HOME MESSAGES
"Egység - Egyetértés és Megújulás"

Vassula Ryden


Vassula Rydent meghívták, hogy vegyen részt az Egyházak Világtanácsának (WCC), napjaink spiritualitásáról szóló értekezésén, amely 1994 április 25-től május 5-ig, Iasi-ban, Romániában került megrendezésre. A konferencia vendéglátója Moldávia és Bukovina metropolitája Dániel atya volt, Románia, 6600 Iasi, Strada Stefan cel Mare 16.


Vassula Ryden előterjesztése az Egyházak előtt

Értekezés napjaink krisztusi lelkiségéről 1994 április 27. – május 4.
Imádság:

Atya,

Téged szolgál testünk és lelkünk,

hogy szemed és szíved soha el ne hagyjon bennünket.

Állítsd fel királyi trónodat a mi bensőnkben

és add nekünk parancsaidat.

Engedd, hogy tiszta szívvel haladjunk előre,

hogy mindent teljesítsünk, amit kijelöltél számunkra.

Ámen.


Isten Felhívása az Ő Népéhez


Bevezetés

Amikor megkaptam a meghívást, hogy beszéljek saját életemről Krisztusban, idegenkedtem attól, hogy szavakba foglaljam különleges „tapasztalatomat” Istennel. Saját bensőséges tapasztalataimból „Jézussal való beszélgetéseim”- ből kiindulva, nem merek jellegzetes „spiritualitásról” szólni.

Inkább Istennek hagyom meg azt a szabadságát, aki elhívta a prófétákat és „sokszor és sokféle módon” (Zsidó 1,1) szólt és nyilvánult meg, hogy Üzenetét újra egy gyönge teremtmény által, Krisztus egy tagján keresztül adja át.  Kiárasztotta Lelkét minden emberre (Ap.csel.2,17) és én egyike vagyok azon fiaknak és leányoknak, akiken keresztül Ő visszatér, hogy Szent Igéjét újonnan feltárja. Ebben az értelemben az alábbi, az osztatlan Egyház misztikus hagyományának egy másik tanúbizonysága. (Tanúbizonyságaim az Igaz Élet Istenben címen kerültek nyilvánosságra.)Felhívás az Istennel való egységre

Hogy egyesüljünk és egyek legyünk Istennel, meg kell engednünk Lelkének, hogy egészen betöltsön. Isten a következőket fűzi ehhez hozzá:

Engedd meg Lelkemnek, hogy lelked mélyén lélegezzen és ott éljen! Engedd, hogy megsemmisítsek minden tisztátalanságot és tökéletlenséget, amellyel találkozom! …

Viharként jövök hozzád, és megteszem Szívem akaratát. Ez a te felkészülésed tökéletes eggyéválásunkra. …

Ki kellene feszítenem íjamat és téged kellene céltáblául állítanom nyilam elé. Ó mit meg nem tennék érted! …

Engedd meg Lelkemnek, hogy növekedjék benned, és isteni tüzemnek, hogy lángoljon lelkedben. Elfogsz olvadni isteni tüzemtől. Ne panaszkodj, ha kalapácsként jövök, és összetöröm tökéletlenségeidet! Ne kérdezd Szent Istenedtől, hogy mit tesz! A belső szobába tartok, az én lakóhelyemre, és a makacs akadályok nem fognak feltartóztatni engem. Viharral fogom megtörni és megsemmisíteni e vetélytársakat. …

Készséges eszközt akarok készíteni belőled, mivel tűzként és íjként fogod bensődben jelenlétemet érezni. Ne félj! Nem téged törlek meg, hanem vetélytársaimat. Csupán küzdeni fogok bensődben. Tekintettel leszek törékenységedre is. …

Engedd meg királyodnak, hogy uralkodjék feletted! Engedd meg Uralkodódnak, hogy kormányozzon téged! Semmi sem kerüli el tekintetemet, tisztaságom minden kis tisztátalanságot legyőz és megsemmisít. Világosságom továbbra is izzani fog benned, és Lelkem úgy árad lelkedben mint folyó. 
(1992. 01. 20.)Felhívás, Isten nevének megszentelésére

Neveteken szólítalak benneteket, amióta megvetettem a Föld alapjait, de amikor békét ajánlottam, egyetemes békét, közületek majdnem mindenki háborút akart. Most mégis kiárasztom Szentlelkemet, hogy igazi alapjaitokra és arra emlékeztessen benneteket, hogy mindannyian az én ivadékaim vagytok. De ivadékom ma tele van holt szavakkal...

Nemzedék, te még nem döntöttél mellettem. Mikor határozod el, hogy visszatérsz hozzám? Égő tűz és kénkövek között, pusztító láng által akarod-e átlépni e korszak küszöbét? ...  Tőlem kérjétek mindennapi kenyereteket, és megadom nektek! ...

Óvakodjatok azoktól, akik megtartják a vallás külső látszatát, de elvetik belső erejét! Azt a belső erőt, ami az én Szentlelkem. ... Tegyétek szájamra fületeket, ez a száj lehelt belétek életet! A föld porából keltettelek életre benneteket, hogy meghódítsátok a Földet. Megérintettelek és megkértelek benneteket, hogy figyeljetek szavamra ezentúl. Jöjjetek, rendbe kell hozni szíveteket, hagyjátok el a bűnöket, amelyek beszennyezik lelketeket, és egész szívetekkel szenteljétek meg Nevemet!
(1992. 12. 13.)Felhívás arra, hogy kövessük Krisztust az Ő útján

Meg fogom menteni népemet. Minden népből, minden fajból és minden nyelvből kézen fogok embereket és megkérdezem őket: „Akartok-e követni?” És így fognak válaszolni: „Veled akarunk menni, mert most megismertük az Igazságot” és sorra visszahozom őket, hogy Szívemben éljenek! Ki könyörül meg népemen, ha nem én? Hogyan maradjak csendben, amikor a néptömegek folyamatosan elvesztik hitüket, a rémület koronája van minden ember fején és kicsapongás uralkodik  szívükben, hogy maradhatok így csendben?

„Boldog az a szív, amely békét köt testvérével, mert a Magasságbeli gyermekének fogják nevezni.

Boldog az a szív, amely nem járkál többé az éjszakában és igazán kibékül testvérével. Nemcsak kegyeimnek fog örvendeni, hanem valóban fel fogom fedni előtte Szentséges Szívem kimeríthetetlen gazdagságát!  Sugárzó szépségén csodálkozva azt fogják mondani a körülötte lévő emberek: „Valóban benne él az Isten!”.
 (1993. 02. 3.)

Leszálltam trónomról, hogy szobátokba jöjjek, udvaroljak nektek és arra  emlékeztesselek, hogy országom örökösei vagytok. Eljöttem lakóhelyemről és bejártam a pusztaságot titeket keresve. ... Nevem tiszteletére életre keltettem a holtat, hogy beszéljen nektek országomról. ... Mondjátok, ki vet véget elsőként közületek az egységért és békéért való szenvedésemnek és sóhajaimnak, mielőtt az óra eljönne? Az az óra, amelytől minden angyalom remeg.  Ki az a lélek közöttetek, aki elveti a nemzetekben a szeretet és béke magjait? Ki lesz közületek, aki elsőként lép véres lábnyomaimba? Őszintén kerestek-e engem?

Egyik hírvivőt küldöm a másik után, teremtés, hogy áttörjem süketségedet, de most fáradt vagyok ellenállásod és fásultságod miatt. Fáradt vagyok gőgöd és merevséged miatt, amit akkor látok amikor az egység érdekében kellene összegyűlnötök. Egyházam a ti megosztottságotok miatt hever romokban. Csak kevesen fogadják el tanácsomat és valósítják meg kívánságaimat. ...
 (1993. 02. 18.)Felszólítás a Szentlélek adományainak elfogadására

Lelkem teljes erejével jön e napokban, hogy segítsen rajtatok, amikor mindenütt az éjszaka sötétsége ásít körülöttetek.
(1991. 01. 24.)  

Egyházam belső ereje a Szentlélek, aki Egyházamban él és bennem munkálkodik. Amilyen a testben lévő szív, olyan az én Szentlelkem is az én Testemben, amely az Egyház. (1991. 04. 15.)  

Szentlelkem a Tűz, amely meghajlítja és megolvasztja a szíveket, hogy kövessék tanításomat, és elfordítja szemeteket a hiábavaló képekről. Szentlelkem, Szavaimnak nagylelkű Ajándékozója indít titeket arra, hogy teljes elmétekkel és szívetekkel keressétek a Bölcsességet. Különösen ezekben az időkben kérjétek teljes szívetekből Szentlelkem adományait! Ő lesz Fáklyátok, hogy megmentsen a haláltól és megóvja lábatokat a botlástól, és ó, mit meg nem tenne értetek Szentlelkem!

Szentlelkem arra vezet benneteket, hogy az én jelenlétemben és országom udvarában töltsétek életeteket!

Szentlelkemnek lényeges feladata van Egyházam újjáépítésében ő az én Egyházam Szegletköve, de a ti nemzedéketek visszautasítja őt. ... Újból mondom nektek, az építők itt vannak, de alakítani és tanítani kell őket. Siessetek, és építsétek újjá Egyházamat, használjatok fel minden követ, és ne feledkezzetek meg a legfontosabb kőről, ne vessétek el a Szegletkövet!
(1993. 06. 11.)Egy felhívás az Egységre: Húsvét dátumának egységesítése

Ebben a böjti időben jövök újból hozzád, ... hogy téged kiengesztelődésre szólítsalak. Menj, és békülj ki testvéreddel, mert ha vele kibékülsz, velem, Isteneddel békülsz ki. Úgy kínáld fel nekem békédet, ahogy én kínálom fel nektek. Engem kövess, és légy szent!
(1990.3.10.)  

Magamra vettem bűneiteket, kiengeszteltelek benneteket az Atyával, életemet áldoztam értetek. Mit tehetnék még értetek, amit nem tettem meg? (1992. 01. 20.)  

Azt szeretném, ha gyermekeim egyesülnének. ... Gondold meg, hogy milyen súlyos a ti megosztottságotok, milyen sürgető felszólításom és milyen fontos a kérésem! ... Csupán szeretetet kérek, hogy letörjem megosztottságotok kerítéseit. ... (1991. 10. 20.)


És most különleges felhívást intézek mindazokhoz, akik Nevemet viselik, akik az egységért és a békéért dolgoznak! Azt kérem, hogy gyermekként jöjjetek hozzám, nézzetek szemembe, amikor e kérdésekre válaszoltok: Testvéreim, vajon mindent megtettetek-e, hogy megőrizzétek Testem egységét? (1990. 03. 10.) 

Testvérem, vajon el kell viselnem még egy évszakon át azt a fájdalmat, amit évek óta viselek? Vagy most pihenést nyújtotok nekem? Innom kell-e még egy évszakon át megosztottságotok kelyhét? Vagy megpihentetitek Testemet, és kedvemért egyesítitek húsvét ünnepének dátumát? Ha megegyeztek húsvét közös dátumában, enyhülést hoztok fájdalmamra, testvér. Örvendezni fogtok bennem és én tibennetek. Sokaknak visszaadom a látást. (1991. 10. 14.) 

Lehalkította-e valaki a hangját, hogy meghallja az enyémet? Ki az első erényes ember közöttetek, aki kész meghajolni és a háttérben maradni, hogy engem lássanak? (1991. 10. 25.)  

Mikor bocsátanak ki végre egyhangú határozatot arról, hogy mindnyájan ugyanazon a napon ünneplik a húsvétot? (1992. 12. 21.)

Ameddig meg nem engeditek, hogy szívetekből kigyomláljam mindazt, ami nem én vagyok, mindaddig nem veszitek észre, hogy Szentlelkem ma méginkább keresi, mint valaha lelketekben a kiengesztelődést és az egységet. Megmutattam nektek, hogyan egyesüljetek. Az egység a szívetekben jön létre. A kiengesztelődés a szívekben alakul ki, nem pedig szerződések aláírásával! ...  Vajon fogom-e hallani tőletek a megadás és a bűnbánat kiáltását? (1992. 09. 14.)

Mondd meg népemnek, hogy nem akarok hivatalnokokat házamban. Nem fogom őket igazolni az én napomon, mert gépiessé tették házamat. ... Kiáltok nektek és megpróbálok áttörni süketségeteken, hogy megmentselek benneteket. Ha megfeddlek, az az irántatok érzett nagy szeretetem miatt történik. (1991. 10. 14)

Országom eljövetele hamarosan bekövetkezik, és akaratom is teljesülni fog a Földön éppúgy, ahogy a mennyben, és a ti szívetekben fogom újjáépíteni Egyházam egységét. ... Most már igen hamar veletek leszek ismét, barátom, és beteljesedik főpapi imám az Atyához: ti is egyek lesztek, ahogy mi egyek vagyunk a Szentháromságban. (1991. 05. 02.)

vissza a honlapra