DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Това са последните дни на вашата епоха

11 ноември 2019

 

Господи мой, нека Домът Ти да бъде като маслиново дърво,

подновявайки го всяка година с изобилни плодове,

покажи благоволението Си към нас, Господи,

и възстанови тези руини, в които се превърнахме;

защото се заблудиха и бяха подведени да сгрешат...

 

дръж тези престъпници далеч от нас,

прогони ги от Твоя Дом, за да не ударят Твоите Верни,

да не би да опетнят Дома Ти,

 

лъжливи и покварени са, но Ти,

Суверен от самото начало, ще ги смириш,

Васула Моя, мир на теб; чуй Ме: до теб съм; преди в Църквата Ми да израснат тръни и храсти и да Я задушат, ще се намеся; през последните години ви предупреждавах, дете Мое, че Тялото Ми е изпълнено с тръни; тръни, които бяха посадени в Дома Ми; поисках ти да ги извадиш! не се страхувай, защото ще пристъпя отвисоко в Дома Си; и ти казвам, че никой лицемер няма да бъде допуснат в Дома Ми, нито един от тях няма да остане на поста си;

Небесата са разгърнали дейност и се навеждат към единството, правейки неистов Разделителя, врагът, който измами мнозина, защото той разпръсва, докато Аз събирам; възпрепятствани от собствената си “правдивост”, въстават срещу Моите нареждания и презират предупрежденията, които им давах;

Господи, Словото Ти в тези послания не достигна до ушите им, и ако ги достигна, те не го приеха; затова, как да узнаят за Твоите предупреждения? как да бъдат предупредени и да следват нарежданията Ти, след като мнозина в Дома Ти, които държат ключовете на Твоето Царство пренебрегват думите Ти...

вестителко Моя, не трябва това да те разочарова, защото Светият Дух действа в Моя Дом, носейки се над Него и в Него; въпреки това мнозина членове на Дома Ми много Ми тежат, тъй като отказват да чуят стоновете на Духа, но Аз запазих за Себе Си един остатък, само един остатък избран по благодат, който ще направи Църквата Ми да бъде една...

през всичките тези години не говорих тайно, нито със загадки, дъще, точно както воденичните камъни смилат брашното и го рафинират, по същия начин Словата Ми бяха усъвършенствани и дадени на вас, така че всяка душа да ги намери лесни за разбиране;

чуй Ме: говорих ти с благост, искайки от теб да отидеш при нациите да им проповядваш Словото Ми и да ги предупредиш всички, от най-големите до най-малките, че трябва всички да се покаят, да се молят и да постят, защото това са последните дни на вашата епоха и всеки трябва да се откаже от злия си начин на живот; казах на Моята Църква, че ако не се помирят и не се споразумеят и обединят, небесата и земята ще се разтърсят и морето ще изреве от мястото си; 

тяхната нелоялност е превърнала Дома Ми в пустиня, заради неотстъпчивите им сърца; наблизо е денят, когато ще ви обладее паника и ще се ужасите, ридаейки и гледайки да пада отвисоко огнена жупел и да ви гори... показах ти Своята благост, поколение, Своето търпение, Своята нежност и бащинската Си обич, и че Аз съм твоят Изкупител;

чаках и все още чакам Домът Ми да чуе вика Ми на предупреждение; вика Ми за установяване на мир между всички вас, които носите Моето Име и да се споразумеете за една дата на Великден; но до ден днешен гледате настрана и нямате желание да се помирите; бяхте предупредени, не веднъж, а много пъти; небето скърби, защото както тогава в началото Словото Ми беше казано на Моето творение, така Словото Ми ще бъде произнесено, носейки Огъня Ми отвисоко, за да очисти саждите на тази земя;

помни, дъще, във всичко, което правиш да Ме включваш, ние, нас?

да, Господи, ние, нас...

добре, с цялата си душа Ме дръж в сърцето си! бъди уверена в Обичта, която изпитвам към теб и към всички онези, които призовах да бъдат до теб; ще те подкрепям в усилията, които правиш да доведеш единството в Дома Ми! Обичта те обича...ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message