslis door Mijn eigen Wil, heb nooit een belofte gebroken, maar van Mij is bekend dat Ik elke barrière van verdeeldheid vernietig; daarom zouden jullie je hoop moeten stellen op Mij, want, zoals Ik zei, Ik sta op het punt om de barrières van jullie verdeeldheid aan diggelen te slaan met de macht en de genade van Mijn Heilige Geest en jullie te verenigen, tot Mijn eer, in één enkel Lichaam; dan zal jullie generatie, weer tot bezinning gekomen, tot Ons uitroepen: 

“aanbiddelijke Drie-eenheid!
houd onze ogen geboeid op het Ene Hart
en voorzie onze ziel van wat haar ontbreekt; 

zalf ons, O Heilige en Goddelijke Drie-eenheid,
door Uw olie over ons uit te gieten zodat wij onverbrekelijk
verenigd blijven met U in Uw Wil
en bereid ons voor op Uw glorierijke heerschappij
van het Koninkrijk op aarde
waarin Uw Wil het wezen wordt van ons dagelijks leven
en het embleem op ons voorhoofd,
en Liefde de banier boven onze hoofden;” 

ach, Mijn lelie, je Schepper vertelt je dit, opdat jij de Mijnen gaat vertellen: 

“Jahweh, mijn Heer en allergenadigste Vader,
zal ons tooien met Zijn Keizerlijke Gewaden,
en de aarde zal worden getooid met de verborgen schatten
die Hij zo vriendelijk voor onze tijden bewaard heeft;” 

Ik zal deze aarde tooien in Lente; Mijn Lente; wat is de Lente van Jahweh? Mijn Lente, Mijn beminden, zal het zijn als Mijn hele Schepping zal schitteren van een schitterend licht; in het doopsel van de Zuivering zullen jullie worden omgevormd tot je eerste beeld; in deze Zuivering zal iedereen verlangen naar een nauwere vereniging van liefde met Mij, en jullie harten zullen vurig zoeken naar de Waarheid, de Weg en het Leven; en in de Waarheid, waar bedwelmende smaken geproefd zullen worden, zal je ziel, begiftigd met Mijn Geest van Genade, vervolmaakt worden; en je beeld van de duisternis zal niet meer zijn, want Ik, je Bruidegom en de goedaardigste van alle vaders, zal op je schijnen;[10]

de Liefde is op de terugweg om Zijn Koninkrijk te herstellen; dit zal de heerschappij zijn van Mijn Koninkrijk op aarde en Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel;     

nu is het dus tijd voor berouw; dit is een verdorven tijdperk, maar jullie levens zullen het moeten goedmaken; verzaak aan jullie wil en vind gunst bij Mij, door te erkennen wat Mijn Wil is; ach, Vassula, gezegende van Mijn Oproep, verspreid Mijn Woorden in rivieren van Barmhartigheid en Hoop; wees als een lelie, in deze tijd van Vasten, zonder acht te slaan op jezelf, en laat je Bewaarder voor je zorgen; vergeet jezelf totaal, door als een vloeibare substantie te worden, zodat je in Mij, je God, kunt vloeien, en één van geest met Mij wordt …

Ik, God, zal je elk moment van de dag ontmoeten, wanneer je maar wilt; roep Mij wanneer dan ook, Mijn beminde; verhef dus je geest tot Mij in dankbare lof en verheerlijk Mijn Naam driewerf Heilig omdat Ik je deze kostbare gave heb geschonken: een open poort naar Mij;  

[11]de tuin van Mijn Stad, staat van de Staat,
put met vreugde uit Mij: Leven; 

ach! en wees verteerd in Mijn Godheid; laat niet toe dat enige schaduw je geest  doorkruist; je Heer buigt Zich nu genadig naar je toe om je te bekleden met de ornamenten van Zijn Liefde; Ik zal in jou toenemen, geef dus niet toe aan je zwakheid, en doe Mij geen verdriet door te twijfelen aan Mijn Goedheid; omhels van ganser harte de kostbare dauw van goddelijke genade die je geest in Mijn Nobel Licht draagt; je bent uitgenodigd door de Lente Zelf; 

Mijn Heer,
veel grote koningen zouden hun hele Koninkrijk willen weggeven
om één druppel van deze genade te ontvangen
die U zo hartelijk aan mij hebt gegeven
in Uw immense en goddelijke Liefde. 

Ik zoude vrijheid willen nemen verder te gaan en te zeggen:
“Ja! Ja! in een moment van dwaasheid van Uw Liefde,
hebt U mij gunsten in overvloed aangeboden,
ze zonder maat uitgereikt,
en aan wat? Een armzalige stakker …” 

maar jij bent Mijn uitverkorene! Ik zag, zelfs toen,[12] in jouw menselijke zwakheid een glimp van wat onder de korst van de zonde was, Ik zag onder deze lagen van  duisternis, een kinderlijke liefde, en Mijn Hart, bij het zien hiervan, was tot tranen bewogen; dit alleen al boeide Mijn Barmhartigheid; onderhevig aan de zonde, toch stroomde er zo nu en dan een druppel liefde uit jou; toen zei Ik: “Ik zal Mijzelf ertoe zetten alles te vernietigen wat Ik niet ben en te doen herleven, door het te ontvlammen, dat beetje dat van Mij over is;” en in het overstromen van Mijn reddende genade handelde Ik overeenkomstig Mijn Wil;

kom nu, wees als een brandende toorts in deze duisternis van jouw tijdperk; nader Mij dikwijls, zodat je Mijn zoetheid proeft, en verrukkingen ervaart in deze nabijheid, maar eerbiedig Mij tegelijkertijd; 

(Deze boodschap werd mij gegeven met verschillende onderbrekingen. Dan, op een veel latere datum, ging de boodschap verder, helemaal tot in de maand maart, daar ze niet was beëindigd. Dit was vanwege het vele reizen voor zendingen.) 

 

Maart 1998 

(Voortzetting van de voorgaande Boodschap.) 

Mijn Vassula, Ik ben, samen met Mijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest van Onze hemelse Troon van Glorie, in Persoon op de aarde neergedaald en bezoek je op deze wijze om op jou Ons Liefdesthema te prenten;

Wij hebben jou de plicht opgelegd om Ons goddelijk Woord door te geven aan vele naties, en zo heb je gedaan wat je gevraagd was te doen; je hebt huis en familie, comfort en land verlaten, omwille van Onze Naam, Mijn dierbaarste, en dus laat Mij je herinneren aan de beloning voor zelfverloochening: voor dit alleen al zul je meer dan honderdvoudig worden beloond, en je erft Mijn Koninkrijk dat eeuwig leven is; dochter, aan wie Ik deze onmetelijke Schat heb toevertrouwd, luister niet naar de discussies van de tegenstanders die in Mijn Naam zijn gehouden; wees als een duif die hoog in de lucht vliegt, boven alle geschreeuw en getrek; wees dus niet afgeleid en verstoord door uiterlijke dingen; richt je blik op Mij, en herinner je dat Ik van jou ben en jij van Mij;

wees niet ontstemd als je minder glorierijke gunsten[13] ontvangt dan in de eerste drie jaren, want alles wat voor jou is gedaan is voor Mijn verheerlijking; om jouw nederigheid te beschermen, heb Ik deze akte van Wijsheid gesteld, onbegrijpelijk voor jou misschien, maar Mijn akte gaf jou onmiddellijk de vrijheid om tot Mij te komen en vrij voor Mij te werken; Mijn akte plaatste jou in een positie waarin je tot Mij zou komen door je eigen vrije wil en je gedachten tot Mij verheffen en Mij te offeren wat je kunt; en terwijl Ik over Mijn Eigen zaad zal waken door haar leven te geven als een opoffering voor velen, op niemand vertrouwend dan op haar Redder die haar ziel heeft opgericht uit de vallei van de dood en die haar in een intieme vereniging in Zijn Hart heeft getrokken, zal Ik Mij verheugen in Mijn zaad;[14]

vertel Mij nu, kan een mens God bedriegen? 

Nee, nooit. Altijd wit[15] dragen, maakt niemand heiliger of deugdzamer of betrouwbaar. 

en toch misleiden velen de harten van Mijn kinderen, zij bedriegen Mij door hun valsheid;[16] Ik zeg je, als Mijn Dag komt, zullen zij van Mijn Koninkrijk worden uitgesloten, op deze gronden wordt het vonnis uitgesproken; Ik heb je gegeven door Mijn genade te onderscheiden wat van het Ware Licht komt en wat komt van de duisternis, maar Ik heb je laten zien hoe veel meer er werden aangetrokken tot de duisternis dan tot het Licht; Ik heb je dit verteld  zodat wanneer de tijd van sorteren komt, jij je alles kunt herinneren wat Ik je heb gezegd …[17]

groet je vrienden van Mij; jouw vrienden zijn Mijn vrienden, Mijn duif; vertel hun wat hun allergenadigste Vader zegt: vertel hun dat als zij in Mij blijven, in Mijn Liefde, hun vreugde volkomen zal zijn en dat alles waarvoor zij zich inspannen, voor Mijn Zaak, in hun werk, maar niet in staat zouden zijn te voltooien of te doen slagen vanwege hun menselijke zwakheid,  Ik, als een Vader, hun nobele gedachten gezien hebbend, zal rekening houden met hun goede bedoelingen om Mij te behagen; en zo zal Ik, op Mijn beurt, aanvullen wat in hen zou ontbreken, zodat velen zullen geloven in Mijn Werk en Goddelijk Liefdesthema; zij zullen niet geloven omwille van hen, maar omwille van de duidelijkheid van het volmaakte Werk dat wordt volbracht in Mijn Godheid;

- [18]en jij, Mijn duif, aanschouw de Bruidegom die je heeft opgericht en door Zijn Geest heeft geleid in Zijn oproep[19]; zing een psalm voor Mij door te zeggen: 

Fontein van Levend Water,
bescherm mijn ziel in tijden van tegenspoed,
houd mijn ziel gekluisterd aan Uw Hart,
waar de Bronnen van Jahweh
verfrissen en doen jubelen
elk hart dat komt rusten in dit intieme Centrum van Liefde; 

O aanschouw Degene die mij bekleedde
met Zijn Keizerlijke Gewaden,[20]
om natie na natie ertoe te brengen,
bijeen te komen rond de volmaakte
Gezegende Drie-eenheid in één lichaam; 

aanschouw Zijn oneindige Genadigheid,
Die zich verheugt zelfs in mijn ellendig hart,
alsof er geen andere schepselen waren dan ik; 

gezegend zij Jahweh voor eeuwig;
amen; 

ja! Ik heb je Leven gegeven in Mijn Godheid, door je onvolmaaktheden te laten uitsmeulen; en nu, vergezeld van en onafscheidelijk verenigd met de Godheid Zelf, zegen Ik je driemaal in Mijn Naam; mogen je verrichtingen bloei brengen aan geheel de mensheid; doe dit door Mijn Naam Heilig te houden en met iedereen in vrede te leven;  


[1] Hier was een lichte aarzeling. Ik dacht dat God zou stoppen met de boodschap en mij zou laten gaan, maar dan zei Hij het volgende.

[2] God pauzeerde en daarna veranderde de toon van Zijn Stem.

[3] Liefde betekent hier ook Gods Woord, en het te gehoorzamen.

[4] Ik wist hier dat Jahweh bedoelde: “Zijn Rijk op aarde” door te zeggen het woord: “stad”.

[5] Een geestelijke hemel.

[6] De dingen die God ons nu vertelt.

[7] De Bijbel.

[8] De Heiligen.

[9] De Heilige Geest.

[10] Apok. 22:5.

[11] Plotseling sprak Jahweh, mijn heerlijke God, in beeldspraak. Met een licht, in mijn intellect gestort, deed Hij mij begrijpen dat de Tuin van Mijn Stad betekent: Vassula van Mijn Heiligdom; hetzelfde met staat van de Staat.

[12] God bedoelt, zelfs voor mijn bekering, d.w.z. vóór Zijn Goddelijke Oproep aan mij.

[13] Directe antwoorden op mijn eigen vragen en die van hen die door mij aan de Heer vragen stelden. Ook voortdurende geuren en visioenen van Zijn Tegenwoordigheid.

[14] Er was een korte stilte.

[15] Valse profeten, en er zijn er vele vandaag, veel, veel meer dan door God gekozenen; maar God laat toe dat het gebeurt, om de mensen te testen.

[16] Speciaal één van hen die God meedogenloos op de proef stelt met haar valse boodschappen en in het geheim plannen maakt en velen ertoe verleidt in haar te geloven; je zult haar kennen door haar boodschap die verklaart dat de Boodschappen van “Waar Leven in God” zijn opgehouden in augustus 1997, een leugen die haar in haar eigen valstrik zal vangen …

[17] Er was een korte stilte, daarna sprak God over hen die de Internationale Retraite van Waar Leven in God zouden bijwonen in het Heilig Land; zij zijn de organisatoren van Waar Leven in God en de promotors, de sterke zuilen van Gods Boodschap.

[18] De blik van de Heer wendde zich tot mij; Zijn blik was vriendelijk en vaderlijk tegelijk.

[19] Terwijl de Heer van Goedheid deze woorden zei, werd mijn ziel verheven naar de hoogten om een glimp van Zijn Glorie te zien, waardoor Hij mij een lichte voorsmaak gaf van het visioen van de Gelukzaligheid.

[20] Christus Zelf.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message