DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Voortzetting Van: Lofzang Van De Heilige Geest (ii)

7 juni 1998 

(Zondag, Pinksteren.[1]) 

(De Heilige Geest vervolgt Zijn Boodschap van 22 april 1998.) 

ach … Mijn Vassula … Ik heb je gekozen en Ik heb je niet afgewezen, ofschoon ook jij had opgehouden te zijn; en het zal zo zijn dat Ik op dezelfde wijze Mijn onuitsprekelijke genegenheid en Mijn goddelijke macht zal laten zien aan ieder die gewillig[2] is; Ik zal je niet afwijzen maar zie je hoe Mijn Liefde voor jou Mij dwingt mild voor je te zijn? in deze dagen daal Ik samen met de Vader en de Zoon neer als drie Getuigen; God de Vader is Geest,[3] hierin zendt Hij Mij, de Geest van Waarheid,[4] om voor altijd met jullie te zijn en jullie tot de volledige Waarheid te leiden;

het Woord van God, Licht en Redder en die vanaf het begin heeft bestaan, die het Hart van de Vader het meest nabij is, heeft getuigd en heeft de Vader aan jullie bekend gemaakt; jullie zijn gekocht en betaald met Zijn eigen Bloed; hebben jullie niet gelezen dat het Woord van God leeft en actief is en op aarde getuigt, zoals Ik en de Vader getuigen? de Heilige die Zijn Kerk heeft gekocht met Zijn eigen Bloed,[5] getuigt met Zijn Bloed en Ik, de Heilige Geest van Waarheid, die jullie leid tot de volle Waarheid,[6] getuig met Water;[7]

daarom zijn Wij drie Getuigen en Wij alle drie stemmen overeen omdat Wij  slechts Eén[8] God zijn, met één Wil, één Macht en één Domein; welk beeld, schepping, heb je van Mij bedacht en ken je Mij nog steeds niet? … en toch ben Ik nooit opgehouden te getuigen; Ik heb Mij nooit verborgen …[9] 

“O Onzegbaar Licht van Schoonheid,
Uw Goddelijke Ogen waren zacht en glimlachend;
U glimlachte naar mij en ik glimlachte naar U terug;
Uw Gelaat, O Heilige, had een engelachtige charme; 

Uw Heilig Gelaat, dat Liefde en Zuiverheid uitstraalde,
was heel erg dicht bij het mijne; 

ik was zelfs niet in diepe meditatie
toen U mij verraste door aan mij te verschijnen; 

ofschoon Zijn Gelaat geheel aanbiddelijk was,
waren het Zijn Ogen die mijn aandacht trokken,
die mij in ontzag en in bewondering achterlieten; 

Uw Liefdevolle Ogen,
die in mijn ogen keken met onzegbare tederheid,
waren als twee schitterende sterren,
ze waren als een turkoois transparante zee
vol helderheid;
wat kan ik, de arme worm, zeggen? 

Uw Goddelijke Ogen, mijn Heer,
zijn als een Liturgie, een Oceaan van Liefde,
een Paradijs en een verterend vuur
voor degene die het onverdiend
vergund was ze te aanschouwen … 

hoe gezegend ben je, jij wier oren Ik heb geopend, mogen je wegen recht blijven in Onze Wijsheid zodat je Onze Goddelijke Wil zult doen;

reken op Mij, beminde, want Ik zal zo velen als mogelijk is in eenheid met Onze Eenheid brengen en Ik zal hen vullen met Licht, zodat zij vervuld zullen zijn van de absolute volheid van Onze Trinitaire Godheid;

- kom en leer: in moeilijkheden ben Ik altijd bij je; Ik ben je Trooster, en waar wanhoop is, troost en genees Ik; Ik ben de Gever van Leven en met Mijn doopkus, die Ik over je blaas, vernieuw Ik je; Ik vernieuw je zodat je natuurlijke neigingen die zo tegengesteld zijn aan God en zozeer menselijk en werelds, die je tot de dood leiden, kunnen worden omgevormd en vergoddelijkt in Mijn Godheid en Mijn Noblesse en worden als die van de engelen en heiligen;

Ik probeer jullie allen over te halen tot een kinderlijke eenheid van goddelijke Liefde met de Vader en de Zoon en Mijzelf zodat jullie in Ons bewegen en Wij bewegen in jullie;

Ik kan jullie gevangen geesten omvormen en ze bevrijden zodat jullie gedachten en spreken alleen over geestelijke dingen gaan; zeg daarom niet: “ik ben veroordeeld door Satans dodelijke doopkus;” nee! niet als je tot Mij komt, nu; Ik ben het tegengif tegen Satans dodelijke kus; Ik ben het tegengif tegen de Dood zelf … het is waar dat je lichaam zonder Mij dood is, maar met Mij leeft je lichaam en in Mij en door Mij zul je worden gerekend tot een kind van God; daarom moeten jullie Mij toestaan in jullie harten te heersen en jullie tot zonen en dochters van de Allerhoogste te maken;

de Schrift zegt:[10] “zalig de zuiveren van hart: zij zullen God zien;” om God te zien, en Hem te erkennen als jullie Vader, moeten jullie uit Mij geboren worden, de Heilige Geest, door genade; hoe anders zouden jullie God zien? heeft een kind, voordat het geboren is, ooit zijn vader gezien? niet voordat het geboren is, zal het zijn vader zien; en zo is het ook met jullie geestelijke geboorte uit Mij; vlees is vlees en heeft de visie van vlees; maar wie geboren is uit de Geest is een visie van God gegeven die hem in staat stelt Hem te bevatten, Hem te erkennen en in Zijn diepten door te dringen;

dus kom, kom naar voren, ga vooruit en Ik zal jullie omhoog dragen op Mijn Vleugels om langs de hemelen te vliegen en jullie in Onze adoptieplaats te brengen, daar waar al Mijn heiligen zijn, gezalfd door Ons, driewerf Heilig; waarom, wisten jullie niet dat ook jullie een plaats is toegewezen bij hen?

heb vertrouwen en kom tot Mij en van een rebel zal Ik je omvormen tot een rechtschapen wezen, en je ziel tot heiliging leiden en dan zal de zonde niet langer enige macht over je hebben; de zonde is als een kwade meester in je en je zou die meester in geen enkel geval de gelegenheid moeten geven om je te overheersen; maar Ik, die de Bron ben van alles wat Goed is, kan je kwade meester overweldigen die de zonde is, want Mijn Wet is een Wet van Goedheid en Leven, die al je slechte neigingen overweldigt;

kom en vind Mij in eenvoud van hart en vestig je hart op Mij; kom niet met wantrouwen tot Mij, noch met schitterende wereldse taal; nader mij niet met eigendunk, ondeugd of oneerlijkheid, niemand die op die manier komt grijpt of ziet Mij, maar de zielen die wandelen in het licht van berouw en onschuld zal Mijn Tegenwoordigheid niet worden onthouden; Ik zal van Mijn Heerlijkheid naar hen toevliegen in een schitterend licht, gevolgd door myriaden engelen om hen te genezen, hen te vernieuwen en hen één van geest te maken met de Mijne om Mijn Koninkrijk te erven; vlees en bloed kunnen Mijn Koninkrijk niet erven, want wat sterfelijk is kan niet erven wat eeuwig is;

dan, om jullie te laten begrijpen wie de Unieke, Trinitaire God is, toch Eén in de eenheid van wezen, zal Ik jullie schuld genezen, in jullie stromen als een rivier en jullie dorheid en onvruchtbaarheid verfrissen; niemand is waardig God te zien, inderdaad, zou iemand onder jullie volmaakt zijn, als hem de Wijsheid en het Licht zouden ontbreken die van Mij komen, zou hij toch niets waard zijn;

de diepten van God zijn rijkdommen die niet van deze wereld zijn, en ze te bevatten zonder Mij is onmogelijk; om binnen te dringen in Gods motieven of Zijn methoden te begrijpen zonder Mij, is onmogelijk, maar zouden jullie Mij toestaan te worden erkend in jullie bewustzijn, en binnen te dringen in jullie intellect, dan zal Ik jullie omvormen in Mijzelf om Ons werkelijk welgevallig te zijn; je overgave aan Mij is de enige manier waarop Ik je geest zou kunnen omvormen om de geest van Christus te hebben, Onze Wil te ontdekken en te weten wat goed is, en te weten wat het is dat Wij willen en wat het volmaakte is om te doen; dus, sta je vlees[11] niet toe te protesteren …

ofschoon Ik ontoegankelijk lijk te zijn voor het oog en onbereikbaar, totaal ongezien, laat Ik Mijzelf zien in volle duidelijkheid; Ik uit woorden van Wijsheid en zoals een vriend zich toevertrouwt aan een vriend zo vertrouw Ik Mijn geheimen aan jou toe, geen ervan voor je verbergend; Ik sta tegenover je, en Ik, de vormeloze, neem vorm aan in jouw geest;[12]

ach, Vassula, Ik ben een totale weerspiegeling van het eeuwige licht, en als een onbeslagen spiegel is Mijn Pracht vergroot in heel de schepping; hier ben Ik nu, en Ik word kenbaar voor je ook op deze manier,[13] en toch zonder Mijn transcendentie te verliezen; Ik vul je met Mijn Kennis, ook al gaat deze stroom van transcendent licht dat Ik in je uitgiet, jouw bevattingsvermogen te boven[14]; Ik bied, niettemin, al deze schatten van Ons Koninkrijk aan, om niet alleen jouw ziel te tooien, maar ook die van alle anderen;

Ik ben, voor hen die Mij beminnen, inderdaad glansrijker dan de zon, uitblinkend boven alle sterrenbeelden samen, en zoals Ik uitblink, kan Ik alle dingen vullen met Mijn schittering zonder te worden omvat door hun limiet; dit is de wijze waarop Ik Mijn Licht invoer in je ziel, en Ik beveel alle dingen in jou goed te zijn zodat jij, op jouw beurt, Mijn Goedheid weerspiegelt en groeit in deugd;


[1] Volgens de orthodoxe kalender.

[2] De Heilige Geest spreekt nu tot de gehele wereld.

[3] Joh. 4:24. Ook Sint Paulus spreekt in 1 Kor. 15:45 over Christus als “levengevende Geest”. De aanduiding “Geest” in de bijbelse betekenis beschrijft niet zozeer Gods natuur als Zijn levengevende activiteit. God is Geest in dat waarin Hij de Geest schenkt.

[4] Joh. 14:17.

[5] Door dit Offer verkregen wij Eeuwig Leven.

[6] In Joh. 16: 12-13 zegt Jezus tot Zijn leerlingen: “nog veel meer heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans nog niet verdragen. Maar wanneer de Geest van Waarheid komt zal Hij u tot de volle Waarheid leiden …” Het is een vergissing te spreken over het einde van de Openbaring en haar te behandelen als een onderpand tot veroordelingen. God is actief en levend en Hij zal doorgaan Zichzelf te tonen door de Heilige Geest, en daarmee nooit ophouden. Als iemand in het Latijn zegt “complere”, betekent het dat Christus de volle, complete Openbaring van God is; niet dat Hij zal ophouden Zichzelf te openbaren aan de mensheid. De Heilige Schrift is het verhalende getuigenis van Jezus Christus. Ze is niet Gods laatste woord.

[7] Door het Doopsel.

[8] In de eenheid van wezen.

[9] Op dit moment zag ik een Gelaat dat overstroomd was van licht, bekoorlijker dan de bekoorlijkste engel. De Vormeloze nam vorm aan; in dit visioen van de Heilige Geest, die Zichzelf wilde tonen vanuit Zijn grenzeloze Liefde, een onverdiende gave aan een onwaardig wezen als ik, liet mijn hart in vreugde achter; telkens wanneer de herinnering aan dit visioen in mij terugkwam, verheugde mijn hart zich opnieuw. Het kan niet uit mijn geheugen verdwijnen; dit visioen van Zijn Heilige Gelaat zal mij altijd bijblijven.

[10] Mt. 5:8.

[11] Hier betekent het: menselijke geest.

[12] Op dat moment verscheen opnieuw hetzelfde visioen aan mij, het visioen van het Gelaat van de Heilige Geest, overstroomd met een onuitsprekelijk licht.

[13] Door te verschijnen en mij Zijn gelaat te tonen.

[14] Met andere woorden: mijn capaciteit overstijgend.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message