DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Призовах Ви Към Покаяние, Изкупителни Деяния, Молитви

10 януари 2003

Благодатта на Светия Дух ни се дава всекидневно;
да, пред нас имаме голямо пътуване,
за да стигнем целта си и да се обединим отново с ангелите;

но не ни ли засища всекидневно с Божествена Обич?
може ли някой да каже, че не бяхме призовани
да станем богове по участие?

може ли някой да отрече, че е чул нашия Жених да ни кани в брачната стая на Сърцето Си?
не бяхте ли поканени на тази венчавка
и не се ли наситихте с мистичната чаша?

можете ли наистина да кажете на Бога,
че не бяхте получили неизказани благословии,
благословии, които надвишават всякаква слава?

можете ли да кажете на Жениха,
“не бях поканен на този мистичен съюз с Теб”?

Той доведе обратно заточените, защо тогава да ви забрави?
eлате и Го приемете, за да можете да кажете:
“Вижте, намирам се в службата на Бога…”

да, искам да ти пея, Параскеви, и да ти кажа, че невинността ти Ме радва…

колкото до твоето време на служба, още не е приключило; останали са много неща за изкупуване, и много работа да бъде свършена; доста работа, за да бъдат превързани раните на Мистичното Ми Тяло; имаш пред себе си голяма площ да покриеш и да подпалиш с Моя Огън, с цел да посееш семена на мир, обич и помирение; много нещo e останалo без грижи… така че не се уморявай; закови погледа си върху Мен и блещукай, когато присъствам!

въодушеви се, защото еклезия ще се съживи; това е Моето тържествено обещание; може сега облаци да Я покриват, но могъщата Ми Ръка е върху Нея и непрекъснато Я благославя; същинската цел на тези Поеми е да съживят Църквата Ми и да привлекат народа Ми в Нея; Аз съм Този, който често казва: “нека да бъде обитавана от Духа Ми;” обещах ти, Параскеви, че ще доведа дори отдалечените изганици от далечни земи да изпълнят Църквата Ми; дори тези без самоличност, скрити в някой ъгъл, ще ги намеря и ще ги доведа всички там, където обитава Светият Дух, защото те също са Мои деца; никой няма да остане назад; тези чудотворения превишават теглото на златото и на среброто, тъй като са знамения на присъствието Ми всред вас;

Но погледни днешния свят!

поставих в устата ти Поеми идващи от небесните висини и изпях на всички вас Своя Химн; давам ви на всички доказателства, че съм вашият Спасител; призовах към покаяние, към изкупителни деяния, към молитви; не ви ли обучих всички да живеете добродетелен живот? не показах ли на всички вас Милосърдието Си и безмерната Си Добрина през всичките тези години? написано е:

“мислете за чудотворенията на Бога, какви изумителни неща извърши на земята; спира войните навсякъде в света…”1 виждате ли? не се нуждая от делата ви, братя, нуждая се от обичта ви, и вие също, сестри Мои, нуждая се от обичта ви като изкупително деяние; донесох ви послание на мир и показах Благостта Си дори на онези, които не го заслужаваха, но светът е глух; почвата, Васула, тази почва обработена от света скоро ще даде своята безсрамна реколта… ic;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message