DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ze Tellen De Vruchten Van Onze Harten Niet Meer

10 januari 1990 

(Jezus riep mij om mij Zijn Boodschap te dicteren voor onze gebedsbijeenkomst van 27 januari 1990.) 

vrede zij met jullie, voel Mijn Aanwezigheid, Ik ben te midden van jullie; maak jullie hart bereid om te luisteren en Mijn Woorden te begrijpen; beminde kinderen, het is nu iets meer dan een jaar geleden dat Ik, de Heer, bij jullie geweest ben op deze speciale manier en jullie Mijn Boodschappen heb gegeven, en op deze manier heb Ik jullie de Wonden van Mijn Heilig Hart laten zien; Ik heb jullie de huidige toestand van Mijn Kerk bekend gemaakt en de oorzaak van de bitterheid van Mijn Ziel; Ik heb met jullie allen Mijn Kruis van Vrede en Liefde gedeeld; Ik heb jullie Mijn innigste wensen kenbaar gemaakt en Mijn Heilige Geest heeft jullie aan Mijn Geboden herinnerd; Ik heb jullie de lessen van Mijn Kerk in herinnering gebracht; Ik heb jullie verzameld, omdat jullie de Mijnen zijn, en aan de Mijnen kom Ik Mijn Heerlijkheid openbaren;

Ik ben in jullie en jullie zijn in Mij; Ik ben het Licht van de wereld en jullie, Mijn kleinen, zijn de kanalen die Mijn Licht en Mijn Boodschap van Vrede en Liefde overbrengen; Ik heb jullie verzameld zoals een herder zijn schapen naar hun schaapsstal terugbrengt en Ik heb jullie in Mijn Armen gesloten; maar Ik heb nog andere schapen die van Mij zijn die Ik ook moet leiden; Ik bereid jullie voor om onder de Nieuwe Hemelen en op de Nieuwe Aarde te leven, want de tijd nadert nu waarin Liefde terugkeert om te midden van jullie te leven; weldra zullen jullie Liefdes voetstappen horen op het Pad van terugkeer, en daarom wordt overal op aarde Mijn Stem gehoord, en het is om diezelfde reden dat jullie jonge mensen visioenen zien; Ik heb gezegd dat Ik Mijn Geest zal uitstorten over de gehele mensheid en dat jullie zonen en dochters zullen profeteren en dat Ik zelfs aan de minsten Mijn Zegen zal geven; ja, Mijn Stem schreeuwt vandaag in de woestijn; Ik roep ieder van jullie, en toch hebben sommigen niet begrepen wat Mijn Geest bedoelde en hebben noch Mijn Tekenen, noch de visioenen van jullie jonge mensen begrepen; ze tellen de vruchten van Onze Harten niet meer maar behandelen Mijn uitverkoren zielen als bedriegers;

Ik zal op deze wijze nog slechts een korte tijd bij jullie blijven, maar Ik zal jullie niet verlaten zonder ervoor te zorgen dat jullie beschutting en weide hebben; Ik ben jullie Goede Herder die voor jullie zorgt, Ik ben de Heer die als een wachter van boven over jullie waakt; hoe zou Ik Mij kunnen inhouden neer te dalen en elk middel te benutten om jullie te bereiken als Ik jullie klagen en jullie doodsangst hoor? hoe zou Ik Mij kunnen inhouden en jullie niet te hulp snellen als Ik zovelen van jullie naar het eeuwige vuur zie gaan? Ik kom niet op deze wijze naar jullie om jullie te veroordelen, maar om jullie te waarschuwen; Ik kom om de wereld te redden; Ik kom niet om de wereld te veroordelen, maar de wereld zal de Tijden weer verkeerd beoordelen zoals ze de Tijden van Mijn Komst als Messias hebben misverstaan en Mij niet hebben herkend, maar Mij hebben behandeld zoals het hun beviel en Mij aan de heidenen hebben overgeleverd;

de wereld beoordeelde de Tijden weer verkeerd van hem die gezonden was om voor Mij de weg te bereiden; ze herkenden Johannes de Doper niet die als Elia kwam in alle rechtschapenheid, maar ze behandelden ook hem zoals het hun beviel; en vandaag zal jullie genera­tie de Tijden weer misverstaan, want deze Tijden bevallen haar niet; Ik heb gezegd dat Ik in de laatste dagen die komen Mozes en Elia naar jullie op aarde zal zenden, maar jullie generatie zal Hen niet herkennen, noch zullen zij Hen horen noch Hen begrijpen, maar ze zullen Hen mishandelen, Hen afwijzen, zoals ze Johannes de Doper afgewezen hebben en Mij als de Messias;

Ik heb gezegd dat er in de laatste dagen valse christussen zullen opstaan en Ik heb jullie aangeraden op je hoede te zijn voor deze valse christussen die, in jullie dagen, de valse religies zijn; Ik heb jullie Mijn Woord gegeven en Ik heb jullie gewaarschuwd niet achter deze sekten aan te lopen; Ik heb Petrus de zorg voor Mijn Kerk opgedragen; Ik heb hem gevraagd jullie te voeden, voor jullie te zorgen en jullie te beminnen; Ik zeg jullie plechtig, voordat deze generatie voorbijgegaan zal zijn, zal alles wat Ik jullie gezegd heb plaatsgevonden hebben; laat je dus niet mislei­den maar weersta je tegenstanders, weersta hen die Petrus bestrijden; Ikzelf zal jullie een welsprekendheid verlenen om te herkennen wat de Geest vandaag tot de Kerken zegt, bereid jullie verdedi­ging dus niet voor

de vijgenboom is gerijpt en Mijn Koninkrijk is nu dichtbij jullie[1] … bid voor hen die niet begrijpen, geloven is ook een door Mij geschonken genade; Ik heb jullie gekozen en daarom zullen jullie vervolgd worden, maar laat jullie hart niet verontrust worden; bemin elkaar en oordeel niet, laat deze liefde die Ik jullie getoond heb het embleem zijn van Mijn nieuwe leerlingen, zodat zij mogen erkennen dat jullie van Mijn Kudde zijn en dat jullie kinderen van God zijn en in God; Mijn kindertjes, bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; vraag niet om tekenen, wees tevreden met wat de Geest jullie nu geeft; Ik zeg jullie plechtig dat er weldra Eén Enige Kudde zal zijn die geleid en bestuurd zal worden door Eén Enkele Herder;

Ik ben Geest en Ik verlang dat jullie Mij aanbidden in geest en waarheid en niet met dode woorden; leer daarom met je hart te bidden; bid voor de gehele Kerk, wees de wierook van Mijn Kerk en daarmee bedoel Ik dat jullie moeten bidden voor al diegenen die Mijn Woord verkondigen, van de Paus die Mij vertegenwoordigt tot aan de apostelen en profeten van jullie dagen, van de priesterlijke en de religieuze zielen tot aan de leken, opdat ze bereid mogen zijn te begrijpen, dat jullie allen die Ik genoemd heb, deel zijn van Eén Lichaam, Mijn Lichaam; ja, jullie allen vormen één lichaam in Mij;

bid voor hen die weigeren te horen, dat ze bereid mogen zijn in plaats van weerspannig, om te luisteren naar een preek of een openba­ring die door de Geest is geïnspireerd; bid dat ze mogen begrijpen hoe Mijn Geest op verschillende manieren werkt en hoe Mijn Geest jullie onderricht, jullie je laat herinneren, jullie waarschuwt; bid dat zij Mijn Geest vrijuit laten spreken;

Ik open­baar niets nieuws; Ik heb jullie dit alles van tevoren gezegd zodat jullie geloof niet geschokt zal worden als er zwaardere tijden komen; bedenk, kleinen, dat iemand die nooit beproevingen heeft doorgemaakt, zeer weinig weet; Ik, van Mijn kant, zal voortdurend over jullie blijven waken, maar Ik verlang ook dat jullie je volledig aan Mij toevertrouwen zodat Ik jullie kan vormen zoals het Mij bevalt; Ik wil dat jullie als klei in de handen van de pottenbakker zijn; Ik ben van plan jullie allen te vormen tot Mijn Goddelijk Beeld; Ik ben van plan jullie de goddelijkheid terug te geven die jullie eens bezaten maar verloren hebben;

Mijn bloemen, Ik ben Degene die jullie het meest bemint, Ik zegen jullie allen en laat op jullie voorhoofd de Zucht van Mijn Liefde achter; wees één; 

kom, luister naar Mijn Moeder; 

ontvang Mijn Boodschap, Vassula; bloem, Ik zegen je; 

Ik zegen U Heilige Moeder, ik luister. 

vrede zij met jullie; Jezus en Ik zegenen jullie allen;

de Heilige is temidden van jullie en Wijsheid is jullie Leraar; luister naar  Mij, Onze Liefde voor jullie is zo groot dat niemand op aarde haar ooit bij benadering kan begrijpen (niemand heeft ooit God gezien);[2] de Heilige heeft jullie volk Zijn Heilig Gelaat geopenbaard, Hij heeft Zijn Liefde onthuld en jullie de Wonden van Zijn Heilig Hart getoond;

God heeft de wereld zozeer lief gehad dat Hij Zijn Enige Zoon gezonden heeft om het Offer te zijn dat jullie zonden wegneemt, Hij die Zijn plaats heeft aan de Rechterhand van God, de Vader, is vanuit Zijn Oneindige Barmhartigheid neergedaald om op deze speciale manier bij jullie te zijn en onder de Zijnen aanwezig; de Heilige der Heiligen is gekomen om jullie volk eraan te herinneren dat het heilig moet leven omdat Hij Heilig is; Hij is gekomen om jullie eraan te herinneren dat alle vlees is als gras en heel zijn luister als wilde bloemen; het gras verdort, de bloemen vallen af, maar Zijn Woord blijft in eeuwigheid;[3]

Mijn kindertjes, de Wijngaard van de Heer breidt zich in jullie dagen over vele delen van de wereld uit en Zijn Stem wordt meer en meer gehoord in jullie wildernis; Hij zal deze kleine oasen van Zijn Koninkrijk blijven vermenigvuldigen zodat Zijn Koninkrijk op aarde zal zijn zoals dat in de Hemel is; wees niet verbaasd of verbluft; integendeel, verheug jullie! wees verheugd omdat Zijn Heilige Geest zo overvloedig over elk volk is uitgestort en nieuwe leerlingen voortbrengt; als jullie vandaag maar naar Ons zouden luisteren en jullie hart niet zouden verharden zoals ten tijde van de Opstand … de tijd vliegt en Ik smeek jullie naar Ons te luisteren, want binnen korte tijd zullen jullie Mij niet meer zien;

Mijn dierbare kinderen, leef in Christus, leef in Hem; wees altijd bereid om de Heer te ontmoeten, want de Heer is onder jullie; wees gelukkig en verheug je met Mij, blijf alle dingen doen die jullie van Ons geleerd hebben, leef volgens Onze Boodschappen en God zal ze duidelijk voor jullie maken; mediteer over Onze Woorden, zodat Gods Plan tenslotte verwezenlijkt zal worden; het is Zijn bedoeling jullie lichaam om te vormen tot een afbeelding van Zijn Goddelijk Beeld; Hij is van plan jullie terug te brengen tot goddelijkheid en van jullie allen te maken: Eén Zuiver en Heilig Lichaam;

Eenheid kan er alleen zijn tot Gods Glorie, kom dus en prijs de Heer, wees niet zoals de heide­nen door in Christus verdeeld te zijn; jullie allen, die in Chris­tus zijn, zouden elkaar moeten helpen om zo de Wet van Christus te vervullen, dit is een oproep aan alle Christenen van de Moeder van jullie Heer; de Heer bereidt jullie,  jullie allen die onder Zijn Naam staan, voor op deze Glorievolle dag; ja, de Heer wil Zijn volk verenigen en van het kwaad bevrijden; Barmhartigheid en Gerechtigheid werken met zodanige wonderen als sinds vele generaties niet meer gebeurd is … en de Eenheid zal over jullie komen als de Dageraad en even plotseling als de val van het communisme; ze zal van God komen en jullie volkeren zullen dit noemen: het Grote Wonder, de Gezegende Dag in jullie geschiedenis; dit Wonder zal geschieden louter ter Ere van God, en op die dag zal heel de Hemel feestvieren en zich intens verheugen … dat is de reden waarom ik jullie, Mijn kinderen, smeek om in voortdurend gebed te zijn en elkaar te beminnen; geef je helemaal over aan God, en Hij zal de rest doen;

Ik zegen ieder van jullie, Mijn Aanwezigheid zal door velen van jullie gevoeld worden als jullie thuiskomen; Ik bemin jullie allen;


[1] Jezus zei deze woorden zeer majesteitelijk en alsof Hij tot Zichzelf sprak. 

[2] Niemand heeft ooit God gezien; niemand heeft ooit ten volle Gods Liefde begrepen; “wij”  hebben Hem dus niet gezien.

[3] 1Petrus 1:24-25; Jesaja 40:7-8.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message