HOME MESSAGES


ORTODOX TEOLÓGUSOK TANÚSÁGTÉTELE


Fr Ion Bria görögkeleti teológia professzor

(román nemzetiségü)


A genovai Unit 1 Unity of Renewal of the World Council of Churches (WCC) volt igazgatója a "Fire of Love" (A Szeretet Tüze) című könyvről beszél, mely kivonatokat tartalmaz az "Igaz Élet Istenben" könyvből, mely a Szentlélekről beszél.

  Isten népén belül a Krisztusnak való elkötelezettség képezi minden hívő, pap, tanár és püspök életének és a szolgálatának alapját és magvát. Egyesek olyan tanítványságra hivatottak, ahol kimagasló fontosságot kap a személyes identitás és a Krisztus iránti hűség, vagy ahol megkülönböztető elhívás szól egy intenzívebb és meghittebb kapcsolatra a Feltámadt Krisztussal. E bensőséges közelségből és gazdag párbeszédből adódóan a hűséges tanítványt ünnepélyes fogadalom kötelezi, hogy ezt a páratlan örömöt visszhangozza. Nem az a küldetése, hogy új kinyilatkoztatásokat tegyen közzé, hanem az, hogy újra és újra elmondja és leírja azt, amit már felfedtek és kijelentettek nekünk; "szükségesnek tartottam ebben az írásban kérni titeket, hogy harcoljatok a hitért, amelyet egyszer s mindenkorra átadtak a szenteknek." (Júd 3)

  A Szeretet Tűzének történetét az Emlékeztető egy emlékeztetője írta. A történelem jelen szakaszában és ezen adott helyen és helyzetben ezt az emlékeztetőt történetesen Vassulának hívják. Elemzése valós. Napjaink hitetlensége, Egyházzal szembeni engedetlensége, valamint a hamis próféciák láttán, melyek mind a "világ nyelvén" szólnak, nincs már idő önteltségre és fegyelmezetlenségre. Krisztus fegyelmezett közösséget és fegyelmezett Isten iránti hűséget akar. Ahol hit van, Isten működik az erőtlenekben és a tehetetlenekben, de ahol nincs bűnbánat és hit, a gyengeség gyengeség marad. Sürget az idő, mert a betolakodók és Krisztus "kufárjai" egyre jobban semmibe veszik Istent, lezüllesztik kegyelmét, és visszautasítják egyetlen Mesterünket, az Úr Jézus Krisztust (Júd 4). Ha Krisztus feltámadását hangoztatjuk, az evilág elmarasztalásán felülkerekedünk, és egy olyan új világ tanújává válunk, amely sohasem fog elmúlni. E bevezetővel nem akarom Vassula Spirituális Beszélgetéseinek tartalmát és módját szentesíteni, és megítélni sem akarom őt, mint egy ügyes írót, aki olyan különböző stílusokra képes, mint a doxológiai, érzelmi, költői és bűnbánati stílus. Inkább azt kell meglátnunk, miként választ ki Isten két karja, a Fiú és a Lélek egy tanítványt (Szt Iréneusz 130-2) és miként művel csodákat általa.

  Jézus Krisztus Isten Igéjét tanította, maga volt Isten élő Logosza. Amikor a zsidók szemrehányást tettek Jézusnak, amiért nem a sajátját tanítja, Ő így válaszolt nekik: "Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki engem küldött. Ha valaki kész az ő akaratát megtenni, felismeri a tanításról, hogy az az Istentől való-e" (Ján 7:16). Jézus hangsúlyt fektetett a szeretet tartalmára: "Ha valaki szeret engem, megtartja szavaimat….Aki nem szeret engem, nem tartja meg igéimet. Az ige pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem." (Ján 14:23-24) És az Örömhír objektív. Az "Én parancsolataimra" utal, ami a Zsoltárok Könyvében (Lukács 20:42), Mózes Könyvében és a Prófétákban van megírva ((Luk 24:44). Jézus nem maradt kint a pusztában, hanem a zsinagógában és akikkel útközben találkozott, azoknak megmagyarázta a Szentírás szakaszait (Luk 24:27-32). Pontosan az Ő tanítása hatására jött létre a tanítványok köre, "mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az ő írástudóik" (Mt 7:29). Jézus egész élete és szolgálata "összhangban van" Isten Megváltással kapcsolatos oikonomiájával. Figyelmét teljesen lekötötték Atyja dolgai (Luk 2:49). Bejárta a Szentföldet, de a végén visszament Jeruzsálembe, ahol keresztrefeszítése megdicsőülése eszközévé vált.

  A Feltámadt Krisztus most a Lélek által munkálkodik, ahogy az Pünkösd napján kiderült. A Szentlélekre van szüksége, hogy általa kommunikálhasson velünk. Ezért is parancsolta meg: "Ne fojtsátok el az én Lelkemet". A Lélek Igazság, aki "megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek." (Ján 14:26). A Lélek az Ő tanúja, "egy másik tanú" (Ján 5,6), mivel "nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek." (Ján 16:13. A Lélek azonban szabadság, akárcsak a szél, ott fú ahol akar. Ahol hamis tanítók és hamis tanítás bukkan fel, ott a Lélek szigorúan megismétli mindazt, amit Jézus mondott. Ahol viszont hűséges tanítványok vannak, a Lélek feltárja Isten bölcsességének rejtett kincseit. A Lélek fogja betölteni bennünk a Feltámadt Krisztus tökéletes szeretetét. "Ne mondjátok, hogy elmondtam nektek mindent, amit el kellett mondanom. Miért korlátoztok engem magatokhoz hasonlóan?" Jézus a Szentlélek által részesít minket kegyelmekben, képességekben és szolgálatban. A Szentlélek, aki mindenütt jelen van és mindent betölt, kiárad, hogy az egész világra eljusson. "Mert titeket is tanúímmá teszlek". És éppen ebben játszanak szerepet az Emlékeztető emlékeztetői, a Tanú tanúi, akik nem egy hivatal betöltésére vannak kiválasztva és kijelölve, hanem meg vannak áldva és fel vannak kenve annak tanúsítására, hogy Krisztus feltámadt! "Szabadságomban áll, hogy új csodajeleket és friss munkásokat küldjek nektek." Az ő sajátjuk a tökéletes szeretet és lojalitás, és ha szükséges, Jézus Krisztus arra is felkéri őket, hogy üzeneteit újra leírják. Micsoda tanulságul szolgál ez a kereszténység "skoláris", tanító jellegéről! Az Evangélium senkire sincs rákényszerítve mint holmi császári rendelet, diktatórikus végzés, tanácsi döntés, szellemi rabság vagy kulturális konformizmus útján! A keresztény olyan tanuló, aki Mester-tanítvány beszélgetésben és kölcsönösen kedves kommunikációban éli életét. Ez megtéréséhez, elméje és szíve megújhodásához vezet. A tanuló ilyeneket mond Istenének: "Fogadalmat teszek, hogy hű maradok Hozzád; ezt ünnepélyesen fogadom. Segíts, hogy fogadalmamat örökre meg tudjam tartani!". A Mester tanítványa mindig diák, mindig csak tanuló marad.

  A Szeretet Tűze súlyos szavakkal és figyelmeztetéssel szól az ökumenikus kereszténység mellett. A három "vasrúd" szimbólum igaz, az egyházak "merevségét" jelzi, melyek a megosztottság álmába és letargiájába vannak dermedve. Itt is a Krisztus iránti elkötelezettség ügyéről van szó. Üzenetében Krisztus néhány sürgős "javítást" kér, legalább annyit, hogy közös napon ünnepeljük meg a Húsvétot. Csakis a Lélek tűze képes megolvasztani és meghajlítani a mozdíthatatlan vasrúdakat. Ha nem teljesítjük kérését, Krisztus "korhadt faként" fogja elvetni a keresztényeket. Egy olyan korban, amikor annyi szekta és fundamentalista csoport téríti el figyelmünket, nem hagyva időt arra, hogy Istenre gondoljunk, a keresztények nem lehetnek teljesen süketek Vassula meggyőzésésével és tanácsával szemben, ami az egység új jeleire vonatkoznak itt és most. Ebben az üzenetben egyetemesség rejlik, mert arra emlékeztet minket, hogy mi mindnyájan egyek vagyunk Krisztus Jézusban. (Gal 3:28)

  A hagyomány nem korlátozza, hogy milyen anyagokat és eszközöket használjanak az evangéliumi üzentek közvetítésére. Csak annyit kér, hogy azok legyenek helytállók. A történelmi gyakorlat szigorú számszerűséggel őrzi a pásztorok, papok tanítók, teológusok és püspökök tanítószolgálatát. Értelmezhetjük a Hagyományt úgy is, mint amely más fajta kommunikációval is törődik, mint például a kivételes karizmatikus emlékeztetőkkel? Vajon megfelelő teret biztosít annak, hogy a lehető legkörültekintőbben szemléljék azokat is, akik Krisztus képmásaiként fentről kapott írott szavak útján kommunikálnak: Az Egyháznak fel kell ismernie a hívők képességeit, melyeket ki kell fejleszteni és be kell építeni az egész Test életébe. Ezeket meg kell különböztetni, van amit vissza kell tartani, és van amihez bátorítania kell.

  A Szeretet Tűze szerzője látható módon tesz tanúságot a keze által szerzett tapasztalatairól. Az Emlékeztető hangjával és kezével kapcsolatos feladat nem mechanikus feladat. Vassulának meg kell küzdenie saját emberségével, erejével, hibáival és gyengeségeivel, és bűnbánattal és imával kell Isten elé állnia. Szüksége van a hívek és a szentek gyámolítására, táplálására is. Amikor szüntelen imaként makacsul ismétli, hogy "Krisztus feltámadt", ez sokakat irritálhat. Ki van téve mindazok fürkésző vizsgálódásának, akik megkérdőjelezik látomásai, kinyilatkoztatásai és jövendöléseinek objektivitását és állhatatosságát, mely nem tőle, hanem Krisztustól való. Tudatában kell lennie annak, hogy nagy kockázatot vállal, mert autoritása alárendelt autoritás, az Isten megítélésének és korrigálásának függvénye. Az özvegyasszonyhoz hasonlóan, a Feltámadt Krisztus is folyamatosan 'zaklatja' őt (Luk 18:5). Rendelkezésünkre állása már eleve nagy kegyelem, mert lehetővé teszi az Úrnak, hogy átalakítsa és használja őt:

  "Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: "Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében." Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős." (2Kor 12:8-10)
Todor Sabev


Todor Sabev ortodox teológus, egyháztörténész és az Egyházak Világtanácsának korábbi helyettes főtitkára.

A történelem során, Isten, hogy az emberiséget üdvösségre segítse; prófétákat támasztott, apostolokat, tanítókat és pártfogókat küldött minden nemzethez, hogy a helyes útra terelje őket, növelje a hitet, fenntartsa a békét, és védje az egységet.

Napjainkban Izajás próféciája (44:3) és Joelé (3:1): "Kiárasztom lelkemet ivadékaidra"; "..és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok álmokat álmodnak..." megvalósulni látszik a karizmák sokféleségében. Férfiak és nők kapják meg a kegyelem adományait, a keresztény élet javára, a dicsőítés és szolgálat erősítésére, Isten dicsőségére.

Ilyen lelki ajándék (karizma) lett adományozva Vassula Rydennek is, hogy beteljesedjen egy különleges elhivás. "A sötétség mélységeiből" Vassula meglátta a Fényt. Az Úr megérintette a szívét, hogy megtisztítsa és meggyógyítsa. Azóta "látja Jézus Krisztust és Szűz Máriát a lélek szemével" és "képes meghallani üzeneteiket." A látomásoknak ez az egyedülálló tapasztalata 70 jegyzetben öltött alakot hét kötetbe rendezve. Az üzeneteket, amelyeket Vassula kap, ő írja ugyan, de a mennyből diktálják. Emberi kézírása is teljesen átalakul ilyenkor.

Az üzenetek Isten spirituális gyógyító ajándékai, a szeretet és az irgalom közlése minden ember felé. Vassula arra hivatott, hogy szenvedélyes tanúja legyen Krisztusnak, cipelve az Ő Keresztjét e Föld elvilágiasodott négy sarkába. Sok más tanítványhoz hasonlóan, neki is eszközzé kell válnia az isteni gondviselés kezében, Isten Igéjének, könyörületének, kiengesztelődésének és békéjének visszhangjává.

Az üzenetek nem adnak új kinyilatkoztatást, hanem emlékeztetnek Krisztus evangéliumára. Vassula alapvető feladata megosztani a jó hírt ima és meditációs összejöveteleken, közösségekben, publikálni az írásokat, és "lelkeket vezetni Jézushoz".

Ennek az elhívásnak meglepő módja kérdéseket vetett fel magában Vassulában is, őt is megzavarta, akárcsak a barátait és a hallgatókat. Néhány csoda fogja még érni az Igaz Élet Istenben olvasóit. Mindemellett tudatában vagyunk annak, hogy a miszticizmus sok megnyilvánulása más értékelést és hozzáállást vált ki egyesek keresztény tradíciójában. A militáns marxista ateizmus ideje alatt, az államhatalom elnyomása alatt éltünk hazámban Bulgáriában. Volt egy látó asszony csodálatos képességekkel. Látta mind hazai mind külföldi emberek titkait a múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt. Az ő hite és prófétai hangja megingatta az ateista elméleteket,és tízezrek életét változtatta meg. Püspökök, papok és teológusok tapasztalták meg személyesen és ismerték el ennek az asszonynak a képességeit, de hivatalosan nem ismerték el, mivel egyház hagyományában ilyesmi nem szerepelt.

Néhány éve, igen mély benyomást gyakorolt rám Szűz Mária jelenésének története, amelyet három nagyon közeli protestáns barátom észlelt egymástól függetlenül, anélkül, hogy tudatában lettek volna, hogy ez az esemény egy rendkívüli spirituális tapasztalat, csak mert ez nem volt az egyházuk hagyományában!

"mert hitben járunk (2 Cor. 5:7)" és "hit által ismerjük meg..." (Zsid. 11:3). A megkülönböztetés Isten Lelke és más szellemek között egy kifinomult keresztény képesség, ami szintén a Szentlélek adománya. (vö. 1 Kor. 12: 10-1 1; I jn.4: 1) A fő kritérium a lelkek tesztelésére a hit Krisztusban, mint Isten megtestesült Fiában és a mi Megváltónkban. (1 jn. 4:2f).

Alapjában véve az Igaz Élet Istenben üzenetek tartalma nem tér el a Szentírástól és az egyház szenthagyományától. Az egyházban terjesztették, olvasták és meditáltak a segítségével, a keresztény hit újjászületésére, a megújulásért és az egységért. Gyakran hivatkoznak a Bibliára mint az igazság, a tudás és a bölcsesség forrására. A doxológiai része az üzenetknek egyezik a Biblia szellemével. Az ortodox lelkiségnek nagyon kedves a sok imádság, és a sürgető felhívás megtérésre és bűnbánatra, böjtre és szent életre. De központi helyet kapott Vassula víziójában még sok más alapvető igazság, érték és tanítás. Imádság, alázatosság, irgalmasság, bőkezűség, béke, kiengesztelődés és kölcsönös szeretet Krisztus nevében - ez van kiemelve minden könyvben. Isten bőséges kegyelme és gyengédsége árad a sorokból, törődés és gondoskodás a sóhajtozó, nyögő teremtés irányába. De egyben figyelmeztetés is a bűntől fertőzött emberiségnek, és felhívás a Sátán és követői elleni harcra. Ilymódon az ember úgy érezheti a prófétai hang és a felszólítás minden kereszténynek szól.

Emlékezz az üdvösségre! Tartsd be a Tízparancsolatot! Ez most a bűnbánat ideje! "Élj úgy, mintha ez lenne az utolsó napod a földön!" "Kiengesztelődtél testvéreiddel?" "Osztozz Keresztemben!" "Keresd az igazságot és segítsd az elnyomottat!" Vagyonodat váltsd elfogyhatatlan kincsre a mennyben. "Evangelizálj szeretettel a szeretetért." A te kishitű korszakod halott. "Ne fogadd el a Sátán gyümölcseit, amelyek.....széthúzás és romlottság." Légy éber és felkészült az utolsó napokra, mert az Úr már úton van. És hallottuk újra a remény és az élet üzenetét. "Rázd le a port magadról, és kelj fel halottaidból!" "A Szent Eucharisztia életben tart téged." "A csapások idejét a béke és szeretet új korszaka követi." "Királyságom a küszöbön áll." Isten mindenkit meg akar menteni. (vö. Róm. 10:12-13).

Ez az üzenet Isten Szeretetének himnusza, amely olyan mint forrás, élő vizek forrása. A Szeretet az élet fájának gyökere, és minden erényé. Ezért "vesd el a szeretet magjait mindenfelé." "Ne ítélj, és fizes jóval a rosszért." " A szeretet forrása a Szentlélek, az Életadó, aki elvezet minket az összes igazságra", fénnyé alakítja a sötétséget. Felemeli és megtisztítja szívünket, megszentel minket a szentelményeken keresztül, kiűzi a gonosz szellemeket, és megújulást hoz az egyháznak. A Szentlélek egységet teremt, amelyben a szeretet kormányoz. Ő megjutalmazza Isten szegény és alázatos népét.

Az üzenetek egyik központi eleme, az Egyház megosztottságának súlyos problémája. Egységre hív és kiemeli az ökumenikus mozgalom fontosságát.

A megosztottság bűnét és Krisztus Testének sebeit gyakran a hűség, alázatosság és a kölcsönös szeretet hiánya okozza. "Versengés a földi javakért, egoizmus és büszkeség nem hoz egységet." Azoknak, akik igyekeznek összegyűjteni Krisztus szétszóródott juhait "lejjebb kell venniük hangjukat" , hogy meghallják az Úr hangját. Le kell hajtani fejüket, hogy fogadhassák az egyház fejének - Jézus Krisztusnak - áldását. Akkor Ő felemel mindannyiunkat és Magához vonz. "Áldottak azok akik nem különülnek el" Krisztus Szent Neve alatt. "Imádkozz az Egyházak Világtanácsáért" és a világméretű ökumenikus mozgalomért. Mindig emlékezzünk arra, hogy a szeretet és az alázat az egység kulcsa.

Az igazi egység a szívekben van és lesz, és nem a betű hanem a lélek által. Isten ajándéka ez, de emberi erőfeszítés és hozzájárulás is szükséges: "adj békét és szeretetet oda, ahol megosztottság van, és kérd a Fényt oda ahol zűrzavar." "Az egység úgy fog eljönni rátok, mint a hajnal ... Istentől fog jönni, és a nemzeteid úgy nevezik majd: Nagy Csoda, az Áldott Nap... Ezen a napon az egész menny örvendezni fog." "Mekkora öröm lesz az nekem, amikor egy oltár körül összegyűltök......és imádtok engem; elismerve hibátokat, megbánva lázadásotokat emlékezve irántatok érzett szeretetemre." Isten terve az, hogy "egyesítsen minden nemzetet, napkelettől napnyugatig, északtól délig."

Az üzenetekben Jézus nyomatékosan kér minket, a Húsvét időpontjának egyesítésére, hogy együtt ünnepeljük - "az ünnepek ünnepét," a "diadalok diadalát." Bárcsak adna ez új ösztönzést arra, hogy létrejöjjön ez az egyesítés az ökumenikus istentiszteleti rendtartásban. Valójában ez az első Egyetemes Zsinat (325 ) döntésének szívéből jön, hogy megerősítse az egységet és ösztönözze közös tanúságtételt.

Sok ortodox örvendezik Vassula ajándékainak és értékeli rávonatkozó részeket, de közben túl büszke ahhoz, hogy minden pontot és részletet elfogadjon. Én személy szerint viaskodok néhány kérdéssel, amelyek korábban nehézségeket okoztak nekem. De vajon nem találhatunk megnyugvást abban, hogy az üzenetek korlátozott emberi természeten keresztül érkeznek, és még a mi saját lelki képességeink is korlátozzák a megértést. Vassula írásainak olvasása misztikus lelkületet igényel, imádkozást a tudás és megkülönböztetés adományáért Phil. 1:9), az igazság utáni vágyat a szeretet hatalmában és tartózkodást minden felületes itélkezéstől.

A Lélek adományai különfélék. (1 Kor 12:10 ) Gyümölcséről ismerjük meg a fát. (Mt. 3:10; 7:16f) Sok ember igazolta, hogy az Igaz Élet Istenben kiváló minőségű gyümölcsöket terem. Az üzenetek elmélyítették a lelki életet, megerősítették a keresztény hitet, és sok hitetlennek megnyitották a szemeit. És még nem is láttuk az Úr igéreteinek beteljesülését: "Én az Úr, megsokasítom a látomásokat ... (és) kitöltöm Szentlelkemet megszorítás nélkül az egész emberiségre. " Úgy fogtok növekedni, mint eső után a fű." Mondjunk hálát az Úrnak az összes karizmával megáldottért .

Mennyei Atya,

"Gyújtsd lángra szívünket Szentlelked tüzével.
Add nekünk a bölcsesség és a hit Lelkét,
a bátorság és a türelem Lelkét,
az alázat és az állhatatosság Lelkét,
a szeretet és a bűnbánat Lelkét."


Genova, 1994 Húsvét
Az imádság könyve

Vladimir Zielinski

(orosz orthodox teológus)Szükséges-e utószót írni ilyen műhöz? E könyv szavai magukért beszélnek. Nincs szükségük sem magyarázatra, sem közvetítőre. Megragadóan egyszerűek, Istenről beszélnek, és azt hirdetik, hogy Isten szavai.

Isten szava: új kinyilatkoztatás?

Egyetlen isteni kinyilatkoztatás van, amely egyedülálló és végleges. Ez pedig Krisztus Evangéliuma. Mindaz, amit Jézus nekünk tanított, mindaz, amit földi élete során cselekedett, mindörökre bevésődik az Egyház szent emlékezetébe. Az Egyház élete azonban sokkal gazdagabb és sokkal mélyebb, mint amilyennek látszik. Átlépi a látható határokat.

Vassula rátalált János Evangéliumának szavaira, amelyek ezzel kapcsolatban a legjelentősebbek:

“Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, hogy az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene” (Jn 21,25).

Jézus szavai és cselekedetei, amelyeket az evangélisták és az apostolok már nem tudtak feljegyezni, az  “Örök Evangéliumban” maradtak meg. Szent János mondja a Jelenések könyvében:

“Akkor láttam, hogy egy másik angyal száll az ég magasán: Örök Evangéliumot kellett hirdetnie a Föld lakóinak...”  (Jel 14,6).

Ez az “Örök Evangélium” ugyanattól a Jézustól ered, aki az Evangéliumban szól hozzánk. Az Ő Szíve szól a mi szívünkhöz, akinek füle van a hallásra, hallja meg! Nincs szó másik Evangéliumról, vagy másik Jézusról, mert:   “Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökre” (Zsid 13,8).

Az egész egyháztörténelem tele van magánkinyilatkoztatásokról, misztikus élményekről, és szavakkal ki sem fejezhető üzenetekről szóló beszámolókkal, mert mindig voltak olyan kiválasztott férfiak és nők, akikhez Krisztus, az Ő Szent Anyja és más szentek közvetlenül szóltak.

Vassula esete azonban egyedülálló.

Miután Vassulát felébresztette a személyesen neki szóló kinyilatkoztatás, elkezdte leírni azokat a szavakat, amelyeket maga Krisztus mondott neki. Ezek a szavak nincsenek ellentétben sem a Szentírással, sem a szent hagyománnyal. Nem lenne szabad közönséges szövegként olvasnunk!

Benső csendben kellene olvasnunk! Az örökkévalóság csendjét kellene megtapasztalnunk. A lélek párbeszéde ez Urával: olyan párbeszéd, amely a hit misztériumában bontakozik ki. E misztérium olyan, mint a Világosság, amely beragyog minden világrajövő embert. Isten egyszerű szavakkal fejezi ki magát:  szeretet, béke, öröm.

“Szeretlek, hozzám tartozol, enyém vagy.”

Tudnunk kell, hogyan hallhatjuk meg ezeket a szavakat, amelyek az örökkévalóságtól érkeznek hozzánk. Szívünkben kell meghallanunk, imánkban kell meghallanunk. E könyv szavainak meg kell testesülniük, alakot kell ölteniük bennünk. E párbeszéd legyen a mi párbeszédünk, hogy Jézus imája a mi imánk, a mi szívünk dobbanása legyen:“Szeretlek Atyám,
tisztíts meg engem Fiad Vérével.
Atyám, tisztíts meg engem Fiad Testével.
Szeretett Atyám, űzd el tőlem a gonosz lelket,
aki éppen most kísért meg engem!”
Amen.Mert ez az üzenet az imádság könyve: egyetlen, szakadatlan imádságé.

vissza a honlapra