DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Sla Je Ogen Naar Mij Op

17 januari 1990 

vrede zij met je; Mijn bloem, sta Mij toe vandaag je hand te gebruiken om Mijn Boodschap[1] op te schrijven;

Ik geef jullie Mijn Vrede; beminden, Ik heb jullie opgericht om jullie te gebruiken als een middel om Mijn Boodschap­pen over de gehele wereld bekend te maken; Ik heb jullie opgericht om van jullie levende altaren te maken en jullie Mijn Vlam te geven; Ik heb jullie opgericht om jullie om te vormen tot levende tempels en Mijn Genade rust op jullie en Mijn Ogen verlaten jullie nooit; kom en put uit Mijn Schatten,  kom, maak Mij blij en zeg  deze woorden: 

“Moge U gezegend zijn,
grenzeloos barmhartige Heer,
alle grootheid, macht
en heerlijkheid zijn van U,
van U is de heerschappij,
en U bent de Heerser van alles en over alles,
en het is met U en door U
dat de Eenheid zal neerdalen,  als een bliksem,
om Uw Lichaam te eren en te verheerlijken,
amen” 

en Ik zeg jullie dat jullie in de Eenheid zullen zijn als kanalen die Mijn Licht doorgeven, Mijn Koninkrijk verkondigen en de Waarheid onderrichten in volledige vrijheid en zonder dat iemand jullie daarbij hindert;

(neem nog een paar regels op voor Mijn uitverkorenen) 

wees voorbereid op nog wat meer beproevingen; Ik ben vóór jullie om de weg voor jullie te openen, wees dus niet bang; velen zullen belasterd worden, maar hij die de Waarheid verkondigt zal nooit zonder beproevingen zijn, jullie onder­drukkers omringen jullie, maar hebben jullie iets gemerkt?

Ik zeg jullie: nog voordat ze jullie bereiken jaag Ik ze uiteen; Ik de Heer ben met jullie;

luister: om te vereni­gen zullen jullie allen moeten buigen; er moet geen rivali­teit zijn tussen jullie, geen laatdunkendheid, maar laat ieder zichzelf wegcijferen; Ik ben Goddelijk en Ik wil dat jullie goddelijk zijn; jullie, Mijn beminden, moeten allen buigen, daar jullie allen deelhebben aan Mijn Geest;

Ik, de Heer, zegen jullie; 

Jezus? 

Ik ben;

Ik, Jezus, bemin je, dochter; zeg Mij, als Ik niet op deze wijze tot je zou zijn gekomen om je te redden, zou je dan nu op Mij wachten en Mij dienen? en als je niet door Mij zou zijn opgericht, zou je je dan bewust zijn geweest van alles wat er in Mijn Kerk gebeurt? 

Nee, nee Heer, maar ik ben het niet waard om dit alles te krijgen. 

bloem, zelfs al ben je niets waard, Ik ben hier bij je om je te zegenen en je dieper in Mijn Hart te trekken; eet van Mij op deze wijze; heb Mijn Vrede; 

sla je ogen op naar Mij 

en Mijn Heilig Gelaat zal op je schijnen; Ik heb je gezalfd om een van Mijn bruiden te zijn, Ik heb je opgericht om van Mij te zijn; Liefde bemint je … Ik heb je doordrenkt met Mijn uitgelezen geur, Ik heb Mijn geur ook over je vrienden uitgespreid; Ik heb je getooid met Mijn juwelen, zodat je op Mij lijkt; Ik heb je aan Mij gebonden; 

sla je ogen naar Mij op 

en zie Mijn Heilig Gelaat; Ik ben je Redder die je bemint; aanvaard de manier waarop Ik je leid; Ik heb Mijn Plannen gemaakt lang voordat jij geboren werd; vast, Mijn beminde, versterf je zinnen, geef eerherstel voor hen die Mij verwonden; 

sla je ogen naar Mij op

en voel hoe Mijn Liefde je omhult en je verteert; doe boete voor anderen om Mij te behagen, kijk! Ik ben Degene die je het meest bemint, zou je Mijn roep kunnen weerstaan? zou je Mij weerstaan? Ik, die je bij je naam genoemd heb en je gevormd heb naar Mijn Beeld, Ik, die je opgericht heb uit de doden en je ziel bevrijd heb uit de onderwereld, 

sla je ogen naar Mij op 

en kijk naar je Koning die je naaktheid heeft getooid met Zijn Zegeningen, Ik heb je tot Mijn bruid gemaakt en je met Wijsheid opgevoed; ach Vassula, Mijn leerlinge, verblijd Mij en deel met  Mij; 

sla je ogen naar Mij op

en kijk naar Degene die je gered heeft; Ik ben Degene; Hij die je geschapen heeft; 

sla je ogen naar Mij op 

en kijk naar Mij; Ik ben Degene die Mijn Heilig Gelaat aan je geopenbaard heeft; Ik ben Degene die je gevoelens tot bloei bracht; Ik ben de Heer die naar je omkeek en je beoordeeld heeft en Zijn onderrichtingen over je uitgestort heeft; let op Mijn Lippen[2]… van deze Lippen van je God heb je alles geleerd wat je vandaag weet; de Lippen van je God hebben je alles gedicteerd en alle Kennis die je bezit komt van Mij; Ik ben je Opvoeder; ben je bereid je tot het einde in Mijn Voetstappen te laten trekken? wil je Mij toestaan dit te doen? 

Uit Uw eigen Hand
ben ik gevoed,
Zonder enige verdienste,
wie ben ik
dat ik overspoeld ben met genaden?
Alles komt van U.
Uit Uw eigen Hand
heb ik gaven ontvangen.
Ik zegen U, O Heer.
Ik zal jubelen en mij verheugen in Uw Liefde
en U rusteloos volgen tot het eind,
en zelfs nog vastbeslotener. 

neem dan Mijn Kruis van Liefde en Vrede en samen zullen we verder gaan;  bedenk, Mijn beminde, dat Ik de hele tijd bij je ben; herinner je Mijn Heiligheid zodat je zult wandelen in heiligheid; geef Mij je ellende en Mijn Ziel zal je troosten; je Verlosser is bij je; Ik ben Degene die de armen verheft uit het stof; je ziet, Mijn Vassula, het is door geloof en door geloof in Mij dat Ik je heb doen binnengaan in deze staat van genade

(De Heer bedoelt dat ik Hem door Zijn genade naderbij kwam door geloof en door kinderlijk geloof.) 

Ik, Jezus, bemin je, behaag Mij altijd;


[1] Boodschap voor 18 januari 1990, de eerste dag van het Feest van de Eenheid en tevens mijn verjaardag. Deze Boodschap werd gegeven om op de 18e voor te lezen.

[2] Terwijl Jezus dit zei wees Hij met twee Vingers op Zijn Lippen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message