DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Heb Je Mijn Werk Toevertrouwd, Dus Houd Het Zoals Een Lamp Brandend En Schijnend
Ik Ben Gekomen Om Je Opnieuw Te Verzeke­ren Van Mijn Hulp

12 mei 1995 

De Schrift zegt:

"als een eigendom geen omheining heeft, zal het worden geplunderd."[1]
Heer, laat Uw Armen mijn omheining zijn,
bescherm mij, die Uw eigendom ben.
Laat niet toe dat de Plunderaar
Uw eigendom binnenstapt
en er een woestenij van maakt,
anders zal ik eindigen in de vlammen! 

Ik, Jezus, zal altijd je bescherming[2] zijn, verlies de Vrede niet die Ik je heb gegeven … jouw voedsel is Mijn Wil te doen; door genade heb Ik je opgewekt om Mijn boodschapster te zijn, en door genade zul je samen met Mij je werk voltooien; wees niet verbaasd over de manier waarop Ik Mijn Boodschap heb verspreid; open je oor, dochter, en hoor het geluid van Mijn Voetstappen, Ik ben niet ver van je[3]; werk voor Mijn Kerk; Ik, Jezus Christus, heb water voor je bereid om te drinken en je te verkwikken; Ik weet dat het hard is, Mijn beminde, om deze meedogenloze woestijn te doorkruisen, maar Ik ben met je … 

(Nu spreekt de Eeuwige Vader.) 

Ik, je Hemelse Vader, zegen je; elk woord dat je over Mij uit, verheerlijkt Mij; elk hart dat wordt veroverd terwijl je spreekt, heiligt jou … elke blaam die je ten onrechte treft, zuivert je ziel en trekt haar dichter naar Mij toe; zou iedereen, zelfs je dierbaarste vrienden, je in de steek laten, Ik zal je nooit in de steek laten; jij bent Mijn vreugde; je te leiden is ook een vreugde voor Mij; - Ik heb je Mijn werk toevertrouwd, dus houd het zoals een lamp, brandend en schijnend;

jouw tijdperk is duister, Mijn kind, maar door te gebruiken wat Ik je heb gepredikt en geleerd, zullen velen de Weg zien en zullen begrijpen dat Ik hun Bron van Leven ben; velen zullen worden aangetrokken en zich verheugen over het licht dat Ik hun geef, en in dit licht dat Ik over hen uitgiet zullen zij de enige Waarheid leren, die is:

dat Ik de enige ware God ben, en Jezus Christus Mijn enige Zoon, Heer der Heren, de Messias; Mijn onderrichtingen zullen hun een betere kennis van Mijn Woord geven, Ik heb je dit alles gezegd opdat je vrede en troost in Mij zult vinden; onthoud ook, Mijn dochter, dat Ik je in tijden van gevaar zal optillen; Ik garandeer je dat je het einde zult bereiken van de weg die Ik voor je heb uitgezet; hoewel je een teken van tegenspraak zult blijven, zul je je zending met Mij voltooien, en je zult Mij verheerlijken … 

(Onze Lieve Vrouw spreekt.) 

“pethi mou”,[4] de plannen van de Almachtige in Zijn Boodschap zijn zo diepgaand dat velen zullen worden genezen;

Mijn Zoon is met je; Ik ben ook met je; Ik ben gekomen om je opnieuw te verzeke­ren van Mijn hulp ... keer een glimlachend gezicht naar al je gaven[5] … ga door God te behagen door te profeteren en door aan elke natie te laten zien wat Hij waarlijk aan jou heeft geopenbaard, zodat allen die naar je luisteren Hem mogen erkennen als Verlosser en als Liefde …

ga door elke ziel te brengen tot de vertrouwelijkheid met God; win Mijn kinderen voor de Goddelijke Liefde van God; en jij, Mijn dochter, groei in Zijn Geest en voel je nooit terneergeslagen; verspreid Zijn Boodschap zoals je nu doet en blijf gerust; God-is-met-je … 

(De Heilige Aartsengel Michaël spreekt nu.) 

Vassula, heb je niet gelezen: "zoals een jongeman een maagd huwt, zo zal Degene die je heeft gevormd jou huwen … en zoals de bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zo verheugt God Zich in jou;” weet dit, Vassula, telkens wanneer een ziel ontwaakt en God vindt, verheugt heel de hemel zich en viert het net als de mensen die gelukkig zijn en feestvieren als ze voor een bruiloft worden uitgenodigd, zo is het ook als de hemel feestviert … Ik wil je vertellen dat je dikwijls Onze vreugde in de hemel hebt doen toenemen wanneer je, in je nietigheid, de Almachtige verheerlijkt door zielen ertoe te brengen God te beminnen … vrees dus niet;

en schrijf nu weer op wat geschreven was op een schrijftablet en in een boek lang geleden maar voor altijd een getuigenis is gebleven om te dienen voor de tijd die komt: "dit is een opstandig volk, zij zijn zonen die liegen, zonen die niet willen luisteren naar de geboden van Jahweh; tot de zieners zeggen ze, 'zie geen visioenen'; tot de profeten, 'profeteer ons niet de waarheid; vertel ons aangename dingen; heb denkbeeldige visioenen; wijk af van de weg, verlaat het pad, neem de Heilige uit ons zicht[6] weg'"; in korte tijd, in zeer korte tijd zal de Heilige komen als een vlam van verterend vuur en de hooghartigen verrassen, maar de nederigen zullen zich verheugen omdat ze hun hoop op Hem hebben gesteld;

Redding komt van boven, Soevereiniteit buigt Zich neer uit de hemel om jullie genadig te zijn; daarom, ieder die luistert naar Zijn Oproepen en zich voorbereidt door berouw is als de verstandige man die zijn huis op de rots heeft gebouwd; de Heer is jullie Rots; Ik ben de bewaker van jullie huis[7] en de Heer is het fundament van jullie huis …

en nu, dochter van de Allerhoogste, één raad: blijf in God geworteld, in Zijn Liefde en geen enkele aanval zal in staat zijn je te schokken; blijf verenigd in de Allerheiligste Drie-eenheid en je zult je aanklagers schokken door je standvastige weerstand tegen bekoringen; blijf in de Allerheiligste Drie-eenheid en je zult de sterkte in je hebben voor deze strijd om vol te houden tot het einde en nooit toe te geven; je zult voldoende genade krijgen van Gods eigen glorierijke macht zodat je je zending volbrengt; alles zal gebeuren in volmaakte harmonie en je zult leren je beproevingen te dragen met verbazingwekkende vreugde;

eer aan Hem die Zijn Genaden over je uitstort om je te behouden in Zijn Licht, in Zijn Barmhartigheid om Zijn Gerechtigheid te ondersteunen, in Zijn Sterkte om je volgens Zijn Geboden te laten leven; Jahweh is recht­vaardig en goed, vol medelijden met Zijn kinderen, trouw en waarachtig in alle tijden, kwistig biedt Hij Zijn gaven aan en verdeelt Zijn Schatten, en trekt iedere ziel in Zijn Hart;

vrees niet; Jahweh-is-met-je;
Sint Michaël de Aartsengel van God, Jahweh;


[1] Sirach/Eccl. 36:25.

[2] Jezus gebruikte het woord “bescherming” in plaats van “beschermer”.

[3] Jezus bedoelt: Zijn Wederkomst.

[4]  Grieks voor: “Mijn kind”.

[5] Onze Lieve Vrouw glimlachte terwijl Ze deze woorden tot mij zei op een wat plagende toon, vanwege mijn ter­neergeslagen gezicht. - Terwijl Ze dit tegen mij zei klaar­de mijn gezicht niet alleen onmiddellijk op, maar ik merkte dat ik lachte van vreugde.

[6] Jes. 30:9-11.

[7] Het woord “huis” kan worden begrepen als “ziel”. “In die tijd zal Michaël opstaan, de grote prins die uw volk beschut … ” (Dan. 12:1).

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message