HOME MESSAGES


Bátorság! Szeretteim! A Sátán füstje valóban behatolt szentélyembe, de melyik füst marad meg örökké? Szentlelkem leheletével el fogom oszlatni, el fogom űzni ezt a füstöt, és az alvilág semmilyen tekintélye vagy ereje sem lesz képes közbelépni. Azért jövök, hogy tüzet hozzak a Földre, és sorra megtisztítsam a nemzeteket. Légy áldott! - 1991. április 14.

A Sátán füstje az Úr házában

az Igaz élet Istenben üzenetek szerint


bulit2.gif E témához kapcsolodó interjú Don Gabriele Amorth-al ...


Teremtés, értsd meg, milyen fenyegetővé vált ez az óra! Mert ma még látjátok a virágzó fákat, de holnapra egy sem marad belőlük. A Sátán füstje halálos fátyolként fog betakarni benneteket. Ó, értsétek meg, hogy ezeket a csapásokat és bajokat saját gonosz cselekedeteitek hozzák rátok, a ti hitehagyásotok és ellenem való lázadásotok. Most tartsatok bűnbánatot, amíg van idő, most térjetek meg! Kész vagyok megbocsátani nektek. - Rhodos,1988. július 3.


Jaj azoknak; akik becsukják fülüket! És jaj! Sokan lesznek közöttetek; akik eltévedtek, de nem akarnak rám figyelni, aki az Út vagyok. Elhagytatok engem, sokáig tévedésben bolyongtatok, és csak a Sátán füstjét szívtátok magatokba. Nevem már semmit sem jelent számotokra. Olyanok vagytok, mint az árnyék a Földön, és gonoszságotokban, a Sátán segítségével megfordítottátok az Igazságot; az evolúciós elmélettel kiszorítottatok engem. Olyan sok figyelmeztetést küldtem nektek, megjövendöltem nektek ezeket a napokat. Végtelen irgalmamból jeleket adtam nektek, ti azonban inkább becsuktátok szemeteket irgalmasságom előtt. - 1988. szeptember 14.


Vér folyt, mert nem akartatok hinni üzeneteimnek, amelyeket Fatimában adtam. Nem akartátok elhinni, hogy mennyire sürgős. Most megismétlitek tévedéseteket. Makacsságotok miatt újból vér fog folyni! Ó gyermekem, enyéim közül oly sokan vakultak meg a Sátán füstjétől! A legkisebb félelem és habozás nélkül lázadnak. Hiányzik belőlük az őszinteség és a szentség. Szeretetet keresek, és nem találok bennük. Nem látható az igazságosság, és a bölcsességet ostobasággal cserélték fel. Elhagyták az erényeket, beszédük kétszínű lett, és csak árulásról suttognak. Hiúság lett a lázadók koronája, és engedetlenség a jogara. - 1989. január 30.


Ragaszkodj hozzám, béke, béke! Gyermekem, ne vonj meg tőlem semmit! Mindketten veled vagyunk (Szent Édesanyánk és Jézus.) Ne feledd, ez a Sátán füstje, és hidd el, a füst nem tart soká, elpárolog és eltűnik. Vassula, én, a te Istened, olyan szeretettel szeretlek, amelyet csak a mennyben fogsz megérteni. Légy áldott gyermekem, mindazért a rágalomért, amit rólad mondtak, és mindazért a hamis vádért, amellyel téged illetnek. Légy boldog, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Elhiszed nekem? Hányszor mondtam, hogy téged is éppúgy üldözni fognak, ahogy engem üldöztek? Üzenetem megnyeri a szíveket, de néhányan mégis ellened fordulnak. Nem tudják, hogy ha üzeneteimet elítélik, engem ítélnek el. Hiszen megmondtam, hogy hibát keresnek benned; kiforgatnak, ahogy másokkal is megtették, akiket én küldtem! Áldd meg üldözőidet! Imádkozz vádlóidért, teljes szívből bocsáss meg nekik! Tanuld meg Vassulám, hogy Szeretet vagyok! Szeress engem! Szükségem van erre a szeretetre, hogy tovább adjam másoknak. Úgy szeresd testvéreidet, ahogy én szeretlek téged! - 1989. április 11.


Mondom nektek, nem volt hiábavaló szenvedésetek. Az Atya látja mindezt és számon tartja minden ember cselekedetét. Szodomának és Gomorrának nem lesz olyan rossz sora, mint azoknak, akik üldözték Szentlelkemet. Maradjatok ezért ébren, mert senki sem tudja eljövetelemnek óráját és napját. Királyotok hamarosan el fog jönni. Akit oly sokáig vártatok, hirtelen jön el közétek. Bátorság! Szeretteim! A Sátán füstje valóban behatolt szentélyembe, de melyik füst marad meg örökké? Szentlelkem leheletével el fogom oszlatni, el fogom űzni ezt a füstöt, és az alvilág semmilyen tekintélye vagy ereje sem lesz képes közbelépni. Azért jövök, hogy tüzet hozzak a Földre, és sorra megtisztítsam a nemzeteket. Légy áldott! - 1991. április 14.


A Napba öltözött Asszony, akit magam előtt küldök, tanítani és bátorítani fog benneteket. Megadtam neki a hatalmat minden nép és minden ország felett, hogy széles utat nyisson számomra.
Egyetlen leheletemre el fog oszlani a szentélyembe behatoló füst, mely megszentségtelenítette a kelyhet, a tabernákulumot és mindazt, ami szent.
Egyetlen nyelvet beszélnek majd a nemzetek, és egyetlen tabernákulum körül fognak engem imádni, az áldozati Bárány és az Örök Áldozat tabernákuluma körül, amelyet ellenségeim meg akarnak szüntetni, és a vészt hozó undoksággal
(Dán 11,31) akarják helyettesíteni. - 1991. május 2.


Figyeljetek, a Szentírás mondja: "A házadért való buzgóság emészt fel engem." Buzgóságom ma újból elérte tetőfokát. Tuz fog alászállni, és fel fogja emészteni szentélyeimet. (Minket. ) Olyan kegyelmi állapotba helyezlek benneteket, erődök, hogy nem fogjátok megvetni a vágyakozást dicsőségem után, és nem féltek elismerni istenségemet. (Isten itt arra utal, hogy meg fogja változtatni kegyelmével azokat, akik még nem tértek meg, a hitetleneket, akik visszautasítják az Oltáriszentséget, és tagadják Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben.) A rabló (a Sátán ) füstként hatolt be bensőtökbe, akik Szentlelkem szentélyei, istenségem szent erődei vagytok. A Sátán füstje behatolt az ajtópántokon és a réseken keresztül, és álmotokban elárasztott benneteket, mert nem ismertetek el engem istenségemben, és inkább képtelen gondolataitokat követtétek. Mondom nektek: az én világosságommal fogom betölteni sötétségeteket, mert az a szándékom, hogy eljegyezzelek Szentlelkemmel, nemzedék (Jel 21,2; 21,9-11). - 1991. június 1.


Leányom, én, a Magasságbeli, előre láttam Egyházam árulását, és láttam a sebeket, melyeket Testem kapni fog. Ma a Nap nem ad nappali fényt, és a Hold sem világít felettetek. A Sátán az egész Földet betakarta füstjével. Elhagytátok hiteteket... Gúnyt űztetek Örök Áldozatomból, értéktelen utánzattá, vészt hozó undoksággá tettétek. Hazugsággal takarjátok el az igazságot, és istenkáromlásban vagytok vétkesek... Tabernákulumomban való szent jelenlétem zavar benneteket, így saját törvényt alkottatok, és arra kényszerítettetek, hogy szálljak le trónomról (Jézus itt arra az új szokásra utal, hogy a tabernákulumot a templom oldalához, sőt egy oldalsó helyiségbe állítják, és azt mondják, hogy ott Jézus nagyobb biztonságban és nyugalmasabb helyen van.) Kértétek-e ehhez beleegyezésemet, mielőtt így tettetek? - 1991. július 16.


ELJÖTT AZ ÓRA, SZENTLELKEM ÓRÁJA,
HOGY MEGDÍCSŐÍTSE FIAM TESTÉT


Jahve, Istenem, aki oly gyengéd vagy és közel vagy hozzám, halld meg annak szenvedését, aki Lelked Gyönyörűsége: Jézus Krisztusét. Az Egyház kapui elhagyottá váltak, és papjai sóhajtoznak elhagyatottsága miatt. Egyedül maradt a város, amelyet egykor betöltöttek a hívők, mintha hirtelen özveggyé vált volna. Templomaid (mi vagyunk Isten templomai ) sorra elpusztulnak, ahogy élelmet keresnek az életben maradáshoz, de csak a Sátán füstjét szívják be tömjén helyett. Hol vannak a kerthez hasonló birtokok? Hol vannak az egykor illatozó, bimbózó szőlőskertek? Miért rombolták le oltáraidat? (Mindhárom kérdés a lélekre vonatkozik. A birtok, a szőlőskert és az oltár a mi lelkünk.) - 1992. június 17.


Saját hangotoktól megmárosodva szembeszegültek az én hangommal, de ez nem lesz örökre így. Hamarosan elbuktok, mivel saját hangotok félrevezető ostobasága miatt szegültetek szembe hangommal. Nyilvánvaló, hogy Egyházam a ti megosztottságotok miatt hever romokban. Hit hiányában nem fogadjátok el tanácsomat és kívánságomnak sem tesztek eleget, de le fogom leplezni szíveteket saját magatok és az egész világ előtt. Le fogom leplezni, miként terveztétek titokban, hogy tönkreteszitek törvényemet.

A következőket Jézus jelentőségteljesen mondta:

Fel fogják törni a hatodik pecsétet (Jel 6,12,) és ti mindannyian sötétségbe merültök. Nem lesz világosság, mert az alvilág füstje olyan lesz, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétül tőle a nap és a levegő. (Jel 9,2) Igazságosságom kelyhe által kígyókhoz és viperákhoz teszlek hasonlóvá benneteket. Hasatokon fogtok csúszni és a föld porát fogjátok enni a sötétség ama napjaiban. (Ter 3,14) Földre terítelek, és emlékeztetlek benneteket, hogy nem vagytok jobbak, mint a viperák... - 1993. február 18.


Földem ma még megosztott, szétszakított. Házam táján adnak és vesznek. A prófétáknak, akiket hozzájuk küldök, azt mondják: "Ne prófétálj!" Elérkezett az az idő, amelyről korábban elmondtam, hogy bíborosok lesznek bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen. A megosztó hatalma füstként szivárgott be házamba, hogy tönkretegye földemet. Romboló munkája erős, és kedvenc céltáblái az én felszentelt lelkeim. Gondolataikat úgy fordítja, hogy kövessék szívük szenvedélyeit. átkot hagy maga után a lázadó, amerre jár. Megesküdött, hogy egymás ellen uszít benneteket. Megesküdött dühében, hogy megrostál benneteket, de különösen felszentelt lelkeimet és kifosztja őket. Megesküdött, hogy játékszeréül fog használni mindannyiatokat.
Mondom neked: akinek szíve nem becsületes, az elbukik, de a becsületes hűsége jutalmául élve marad. Légy erős Vassula! Én, Jézus, megáldalak téged és bajtársaidat. Ne ítélj! Mi ketten? Szeretlek! Béke. IC
1996. február 12.


Hogy is ne szenvednék, amikor látom, hogy akik igazán az enyéim, akiket gyengéden szeretek, azokat végérvényesen becsapják, elfogadtatják velük ezt a halálos mérget... Ezért mondom neked kitartóan: imádkozz értük, és tekintsd őket fivéreidnek, akiknek meg kell javulniuk.
Ez a halálos méreg ma megtámadta felszentelt lelkeimet. Ez az a füst, amely behatolt szentélyembe. Ők megtörik Egyházam törvényét, és ha meg nem térnek, saját bűnük hoz ítéletet rájuk. Most ők az én Testem üszkös sebei.
- 1996. október 22.

vissza a honlapra