DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Västra Hus håller på att plundras
Öst och Väst skall bli ett enda rike

24 oktober 1994

Vassula av Mitt Heliga Hjärta;1 skulle det låta bättre om Jag sade: Vassula av Pantokratorn?2 du är tillägnad Mitt Namn; Jag är En och Densamme,3 men människor har styckat upp Mig;

den som sår splittring får skörda förstörelse; den som sår fördomar får skörda dårskap; har ni inte hört att dåren lägger armarna i kors och tär på sitt eget kött? allt kött som täckte dem är borta och deras ande också, inget av dem återstår utom förtorkade ben; Mina Namn är Heliga,4 men människor har lagt beslag på Mig och har fördrivit Mig från Mitt Eget Hus, från Min Egen Stad och nu från Min Egen Helgedom:5 de förtrycker Mig och tynger ner Mig; stolta och övermodiga nöjer de sig med att leva i en öken; men Jag avser att i dessa kommande dagar visa er Mitt Stora Namns Helighet som har vanhelgats till följd av er splittring;

Jag säger dig, dotter, ser du hur ditt folk lever oberörda och i en skrämmande liknöjdhet inför arbetet för enheten?6 Jag skall inte tillåta detta längre; Jag skall sträcka ut Min Hand till de mest avlägsna platserna i ditt land och omstörta dessa köpmän7  som hindrar Mitt folk att förenas; Jag har upplyft dig till att vara ett enhetens tecken, ett tecken på Min Barmhärtighet, ett tecken på Min Kraft, men deras skrytsamma övermods lidelser har gjort dem blinda;

idag kunde Jag säga: ”må deras ben brinna” och ta hämnd; Jag kunde låta ditt land bli en änka, men i Min Barmhärtighet och för Min Kärleks skull skall Jag från Öster upphöja åtminstone en, som skall säga till sin broder:8 ”kom och beträd min mark; kom och ät från mitt bord, kom och drick med mig; mina vinfat flödar över av nytt vin; låt oss föra våra lamm på bete tillsammans och skapa ett Eden av våra betesmarker; vår Gud! se vad våra händer åstadkommit i Din Helgedom!”

Mitt Västra Hus håller på att plundras; Jag bad dem att samlas under Petrus,9men de har inte förstått och gör istället motsatsen; många inifrån detta Hus säger: ”hur kommer det sig att vi måste ha en ledare,10 och varför just denne ledare?” Jag varnade er för att kardinaler skulle vända sig mot kardinaler, biskopar mot biskopar och präster mot präster; Jag utvalde Petrus till att föda och skydda Mina lamm, men upprorets ande som nu växer sig stark, har nått sin höjdpunkt; detta var den stora Prövningen som Jag varnade er för; 11

Mitt Västra Hus håller på att plundras, men vinden från Öster skall blåsa upp och tillsammans med Min Andedräkt blottställa plundraren; många av ditt folk avvisar Mitt Rop efter Enhet och har anpassat sina steg efter sin egen väg; de kallar sig rika, men var är deras rikedomar? ....

”hur kommer det sig att du har blivit en dålig vinranka? kan du säga att du inte har syndat? finns det ett enda område där du inte har syndat? du, Mina Helgons närmaste vän! Min Moders barn! varför, varför har du blivit så motsträvig? vad betyder dina ändlösa ceremonier till Mig när du lovprisar Mig endast med dina läppar? ja, ni har hållit fast vid Min Tradition och det är därför svärdet inte skall falla över er, men ni har åsidosatt Mina Två Största Bud, och följer dem inte; varför skiljer ni Traditionen från Buden? 12 även om ni höljde er med myrra och rökelse, skulle Jag ändå känna doften av er skuld! öppna nu er mun och låt Mig mätta er så att ni intar livet; säg inte: ‘vi vill gå vår egen väg’; återvänd till Mig och erkänn er skuld!”

och du, dotter, ropa ut Mitt Budskap med hög röst och profetera, säg: ”Jag vet allt om Mitt Hus på den Västra stranden, nära Livets Flod och Jag vet också vem i detta Hus som förblev trogen mot Mig; dotter, vad ser du utanför detta Hus?

Jag ser ett lejon som stryker omkring Huset, ivrig att komma in i Ditt Hus från ett sidofönster. j

ja, lejonet har lämnat sin kula; dotter, en förödelsens ande går omkring; ängel efter ängel följer tätt efter varandra för att varna er alla och säga er att Min Stad på den Västra stranden kommer att stormas av förstöraren och det skall ske med mycket våld, för att motsäga och gå till strids mot Min Lag, Min Tradition och Min Gudomlighet; hela landet skall försänkas i fasa;

era heliga, Mina budbärare och Mina profeter kommer att hindras så att de inte kan fortsätta med sitt uppdrag .... och över er skall ett djupt mörker falla medan Fienden, som är en lärd man, kommer att förvisa Mitt Eviga Offer, i tron att hans gärningar skall passera obemärkt tillsammans med hans hemliga synder; Min Hand skall falla över honom plötsligt, och fullständigt förgöra honom; den Natten har förutsagts i Skriften; men han har, tillsammans med andra, svurit en ed vid Odjurets mun med glädje, och de vördar endast Odjuret för den makt det har gett dem; ve dessa Odjurets tillbedjare! de kommer att gråta och klaga;

nu, dotter, vad ser du på den andra stranden, vid Mitt Östra Hus?

Jag ser ingen stad, landet är platt och sandigt som i en öken; men jag ser också ett grönt skott skjuta upp i denna öken.

lyssna och skriv: härlighet skall lysa från den Östra stranden; därför säger Jag till det Västra Huset: vänd din blick mot Öster; gråt inte bittert över Avfallet och förödelsen i ditt Hus; bli inte bestört, ty i morgon skall du äta och dricka tillsammans med Mitt rotskott från den Östra stranden; Min Ande skall föra er samman; har du inte hört att Öst och Väst skall bli ett rike? har du inte hört att Jag skall fastställa ett datum?13

Jag skall sträcka ut Min Hand och skära in dessa ord på en stav: Västra stranden, Petrus Hus, och alla som håller sig till honom; sedan skall Jag på en annan stav skära in: Östra stranden, Paulus Hus, tillsammans med alla som håller sig till honom; och när de som bor i de två Husen säger: ”Herre, förklara för oss vad allt detta betyder”, skall Jag svara dem: ”Jag skall ta staven där Jag skrev Paulus namn och alla som håller sig till honom och Petrus stav och hans trogna, och föra samman dessa till en; Jag skall göra en stav av dessa två och hålla dem som en; Jag skall binda ihop dem med Mitt Nya Namn; detta skall vara bron mellan Väst och Öst; Mitt Heliga Namn skall hålla samman bron, så att ni utbyter era ägodelar över bron; de skall inte längre utöva tjänst ensamma, utan tillsammans och Jag skall härska över dem alla;

– vad Jag har tänkt ut skall ske, och om människor säger till dig, dotter, att dessa tecken inte kommer från Mig, säg dem då: ”frukta inte, har ni inte hört att Han är Helgedomen men också Stötestenen? den Klippa som kan slå ned de två Husen men också bygga upp dem igen som ett enda Hus?” detta är vad du skall säga dem, dotter;

Jag, Gud, är med dig; Jag skall låta Min Ande överflöda i många fler hjärtan;
kom, Jag älskar dig; ta emot Min Frid;

(Ikonen ovan visar St Petrus på den vänstra sidan och St Paulus på den högra sidan. Tillsammans, som två pelare, håller de upp Kyrkan. Inuti den är Måltiden: den Heliga Eukaristin (i min vision är det Livets Flod). Över dem är Kristus, Översteprästen och Kyrkans Huvud.)


1 Jag tänkte att genom att kalla mig så, kommer de ortodoxa att fortsätta vända sig emot mig, eftersom Han använder katolsk terminologi.
2 Grekisk ortodox terminologi.
3 Han är Samme Kristus.
4 Kristi olika Namn, som: Allhärskaren (Pantokratorn), Gudomliga Hjärtat, Ichtys, Alfa och Omega, Immanuel etc.
5 Kristus har inte bara ”kastats ut” från sitt Eget Hus, till följd av frågor som rör terminologin, men i väst har man också börjat avskaffa det Eviga Offret.
6 De grekisk ortodoxa ‘hoppade över’ många av de ekumeniska mötena.
7 Köpmän står här för dem som slår vakt om sina egna intressen och inte Kristi intressen.
8 Den västliga brodern.
9 Hänvisar till budskapet 3 juni 1988.
10Hänvisar till budskapet 16 maj, 1988.
11 Hänvisar till budskapet 16 maj, 1988.
12 Med andra ord: ”ägna lika mycket tid åt de Två Buden som ni gör åt Traditionen.”
13 Jag förstod att Kristus hänvisade till alla Hans Budskap om enhet, som kallar oss att förena Påskens datum. Bara detta tycks ‘lugna’ Honom och släcka Hans törst efter enhet. Kristus har lovat att om vi förenar Påskfirandets datum, kommer Han att göra resten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message