DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Сатаната Покри Цялата Земя С Дима Си

16 юли 1991

Господи мой?

Аз Съм;

малка ти, не се обезсърчавай в това изгнание; до теб съм, за да ти помагам да носиш това бреме; идвай и си почивай в Свещеното Ми Сърце; направи Го свой Оазис, докато прекосяваш тази пустиня; няма да те изоставя, нито ще те пренебрегна; Аз съм твоята Надежда и тежкият ти труд не отива напразно; прескъпа душа, предоставям ти Своето Търпение, заситена от Обичта Ми, о, какво няма да направя за теб…

постлах върху целия път, по който трябваше да стъпиш, постеля от рози; няма да скрия колко Аз, твоят Спасител, те обичам; днес разкривам  на цялото човечество Ревностната Си Обич; разкривам ви Святото Си Лице, за да ви припомня да бъдете свети и да живеете свято; принадлежите Ми, създадени от Източника на Върховната Ми Обич, предназначени да имате вечни основи в Мен и да бъдете образ на Божествената Ми Природа; Смъртта никога не е била предназначавана за вас, но вие примате силите на подземния свят, поколение;

- дъще, Аз, Всевишният, бях предвидил предателството на Моята Църква и ударите, които щеше да получи Тялото Ми; днес слънцето не ви дава светлината на деня, нито месечината грее над вас; Сатаната покри цялата земя с дима си; отстъпихте… направихте от Вечната Ми Жертва посмешище, имитация без стойност, мерзост на запустение; прикриваш Истината с Лъжа, виновни сте за богохулство… Святото Ми Присъствие в Моята Дарохранителница ви смущава, затова установихте свой собствен закон, изтласквайки Ме от Престола Ми;1 поискахте ли Моето съгласие, преди да го направите? но това са знаменията на Времената: голямото ви отстъпничество и духът на Бунт, който е Антихристът във вашите дни и мерзостта на запустението;

ах, Васула, приложи всичко, което ти дадох и си подели, дете Мое, агонията Ми; единственото, което искам е обич, вярност и милосърдие;

(Устните на Иисус трепереха, задържайки Сълзите Си.)

чувствам се предаден, както когато Юда Ме предаде;

Ела, Господи, и си почини в сърцата, които Те обичат.

цвете, казвам ти; разкривам Светия Си Дух на човечеството по този начин, за да ви спася и да ви напомня за Словото Си; Светият Дух на Истината е Моят Свидетел; Светият Дух не дава нищо ново, a ви носи основните истини, които Аз самият ви бях дал;

 


1 Иисус иска да каже тук, че новата система поставя Святата Дарохранителница отстрани на църквата или в дори в странична стая под претекст Иисус да е на по-безопасно и по-тихо място.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message