DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Heliga Hjärta är din Himmel

28 november 1996

(Den elfte årsdagen för Sant Liv i Gud.)

Lovad vare min Klippa,
Lovad vare min Frälsare,
Lovat vare Hans Heliga Hjärta,
detta Hjärta som visar Sin Kärlek för hela mänskligheten,
Detta Hjärta är mer dyrbart än det renaste guld,
för de skatter1 som det rymmer är sötare än honung;

Lovat vare Hans Heliga Hjärta,
det Hjärta som upprättade mig och formade mig,
O Herre, kom och visa Dina under för mänskligheten,
kom och visa Din underbara godhet!

Jag skall aldrig överge dig; Mitt Heliga Hjärta gavs åt dig för att Det skulle bli solljuset i din själ och ditt hjärtas fröjd och ditt livs glädje;

Min längtan var att väcka dig och att höra dig .... smek Mig med din kärlek; din törst efter Mig är en lindrande balsam för Mitt sårade Hjärta .... kom, låt Mig få ingjuta i dig en mildhetens och bönens ande, så att Jag kan påminna världen om Mina under och kraften av Min Barmhärtighet och Min kärleksfulla godhet;

Mitt Hjärta brinner av kärlek till hela mänskligheten och ju mer de läser Mig, desto mer heliggörande nåd kommer Jag att utgjuta över dem och föra dem djupare in i Mitt Hjärtas lågor; – Jag är oändligt rik på nåd och Jag skall leda dem in i detta2 Hjärta, detta Hjärta som finner glädje i att vara med människors söner och döttrar;

i Mitt Heliga Hjärta finns rikedom och ära, välstånd och trofasthet som består; Mina Skatter får er att vandra på dygdens stig; lycklig den som ser vad de ser i Mitt Hjärta och tar emot det; han skall få liv och vinna Min Faders välbehag, och Vi skall stå vid hans sida dag efter dag och skänka honom glädje genom att utgjuta välsignelse efter välsignelse över honom och över hela hans hus; Mitt Heliga Hjärta är som en väldoftande rökelse; Det är som solen som lyser i ert mörker; Mitt Heliga Hjärta är sötare än honung och Jag välkomnar varje mun att smaka Min sötma; Mitt Heliga Hjärta är som en bädd av utsökta rosor; Mitt Heliga Hjärta är fyllt av godhet och nåd; ja, Det liknar en porlande källa av liv;

vänd era ögon mot Mitt Heliga Hjärta så skall Dess Ljus undantränga nattens mörker och låta dagen bryta fram; håll fast vid Mitt Heliga Hjärta och omfamna Det så kommer Dess närhet att kröna er med helgelsens nåd, som skall styra era fötter in på lydnadens stig, så att ni till och med blir villiga att utgjuta ert blod för Min ära; Mitt Heliga Hjärtas Oövervinneliga helighet skall vara ert skydd när ondskan förhärligas av ondskan;

Mitt Heliga Hjärta är som ett fruktbart träd med tätt lövverk under vars grenar ni kan söka skydd; Mitt Hjärtas eld är den kraft som skänker er själ ljus, inte ens de mest lysande stjärnor skulle kunna lysa upp denna själens ändlösa natt så som elden från Mitt Hjärta; sannerligen, Mitt Heliga Hjärtas eld är tusen gånger starkare än solens ljus; den är tusentals gånger starkare än alla universums stjärnor;

i Mig finns gudomlig kärlek, gudomlig barmhärtighet, gudomlig frukt, gudomligt ljus, gudomlig ljuvlighet, gudomliga källor, gudomlig rikedom, som berikar alla som nalkas Mig och fyller deras skattkammare med Min renhet; i min iver att rädda Mitt folk från döden sade Jag: ”Jag skall komma till dem med Mitt Hjärta i Min Hand och öppna Mitt Hjärtas förrådskammare och låta Mina gudomliga Skatter flöda över dem; Jag skall komma över dem som en väldig ocean för att stärka dem;”

vad kan ni likna Mitt Heliga Hjärta vid, detta Hjärta som lade Min Helgedoms Grundvalar? vid en rökelsedoft om sommaren? vid en harpas toner? vid glansen av en kristallklar diamant? ingenting kan jämföras med Mitt Heliga Hjärtas oövervinneliga helighet, ty i Mitt Hjärta finns heliggörande nåd, eftersom Det är enastående i Sin härlighet, mångfaldigt i Sina nådegåvor och dygder, subtilt, ödmjukt och medlidsamt även mot de mest eländiga av er;

Mitt Hjärta är levande eftersom Jag är Ordet och Guds Ord är levande och verksamt; Mitt Hjärta är osårbart i Sin Ära; Det är givmilt och barmhärtigt när ni behöver hjälp; Mitt Hjärta är nådens tron, förlita er därför på Min välvilja, Jag har förståelse för er okunnighet; tappa inte modet; vet att ni har en beständig plats i Mitt Heliga Hjärta;

Jag är Guds Ord och ur Min Mun kommer ett skarpt svärd; Jag är här, och Mitt Hjärta skall ta itu med allt det som inte är rätt och rätta till det med Mitt svärd; Mitt Heliga Hjärta är inte svårt att förstå; Jag är inte en komplicerad Gud, ty Jag är som en lampa som lyser inifrån och utifrån, helt genomskinlig, därför kommer ni aldrig att bli vilseledda, och Jag skall ständigt försäkra er om att heligheten skall få sin lön till slut;

Mitt Heliga Hjärta är så klart och rent, Det är världens Ljus; gudomligt och oemotståndligt är Mitt Heliga Hjärta, ty Det rymmer er frälsnings alla rikedomar; den som tar emot detta Hjärta med öppna armar kommer att erkänna Oss som trefalt Helig i vördnad, trofasthet och ära, och i Min gudomlighet skall Jag leda honom till det eviga livet;

Mitt Heliga Hjärta bultar av kärlek till mänskligheten eftersom Det älskar människan; om du kommer till Mig som ett barn skall Jag lägga Mitt Heliga Hjärta i din öppna hand, och när du ser Mina Skatter, genom visdomsord som uppenbarar Mina mysterier och hemligheter, skall helig fruktan gripa dig, därför att du inser att Jag är Gud, Treenig men En, av ett och samma väsen, mer dyrbar för dig än all världens rikedom, kärare än ditt eget liv;

ack, Vassula .... nåden står att finna hos Mig, och ändå överger och hånar så många av Mina barn detta barmhärtiga Hjärta; fastän du befinner dig i landsflykt på jorden, skapelse, öppna dina ögon och tänk på Mitt Heliga Hjärta, öppna dina ögon och ditt hjärta för de under som står inskrivna i Mitt Hjärta; Jag skall inte dölja Mina ovärdeliga Skatter för dig: fastän du är i landsflykt, skall Jag öppna dörren till Mitt Hjärta, och när dina ögon i ditt elände begrundar Mitt Hjärtas majestät, skall din själ överväldigas av en ständig längtan efter Mina föreskrifter, och Mina stadgar skall bli din glädje och rådgivare;

då skall du frivilligt be Mig om att få bli ett offer för Offret, ett krucifix för den Korsfäste, och du skall förkunna Mina föreskrifter för världen, utan rädsla för att bli till åtlöje, medveten om Vem som fann dig, en flykting i landsflykten; då skall du säga till Mig, och visa Mig på Mitt Heliga Hjärta: ”Mästare, här vill jag bo för evigt, detta är det hem jag har valt”;

trofasthet är Mitt Ords innersta väsen, och Jag är känd för att vara trofast och sann; inget svek finns i Mitt Hjärta; Mitt Heliga hjärta är din himmel, fyllt med rättfärdiga domar; lycklig den som upptäcker Mitt Heliga Hjärtas trofasthet som är mer värd än pärlor; inget som ni kan eftertrakta är Dess like; Mina söner, Mina döttrar, det finns ingenting som kan mäta sig med Mitt Heliga Hjärta, för Jag är Alfa och Omega; och Mitt Heliga Hjärtas vägar är ljuvliga vägar, som leder till den förtrolighet som är så efterlängtad av Oss3

vad kan ni likna Mitt Heliga Hjärta vid? vid ett källsprång som gör trädgårdarna fruktbara? ja, om någon är törstig, låt honom komma till Mig! låt honom komma och dricka; Mitt Hjärta är en källa med levande vatten; kom och sänk er ned i dessa strömmar4 som flyter ur Mitt Heliga Hjärta; Mitt Heliga Hjärta är er borgensman och ett Livets Träd för dem som får del av Det; låt inte era fötter styra era steg ner till döden; lär er att Mitt milda Heliga Hjärta är ärofullt och majestätiskt, tillförlitligt, trofast och sant; Det är omgjordat av ståndaktighet, högre än himlarna; Det upprättar, Vassula, de fattiga ur stoftet5 och ur deras elände, och ger dem en plats i Dess djup, i den Ofantliga Nådens djup; låt Mitt Heliga Hjärta vara den Rot som livnär dig; och du, du som har inympats i Mig för att dela Min rika sav som förser dig med liv, evigt liv; förbli inympad i Mig som en del av Mig så skall ditt liv bli skonat;

Vassula, Jag har kommit på nytt för att återuppväcka hängivenheten till Mitt Heliga Hjärta, saliga de som deltar i denna hängivenhet; världen är död för kärleken eftersom den har dragit sig undan från Oss,6 och genom att överge Vishetens Källa har den dött i sin torka; därför har Jag kommit till er med Mitt Hjärta i Min Hand, för att ni skall känna Mitt Hjärtas slag; var inte förvånade, har ni inte läst att en Källa skall springa fram från Herrens Hus?7 och strömmar av detta levande vatten8 skall flöda ut från Mitt Hjärta ....

ja, för att ni alla skall vinna frihet, denna frihet som bara står att finna i Min Ande, har Jag kommit till dig, inte tack vare dina förtjänster, eftersom du inte hade några, Jag har inte bara valt dig på grund av ditt elände och din intighet, som du säger, utan också på grund av din obetydlighet och din fullständiga okunnighet i allt som rörde Mitt Heliga Hjärta, ja!9 och även Min Kyrka; du var genomsyrad av synd och inte av dygd, en avbild av ditt samhälle, och hade långt ifrån Våra Karaktärsdrag, du var en förfärande syn, även för Mina Änglar! likväl kom Jag till dig, ynkliga lilla varelse, för att visa världen Mitt Heliga Hjärtas Kraft och Min Oändliga Barmhärtighet; Jag har kommit i din okunnighet och anförtrott dig en uppgift som vida överskrider din förmåga, och Jag lät Mitt Heliga Hjärta bli känt för dig och Jag skall fortsätta att låta Det bli känt i denna kalla värld som dryper av blodet från sina brott;

Jag skall låta denna källa10 från Mitt Heliga Hjärta svämma över i denna kalla värld, och ge liv överallt där Den går fram och Mitt Löfte skall uppfyllas därför att Min Helige Ande, Livgivaren, skall leda detta onda släkte och förvandla det till ett rättfärdigt folk, då skall helighet och rättvisa vara deras gemål;

Vassula, i det förgångna gav Jag Min älskade lärjunge Johannes en glimt av Mitt Hjärtas Skatter, en glimt som under den dagens ohyggligheter förde honom ända fram till Mitt Kors; sedan, vid ett senare tillfälle, inbjöd han Gertrud att vörda Mitt Heliga Hjärta, och visade henne värdet av de Skatter som låg dolda i Mitt Hjärta; hennes ögon fällde glädjetårar när hon såg dessa gudomliga Skatter; Jag har längtat efter att uppenbara dessa Rikedomar för dig i denna tid; ett mysterium som varit fördolt under ändlösa tidsåldrar; så vörda Mitt Heliga Hjärta och var oskuldsfull, var jordens salt och ljus, så att du lyser i världen som en lysande stjärna, då du erbjuder den11 Livets Ord;

fall nu på knä och lovprisa Mig! ser du hur mäktiga Mina under är? ser du hur stora Mina kraftgärningar är? låt Mitt Ok vara lätt och inte tynga dig så kommer du inte att känna av någon trötthet .... fortsätt längs den väg som Jag har stakat ut för dig och säg Mitt folk att ingen kan överleva endast genom sitt intellekt, Jag uppenbarar Mig aldrig för dem som anser sig ha kunskap endast om jordiska ting, ty det är inte den sanna kunskapen som kommer från Gud; den sanna kunskapen består i att känna Oss, i Vår Treeniga Helighet och leva i förtrolighet med Oss; Jag har inga favoriter, så låt hängivenheten till Mitt Heliga Hjärta bli känd för alla människor;12

var ett i Oss; Vi älskar dig, kära barn; ta emot Våra välsignelser;

(Senare)

ja! detta13 gavs dig på den elfte årsdagen för Mitt frälsande Budskap; Jag skall fortsätta att fylla din mun och mätta dig med Mitt Ord; du skall fortsätta att ta emot heliggörande nåd från Mitt Hjärta i överflöd för att fullgöra ditt uppdrag; och som Jag sade till Mitt Heliga Hjärtas andra apostlar, så säger Jag också till dig: ”älska detta Hjärta som är så oälskat, förnya hängivenheten till Mitt Heliga Hjärta och säg dem14 att de som praktiserar denna tillgivenhet skall få heliggörande nåd, inte bara för egen del utan också för hela sitt hus;”

och du, Min älskade, var ett med Mig; ic;


1 Rikedomarna står för: ‘Guds Ord’.
2 Han pekade på Sitt Hjärta.
3 Treenigheten.
4 Jesus talade om Sin Ande.
5 Jesus syftade på mig och det sätt Han upprättade mig på och hur Han gav mig en plats i Sitt Hjärta.
6 Treenigheten.
8 Helig Ande.
9 Jag tänkte, okunnig även om Kyrkan...
10 Jesus talar om Sin Helige Ande.
11 Världen.
12 Jesus menar inte bara för katoliker, utan för alla andra också.
13 Det ovanstående Budskapet.
14 Till människorna.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message