DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ingen är god utom Gud - Alla präster borde efterfölja Mig i sina liv
Det Västra och Östra Huset
Jag vill mätta er alla med Mitt Ord

27 november 1996

(Kvällen före 11-årsdagen för uppenbarelsen Sant Liv i Gud.)

frid vare med dig; du har talat väl till Mitt folk om att all godhet kommer från Mig; ingen är god utom Gud och Jag förser varje varelse med Min godhet; Jag fyller deras behov så att de inte saknar något; Mina djup är rikedom och Min frikostighet är stor;

Vassula, Mitt gladlynta sändebud, du är inympad i Mig, ta emot Min Helige Ande och var inte rädd; Jag säger dig, frukta inte för världen, denna världen har blivit hednisk genom sitt avfall, men eftersom Jag är Herre över både levande och döda är det Min avsikt att uppväcka de döda; Min avsikt är att förnya Min Kyrka och Jag ger dig detta uppdrag, ett uppdrag som övergår din förmåga och dina möjligheter, men glöm inte vem som är med dig; Jag är med dig och Jag är Styrka och Kraft; ingen kan säga att allt som hittills har utförts har blivit gjort av dig; av en människas obetydlighet förväntar man sig ingenting, Jag utvalde ett okunnigt barn för att hela detta verk skulle utföras av Mig;

så gå i Mitt Namn, fortsätt att förkunna Mina Budskap som är en läkande balsam för mänskligheten; tappa inte modet när strömmen stundom går emot dig, håll fast vid Mig; stå orubblig när prövningar kommer i din väg; i kampen mot avfallet har du ännu inte fått kämpa ensam; kom ihåg, Jag är med dig .... och Jag känner Mina Egna;

Mitt Hjärta sörjer ständigt över att se dessa i Mitt Hus som saknar uppriktighet och som inte arbetar med Min Ande för att förena Påskens datum; Jag ber dig att be för dem, be att Min Fader får förändra deras sinnelag, så att de, när Min Helige Ande öppnar deras ögon, ångrar sig och erkänner sina fel som hindrade dem att se Sanningen;

be för dem att denna högmodets ande som bor i dem och skiljer dem från Sanningen, lämnar dem och de kommer till besinning igen; be för dem så att Jag kan säga: ”genom deras kärlek kan alla se att de verkligen är Mina lärjungar;” – men än idag håller Satan och hans demoner dem fångna i deras brist på kärlek, ty kärleken är trons tydliga kännetecken; hur kan de säga till varandra: ”Jag har predikat det Glada Budskapet över hela världen; Jag har arbetat för Kyrkans enhet och nu väntar Mig bara rättfärdighetens krona som Herren, min Gud, hållit i beredskap åt Mig från evighet ...” när de fram till denna dag har svikit sitt uppdrag?

alla präster borde efterfölja Mig i sina liv; Jag talar inte om dem som följer Mig och som liknar Min Abel som behagade Oss med sina offer och sin uppriktighet, Jag talar om dem som liknar Kain, och Esau och Judas och de Skriftlärda och Fariséerna; det är om dessa Jag talar, ty deras uppträdande strider mot Mina Heliga Bud; måste Jag, för deras skull, fortsätta att dricka ur er splittrings bägare, den som de har tvingat på Mig?

hittills har Jag inte satt någon press1 på er, 2 istället har Jag bönfallit er att ena Påskens datum, men ni lyssnar inte till Min Ande; ni har utnyttjat Min Faders tålamod; nu ber Jag er på nytt att förena Påskens datum så att Min Ande kan låta nåden lysa över er och föra samman Mitt Hus till ett; idag talar Jag till er men ni värdesätter inte Mina ord i dessa Budskap; när ni en gång kommer att göra det, kommer det att vara försent .... ack! om så bara en av dessa som arbetar för enheten, om bara en av dem inte ger efter för sina lidelser och sina farhågor, utan står upp för att förena Påskens datum, då skall Jag, Gud, upphöja honom;

– men vad Jag ser från det Östra Huset är vredesutbrott, egensinne och rädsla; bröder, men motståndare; du Östra Hus har gjort väl i att upprätthålla Traditionen som Jag förde vidare till er, så som Min fornkyrka utövade Den; däremot låter du inte Min Helige Ande livnära dig tillräckligt för din frälsnings skull och för deras skull som är i förtvivlat behov av frälsning .... du förföljer Min första skörd3 och Mina budbärare, du avvisar dem tillsammans med nådens Helige Ande som lärt dem att vandra på Hans stig; och du fortsätter att jaga bort dem från Mina Helgedomar så som Jag blev bortvisad av översteprästerna på Min tid ....

under tiden skingras Min hjord och antalet själar som går förlorade ökar för varje dag; så Jag säger dig, kom, sök Min Helige Andes gåvor med iver och låt inte Mitt Hus förvissna; Mitt Hus kommer att byggas upp av Min Andes gåvor om du öppnar ditt hjärtas dörr ...

och du, Västra Hus, genom Min Andes Ljus har du insett att en kropp behöver sina två lungor för att kunna andas ordentligt, och att Min Kropp är ofullständig med en lunga; be att Min livgivande Ande förenar er, men hur mycket skall Jag inte lida innan detta sker!4

världen överträder och avvisar Mina Budord och Satan vill förstöra vad Jag har instiftat, han vill förstöra det som Jag, Lammet, lämnade kvar åt er: Min Kyrka; han skapar förvirring och oordning i henne, och Min Kropp slits sönder av en upprorisk ande, en rationalistisk och naturalistisk ande har befolkat Min Kropp, som förkastar Mig i det Heliga Sakramentet; av dessa är det mycket få som fäster vikt vid Mina Intressen, och så många trampar Mina Lagar under fötterna, som om de inte kom ifrån Gud! en motsägelsefull ande vilar över Min Kyrka, men inte så länge till ....

därför bönfaller Jag dig, Västra Hus, att stå upp och avslöja den Onde genom att förena Påskdatumen, så som det var i Fornkyrkans dagar;

den som vill bli stor bland er måste vara en tjänare, och den som vill vara den förste bland er måste vara allas slav; Min Fornkyrka var som ett barn, oskuldsfull och fylld av kärlek, ty hon bars på Min Helige Andes Armar; sedan hörde Jag henne säga: ”jag är inte ett barn längre och Jag kan stå på egna ben nu;” och efter detta lämnade hon Min Helige Andes famn och styrde sina steg på sin egen väg ....

O du barn av Fadern! Min frukt! Min Helige Andes stad och brud, din väldoft har lämnat dig ... återvänd då till Mig som ett barn så skall Min nåd vila över dig och Min Helige Ande, trefalt Helig, skall vara din ledstjärna och din lampa;

för detta behöver Jag verklig fattigdom i anden och ett överflöd av generositet, ack ... men barn är fattiga i anden och generösa, därför att Visheten bor i dem och är deras ledstjärna;

(Senare)

Med Ditt Ord, min Gud,
upprättade Du mig och sjöng för mig
och för alla mina bröder och systrar
denna nya Kärlekssång;

Mina ben förtvinade
och mitt hjärta var förvissnat
och hade blivit ett förtorkat land;
förödelse hade smugit sig på mig i min fullständiga okunnighet,

jag var tom och hungrig och led brist,
och jag fylldes av allt annat än Godhet;

Du Kärlekens Under,
Du kom i min natt,
Du kom till den som hade upphört att finnas till, 

och med Din Muns Andedräkt fyllde Du mig
och förde mig hem.

Och nu kan jag säga:
jag har blivit upprättad i min Faders gårdar
och min kropp fick nytt liv
och mitt hjärta andas och längtar
efter min Gud, trefalt Helig, dagen lång;

Gud, min Frälsare,
Du vet att jag inte är värdig
att vandra i Dina Heliga Gårdar,
men jag älskar Ditt Hus,
jag älskar Huset där Du bor.
Jag är inte värdig att gå till Din Tron
och mättas vid åsynen av Din bild;5

Herre, låt Din skapelse få fröjda sig i Dina Skatter,
ge dem Floder att dricka,
ge dem Manna i överflöd att äta:
hos Dig, min Herre, är Livets Källa,
hos Dig, min Herre, finns Livets Träd,
så kom, kom i vårt mörker,
kom med Ditt Ljus så att vi ser Ditt Ljus;

Herre, min Gud, hör mig och kom till mig.
Kom och förnya Din skapelse,
så att ingenting någonsin kan rubba oss igen!

Ära vare Gud, Du Ärans Gud,
mitt liv ger jag Dig; Amen.

frid vare med dig; dina böner har nått Mig ...6
kan stoftet utföra någonting av sig själv?7 förstår du?

Och ändå har Du hört mina böner. Du måste ha hört och känt mitt hjärta som längtar efter Dig.

Min glädje och Mitt barn, var stark och stå emot alla onda makter, bli kvar i Min nåd och ta vara på Mina Intressen; var Mitt Eko .... gör Min Helighet känd för världen, visa upp Mitt Heliga Hjärtas Rikedomar för alla folk och länder;8

har du inte märkt att Jag har sänt Mina befallningar till skyarna att öppna himmelens portar och låta Floder regna ned tillsammans med Manna? Jag vill mätta er alla med Mitt Ord;

Vassula, de enkla finner Mig och får del av Mig, men det finns tusentals där ute i öknen som är nakna och som svälter; de har klätt sig i dyra kläder men i verkligheten är de nakna, utsvultna och en ömkansvärd syn; fastän de svälter av brist på mitt Ord, tror de att de festar;

det finns ingen tid att förlora, Mitt barn; därför sänder Jag dig i Mitt Namn för att säga dem att Herren har berett en festmåltid för dem ....


1 Genom tuktan.
2 Kristus talar till dem.
3 De som har omvänt sig tack vare ‘Sant liv i Gud.’
4 Jag förstod samtidigt: ”vad vi måste lida innan detta sker! ”Vi” syftade på Påven Johannes Paulus II och Jesus.
5 Avbild eller Ansikte.
6 Det blev tyst och för ett ögonblick undrade jag om Han hade försvunnit.
7 Han ville bara visa för mig att det är genom den Helige Andes Kraft som jag kan höra Honom.
8 Med detta menar Kristus: för alla. Inte bara för katoliker utan för alla.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message