DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Heilig Hart Is Je Hemel

28 november 1996 

(11e verjaardag van Waar Leven in God.) 

Gezegend zij mijn Rots,
gezegend zij mijn Verlosser,
gezegend zij Zijn Heilig Hart,
dit Hart dat Zijn Liefde toont voor de hele mensheid,
dit Hart dat begerenswaardiger is dan het fijnste goud,
want de schatten[1] die het bevat, zijn zoeter dan honing; 

Gezegend zij Zijn Heilig Hart,
dit Hart dat mij heeft opgericht en gevormd,
O Heer, kom en toon de mensheid Uw wonderen,
kom en toon Uw wonderlijke beminnelijkheid! 

Ik zal je nooit in de steek laten; Mijn Heilig Hart is je aangeboden opdat Het de zonneschijn van je ziel wordt, de verrukking van je hart en de vreugde van je leven;

Mijn verlangen was het je te doen herleven en je te horen … liefkoos Mij met je liefde; je dorst naar Mij is een troostende balsem voor Mijn gewonde Hart … kom, sta Mij toe door jou een geest van beminnelijkheid en gebed uit te storten, zodat Ik de wereld herinner aan Mijn wonderen en de macht van Mijn Barmhartigheid in Mijn beminnelijkheid;

Mijn Hart is in liefde ontbrand voor de hele mensheid en hoe meer zij vooruitgaan Mij te lezen, des te meer heiligmakende genaden zal Ik over hen uitstorten, om hen dieper in de vlammen van Mijn Hart te trekken; - Ik ben oneindig rijk aan genade en Ik verlang hen in dit[2] Hart te trekken, dit Hart dat er vreugde in schept met de zonen en dochters van de mensen te zijn;

in Mijn Heilig Hart zijn rijkdommen en eer, blijvende overvloed en trouw; Mijn Schatten zullen je doen wandelen op het pad van de deugd; gelukkig de ogen die zien wat ze in Mijn Hart zien, en het verkrijgen; hij zal het leven verwerven en hij zal de gunst van Mijn Vader winnen, en Wij zullen aan zijn zijde zijn, hem dag na dag verrukken, zegen op zegen over hem uitgieten en op zijn gehele huisgezin; Mijn Heilig Hart is als een verademend parfum; Het is als de zon die in je duisternis schijnt; Mijn Heilig Hart is zoeter dan honing en Ik nodig alle monden uit Mijn zoetheid te proeven; Mijn Heilig Hart is als een bloembed van uitgelezen rozen; Mijn Heilig Hart is gevuld met minzaamheid; ja, Het is als een bron van leven;

richt je ogen op Mijn Heilig Hart en Zijn helderheid zal je duistere nacht vullen tot de volheid van de dag; neem Mijn Heilig Hart en omhels Het en Zijn nabijheid zal een kroon van heiligende genade op je hoofd plaatsen, die je voeten op het pad van trouw zal brengen, zelfs tot het aanvaarden van het vergieten van je bloed voor Mijn eer; de Onoverwinnelijke heiligheid van Mijn Heilig Hart kan je schild zijn als het kwaad wordt verheerlijkt door het kwaad;

Mijn Heilig Hart is als een boom vol vruchten, met rijk gebladerte, onder welks takken je kunt schuilen; het vuur van Mijn Hart is de kracht om je licht te geven in je ziel, zelfs de schitterendste sterren zouden nooit de verschrikkelijke nacht van je ziel zo kunnen verlichten als het vuur dat uit het binnenste van Mijn Hart komt; inderdaad, het vuur van Mijn Heilig Hart is duizendmaal schitterender dan de zon; het is als meer dan duizendmaal alle sterrenbeelden van het heelal bij elkaar;

bij Mij zijn goddelijke liefde, goddelijke barmhartigheid, goddelijke vrucht, goddelijk licht, goddelijke zoetheid, goddelijke bronnen, goddelijke overvloed, die diegenen verrijkt die Mij naderen en hun schatkamer vullen met Mijn zuiverheid; bezorgd om Mijn volk te redden van de dood, zei Ik: “Ik zal tot hen komen met Mijn Hart in Mijn Hand en Mijn Hart openen als een reservoir en ze onderdompelen in Mijn goddelijke Schatten; Ik zal als een reusachtige oceaan over hen komen, om ze te sterken;”

waarmee kun je Mijn Hart vergelijken, dit Hart dat de Fundamenten van Mijn Heiligdom heeft gelegd? met een stukje wierookhars in de zomer? met de melodie van een harp? met een of ander juweel van kristalheldere diamant? niets kan worden vergeleken met de onoverwinnelijke heiligheid van Mijn Heilig Hart, want binnenin Mijn Hart zijn heiligende genaden, want Het is uniek in Zijn schittering, veelvoudig in Zijn genaden en deugden, subtiel, mild en medelijdend, zelfs voor de meest ellendige onder jullie;

Mijn Hart is actief, want Ik ben het Woord en het Woord van God is iets dat leeft en actief is; Mijn Hart is onkwetsbaar in Zijn Heerlijkheid; Het is welwillend en vol barmhartigheid als je hulp nodig hebt; daar Mijn Hart de troon van genade is, heb vertrouwen in mijn welwillendheid, Ik voel mee met je onwetendheid; verlies de moed niet, weet dat je een  permanente plaats hebt in Mijn Heilig Hart;

Ik ben het Woord van God en uit Mijn Mond komt een scherpsnijdend zwaard; Ik ben hier, en Mijn Hart zal alle dingen opnemen die niet juist zijn en ze rechtzetten met Mijn zwaard; Mijn Heilig Hart is niet gecompliceerd, Ik ben geen gecompliceerde God, want Ik ben als een lamp die vanbinnen en vanbuiten schijnt, en volkomen helder, daarom zul je nooit worden misleid en Ik zal je steeds verzekeren dat heiligheid tenslotte zal worden beloond;

Mijn Heilig Hart is zo helder en puur, Het is het Licht van de wereld; goddelijk en onweerstaanbaar is Mijn Heilig Hart, want Het bevat alle rijkdommen voor je redding; hij is het die dit Hart genadig ontvangt die Ons zal erkennen als driewerf Heilig, met eerbied, trouw en eer, en in Mijn godheid zal Ik hem leiden naar het eeuwige leven;

Mijn Heilig Hart klopt van liefde voor de mensheid want Het bemint de mens; als je Mij nadert als een kind, zal Ik Mijn Heilig Hart in de palm van je hand plaatsen en als je Mijn Schatten zult zien, met wijze gezegden Mijn mysteries en Mijn geheimen onthullend, zal je heilige vrees voor Mij je bevangen, omdat je zult beseffen dat Ik God ben, Drie-een maar Eén in de eenheid van wezen, je dierbaarder dan alle overvloed van de wereld en zelfs je eigen leven;

ach Vassula … bij Mij is barmhartigheid te vinden, en toch verlaten en bespotten veel van Mijn kinderen dit barmhartige Hart; hoewel je balling op aarde bent, schepping, open je ogen om Mijn Heilig Hart te beschouwen, open je ogen en je hart voor de wonderen die in Mijn Hart staan gegrift; Ik zal Mijn onschatbare Schatten niet voor je verbergen; hoewel je in ballingschap leeft, zal Ik de deur van Mijn Hart openen en als je ogen in je ellende de majesteit van Mijn Hart zullen beschouwen, zal je ziel worden overstelpt door een onophoudelijk verlangen naar Mijn regels, en Mijn decreten zullen je vreugde worden en je raadgevers;

dan zul je vrijwillig aan Mij vragen het slachtoffer van het Slachtoffer te worden, het crucifix van de Gekruisigde en je zult Mijn decreten aan de wereld verkondigen, zonder vrees voor verlies van eer, je herinnerend Wie je had gevonden, een balling, in ballingschap; dan zul je tegen Mij zeggen, Mij Mijn Heilig Hart tonend: “Meester, hier wil ik altijd blijven, dit is het thuis dat ik heb gekozen;”

trouw is het wezen van Mijn Woord, en het is van Mij bekend dat Ik trouw en waarachtig ben; er is in Mijn Hart geen misleiding; Mijn Heilig Hart is jouw hemel, vol met rechtvaardige regels; gelukkig de mens die de standvastigheid van Mijn Heilig Hart ontdekt, die de prijs van parels te boven gaat; je kunt niets begeren dat daaraan gelijk is; Mijn zonen, Mijn dochters, er is niets gelijk aan Mijn Heilig Hart, want Ik ben de Alfa en de Omega; en de wegen van Mijn Heilig Hart zijn heerlijke wegen, die leiden naar de intimiteit zo door Ons[3] verlangd;

waarmee kun je Mijn Heilig Hart vergelijken? met een Fontein die de tuinen vruchtbaar maakt? ja, dus als iemand dorst heeft, laat hem tot Mij komen! laat de mens komen drinken; Mijn Hart is een bron van levend water; kom en dompel jezelf onder in die stromen[4] die uit Mijn Heilig Hart vloeien; Mijn Heilig Hart is je waarborg en de Boom van Leven voor hen die Het zullen bezitten; laat je voeten je niet naar de dood voeren, leer dat Mijn teder heilig Hart glorierijk en majesteitelijk is, betrouwbaar, trouw en waarachtig; Het is gevat in standvastigheid en gaat de hemelen te boven; Het verheft, Vassula, de armen uit het stof[5] en uit hun ellende, om hun een plaats te geven in Zijn diepten, in de diepten van de Oneindige Barmhartigheid; laat Mijn Heilig Hart de Wortel zijn die je steunt en jij, jij bent geënt op Mij om Mijn rijke sap te delen dat je voorziet van leven, eeuwig leven; dus blijf geënt op Mij om een deel van Mij te zijn en je leven zal worden gespaard;

Vassula, Ik ben opnieuw gekomen om de devotie tot Mijn Heilig Hart te doen herleven, gelukkig zijn allen die deze devotie onderhouden; de wereld is dood aan liefde omdat zij zichzelf van Ons[6] heeft gedistantieerd en door de Bron van Wijsheid te verloochenen is ze gestorven in haar dorheid; daarom ben Ik tot jullie gekomen met Mijn Hart in Mijn Hand, opdat jullie het kloppen van Mijn Hart voelen; wees niet verrast, hebben jullie niet gelezen dat een Bron uit het Huis van Jahweh[7] zal ontspringen? en als watervallen zal dit levende water[8] uit Mijn Hart stromen …

ja, zodat jullie allen vrijheid verkrijgen, die vrijheid die alleen in Mijn Geest wordt gevonden, ben Ik tot je gekomen, niet vanwege je verdiensten, want je had er geen; Ik heb je niet alleen gekozen vanwege je ellende en je nietigheid, zoals je de mensen zegt, maar het was ook vanwege je onbeduidendheid en je totale onwetendheid wat Mijn Heilig Hart betreft, ja![9] en ook Mijn Kerk; gedrenkt in zonde en niet in deugd, beeld van je maatschappij en ver verwijderd van Mijn Eigen gelaatstrekken, was je zelfs ontstellend in de ogen van Mijn Engelen! toch, ben Ik bij je gekomen, nietig klein schepsel, om aan de wereld de Kracht van Mijn Heilig Hart en Mijn Oneindige Barmhartigheid te laten zien; Ik ben gekomen in je onwetendheid en heb je belast met een taak die je capaciteit ver te boven gaat en Ik heb Mijn Heilig Hart aan je bekendgemaakt en Ik zal doorgaan Het bekend te maken in deze koude wereld die baadt in haar bloed vanwege haar misdaden;

Ik zal deze Bron[10] uit Mijn Heilig Hart deze koude wereld laten overstromen en leven geven overal waar Hij voorbij zal gaan en Mijn Belofte zal worden vervuld want Mijn Heilige Geest, de Gever van Leven, zal deze slechte maatschappij regeren en haar veranderen in een oprecht volk, dan, heiligheid en rechtvaardigheid zullen hun metgezel zijn;

Vassula, Ik heb in het verleden, aan Mijn beminde leerling Johannes, een glimp laten zien van Mijn Schatten in Mijn Hart, die hem leidden, in de verschrikkingen van die dag, heel de weg naar Mijn Kruis; dan, later, nodigde hij Gertrudis uit om Mijn Heilig Hart te vereren, door haar de waarde van de Schatten te laten zien die in Mijn Hart verborgen zijn; haar ogen weenden tranen van vreugde toen zij deze goddelijke Schatten zag; Ik heb ernaar verlangd je te openbaren in jouw dag en tijdperk de Rijkdommen van een mysterie dat geheim is gehouden gedurende eindeloze eeuwen; eer dus Mijn Heilig Hart en wees onschuldig, wees het zout van de aarde en het licht, zodat je als een heldere ster in de wereld zult schijnen, want je zult haar[11] het Woord van Leven aanbieden;

val nu op je knieën en prijs Mij! zie je hoe machtig Mijn wonderen zijn? zie je hoe groot Mijn wonderen zijn? laat Mijn juk je licht vallen en je niet belasten, en je zult geen spoor van vermoeidheid vertonen … volg het pad dat Ik voor je heb uitgezet en vertel Mijn volk dat niemand kan overleven met zijn intellect alleen, en Ik openbaar Mijzelf nooit aan degenen die beweren alleen kennis te bezitten van aardse dingen, want dit is niet de ware kennis die van God komt; de ware kennis is Ons te kennen, in Onze Trinitaire Heiligheid en te leven in een intieme eenheid met Ons; Ik heb geen gunstelingen, laat dus de devotie tot Mijn Heilig Hart aan alle mensen[12] bekend worden;

wees één in Ons; Wij beminnen je, lief kind; ontvang Onze zegen; 

(Later:) 

ja! dit[13] is je gegeven op de 11e verjaardag van Mijn reddende Boodschap; Ik zal doorgaan je mond te vullen en je met Mijn Woord te voeden; jij zult doorgaan uit Mijn Hart overvloedige heiligmakende genaden te verkrijgen om je zending te vervullen; en zoals Ik heb gezegd tegen Mijn andere apostelen van Mijn Heilig Hart, zo zeg Ik ook tegen jou: “bemin dit Hart dat zo onbemind is, doe de devotie tot Mijn Heilig Hart herleven en zeg hen[14] dat wie dan ook deze devotie beoefent, heiligmakende genaden zal verkrijgen, niet alleen voor henzelf maar ook voor heel hun huisgezin;”

en jij, Mijn beminde, wees één met Mij; ic;


[1] “Schatten” staat voor “de Woorden van God”

[2] Hij wees op Zijn Hart.

[3] De Drie-eenheid.

[4] Jezus sprak over Zijn Geest.

[5] Jezus zinspeelde op mij, de manier waarop Hij mij had opgericht en een plaats in Zijn Hart had gegeven.

[6] De Drie-eenheid.

[7] Joël 4:18.

[8] Heilige Geest.

[9] Ik dacht, ook van de Kerk.

[10] Jezus spreekt over Zijn Heilige Geest.

[11] De wereld.

[12] Jezus bedoelt niet alleen aan de katholieken, maar ook alle anderen.

[13] De Boodschap hierboven.

[14] Tot de mensen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message