HOME INDEX
IMÁDKOZZ ÉRTÜK, MERT ŐKET IS SZERETEM

1996 Október 22

Uram, lelkem Őre,
szívem Őrzője,
lelkem Megmentője,
jöjj és égesd ki gyökeréig belőlem
mindazt ami nem Te vagy!
Haladj át felettem
és éleszd fel bennem, ami holt.

Jóság, igazságosság és őszinteség Ura,
szólj hozzám leányodhoz!

Egyházam leánya, ha engedelmes maradsz Egyházam iránt, nem fogsz csalódást okozni nekem...Gyakran gyónd meg bűneidet! Valld meg hogy bűnös vagy, és akkor a vipera, a hazugság atyja képtelen lesz megtéveszteni téged... bűnbánatodban mindig a megfelelő gyümölcsöt hozod: a szeretet gyümölcsét. Jöjj ezért és növekedj szeretetemben! Jöjj most és írd le üzenetemet:

Ünnepélyesen mondom nektek, hogy a pokol tüzére kerül az, aki önként a vadállat lába elé veti magát, imádja őt és elfogadja a világban lévő országát. Azt akarom, hogy imádkozz azokért a lelkekért, leányom, mivel ők éppen olyan értékesek számomra mint te. Látod, leányom, bár ők a te ellenségeid, imádkoznod kell értük, hogy megmeneküljenek. Nem ismerik fel, hogy mivel a világot tették meg barátjuknak, azért engem az ő Istenüket ellenségüknek tartanak, és ezért nincsenek hatással rájuk törvényeim, előírásaim és hagyományaim.

Amikor a Lélek kivezetett engem a pusztaságba, az ördög meg akart kísérteni. egy igen magas hegy tetejéről megmutatta a világ minden országát, amelyet felkínált nekem, ha imádom őt. Akkor így szóltam hozzá: "takarodj Sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj! " 1 Nagy bánatomra ma minden országban sokakat késztetnek arra, hogy a vadállatot imádják, és így ő lett uralkodójuk és istenük, mivel elfogadták országát és annak pompáját. Ők váltak a világ kufáraivá. Igen! Ők a világ gyümölcseihez kötötték szívüket. A Sátán megtévesztette őket, így ők a tévedést terjesztik. Bűneik hatása alatt liberalizmust és hasonló eszméket terjesztenek, kihívják az Igazságot és Egyházam hagyományát. A hazugság kihívja az Igazságot..

Azért akarom leányom, hogy imádkozz értük, mert őket is szeretem. Imádkozz értük, mert gonosz erők befolyása alatt állnak. Az alvilág sötét erői becsapják és megzavarják oket papi szolgálatukban. A pokol gonosz erői azért ólálkodnak felszentelt lelkeim körül, hogy elhitessék velük azt, ami nem igaz. Te igen jól ismered Sebeim mélységét. Szemedből véres könnyeket fakasztottam, hogy tudtodra adjam, mennyire szenvedek. 2 Hogy is ne szenvednék, amikor látom, hogy akik igazán az enyéim, akiket gyengéden szeretek, azokat végérvényesen becsapják, elfogadtatják velük ezt a halálos mérget....Ezért mondom neked kitartóan: imádkozz értük, és tekintsd őket fivéreidnek, akiknek meg kell javulniuk.

Ez a halálos méreg ma megtámadta felszentelt lelkeimet. Ez az a füst, amely behatolt szentélyembe. Ők megtörik Egyházam törvényét 3, és ha meg nem térnek, saját bűnük hoz ítéletet rájuk. Most ők az én Testem üszkös sebei. Hallgatják Szavamat, de nem engedelmeskednek neki. Első tekintetre senki sem képzelné, hogy vallástalanok, de felismerhetitek őket gyümölcsükről, az engedetlenségről, mert engedetlenek 4 Egyházam törvényével, Egyházam vezetőjével, Egyházam hagyományával és egész törvényemmel szemben. Ők megszállot üldözői küldötteimnek, mert azok leleplezik őket és terveiket az egész világ előtt.

Ők a liberalizmus előmozdítói, üldözik ábeleimet 5, mert szembehelyezkednek velük, erényes életre nevelik bárányaimat és megvédik törvényeimet. Róluk 6 mondja a Szentírás: "Ezek azok, akik nem szennyezték be magukat asszonyokkal, hanem szűzen maradtak." 7 A Bárány nyomában járnak, bárhová megy. Ők a megváltottak az emberek közül, zsengéi Istennek és a Báránynak. Ajkukon nincsen hazugság, szeplőtelenül állnak 8 "Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint fénylő égbolt,s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok" 9

Akik az engedetlenség gyümölcsét termik, azok szememben az élő undokság. Elítélik az utat, mivel engedetlenek Egyházam törvényével szemben. Jaj nektek, mert az a nap, jaj nektek, mert az én napom, amely közeledik, a nagy szomorúság napja lesz! A törvénytelennek félelmet hoz, mert próbára tettek engem, Urukat. De mondom nektek porrá lesznek a vadállat támogatói gőgjükkel, hatalmukkal és mindenükkel.

Miért nem halgattak rám, amikor elmondtam a gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszédemet a népnek? 10 Az írástudók és a főpapok, akik hallgattak engem, haragra gerjedtek, és ha nem féltek volna a néptől, kezet emeltek volna rám. Ma is vannak olyan bérlőim szőlőskertemben . 11 akik gonosz szőlőmunkásként viselkednek azokkal szemben, akiket hozzájuk küldök. Nemcsak rosszul bánnak velük, hanem készek lennének Véremet is eladni. 12 Ó milyen szomorúság, leányom, milyen fájdalom látnom őket, akik úgy tesznek mintha hűségesek lennének törvényeimhez, de én, aki olvasok szívükben, tudom mi lakik bennük. Ugye látták ki zörget az ajtójukon? És bár látták, kinek engedték meg, hogy melléjük üljön és velük egyen? A gonosz hatalomnak engedték meg, hogy velük egyen, és mellettük üljön az asztalnál. Nem olvasták?


"A kő, mit az építők megvetettek, szegletkővé lett."

Újból mondom nektek 13, hogy azon a napon, amikor arra a kőre estek, darabokra törtök szét. Aki ráesik, az darabokra zúzódik.

Egyházam leánya, a gonosz erők és az egész pokol azért dolgozik rajtuk keresztül ellened, mert felfogták, hogy veszélyt jelentesz számukra. Megértették, hogy rájuk vonatkoznak üzeneteim a vadállatról, amelyről Szent János a Jelenések könyvében ír. 14 Igen te valóban fenyegetést jelentesz e sötét hatalmak részére, és a Sátán még azt is megteszi, hogy ellened fordítja a természetet. Ez a hatalmas ellenség van a sarkadban 15 de ne félj, Szentlelkem, aki benned él sokkal erősebb és hatalmasabb, mint a pokol együttvéve. Ezért menj és tölts el minden nemzetet Szavaimmal! Hadd emlékeztesselek drága lélek, azért neveltelek fel, hogy törd le a gonoszságot, zavarj meg és nyugtalaníts minden gonosz lelket, akivel útközben, vagy azokban a városokban találkozol, ahová tanúságot tenni mész. Ne lepődj meg tehát, ha ezek a pokoli erők összefognak ellened, hogy feltartóztassanak prófétai szolgálatod gyakorlásában. Elkerülhetetlenül szembekerülsz támadásaikkal, mihelyt rádöbbennek, hogy megzavarod őket, és sokakat kigyomlálsz közülük. Te valóban a gonosz lélek elsőszámú gondja és félelme lettél, mivel nemcsak Szavamat hordozod, amely szent és megszentel téged, hanem Szentlelkem erejét is, aki benned él, és megrettenti őket, mert Szentlelkem adja meg a világnak a végső bizonyítékot, hogy te éntőlem Krisztustól jössz....

Azért is neveltelek, hogy segíts felépíteni szentélyem romjait, és hogy ültess növényeket ebbe a sivatagba. Ezért ne félj! 'lo tedhal' 16 Már megígértem neked, hogy kézenfogva, sikerrel és győztesen fogjuk befejezni ezt a küldetést. Erőssé tettelek, hogy szembeszálhass ezzel a hatalmas ellenséggel. Megadtam neked az erősség Lelkét, hogy hirdesd Szavamat és háromszorosan áldott hagyományomat erőd végső határáig, és a Szentlelkemtől kegyesen alászálló erő kifejező képességet ad neked. Lelkem lesz a te Erőd, hogy mindvégig bátran hordozd e kereszteket, rajtad keresztül mérjen ütést és szúrja keresztül Szavam a világ országait, hogy összedőljenek. Igen! Az erősség Lelke által továbbra is igénybe veszlek a gonosz erők ellen, és bár ebben a küzdelemben gonosz támadásaik következtében időről-időre véredben fogsz ázni, Édesanyám és én támogatni fogunk téged. A pusztító ostor nem fog utol érni. Én, Krisztus, fogok előtted járni, és jogarommal rámutatok Egyházam árulóira, akiknek szükségük van imáidra. Bátorítani foglak, hogy kövesd nyomon a bűnösöket, a nagyokat és a büszkéket, a képmutatókat, a lázadókat és nagyképű szónokokat. Egyik kezedben a kereszttel, a másikban a rózsafüzérrel kell legyőznöd az eretnekségeket, hogy igazságot meg hűséget tégy a helyükre. Továbbra is megadom neked a szabadságot, hogy megkoronázz gyümölcseiddel.

Ó ti, a vadállat rabszolgái! 17 Nem látjátok, hogyan visz 18 benneteket lassan és alattomosan a pusztulásba? 19 Tervezzétek csak, ahogy eddig is, miképpen lehettek Egyházam ártalmára, és szőjétek terveiteket, ahogy akarjátok, nem tudtok és nem fogtok diadalt aratni. Én fogok végül diadalt aratni. Már lelepleztem tervetek egy részét a nemzetek előtt, és azon a napon, amikor a lázadó megjelenik, "azon a napon, amikor megjelensz, 20 egész pusztító tervedet le fogom leplezni a nemzetek előtt. Fel fogom fedni az egész világ előtt szíved szándékait..."

Menj most, és emlékeztesd gyermekeimet, hogy én vagyok Sziklájuk, és sohasem hagyom el őket. Már előre ünnepélyesen figyelmeztettem, és kitartóan továbbra is figyelmeztetem őket. Maradj mindig hűséges hozzám és az egyház hagyományához! Maradj hűséges az Oltáriszentségem alapításához, ismerj el engem Testemben! Maradj hűséges ennek a pápának a tanításához, ami igaz tanítás, mert alapja az Igazság. Én vagyok az Igazság. Kis gyermekeim, ne térjetek el az Igazságtól, maradjatok meg az Igazságban! Ha megmaradtok az Igazságban, bennem maradtok.

Uram, szemed a világ bűnös országai felé fordul, hogy eltöröld őket a föld színéről, de lesz-e bocsánat azok számára, akik kísértést szenvedtek?

Ha bűnbánatot tartanak, beismerik bűnüket, és hűséget esküsznek trónom előtt, vissza fogok emlékezni fogadalmukra, amit nekem tettek, amikor felszentelték őket, és teljes Szívemből megbocsátok nekik. Jöjj, ne feledkezz meg arról, hogy e lelkekért imádkozz! Jöjj, üldöztetésedben megáld téged mennyei Atyám, hogy szilárd maradj. Melletted vagyok nehézségeidben, hogy támogassalak. a veszélyek idején 21 Szentlelkem lesz Vezetőd és Védelmeződ. Hittel és bátorsággal hirdesd üzenetemet! Szelíd Istened vagyok, aki szeret téged. Ne feledd, hogy vígasztalást bennem kaphatsz! IC


1 MT 4,10
2  Ezt a tanúságtételt csak kevesen látták rajtam megnyilvánulni, mialatt a dublini találkozón imádkoztam 1996 okt. 19-én
3 AAS, 73/1981 pp.240-241
4  AAS,73/1981 pp240-241
5  azokat a felszentelt lelkeket, akik tetszenek Istennek
6  az ábelekről
7  A szűzesség itt hűséget jelent
8  Isten trónja előtt. {Jel 14,4-5}
9  Dn 12:3
10  Lk 20:9-19
11  az Egyházban
12 Jézus úgy érti, hogy eltörölni Örök Áldozatát.
13  A vadállat követőinek
14  vö Jel 13
15  Azt jelenti, hogy üldöz.
16  Jézus anyanyelvén, arám nyelven, "ne félj"
17 Jézus megfordult, hogy a vadállat követői után kiáltson.
18  a vadállat
19 Éreztem Jézus fájdalmát, és hogy hibájuk ellenére nagyon szereti őket.
20 Jézus itt a lázadóhoz beszél
21  megértettem, hogy "kísértések idején"

previous index next