DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Heb Mijn Hemelse Voorraden Geopend
Herken De Tijden

20 februari 1989 

(Vandaag is onze groepsbijeenkomst voor gebeden, Schriftlezing en het lezen van de Boodschappen.) 

Jezus? 

Ik ben; beminde, volg Mijn programma; Ik ben altijd met je;

kom, we zullen samen werken; wij, ons;  

(Later:) 

(Boodschap voor de bijeenkomst.) 

Ik ben de Heer, jullie God; Ik ben Vorst en sta boven alles; Ik ben Degene die jullie geschapen heeft; Ik ben God, die ongeëvenaard is; Ik ben de Heilige der Heiligen; ontelbare engelen van elke rang vallen op hun knieën in Mijn Aanwezigheid en aanbidden Mij zonder ophouden; met wie kunnen jullie Mij vergelijken? heel de Hemel prijst de hele dag Mijn Heerlijkheid; Ik troon op de cherubijnen, Ik ben gekleed in Majesteit en Macht; Ik ben het Woord, het Ware Licht;

toch, met al Mijn Gezag, met al Mijn Majesteit, daal Ik, uit groot medelijden, tot jullie neer en buig Mij naar jullie om jullie te bereiken; Ik kom naar jullie, een volk zo hoog begunstigd, bij jullie, beminden, kom Ik; Ik sta voor jullie, barrevoets en als een bedelaar, houd Ik Mijn Hand naar jullie uitgestrekt; Ik smeek jullie om Liefde, Vrede en Eenheid; zullen jullie Mijn Smeken horen?

Ik ben onherkenbaar Gewond, Mijn Wonden worden voortdurend vermeerderd door meineed, ongerechtigheid en een grote aantrekkingskracht  tot zondigen; hoelang nog zal Mijn schepping doorgaan goddeloos en kwaadaardig slecht te zijn? Ik vraag aan hen die Mijn Geboden verachten: "wat zullen jullie doen op de Dag van de Bestraffing? naar wie zullen jullie om hulp snellen? waar zullen jullie je rijkdommen laten?”[1]

vanuit Mijn Grenzelo­ze Barmhartigheid, en Mijn groot medelijden, heb Ik de hemelen gevuld met voortekenen; zonder onderbreking stort Ik Mijn Geest uit over heel de mensheid; Ik geef visioenen aan jullie jongeren; Ik overlaad jullie met Tekenen en Genaden, zie je? Ik heb Mijn Hemelse Voorraden geopend voor deze honge­rige generatie, jullie zullen naar hartelust eten, jullie zullen eten tot je verzadigd bent;

de Schriften worden vervuld; Ik geef jullie de Tekenen van het Einde van de Tijden, en toch, zo velen van de Mijnen weigeren die Tekenen te erkennen ... hoe komt het dat jullie de Tijden niet onderscheiden?

maar nu, ofschoon de meeste van Mijn kinderen Mij de rug hebben toegekeerd, ofschoon ze Mij hebben verlaten, zal Ik hen, met eeuwigdurende Liefde, zonder het ooit moe te worden, achtervolgen; Ik zal nooit ophouden, ieder herhaaldelijk te roepen, kom terug naar Mij met heel je hart, vast en heb berouw, open je hart voor Mij en Ik zal je genezen, kom naar Mij, je Vader; en, zo teder als een vader zijn kinderen behandelt, zal Ik diegenen behandelen die berouw hebben en naar Mij terugkomen, want Ik ben de meest Tedere voor de zwakken en de meest Medelijdende voor de ellendigen; Ik ben vol Medelijden en rijk aan Genadigheid;

O beminde zielen, hoor Mijn Smeken van boven: "vul jullie harten uit Mijn Goddelijke Liefde"; vul jullie hart en leer elkaar te vergeven, oordeel elkaar niet! door elkaar te vergeven, zullen jullie beginnen het Pad van de Eenheid in te slaan, door jullie naaste niet te veroordelen, zullen jullie Waarlijk de Mijnen worden genoemd; laat Mij, jullie God, Mij verheugen in jullie, Mijn lammeren;

Ik bied jullie Mijn Vrede aan, neem Mijn Vrede en deel Haar met anderen, neem Mijn Liefde en laat Haar jullie omringen als bloemguirlandes; kinderen van Mijn Hart, wat zie Ik ertegenop jullie dit te zeggen, toch moet Ik jullie in de Waarheid bewaren; ondanks Mijn smeekbeden tot jullie, ondanks al Mijn waarschuwingen, zullen velen doorgaan met zondigen, ze gaan af op de onder­gang van hun ziel;

jullie leven in een rebels tijdperk, en het was al gezegd dat in jullie dagen, “deze mensen de godsdienst zullen minachten, en de Belofte belachelijk zullen maken; deze mensen, verhard van hart, zullen weigeren te horen;” jullie leven in de laatste dagen voor de Dag van de Zuivering; wees waakzaam dag en nacht houd nooit op met bidden; Ik zeg jullie plechtig dat de Dagen van Zuivering nabij zijn;

Ik bemin jullie allen met een eeuwigdurende liefde en vanwege deze oneindige Liefde daal Ik op verschillende plekken van deze aarde neer om jullie te waarschuwen; begrijp Mij niet verkeerd door deze waarschuwingen  als dreigementen op te vatten; Ik ben Heilig en verlang dat jullie, die geschapen zijn naar Mijn Beeld, een Heilig leven leiden; Ik heb, sinds het begin der Tijden, heiligen en profeten doen opstaan om jullie eraan te herinneren dat Ik Heilig ben; Ik heb jullie allen voorbereid op deze Dag, deze Dag van Mijn Zuivering, waarop Mijn Geest van Vuur over jullie zal komen en alle kwaadaardigheid zal verwijderen; Hij zal alles wat onheilig is zuiveren; wees voorbereid op deze Dag en hoor Mijn Oproep, hoor Mijn smeken;

laat de verstandige mens deze Woorden begrijpen: kom terug naar Mij, keer terug, Ik ben jouw Toevlucht; herken de Tekenen, herken die Tekenen van de Eindtijd! sluit je oren niet, sluit je ogen niet, herken de Tijden ... onthoud dat Ik, de Heer, je Toevlucht ben; beminde zielen, wees standvastig;

Ik zegen ieder van jullie, Ik zegen jullie dierbaren; 


[1] Jes. 10:3.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message