DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Jezus Betekent Redder
Waarom Heeft De Heer Zichzelf Aangekondigd?
Enorme Genoegdoeningen Moeten Er Worden Gedaan

Maart 1989

(Boodschappen voor Biarritz in Frankrijk. Deze Boodschappen zijn mij nu gegeven, om daar tijdens de Goede Week te worden voorgelezen.) 

vrede zij met jullie allen;

Ik Ben de Heer, beminden, Ik kom tot jullie door Mijn dienares en door haar zal Ik spreken; ah, Mijn beminden, Ik geef Mijn Vrede aan dit huis; kom, kom en luister nu naar Mij; Ik ben jullie God en jullie Schepper die jullie het Leven heeft ingeademd; Ik heb jullie geheiligd met liefde, Ik ben de Bron van Verheven Liefde en Ik heb jullie geschapen uit Liefde om Mij, jullie God, te bemin­nen; zielen! jullie behoren Mij toe, jullie zijn Mijn zaad;

Ik wil dat jullie Mijn Woorden ten volle begrij­pen; geloof in Mijn Heilige Werken, geloof in Mijn Oneindige Liefde en in Mijn Overvloedige Barmhartigheid, geloof in Mij; Ik daal uit Barmhartigheid neer om jullie te laten herleven, om jullie te doen opstaan uit deze Lusteloosheid, die nu jullie ogen bedekt heeft als een sluier; Ik ben Jezus en Jezus betekent Redder;

hoe zou Ik het kunnen aanzien dat jullie de diepere diepten van de duisternis tegemoet gaan zonder jullie te hulp te snellen? Ik, die de Heer ben, de Heilige der Heiligen, en die omringd is door ontelbare engelen van elke rang, die voor Mij zijn neergeknield, en Mij zonder ophouden aanbidden, Ik heb Mijn Heerlijkheid en Mijn Hemelse Troon verlaten, om naar jullie af te dalen, en jullie te redden van het eeuwige vuur; Ik heb de Hemel, Mijn Koninkrijk, verlaten om in jullie Wildernis en in de Troosteloosheid van deze aarde te komen; ja, Ik heb Mijn Troon, omgeven door Cherubijnen, verlaten om in armoede geboren te worden om jullie te verlossen; Ik, de Allerhoogste, die de Hemelen prijzen van alle Eeuwigheid, aanvaardde het door de mensen vernederd te worden door Mijn rug aan te bieden om te worden gegeseld; Ik stond hen toe Mij met een doornenkroon te kronen, Ik stond hen toe Mij te bespotten, en op Mijn Heilig Gelaat te spuwen; Ik stond hen toe Mij te kruisigen, alles uit Liefde voor jullie;

O kinderen van De Gekruisigde! hoe konden jullie alles vergeten wat Ik voor jullie heb gedaan? Wijsheid is neergedaald om met geweld en volgens de wet te worden weggevoerd, Ik werd veracht en afgewezen door de mensen om jullie lijden te dragen, Ik werd aan het Hout genageld om jullie te bevrijden, Ik stond hen toe Mij te doorboren en jullie te verlos­sen; Ik aanvaardde een uitermate pijnlijke dood, opdat jullie ziel moge leven om aan Mijn Koninkrijk deel te kunnen hebben; Ik liet Mijn Bloed in stromen vloeien, opdat jullie het Eeuwige Leven mogen verwer­ven; om jullie, liet Ik Mij uitmaken voor een zondaar;

vandaag zijn Mijn Wonden opnieuw geopend vanwege de ongerechtigheid van deze generatie; ontelbare uren roep Ik jullie op je te bekeren: keer terug naar Mij! Ik bemin jullie met een altijddurende Liefde! kom en sluit Vrede met Mij; Ik zal jullie niet straffen, Ik zal jullie bevrijden; Ik zal jullie niet langer Goddeloos noemen, jullie zullen de Mijnen worden genoemd; jullie zijn niet vaderloos, jullie hebben al een Vader in de Hemel, een buitengewoon Tedere Vader; alles wat Ik van jullie vraag is een erkenning; keer terug naar Mij en Ik zal jullie voor eeuwig met Mijzelf huwen. Ik zal jullie kronen met Rechtschapenheid, met Oprechtheid, met Zuiverheid, en met grote Tederheid zal Ik jullie leren Mij trouw te zijn, door jullie liefde te boeien die Ik in Mijn Hart zal opnemen, om haar mooi te maken; als een Bruidegom zal Ik jullie tooien met Mijn Liefde en Mijn Vrede;

beminden, wees niet bang voor Mij, O kom! kom bij Mij, val in Liefdes Armen, Ik zal jullie niet berispen; Ik ben hier om te vergeten en te vergeven; wees niet bereid om in de valkuilen van Satan te vallen, open jullie ogen en zie, open jullie oren en hoor Mijn Oproep van boven, open jullie hart en begrijp dat Ik het ben, Jezus, die jullie roept; Ik heb jullie ziel geschapen om eeuwig te leven, willen jullie hierover mediteren?

Ik ben Heilig, gelukkig zijn de zielen die in heiligheid zijn gekleed, want de Poorten van de Hemel zullen hen geen weerstand bieden; maar wee deze zielen die zich niet hebben schoongewassen, maar vol vlekken zijn; die zullen niet in staat zijn Mijn Koninkrijk binnen te gaan; bekeer jezelf en volg Mijn Weg door Mijn Barmhartige Oproep te horen; mediteer over Mijn Boodschap, leef volgens Mijn Boodschap;

Ik, de Heer Jezus Christus, bemin jullie allen, met heel Mijn Hart bemin Ik jullie;

Ik zegen ieder van jullie;  

(De volgende boodschap is ook gegeven voor Biarritz (Frankrijk) door onze Heilige Moeder:) 

prijs de Heer! zegen de Heer!

kinderen, luister naar de Woorden van Wijsheid en verloochen de Heer nooit, zoek de Waarheid, en verzet je niet tegen de Waarheid; vraag jezelf dit  af: "waarom heeft de Heer Zichzelf aan ons aangekondigd?" beminden, de Heer is bij jullie gekomen uit Liefde en Medelijden, want tegenwoordig zijn er zo velen afgedwaald, niet beseffend waar ze op afgaan; jullie tijdperk is dood en Jezus zoekt jullie ziel om haar weer tot leven te brengen; sta jullie hart toe zich te openen, sta de Heer toe jullie hart binnen te gaan, hoe zou Hij jullie anders  kunnen genezen?

Ik ben jullie Heilige Moeder, die dag en nacht weent om jullie afgedwaalde zielen; de Heer geeft jullie ontelbare Tekenen over de hele aarde, om jullie te waarschuwen, jullie leven in het einde der Tijden; kinderen, kom terug naar Ons, luister naar Onze Oproepen;

bid tot Mij en ik zal voor jullie ten gunste spreken; kom en bid met Liefde; Ik ben altijd bij jullie, ook al zien jullie Mij niet, jullie voetstap dichtbij de Mijne; beminden, Wij zijn altijd Aanwezig, doe de Heer het genoegen aan Zijn Aanwezigheid te denken;

Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen; 

(De Heer gaf mij opdracht hun uit de Heilige Schrift voor te lezen: 2 Tim. 3:1-17.)

Jezus? 

Ik Ben; voel Mijn Aanwezigheid; Liefde bemint je; Ik zal altijd jouw weg bereiden in al die bijeenkomsten;

sta Mijn Geest toe in je te ademen; Ik zal je leren bereidwillig te zijn, Ik zal je leren niet hoogmoedig te worden, Ik zal je leren klein te blijven; Mijn Geest rust op je; Ik verlang liefde, liefde om onrecht uit te wissen, liefde om de schade te herstellen die aan Mijn Kerk is toegebracht, liefde om Mijn uitgehongerde lammeren te voeden, liefde om het kwaad te vergoeden, liefde om Mijn onverzadigbare dorst te lessen; O Mijn kind! enorme genoegdoeningen moeten er worden gedaan! enorme genoegdoeningen moeten er worden gedaan, maar jullie zijn met zo weinigen die oprecht zijn en boete doen, jullie zijn slechts een handvol; een overbijfsel van Mijn schepping is oprecht; zo velen die Mijn Tekenen volgen worden alleen aangetrokken door het sensationele en verder niets! je kunt die zielen zelfs zien;[1]  

Mijn Tekenen worden jullie niet gegeven om sensatie op aarde te veroorzaken; aan allen die uit zijn op sensatie vraag Ik plechtig om nederig bij Mij te komen en te bidden; kom bij Mij zonder naar mirakelen, tekenen en wonderen te zoeken, kom tot Mij met gebeden, wees heilig, heb berouw en ga vasten, in plaats van jullie ziel te vullen met ijdele illusies, want, omdat Ik jullie geest niet bevredig, keren jullie Mij volledig de rug toe ... waar is de Geest waarmee Ik jullie heb begiftigd? laat jullie hart zich blijven houden aan Mijn beginselen;

sla jullie ogen neer voor Mij, kniel in Mijn Heilige Aanwezigheid en heb  berouw over jullie slechtheid; Ik, de Heer, zal de nederige verheffen; kom bij Mij om Mijn Stem te horen, kom en ontdek Wijsheid, nederig en oprecht; Mijn Heilig Hart schept geen behagen in hen die het sensationele zoeken noch in hen die doen alsof ze goed zijn, maar uit nieuwsgierigheid komen, wat zullen die weinig leren!

Mijn kind, hoewel je niet in staat bent Mijn Wijsheid ten volle te begrijpen, Ik was  en Ik ben je enige Leraar; Ik laat je vooruitgaan, stap voor stap, Ik voed je op in de Wegen van Wijsheid; Ik leid je op de paden van de deugd; probeer niet naar links noch naar rechts te kijken, houd je vast aan alles wat Ik je gegeven heb;

Mijn kind, Ik bied je Mijn Vrede aan, wil je de Voeten van je Heer kussen? 

Ja, Heer. 

kom, Ik ben Aanwezig;


[1] Ik herken degenen die alleen uit sensatie komen. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message