DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Profetie Over Rusland

13 december 1993 

(Profetie over Rusland.) 

God, Almachtige Heer,
bind mij meer aan U,
bind mij in Uw Eeuwige Liefde. 

Ik Ben is met je en Ik zal je nooit in de steek laten; je bent aan Mij gebonden... Ik heb je nu geroepen en jij hebt geantwoord; schrijf, Mijn Vassula: je zuster Rusland zal Mij eren op het allerlaatst en zij zal op zekere dag heilig worden genoemd want Ik zal haar Heerser zijn; nogmaals, rechtschapenheid zal daar leven … ja? 

Heer, nu dringt er corruptie in haar binnen … 

Ik zal haar de ogen doen neerslaan … 

Heer, ik begrijp het niet, hoe wilt U haar de ogen doen neerslaan? 

heel goed, Ik zal het je dan vertellen: door de schittering van Mijn Majesteit[1], dan zal Ik komen en in haar hart rusten … 

Heer, ze leeft nog in de duisternis van de zonde, en in  angst.

zij die de verkeerde weg zijn ingeslagen, zullen vallen; Ik zal de in weelde levende machthebbers door Mijn Vuur vernietigen en de trotsen zullen worden vernederd; Ik ben van plan Mijn Huis op te bouwen en Ik zal haar zonen en dochters aannemen om Mij te eren; Vassula, sta daar niet zo verbijsterd en niet begrijpend; Ik zeg je, je zuster Rusland zal aan het hoofd[2] staan van vele volkeren en zal Mij op het einde verheerlijken; luister aandachtig en begrijp: 

haar herders zullen samenkomen 

en terwijl elders verdragen zullen worden geschonden en terwijl elders de rebellie zich een weg zal banen om het Eeuwigdurend Offer af te schaffen, zullen de herders van Rusland samenkomen om Mijn Huis in ere te herstellen, door het Eeuwigdurend Offer te eerbiedigen en Mij te aanbidden en te eren;

wanneer in de laatste dagen de ene natie na de andere zich zal verlagen en ontaarden door het oprichten van de rampzalige gruwel in de Heilige Plaats, zullen de herders van Rusland samenkomen om haar altaren te heiligen;

en terwijl anderen[3] een levenloos maaksel zullen vereren, een uitvinding van menselijke bekwaamheid, een beeld zonder adem, zullen de herders van Rusland samenkomen en Mij verheerlijken, want Ik, God, zal haar Rechtschapenheid beschermen;

en terwijl elders zeer kwalijke inspanningen worden gedaan om de dagen van Mijn woordvoerders te bekorten, omdat zij de hoop zijn van deze wereld, zullen de herders van Rusland samenkomen om Mijn Heilig Offer te beschermen, en Ik, van Mijn kant, zal Mijn Troon in haar vestigen en Ik zal al diegenen die Mijn Naam dragen samenbrengen tot Mijn Glorie;

Ik zal haar gebroken altaren herstellen, want velen die onder Mijn Naam leven zullen op het einde voor haar partij kiezen, en haar herders zullen met één hand en één van geest Mijn wankelend Huis weer oprichten; wat eens misvormd was, zal nu worden rechtgetrokken, en Ik zal Rusland tooien met indrukwekkende gewaden vanwege haar geestdrift voor Mij; Ik zal haar herders plaatsen aan het hoofd van talloze volkeren; Ik heb in haar het zegel van wijding gegrift, om Mij opnieuw wierook en een kalmerend aroma te offeren; daarom zal Ik haar herders met wonderen overstelpen;

"Rusland, Mijn Trouw en Mijn Goedheid zullen je heiligen; Rusland, Mijn dochter, erken Mij volledig, en Ik beloof je onder ede om je nakomelingen als sterren te verheffen en hen in heilige gewaden te kleden; erken Mij volledig, Rusland, en Ik zal al je tegenstanders vernietigen; Ik zal, als je Mij volledig erkent, nieuwe wonderen in je verrichten om iedereen die onder de zon leeft Mijn Barmhartigheid en Mijn Heiligheid te bewijzen;

Ik ben bereid haar Mijn Medelijden te tonen en Ik zal daarmee niet aarzelen als zij Mij geestdriftig verwel­komt; Ik zal niet aarzelen haar te tonen hoe Ik, de Almachtige, de trotsen kan vernietigen en hun wetteloze scepters kan breken; maar[4] als zij de vrijheid, die Ik haar zojuist heb gegeven, zal misbruiken en Mij uit haar herinnering zal bannen, al is het maar voor even, zal Ik een vijand toestaan haar binnen te vallen ... als Rusland niet tot Mij zal terugke­ren met geheel haar hart en Mij niet erkent als haar Redder, met een onverdeeld hart, zal Ik een kolossale en machtige horde haar laten binnentrekken en vandaar naar alle landen, een horde zoals er nooit eerder is geweest en nooit meer zijn zal tot in de verste eeuwen, en de hemel zal zwart worden en beven, en de sterren zullen hun glans verliezen …

"vandaag ben Ik bereid Mij met je te verzoenen, Rusland, voor de jaren dat je hebt geleden, en Ik kan jullie allen nog ontrukken aan de vlammen, als je Mij volledig erkent; zoek het goede en niet het kwaad,  ben je al je hongersnood en je droogte[5] vergeten? … Ik heb de rode draak teruggedrongen en de weelde van zijn rijk vernietigd; Ik heb de trotsen vernederd; Ik heb de gevangenispoorten geopend en je gevangenen bevrijd; Ik heb het rijk van de rode draak omvergeworpen dat zich in je schoot had genesteld, degene die de aarde deed sidderen en je land in een woestenij veranderde; om Mijn Naam weer in jou te eren, heb Ik je Kerken geopend, de ene na de andere; Ik heb je op die Dag bij je naam geroepen: 

Rusland[6] 

om je te verheugen en blij te zijn, en om het feest van Mijn Gedaanteverandering[7] te vieren, Ik veranderde je beeld onmiddellijk; jouw ellende van onderdrukking was je straf voor de misdaden van de wereld; en nu wacht Ik erop je genadig te zijn, Rusland, want tenslotte zul je Mij verheerlijken, Ik zeg je, terwijl anderen vernielen zul jij opbouwen; terwijl velen zullen vallen, zullen jouw herders opstaan, als jij je vertrouwen in Mij stelt; en terwijl sommigen van de Mijnen, die met Mij aan tafel zitten, Mij kwaadaardig zullen verraden, jij, jij zult degene zijn die je hand zal uitstrekken om Mijn Naam te verdedigen, Mijn Eer en Mijn Offer, en zo zal elk van je zonden betaald zijn;

“dan zul je naar voren komen, trouw, en je broeder redden, je broeder die de prooi van de boze was; je zult de Kerk doen verrijzen tot Eén, en Gerechtigheid zal in Haar komen leven; de Gerechtigheid zal Vrede brengen en eeuwigdurende zekerheid; gelukkig zul je zijn, en lofliederen voor Mij zingen; rijk zul je zijn, voor de trouw die je hebt betoond aan je Koning, Hij zal je  honderdvoudig belonen; en waar verdragen werden geschonden, profeten veracht en gedood, daar waar veel ergernis was gezaaid en dreigementen geuit die met tumult de hemelen bereikten, daar, Mijn beminde, daar zullen de edele stemmen van je herders uitroepen:

“Redding! priesters en dienaren van de Allerhoogste, redding zal slechts worden gevonden in Liefde! Vrede! herders van de Weerspiegeling van de Vader, vrede zal slechts worden gevonden in Vergeving; Eenheid! eenheid, broeders van het Licht, driewerf  heilig, en Die Eén is in Drie, Drie in Eén Licht, zal slechts worden gevonden door met elkaar te huwen! moge onze Almachtige Heer, de Onweerstaanbare, ons Zijn Naam waardig maken, moge Hij ons geven één te zijn in Zijn Naam; Eeuwige Vader, laat ons zó volledig één zijn dat de rest van de wereld zal beseffen dat U het was die het Offerlam zond om U te verheerlijken en Uw Naam bekend te maken;”

“zo zul je de Verdeler vernietigen en zul je herstellen wat geruïneerd was; Rusland, het is jouw rol Mij te eren en Mij te verheerlijken; het Feestvieren moet nog komen, maar het hangt van jou af op welke manier die Dag zal komen: 

laat Mij niet je tot Mij doen terugkeren door vuur,

maar door banden van Vrede;”  

Vassula, sta Mij toe door jouw hand te schrijven; je bent onvolmaakt, maar toch zal Ik in jouw onvolmaaktheid Mijn Naam verheerlijken, Mijn Huis en Mijn Erfgoed; de Liefde bemint je en is met je elke minuut van je leven; verheug je! Ik, Jezus, ben met je; 

 


[1] Ik begreep dat dit door een zuivering zal gebeuren, want als God Zich openbaart en in een ziel schijnt, is het contrast van het licht in de duisternis zo groot dat de ziel zeer helder haar onvolmaaktheden ziet en veel lijdt.

[2] Gees­telijk.

[3] De afvalligen.

[4] Plotseling daalde de Stem van God en werd bedroefd en zeer ernstig; dat maakte mij diep bedroefd.

[5] Geestelijk.

[6] Van U.S.S.R. naar Rusland.

[7] In een Boodschap had de Heer voor­zegd dat Hij Rusland zou veranderen. De val van het Commu­nisme had plaats in de week van het Orthodoxe feest van de Gedaante­verandering.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message