HOME INDEX
HADD TANÍTSALAK!


1991. június 1.

Leányom, hadd tanítsalak! Én adtam neked a tudást. Imádkozz, hogy a Földön is olyan legyen országom, mint a mennyben.

1991. június 2.

Itt Jézus a Jelenések könyve 21. fejezetét és a 22. fejezet egy részét magyarázza, majd pedig Dániel könyvének 11,31-39. versét.

Uram?

Én vagyok. Béke legyen veled! Hamarosan, igen hamar, már most kiragadlak eddigi életmódodból és régi énedből, teremtés, hogy istenségembe öltöztesselek 1 , és az igazi tudásra emlékeztesselek. Szeretteim, figyeljetek ezért Szentlelkemre! Engedjétek, hogy felkészítselek benneteket, hogy készen álljatok országom fogadására. Én, az Úr, mindenkit meg-hívok arra, hogy osztozzék velem, és lássa dicsőségemet. Szívem beteg az irántad való szeretettől, teremtés... Jaj azoknak, akik úgy hordozzák magukban vétkeiket mint gyermekét a várandós anya, amikor az én napom eljön 2! Imádkozzatok, hogy mindenki kész legyen, amikor az a nap eljön! Jaj nektek testvérek, akik még sötétségben éltek, és egy értéktelen utánzatért elvetettétek dicsőségemet! Erről beszélt Dániel próféta. 3Világosan szólok hozzátok tekintettel lelketek állapotára és hiányos tudásotokra. Nem jövök erőszakosan hozzátok Szentlelkemmel. Nem akarom megsérteni szabadságotokat, és nem azért jövök, hogy elítéljelek titeket. Irgalomból jövök hozzátok, hogy ingyen adjam nektek akaratom teljes ismeretét. Tökéletes bölcsességemmel jövök, hogy növeljem bennetek a tudást, amelyet én magam adtam nektek. Nem azért jövök, hogy új dolgokat adjak hozzá mindahhoz, amit már megkaptatok, hanem azért, hogy szívetek közepébe helyezzem országomat.

Erődök! 4 Nem értettétek még meg? Nem értettétek még meg, hogy én, az Úr élek bennetek? Nem értettétek meg, hogy ti az én szentélyeim vagytok? Amikor mennyei dolgokról beszélek, készen vagytok-e meghallgatni? Figyeljetek, a Szentírás mondja: "A házadért való buzgóság emészt fel engem." Buzgóságom ma újból elérte tetőfokát. Tuz fog alászállni, és fel fogja emészteni szentélyeimet. 5 Olyan kegyelmi állapotba helyezlek benneteket, erődök, hogy nem fogjátok megvetni a vágyakozást dicsőségem után, és nem féltek elismerni istenségemet. 6 A rabló 7 füstként hatolt be bensőtökbe, akik Szentlelkem szentélyei, istenségem szent erődei vagytok. A Sátán füstje behatolt az ajtópántokon és a réseken keresztül, és álmotokban elárasztott benneteket, mert nem ismertetek el engem istenségemben, és inkább képtelen gondolataitokat követtétek.
Mondom nektek: az én világosságommal fogom betölteni sötétségeteket, mert az a szándékom, hogy eljegyezzelek Szentlelkemmel, nemzedék 8. Hallottátok, hogy a lázadó erőszakkal fog benneteket táplálni, ma egy adag racionalizmussal, holnap egy adag naturalizmussal, mert az a szándéka, hogy megszüntesse és kioltsa azt a kis lángot, amely megmaradt bennetek, akik az én templomaim vagytok.

A betolakodó 9 sok erődömet megtámadta, rátok erőltette vészt hozó undokságát 10 és megszüntette Örök Áldozatomat bennetek . 11, hogy helyébe értéktelen utánzatot állítson 12, a halandó ember képmását, ami utálatos Szentségem előtt. 13.
Ti vagytok az én szent városom, 14
és ti, akik engedtétek, hogy Szentlelkem úgy áradjon ki rátok mint a folyó 15 , ti vagytok az én új Jeruzsálemem 16 , az első gyümölcsök, akiknek van állhatatossága és hite 17 Sok kiszáradt szívbe adtok majd reménységet mint szájamból hulló harmat és a fuszálon pihenő esőcsepp, mert bennetek fog tükröződni Szívem egész dicsősége. Ragyogni fogtok tőle mint valamely értékes, kristálytiszta gyémánt 18 Bizony mondom nektek, hogy sokan, akik nem a Szentlélektől születtek, megkapják kegyelmem által a magasságból az igazság Lelkét. Teljes ragyogó dicsőségben fog leszállni a mennyből hozzátok az igazság Lelke és bennetek fog lakni. Szentlelkem eljegyez benneteket, hogy menyasszonyai legyetek. Széppé tesz benneteket Szentségével. A mennyei dolgok hirtelen láthatóvá válnak szívetekben, és országom, amely láthatatlan a szív számára, láthatóvá és kristálytisztává válik teljes dicsőségében.

Lelkem szerettei, erődök, boldogok vagytok, ha szeplőtelennek találnak benneteket! 19

{Most Jézus hozzám szól:}

Ily módon tanítalak a mennyei dolgokra. Ez nem lehetséges szenvedés nélkül gyermekem, de hidd el, hogy minden le lesz írva, és mindent el fognak olvasni, amit mondani akarok. A Bölcsesség tanít téged, Vassulám. Szeretlek, és irántad való szeretetem örökké megmarad .


1991. június 2.

Az előző üzenet folytatása:

Mindenkit csodálkozásra késztetek első gyümölcseimmel, és lassanként el fog tűnni a régi világ, elhasználódik mint a ruha 20 Most már csak egy kis idő, és mindaz lelepleződik, ami el volt fedve, és szemetek láttára kerül napvilágra, ami el volt rejtve. Új Jeruzsálemeim! Ti, akik szeretetem első gyümölcsei vagytok, ti, akiket Szentlelkem új szeretet-himnuszommal magához édesgetett, ti, akiket eljegyeztem, menjetek ki a népek közé, és énekeljétek el nekik új szeretet-himnuszomat 21! Munkálkodjatok a békéért! Hintsétek el a magokat, amelyeket tőlem kaptatok! Legyetek olyanok, mint az élet folyója mellett növekvő fák 22! Leveletek legyen a nyomorúságosnak gyógyító balzsama 23 , és ágatok hozzon gyümölcsöt szentségemben! Töltsétek be a hasadékokat 24, építsétek újjá rombadőlt szentélyeimet! Adjatok azoknak, akik a Sátán istentelen hálójába estek, akiket a racionalizmus és a naturalizmus ételével tápláltak.

Keblem gyógyító vize, az a folyam, amely szentélyemből folyik 25 , el fog tölteni és egészségessé tesz benneteket. Egyetlen ember sem lesz képes feltartóztatni ezt a folyót. Továbbra is bőségesen fog folyni Szívemből. Mindenhová el fog jutni, ágakra osztódik, majd újabb és újabb patakokra és minden irányba kiárad. És amerre ez a gyógyító víz folyik, a beteg, a béna, a vak és MINDENKI meggyógyul, még a halott is életre kel újból. Senki sem lesz képes megakadályozni engem abban, hogy megtisztítsalak benneteket.

Ó szeretteim, a lázadókat Lévi papjaivá emelem, és titeket, akik nem tiszteltetek engem, gyöngyökké, a világosság ragyogó városaivá alakítalak, hogy tiszteljetek. És bennetek fogok élni, mert az én szentségem lesz ruhátok. Én, az Úr, az élők földjén leszek, és nektek, akik elfojtjátok Szentlelkemet, és mindent lehetetlennek tartotok, azt mondom: van, ami meghaladja értelmeteket. Meg fogom mutatni Lelkem hatalmát. Felnyitom ajkatokat és szíveteket, hogy így kiáltsatok hozzám:
Abba!
A Szeretet tökéletesíteni fog benneteket. A Bölcsesség megtanít arra, hogy ismerjétek el Szentlelkemet, és a szentek is veletek lesznek. Egyenként megáldalak benneteket, szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon. Legyetek egyek az én Szent Nevemben!

És te, aki választott eszközöm vagy, hogy elvidd a pogányokhoz és a lázadókhoz szeretetemet, folytasd velem utadat! Engedd meg, hogy olyankor szólítsalak, amikor én akarom. Én vagyok veled van, és szeret téged. Jöjj!


1 a Jelenések Könyve 21,1 versére utal, az új Égre és az új Földre
2 utalás Mt 29,19. versére
3 A hitetlenekről, akik már nem hisznek az Örök Áldozatban: az Oltáriszentségben és a feltámadásban.
4 Isten házai vagyunk, Isten erődei. Isten szól hozzánk erődnek nevezve minket, vö. Dániel 11,31-39
5 Minket.
6 Isten itt arra utal, hogy meg fogja változtatni kegyelmével azokat, akik még nem tértek meg, a hitetleneket, akik visszautasítják az Oltáriszentséget, és tagadják Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben.
7 a Sátán
8 vö. Jel 21,2; 21,9-11
9 a Sátán
10 A New Age-hez hasonló szektákat, a materializmust, amelyek istentagadásra vezetnek
11 amikor ezek az emberek e szektához csatlakoznak, vagy istentagadóvá válnak, elhagyják az Örök Áldozatot, az Oltáriszentséget, vö. Dán 11,31-39; Jel 13,14-18; Jel 21,1-27
12 a szektákat, amelyek majmolják Isten Szavát
13 Jézus sírt.
14 Jézus ezt igen fenségesen mondta. Vö. Jel 21,2
15 vö. Ez 47,1-12; Jel 22,1-2
16 vö. Jel 21,2
17 vö. Jel 13,10
18 vö. Jel 21,11
19 Utalás Máté 24,19-20. versére.
20 vö. Jel 21,4
21 vö. Jel 14,3
22 vö. Jel 22,1
23 vö. Jel 22,2; Ez 47,12
24 vö. Iz 58,12
25 Krisztus Testéből és Szívéből, vö. Ez 47,12

previous index next