DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall bevara ett frö till ett nytt släkte

3 januari 1995

Kärleken är vid din sida; du är svag, men i din svaghet blir Jag upphöjd;

January 7, 1995

(Epifania i ortodoxa kyrkan)

Min Gud, Jahve, Evige Fader,
Du som så tålmodigt väntar på vår omvändelse, 

kom! Kom och livnär oss med Himmelsk Föda, så att 
alla våra behov tillfredsställs;
Du är känd för Din givmilda Hand,
Du Rättfärdige, kom och rädda oss!
Omvänd den onda människans hjärta till ett gott hjärta,
så att också hon kan förkunna Din storhet.

Jahve, Min Ömhjärtade Pappa,
världen känner Dig inte ännu,
inte sådan Du verkligen är,
och bara om Din Helige Ande bevisar sin kraft,
kan människan inse Ditt Namns storhet
och lovprisa Din ära och Ditt majestät.

Jahve, Du är allas Fader,
låt mänskligheten se och förstå allt som Du gjort
av barmhärtighet,
ömhet och mildhet;
påminn dem, Fader,
att Ditt Rikes majestät och härlighet tillhör också dem,
om deras hjärtan söker det goda.

Jag har gett Dina Ord vidare till alla länder dit Du sänt mig
och jag har följt Din befallning.
Jag har, med mina begränsningar, låtit Din Kärleksfulla Bild 

bli känd för dem
på samma sätt som Du uppenbarade Den för mig, 

så att de också gläder sig och förstår
att de är Dina barn och Din avkomma.
Jag följde Dina föreskrifter
och påminde dem om att också de är av kunglig ätt.

Helige Fader,
Du sänder mig ständigt ut
för att med min röst förkunna Din Kärlekshymn, som ett eko,
och dela Din Kärlekssång med mina bröder och systrar,
jag ber för dem som fortfarande är omedvetna
och lever i glömskans och mörkrets värld, 

att Din Helige Ande må stråla över deras själ,
som tusen solar i en. 

Ja, låt Din Helige Ande,
som överglänser alla stjärnor,
förvandla varje själ till en obefläckad spegel, 

en godhetens avbild,
innan de försvinner i glömskan som om de aldrig funnits till.
När de blivit upprättade kommer också de att gå ut med iver, i fullkomlig dygd,
och förkunna en synlig bild av Din Härlighet och Din Makt, 

eftersom de skulle erkänna det som är mest gudomligt.

Fader,
Livets Källa, det Eviga Livets Källa, Brudgum,
Din närhet väckte varje fiber i mitt arma hjärta,
och gjorde det möjligt för mig att tränga in i Dina mysterier
och Dina outtömliga rikedomar.
Hur kan jag, i min synd, räknas 

som en av dina arvtagare?
Knappt var jag född, förrän jag syndade och upphörde 
att vörda Dig,
jag syndade och upphörde att finnas till. 

Den lera som Du format blev Din fiende. 

Ditt altare förvandlades till ett tillhåll för ödlor och spindlar, 

ett tecken för onda böjelser och ondska,
jag var sannerligen långt borta från den Gudomliga Sanningen. 

O svaga själ!
ditt liv är så kort här på jorden!
vad hade det blivit av dig!
Rättvisans ljus var redo att drabba min själ;

Men Du, i Ditt begär att befria och rädda,
var långt starkare än själva Döden,
än Mörkrets och Förgängelsens krafter,
och Du flödade över mig, Fader, som en Flod;
du helade det som varit sårat till döds;
Du uppväckte det som varit dött och förruttnat.

Och Din undervisning, Herre,
som jag fick ta emot när Du besökte mig; 

redan nu övergår den mitt mänskliga förstånd.

Min Fader, Du är full av medkänsla och barmhärtighet,
Du är fördragsam och förlåtande,
så vänd inte bort Din Blick från oss,
utan led oss alla tillbaka till Dig på den rätta vägen.

Min utvalda dotter, Jag ger dig Min Frid .... Jag skall uppfylla din bön, men när Min Kärlek blir avvisad, vad skall Jag då göra? Jag prövar alla vägar för att rädda er från den flammande elden och Jag söker överallt efter något sätt att kunna rädda er alla;

Din Helige Ande är Livets Andedräkt.
Han lyfter oss, förnyar oss
och låter oss av nåd
tränga in i Dina mysterier.
Din Helige Ande förvandlar oss
till levande och heliga Tabernakel,
en Tron för Din Sons majestät,
en återglans av Din Avbild
och till arvtagare i Ditt Rike.

Fader, tillåt himlarna att öppna sig, nu detta år
och låt det strömma som aldrig förr
av Din Helige Ande över oss,
då skall vi alla lära oss att älska himmelska ting
och inför Ditt Ansikte skall vi jubla i glädje.
De döda benen skall blomstra på nytt
och än en gång prisa Dig, och tillbe Dig.

åh, 1 Mitt barn, det gläder Mig att höra din iver med hänsyn till din svaghet; Jag skall hålla Mitt Löfte; Jag skall utgjuta Min Ande som aldrig förr i historien över hela mänskligheten och uppvisa Hans makt från jordens ena ände till den andra, och ge befallning om en förnyelse och återupprättelse av Min Helgedom ....2

men ändå, Min Vassula, inte alla är värdiga Mitt Rike; Min fördragsamhet är stor, men Min Rättvisa är lika stor; Jag måste först släppa lös en brännande het andedräkt, för att upprätta Rättvisan; Min Vassula, Jag måste förgöra Odjuret och dess efterföljare genom att slunga ut åskans dån och blixtens ljungeldar från Min Tron, för att krossa de gudlösa och denna världens rike; Min Rättvisa skall förfölja allt som inte kommer från Mig;

Jag är mild i Mina domslut; hade Jag inte varit det, skulle ingen av er varit vid liv idag, Jag kunde ha utplånat er på ett ögonblick; men ser ni hur sen till vrede Jag är? vem skulle då drista sig till att säga: ”vad har du gjort med oss?” när Jag förkunnar Min dom över jorden? alla dessa år har Jag tillrättavisat er steg för steg och givit er alla möjlighet att ångra er, men så många av er har från första början givit större ära åt döda ting än åt Min eviga härlighet; guld och silver3 tjusade er och ni har fäst er vid dessa ting, och överhopat dem med de hedersbetygelser som tillkommer Mig ....

Jag skall dock beskydda alla dem som omvänder sig, och bevara ett frö till ett nytt släkte för kommande tidsåldrar; de som älskade ondskan och den fördärvade mänskligheten skall inte undkomma sitt straff .... var och en skall kallas fram inför Min Tron och avlägga räkenskap för hur de levt sitt liv;

dotter, denna korta försakelse, att inte kunna ta emot budskap,4 var för att du skulle gottgöra för syndare; uthärda smärta5 utan att klaga, Jag behöver gottgörelser, Jag behöver givmilda själar, ser du hur generös Min Son var mot dig? Han lät dig veta det innan det skedde6 så tvivla inte på Hans givmildhet; kom, tillåt Mig att använda dig till att bygga upp Mina sönderbrutna altaren; Jag skall föröka Mina ynnestbevis så länge som du ger akt på Mina Intressen och Mitt Hus;

Gud-är-med-dig, så frukta inte; Jag är med dig; Jag är förenad med dem som älskar Mig; kom, Jag välsignar dig;


1Han suckade.
2 Jag förstod det som Guds folk.
3Gud menar: pengar.
4 Gud hindrade mig från att vara under diktamen, vilket är mitt sätt att samtala med Gud.
5 Såret på min högra sida.
6 On Den 26 december 1994 sade Jesus att Han skulle ge mig ett tecken på Sitt Lidande.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message