DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Вратата за Небето

30 септември 2019

нека Мирът Ми даден на теб, да царува върху теб и върху всеки, който се позовава на Името Ми...

дъще, запази живо в себе си всичко, на което беше научена, това, на което те обучавах от самото начало... Светият Дух, Дарителят на Живот, раздава Своите дарове на всеки един от вас и на всеки е даден неговият собствен дял по благодат; някои от вас останаха в благодатта Му, други с времето се отчуждиха от Мен, от живот в Бога, и се отдалечиха настрана от Мен, когато срещат Моя Кръст те се ужасяват от Него; не бях ли казал, че Кръстът Ми и Аз сме свързани заедно и неразделни?

днес тези души са мъртви, но Аз съм твърде чувствителен, твърде състрадателен, за да ги оставя да живеят в грях, докато срещнат Смъртта и да бъдат съдени; Обичта Ми ме подтиква да изнамирам различни начини да стигна до всички тях, след като всички те са предопределени да живеят и да поделят Славата Ми; Отецът Ми и Аз ви обичаме всички с такава голяма обич, да, до безумие! Обич, която не може да Ни държи далеч от вас, Обич, която ни свързва заедно; защото заради Обичта Ми станах Плът, за да живея сред вас и да остана сред вас1; поради величието на Обичта Ми, с готовност претърпях Страданието Си, за да освободя Своето сътворение и да ви изкупя всички;

затова, днес искам от теб, дъще, да бъдеш лъчезарна и щастлива! блести отвътре и отвън; ‘δόξασέ με κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, σε όλα, και σε όλες τις περιπτώσεις...’2 

благослови Ме за всичко и за всяко нещо... следвай стъпките Ми, бъди изцяло едно с Мен; приветствай Ме винаги в живота си и Ме остави да съм част от живота ти; бъди Ръката Ми, бъди Кракът Ми, бъди цялото Ми Тяло! ще Ме попиташ, как? какво имаш предвид? и как би могла да бъдеш ти, нещастницата, прашинката, малкото същество, да бъдеш Моята Ръка, Моят Крак и Моето Тяло! защо, забрави ли, че като Ми даде своята воля, цялата си воля, като умря за себе си, нищо вече не остана3 от теб? ако на теб, която си най-малката и най-окаяната, ти беше дадено толкова много, колко повече бих дал на останалите от вас, които винаги Ме обичахте? ако искаш да достигнеш обожествяването, Аз, Бог, който съм неделим в Моята Божественост, искам от теб да Ми предоставиш волята си и да умреш за себе си, така че нищо да не остане от теб; нищо! тогава с величие и сила ще те въздигна да бъдеш част от Мен; ще те обгърна и ще те обвия изцяло, така че цялата да станеш част от Мен; ще те направя съвършена, така че всичко, което беше затънало в грях, да бъде красиво и сияещо в Моята Светлина, и в твоето преображение, божествена и напълно прославена; по този начин ще влезнеш в Небето;

Аз Съм Вратата за Небето;

не оставай мудна и рационалистка, защото тези неща те превръщат в прагматично същество4, и те отвеждат в духовна слепота, която внася Смърт пречеща ти да проумееш Моя Език;

казвам ти, ако си все още погребана в своя мрак и в себе си, каква надежда остави в себе си? не оставай мудна като мъртво тяло, труп, лишена от това, което ти предоставям! търси да се откъснеш от всичко, което те държи далеч от Мен, пречупи тази бариера на неохота, на рационализъм, възрадвай се и захвърли това мрачно настроение и страх от Мен!

чувала ли си някога за неограничена Обич? Обич, която сияе и царува в центъра на Вселената, разгръщайки се оттам в останалата част на цялата Вселена? Обичта Ми превъзхожда всяка същност; Аз съм преди всяка същност, Аз съм Сияещото Откровение в целия Космос и във всяко сърце, което ви дава възможността да достигнете самите висоти на съзерцанието; Обичта Ми се въплъщава в душата ти, в ума ти, в интелекта ти и прониква в сърцето ти като утринна роса капеща от небето; всяка искряща капка роса се превръща в лечебно средство за всяко твое несъвършенство на тялото и душата; потопени в Светлината Ми, твоето тяло и душа ще придобият безстрастие и ще стигнат до божествеността; накрая, Аз, който съм Женихът на Моето сътворение, както подробно ти бях обяснил преди5, ще пристъпя в сърцето ти, щом като ми позволиш, а ти, ти ще бъдеш напълно готова да се вплетеш в Моята огнена прегръдка без ни най-малкото колебание; знаейки, че падайки в прегръдката Ми, ще бъдеш възпламенена;  ще бъдеш обгърната в Огън, Огън, който ще те доведе в Живота, и това съм Аз; и докато ще влизаш в Живота, цялото ти същество ще бъде ослепително бяло, блестящо, осветлено от бляскави воали на Светлина и Сапфири, и всичките ти членове ще избледняват в Мен, ставайки още по-красиви, а в този миг на преображение Аз изливам миро от Моите Пръсти върху главата ти чак до краката ти, помазвайки те;

ще се озовеш извън твоето обкръжение и отвъд масите, отвъд шума, отвъд всичко, което човекът е построил, отвъд всичко човешко и телесно и най-накрая ще Ме видиш... в този неизразим миг, все още опиянен, виждайки Ме, цялото ти същество ще затрепери, ще посмееш да вдигнеш очи, за да погледнеш в Моите Очи, тези Очи, които те измаяха, тези Очи, които плакаха за теб, когато се беше отдалечила от Мен, тези Очи, които се смилиха над теб в твоята окаяност, тези Очи, които никога не те изоставиха от Погледа си и те следваха, за да те върнат при Любимия, и при Онзи, на когото винаги принадлежеше, ще схванеш Безмерната Обич, която изпитвам към теб, окаяно малко същество! тези Очи, които са Океани на Обич... треперещо от вълнение, осъзнавайки дълбините на Обичта Ми, сърцето ти ще бъде наранено, белег, който никога няма да заздравее, при разкриването на Красотата на твоя Бог; при разкриването на Неговото Великолепие, на Прекрасния Му Чар; ще гледате Единствения Бог, блестящ в Своята Славна Светлина, ще откриете Животвореца, Господа на господите, който проля Собствената Си Кръв за теб, за да те изкупи и да те спаси, така че да си поделиш Неговата Слава... твоят Жених, твоят Любим ще продължи да те притегля към Себе Си със златни струни, така че никога да не се разделиш от Него; ще станем Едно; душата ти ще бъде обединена с Мен и Аз, Бог, ще бъда обединен с теб;

душа! това, че Ме желаеше, че жадуваше за Мен, дъще Моя, те доведе да Ме съзерцаваш в годежен брак, в мистична сватба; в Божествена Обич... и дълбоката нощ е вече изчезнала от душата ти, плътските удоволствия са отминали и остават в миналото и изглеждат като прах и пепел, защото срещу теб сега е застанала Видимата Слава, несравнима, по-светла от луната, по-ярка от слънцето;

преследвах те от деня, в който се роди, с горещото желание да те направя Моя в Божествен Съюз, водейки те във венчален мистичен съюз, да те обгърна в лъчезарните брачни воали на безсмъртието, както те бях посетил6 като Младоженец да се оженя за теб и да станеш Моя Невеста... и ти, щом осъзнаеш напълно Кой се намира с теб, облягайки се на теб, ще се възрадваш;

след това те заведох, ако си спомняш добре, в стаята на Моята Майка, в стаята, в която Тя трябваше да те усъвършенства; сега, най-сетне влязох в живота ти и оживих в теб желание в трудния за теб тъп да стигнеш до Мен и да станеш Моя вярна Невеста; този път на всяка цена от твоя страна; откривайки несравнимата Ми Красота, осъзнавайки, че Божествения ни Съюз ще ни доведе до апатията, която отдалечава душите от света, душата ти ще спазва Моите правила и устните ти да Ме възхваляват, след като те възвърнах, за да те разбудя от дълбокия ти сън и след като видя несравнимата Ми Красота, ще оставиш назад света и ще се отдалечиш от него, за да се наситиш на Божествена Нежност в Моята прегръдка; 

O, какво не бих направил за всяка душа!

Толкова се радвам, че съм с Теб! Ти склони да ме оставиш да влезна в Твоята прегръдка, където съм обгърната от Нежна Обич, Сигурност, чувствайки се у Дома и че сме роднини, чувствайки сякаш винаги Те познавах, изпитвайки задушевност и че сякаш Ти винаги си бил там!  

не се изумявай!

Не само се изумявам, но не намирам думи, за да опиша чувствата си... невъзможно е да изразя това, което искам наистина да кажа... 

нямам нужда от думи, за да те опозная и да видя какво е написано в сърцето ти, чета сърцето ти и това е достатъчно!

ако имам смелостта сега, бих искала да Ти кажа това: бих искала да съзерция повече Святото Ти Лице, искам да Те видя лице в лице...

ще стане един ден... но блажени са тези, които са Ме виждали като обикновена Светлина в техния мрак, а още по-блажени са тези, които не са Ме виждали и въпреки това повярваха в Мен; блажени са тези, които бяха поканени да Ме носят като сватбена одежда, ще видят Светлината; и блажени са тези, които непрекъснато и неуморно следват Моя Кръст и Го прегръщат, ще бъдат издигнати в Рая и ще живеят в Светлината;

Божествената Ми Светлина се съединява с всяка душа, с всяко същество, дори ако някои се маскират в мрака, за да приличат на Мен, Светлината Ми е много по-силна от тях и така прониква в най-мрачния ъгъл, в най-мрачната пролука, за да светне върху тях и да ги излекува... този, който бива посетен от Мъдростта бива просветлен да проумее Волята Ми и това, което казвам сега; умът му, мислите му, поведението му, стремежът му да стигне при Мен и действията му ще Ме прославят; ще разберат, че без Моето откровение в сърцето им, което ще им бъде дадено от Мен, мъдростта на философите не е в състояние и е недостатъчна да достигне Мъдростта, която идва отвисоко, от Мен;

остани дете, Васула, и малка, защото това е, което те държи скрита в Свещеното Ми Сърце. Обичта те обича! IC


1  В Светата Евхаристия.
2  Чух Иисус да ми казва на гръцки: "възхвалявай Ме всеки миг, всяка минута, всеки час, във всичко и при всички обстоятелства.
3  Чух същевременно: "нищо друго не е останало от теб".
4  Чух в същото време: "логика".
5  В темите на: Поеми на Светата Троица и Песен на Жениха. 
6  Когато бях близо десетгодишна, Господ ми даде видение с Него като бъдещ мой съпруг и видях себе си до Него като невеста, а хората се радваха, както вървяхме и размахваха палмови клони по пътя ни. След това ме отведе в една стая, където ме очакваше с голяма радост Неговата Майка. Тя ме посрещна и започна да оправя венчалната ми дреха и косите ми за Своя Син.

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message