DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Schatten

Maart/ April 2001 

Heer, de Schrift zegt, en in feite bent U het die zei: “Ik heb je nog veel dingen te zeggen maar ze zouden nu te veel voor je zijn; maar als de Geest van Waarheid komt zal Hij je leiden naar de volledige Waarheid.”

Het is ook terdege bekend dat het verkeerd is te spreken van het einde van de Openbaring en haar te behandelen als een geheel van verklaringen. U bent levend en actief en U zult doorgaan Uzelf te openbaren door de Heilige Geest en nooit stoppen zo te doen. Christus, U bent de volle en complete Openbaring van de Vader, daarom is de term “complere” gegeven. Maar dat betekent niet dat U Uw Laatste woord hebt gegeven. 

vrede, Mijn kind, de Heilige Geest van Waarheid zal nooit ophouden te getuigen;

opnieuw zal Ik zeggen: “zalig de zuiveren van hart, zij zullen God zien;” Ik geef zicht aan degenen die niet zien maar Ik verhinder de wijzen en de intelligenten binnen te gaan door de deur van kennis; door binnen te gaan door deze deur ontvangt men licht en een begrip van al Mijn uitspraken,[1] en tegelijkertijd een erkenning van Mijn Tegenwoordigheid … maar wie roemt op zijn eigen glorie, blijft buiten deze deur;[2] hij blijft in het duister; vlees is vlees en zal het zicht hebben van vlees; maar wie geboren is uit de Geest zal zicht worden gegeven en hij zal God zien;

guirlande van Mijn Ziel, laat Mij meer in je stromen; sla je ogen op tot Mij en vertrouw jezelf en alles wat je hebt aan Mijn Wil toe; vermeerder je vurigheid; luister niet naar degenen die je vervolgen en die de genade die Ik je heb gegeven, negeren, zeggend, “het is van geen waarde;” God staat vóór je, generatie, de Lente buigt zich helemaal neer om je te bereiken in je duisternis; klaag niet en jammer niet meer, Ik nodig je uit je toevlucht te nemen in Mij, generatie;

kom dus! Ik heb je een licht van openbaring gegeven in je duisternis, om niet alleen je hoop te doen herleven maar ook je geloof en je liefde; Ik ben van plan te redden en niemand kan Mij tegenhouden; jouw tijden zijn tijden van Barmhartigheid, daarom zend Ik Mijn Woord naar de aarde, een licht van openbaring om zicht te geven aan de blinden; heb je niet gehoord hoe God tederheid en medelijden is, traag in het boos worden, vol trouwe liefde en dat Ik alle schepselen omhels?

Ik heb aan je ziel grote dingen bekend gemaakt, generatie, maar het grootste van alles is de openbaring van Mijzelf; Mijn goddelijke en herhaalde bezoeken aan jou zijn een geschenk van je Koning die je Zijn trouwe liefde toont; verhef je God, aarde, die je redt! de hemelen verkondigen Mijn heerlijkheid, ja, heel het hemelgewelf verkondigt Mijn Werken! prijs Mij voor de verbazingwekkende kennis die Ik je geef in je zo slechte tijden waarin het geloof in de Drie-ene God bijna niet bestaat, en waarin de liefde tot God en de naaste koud is geworden;

en toch, ondanks alles, houdt Mijn Heilige Geest nooit op Zijn Liefde over je uit te storten; en Wij zijn nooit opgehouden Onszelf aan je te geven; Ik heb Mijn gaven en Mijn schatten openlijk aan iedereen onthuld met vreugde en met trillende Lippen en emotie maak Ik Mijn gelukzaligheid aan je bekend en sta je toe een kijkje te nemen in de diepten van Mijn Hart en laat zien welke glorierijke schatten bewaard werden voor jouw zo slechte en rebelse tijden;

beschouw Mijn rijkdommen, overweeg het licht van Mijn Heerlijkheid want dit gaat alle theologie te boven; om nu licht te werpen op bepaalde uitspraken van Mij met betrekking tot de schatten van Mijn Heilig Hart en om je ziel vooruit te laten gaan in de diepten van de Wijsheid en van de kennis van Mijzelf, zal Ik je vragen dochter, om het oog van je intellect te openen om alle licht in je op te nemen dat Ik in je zal uitgieten zodat Ik Mijn kennis aan jou kan doorgeven;

het zou sommigen kunnen lijken dat Ik Mijzelf herhaal, maar Mijn pedagogie is volmaakt en zeer opbouwend voor je ziel; Ik zal je toestaan de waarde van Mijn schatten te begrijpen; onthoud dat een van de edelste en meest onschatbare schatten de kennis is van God als driewerf heilig, omdat je met deze schat Gods intieme vriendschap verkrijgt, en God Zelf;

onder andere schatten, heb Ik ook de schat van het Pad van de Deugden; dit Pad van de Deugden is uitgelegd door Mijn Vader; het is een met saffieren bedekt Pad, een heerlijke toegang tot de Hemel; om de Hemel en in Mijn Koninklijke Hoven te kunnen binnengaan, waar je in en uit kunt wandelen tussen Mijn Engelen en Heiligen omdat je als een van hen zult worden geteld, moet je hart volmaakt worden bevonden ten opzichte van Mijn Goddelijke Wil; dit Pad is uitgelegd tot ieders bereik en het is aan jou om dit Pad te betreden, dat leidt naar het Leven; als je voor Mij beslist, en je het Pad van Deugden ingaat, zal het onmiddellijk je gelaat verlichten, en aan het einde van dit Pad zal Ik op je wachten om je te kronen met rozenknoppen die nooit verwelken terwijl jij Mijn Heilige Naam driewerf heilig zult prijzen;

kom en zeg niet dat je de verborgen dingen van God niet kent; zeg niet dat je geen hoop hebt op beloning voor heiligheid, want Ik heb je geschapen om onsterfelijk en heilig te zijn; Ik heb je geschapen om met Mij te heersen zelfs terwijl je nog op aarde bent; Ik kan je beeld vergoddelijken als je de schat ontvangt van het Pad van Deugden; gezegend wie deze schat ontvangt en hem gebruikt;

terwijl je op deze saffieren loopt zul je hoop in je hart winnen omdat je harde werken van waarde zal zijn, je prestaties nuttig voor je heiliging en voor Mijn Glorie en Mijn Troon; je zult niet langer afdwalen van het pad van de Waarheid want je zult Mij hebben als je Heilige Metgezel; Ik zal je Geestelijk Leidsman zijn, je stappen leiden met Mijn Koninklijke Scepter; Soevereiniteit zal met je zijn en de kracht van de Allerhoogste zal op je rusten om licht te werpen op je voeten;

als je zou kiezen om het Pad van de Deugden te volgen, zal dat betekenen dat je Mij hebt gekozen om je Koning te zijn zodat Ik over je heers; zo zal de Heilige Geest je Wijsheid schenken, omdat je hebt gekozen om de weg van de goede mensen te gaan, volhardend op het Pad van de oprechten;

zie de ontelbare Schatten van Mijn Heilig Hart; tot zóver heb Ik je onderricht over de Schat van de Kennis van God en van het Hem begrijpen; dan over de Schat van Barmhartigheid, dan over de Schat van intimiteit en hoe God te bezitten, en dan over de Schat van het Pad van Deugden; nu zal Ik je een begrip geven van de Schat van Hoop die van de Heilige Geest komt;

hoop brengt vreugde en troost voort in je hart, en hoewel men in zijn hart alle mogelijke leed kan hebben, de drager[3] van de Heilige Geest overwint het allemaal omdat de Heilige Geest hymnen van troost en liefde voor hem zal zingen, hem zo zal helpen de beproevingen te overwinnen en zijn geest te verheffen, en hem sterkt om met waardigheid te wandelen; Hoop, daarom, is een gave van de Heilige Geest;

kan een mens zijn hoop stellen op de rijkdommen van de wereld, die zoveel harten geboeid houden, en je niet in aanraking brengen met God, en zich dan nog gelukkig voelen? als hij weet dat deze rijkdommen niet eeuwig blijven en je geen eeuwig leven zullen geven en ook geen heerlijkheid? nee, niemand zou gelukkig kunnen zijn als zijn ziel alleen geboeid zit aan de rijkdommen van de wereld; het resultaat zal zo bitter zijn als alsem; maar gelukkig is de mens die zich wendt tot Mij; Ik kan hem rijk maken door zijn armoede; Ik kan hem verrijken door alle Rijkdommen die Mijn Hart bevat;

in Mijn Hart liggen alle paden die naar geluk leiden; als je de Schat van Hoop wilt ontdekken zul je jezelf, wanneer je lacht, horen klinken als het kabbelen van water, en bij het geluid van je lachen zal heel de hemel zich verheugen, want je ogen gaan kijken naar een Koning in Zijn hemelse schoonheid en niet langer naar de verdorven rijkdommen van de wereld; ja, je zult je zilver en goud dat je eens hebt verafgood, als onrein beschouwen; dan, zal de Slang die je gevangen hield, zich nooit meer in je nestelen omdat de Heilige Geest die je Hoop is, maar ook je Bewaker, werkelijk in jou zal wonen en jij in Hem; je zult jezelf zien juichend van vreugde, altijddurende vreugde zal op je gezicht te zien zijn; vreugde en geluk zullen met je zijn en lijden en weeklagen zullen beëindigd zijn; ja, de Schat van Hoop bemoedigt en troost je geest;

de Schrift zegt dat wanneer je bidt, je begrip wordt gegeven; als je Mij tot op vandaag niet begrijpt is het omdat je niet bidt; hier ben Ik, Ik heb geen goud of zilver noch kostbare stenen in Mijn Handen om je aan te bieden, maar in plaats daarvan iets onbetaalbaars: Mijn Hart, met daarin Zijn onuitputtelijke schatten;

zal Ik als van een pasgeboren baby een eerste gejammer horen? ben je bereid uit Mij te worden geboren? begrijp je nu Mijn taal? hebben jullie gemerkt, beminden, hoe Ik Mijn engelen heb gezonden om aan jullie poorten te staan en over jullie te waken in deze duistere uren die voorbij gaan? jullie zouden meer op Mijn reddende hulp moeten vertrouwen; de Geest die jullie hoop is, zal jullie sterken door jullie voorhoofd met Mijn Naam te bezegelen;  

wanneer jullie hoop in jullie hart hebben verkregen zullen jullie vol vertrouwen blijven want waar de Geest is daar is vrijheid; licht en duisternis hebben niets gemeen, en evenmin hoop en wanhoop; de Heilige Geest is geen bondgenoot van Satan en jullie die de belofte van Hoop hebben ontvangen, hebben geen gemeenschappelijke basis met de Wanhoop die in werkelijkheid Satan is;

door het ontvangen van de Schat van Hoop zal je gezicht opklaren en de glans aannemen van Mijn Majesteit en Glorie; ja, jullie zullen allen groeien in licht  omdat jullie zullen veranderen in Mijn glorierijk Beeld; dit kan alleen worden gehaald uit Mijn Hart … smeek dus met heel je hart de Geest van Hoop die in je geest zal stralen en je in de vreugden van de hemel zal trekken om je in Hem te verheugen…

een Stem roept uit de hoogten van de hemelse Heerlijkheid en verkondigt de Schatten die voor jullie tijden bewaard waren; zeg niet: “ik heb gekeken en ze niet gezien;” Ik beweeg Mij voort als de wolken boven jullie, en toch zeggen velen dat jullie Mij niet zien, generatie; je zwerft heen en weer tussen de rijkdommen van de wereld, maar als je dan de geestelijke schatten ziet, die over je kunnen worden uitgestort om je te bekleden met Mijzelf in majesteit, schenk je er geen aandacht aan;

als je de genade zou worden gegeven jezelf te zien op de manier waarop Ik je zie met Mijn goddelijke Ogen zou je klagen, jezelf op de borst slaan, en je zou vluchten naar de woestijn; jouw beklagenswaardig aanzien zou je binnenstebuiten hebben gekeerd; maar als je jezelf zou zien bekleed met Mij, Ik zeg je, je zou Mijn grootheid onophoudelijk prijzen; heb je niet gelezen dat: “Ik jullie stenen zal leggen op karbonkels en jullie fundamenten op saffieren en dat Ik jullie kantelen robijnen maak, jullie poorten kristal en van al jullie muren kostbare stenen?”[4]

heb je niet begrepen dat je door het erkennen van Mijn Hart wonderbaarlijk zal worden vernieuwd? en van een ruïne zult worden herbouwd? heb je Mijn heilige Wijsheid niet begrepen toen Zij zei: “je zonen zullen worden onderricht door Jahweh, en dat de voorspoed van je zonen groot zal zijn want je zult gegrondvest zijn op rechtschapenheid? Ik openbaar nu deze Schatten, hoewel niet allemaal, voor je omvorming en je vergoddelijking; luister en je ziel zal bloeien en leven … Ik heb onpeilbare Schatten in Mijn Hart en Ik heb ze aan  jullie allen verschaft zonder geld; dan, zoals de aarde vrucht draagt en groei geeft om zaad te leveren voor de zaaier en brood om te eten, zo is het Woord dat van Mijn Mond uitgaat en niet leeg terugkeert, zonder Mijn Wil uit te voeren en zonder te volbrengen waartoe het was uitgezonden;”[5]

Mijn Woord is je gegeven om je hand te versterken om de zoom van Mijn tuniek vast te grijpen en niet los te laten; laat je voeten van nu af het Pad van Deugd volgen en door je oor een beetje meer te buigen, zul je de Heilige Wijsheid en Haar uitspraken begrijpen; kom, jij die nog steeds doelloos dwaalt in deze wildernis, kom tot Mij en ontvang, Mijn kind, want je bent Mijn kind, Mijn Vrede, en jouw ziel en hart zullen bloeien; 

Thema van mijn lofprijzing,
Koning, Majesteit en Soeverein van heel het universum
maar ook van de Hemel, vertel mij: 

wat is de mens dat U er zelfs een gedachte aan zou wijden?
En toch, herinnert U ons er nogmaals aan
dat U ons weinig minder dan een god[6] hebt gemaakt,
door ons voortdurend te roepen,
om de kroon van glorie en heerlijkheid te ontvangen
en deel te hebben aan Uw Koninkrijk!

omwille van Mijn Heilige Naam, openbaar Ik, maar toon Ik ook vanuit de hemel, met majesteitelijke heerlijkheid, Mijn Macht en Mijn Barmhartigheid, om jullie allen te redden …

Ik zegen jullie … ic

(deze boodschap werd na een aantal weken beëindigd.)


[1] De Schrift.

[2] Zoals de Farizeeën.

[3] De ziel die de Heilige Geest in zich “draagt”.

[4] Heel dit citaat heeft betrekking op de ziel.

[5] Jes. 55:10-11.

[6] Psalm 8:5.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message