DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kan någon som är så liten vara ett hinder för den Allsmäktige?
Jag skall inte tvinga Mig på er

25 oktober 1994

Ju närmare vi kommer Gud,
desto närmare kommer Han oss.

blomma, Jag, Jesus, välsignar dig: bed, samtala med Mig och älska Mig; var tillsammans med Mig på detta sätt; Jag känner iver och glädje över att utföra detta verk med dig; låt det också vara din iver och glädje;

Ditt tal är idel sötma,
hela Ditt väsen är ljuvlighet. 1

tillåt Mig, gren-på-Vinstocken, att bevisa nåd mot dig och ge dig Mitt Hjärta så att du får ärva Min ära och rikedom; kom till Mig, du som längtar efter Mig, så skall Jag mätta dig och ge dig Mitt Hjärta i Eukaristins fördolda form och förvandla dig till ett levande tabernakel; du får ärva Mig .... var nu snäll och skriv ner Mina tidigare budskap;

Jag, Jesus, älskar dig och välsignar dig; ic;

(Senare vände jag mig till vår Evige Fader.)

Min Herre, min Skapare, jag älskar Dig.

älska Mig och känn dig också älskad av Mig; stanna kvar nära Mig och låt ditt hjärta bevara allt som Jag har gett dig;2 med Mig kommer du att lära dig; låt Mig få fortskrida med Min Plan genom att du ger Mig mer av din tid;

Är jag ett hinder för Din Plan?

(Han sänkte Sin blick och såg rakt på mig.)

kan någon som är så liten vara ett hinder för den Allsmäktige?

En mikrob kan vara en plåga för någon som är mycket större än mikroben.

Vassula, du har inte förstått innebörden av ‘liten’, inte heller har du förstått innebörden av Mitt Sinne;3 du behagar Mig .... kom, var inte så motsträvig; gläd dig i Mig och fatta mod;

Jahve?

Jag Är; Jag är din Fader;

sök förstå Mina Ords innebörd; har du inte hört att Jag förödmjukar de höga träden och låter de låga växa till? kom, du har ännu mycket kvar att lära ....

Jag välsignar dig och det uppdrag Jag har anförtrott åt dig;

(Senare)

Herre, sedan Du gav mig en smula Liv och befallde mig att föra vidare vad Du har gett mig, från det ögonblicket har jag varit hotad till livet. Hur många är det inte som smider planer emot mig?

Utan orsak angriper de mig, de anklagar mig för att göra vad Du befallt mig att göra. Varför dessa intriger emot mig?

frid vare med dig; Jag skall inte överge dig; frukta inte; har du förstått innebörden i Psalmen du läste?4 Jag lät din hand slå upp och läsa denna del av Skriften;

Men varför angriper dessa människor mig utan att studera min sak, utan att läsa Ditt budskap, eller ens träffa mig för att tala om saken?

därför att dessa människor kommer till Mig5 druckna av sitt högmod; varje vision, varje ord som yttrats av Mig kommer att vara förseglade, och Mina underverk kommer alltjämt att framstå som nonsens för dem; har Jag inte sagt att bara de ödmjuka kommer att glädja sig åt Mina budbärares steg? detta är orsaken till att de inte hör eller förstår när Jag talar; de ser oförstående på varandra, för Jag har låtit en slöhetens ande komma över dem .... på dem uppfylls därför Jesajas profetia på nytt:

”till siarna säger de: ‘sluta upp med era syner’; och till profeterna: ‘sluta att predika det rätta för oss’;”6 och nu ställer Jag dessa frågor till dig: är du fortfarande villig att vara Mitt Eko? är du fortfarande villig att bära Min Nya Sång7 i din mun? och är du fortfarande villig att bära Enhetens Kors tillsammans med Min Son, Jesus Kristus?

JA Herre!

själ! kom i Min Famn!8

(Plötsligt hördes Jesu Röst.)

dotter! ditt givmilda hjärta skall släcka Min törst!

(Sedan talade också den Helige Ande med rörelse)

du välsignade, Jag skall fullborda Mitt Verk i dig och Jag skall fortsätta att låta källor bryta fram i ravinerna; Jag skall förse varje själ med outsinligt vatten;

(Omedelbart efter att den Heliga Treenigheten hade talat, omfamnade vi varandra hastigt. Fadern omfamnade mig, sedan Sonen och sist den Helige Ande. Vid dessa omfamningar befann sig min själ i fullständig samklang med min himmelska Familj, så totalt som jag aldrig tidigare hade känt. Jag kände att jag tillhörde dem och ingen annan.)

(Fadern talade på nytt)

dotter, om du vill lyda Min Vilja, skall Jag visa Min makt på dessa människor genom lydnad9 och göra slut på Avfallet; för att bevara Mitt Namns helighet kommer Jag att ta var och en av dem åt sidan och fråga dem: ”är du Faderns barn?” och när våra ögon möts kommer de att ropa till Mig: ”min Fader! är jag fortfarande värd att vara Din? jag har syndat, jag har blivit en spetälsk, en förvildad gren på Vinträdet, på grund av min olydnad mot Dig har jag dött och förmultnat för länge sedan!

(Sedan talade Sonen)

men Jag är Uppståndelsen; Jag ensam är Visheten, också du är en del av Min Kyrka och Jag kan använda dig; Jag kan hela dig och även du kan få bli Mitt vittne; Jag har makten att göra dig till ett ljus för folken så att Min Frälsnings Plan når till jordens yttersta gräns;10 idag skall Jag sända Min Helige Ande till dig, för att blåsa liv i dig och upprätta dig;

(Den Helige Ande fortsatte nu)

Jag skall inte tvinga Mig på dig; öppna din dörr 11 så skall Jag låta Mitt Ljus lysa i dig; Jag kan få dig att växa och ge dig ett tal som förhärligar Vårt Mysterium;

i din tystnad kommer du att höra Min Röst undervisa dig om Vägen; Jag kan förvandla dig från en hedning till en troende och sedan ge dig Vishetens Kunskap, och om du förblir Oss trogen, skall Jag klä dig i Vår Härlighets Rikedomar och befria dig från ditt elände, så att du i din tur kan komma din nästa till hjälp; för dig skall Jag uppenbara Min Skönhet och Min Helighet och du skall bli hänförd i beundran av Min Närvaro;

Jag är Livets Träd, var och en som har Mig planterad inom sig, har evigt liv; Jag kan förvandla din själ till ett Eden, till ett Paradis; med Mitt Gudomliga Ljus kan Jag förvandla din själ till en sol, klarare än alla himmelens stjärnor, ty Jag är en sol som ingen kan nå; du kan få en oförgänglig kropp om du låter Mig förbli i dig, och liksom en vind över dig skall Jag vederkvicka din själ och förvandla den till en fullkomlig avbild av Kristus; och fast du då ännu lever bland människor, kommer dina tankar vara i himmelen, och fastän din kropp rör sig bland människor, kommer din själ och ditt förstånd att vara som en ängels, som vandrar i Vårt Rikes Förgårdar, bland änglarna; om du öppnar ditt hjärtas dörr för Mig skall Jag sätta ditt hjärta i brand och befria det från lasten av dina lidelser; Jag skall gång på gång sätta ditt hjärta i brand och bränna upp alla dina lidelser, hur obetydliga de än må vara, dessa som håller dig fjättrad till den här jorden;

Jag är den som uppenbarar Sonen och Sonen är den som uppenbarar Fadernc12 och är Faderns avbild; den som får nåden att se Sonen, han ser Fadern, 13 och den som urskiljer Min Helighet urskiljer Sonen och Fadern, kom och låt Vägen bli din arvedel; Vi skall bära ditt förstånd, din själ och ditt hjärta i Oss, så att du lever i Oss och blomstrar, och bryter sönder alla band som höll dig fjättrad till den här världen;

kom! kom och låt Vår Härlighet bli din arvedel; Vi skall bära dig, som när en brudgum bär sin brud över tröskeln till sin kammare, så skall Vi bära dig in i Vårt Rike; och Jag skall överösa och mätta dig med Mina outsägliga välsignelser;14 och för att behålla dig vid liv skall Jag lära din ande att ropa till Fadern: ”Abba!” Jag skall lära dig att leva i Oss, röra dig i Oss och andas i Oss; Jag skall lära dig att vi är Liv och i Oss kommer du aldrig att upphöra att vara till;

Salig är den
som lidelsefullt längtar efter Dig,
han skall få äga Dig,
och därigenom bli trefalt välsignad.
Du mitt livs Under
vad har jag gjort för att få äga Dig?
Odödliga Majestät,
Obeskrivlig, bortom alla ord,
vad har jag gjort för att Du så förenar mig med Dig?

(Kristus talade)

Jag ville att du skulle bli Min följeslagare i Kärlek; 
kom;


2  Trots att mitt minne inte är det bästa och jag är glömsk av naturen, så är det inte så när Gud undervisar mig. Han behöver bara lära mig något en gång och jag glömmer det aldrig.
3 Jag kände att Herren var road.
5 När Saul förföljde de kristna och Jesus uppenbarade sig för honom, frågade Jesus honom inte: ”Varför förföljer du de kristna?” Han frågade honom: ”Varför förföljer du mig” Och han sade sedan: ”Jag är Jesus, den som du förföljer.” När jag blir angripen, är det Gud de angriper eftersom detta inte är mitt verk.
8 Faderns Röst var full av glädje.
9 Det betyder genom vår lydnad.
11Det betyder hjärtats dörr.
12 ”Den som har sett Mig har sett Fadern”. Joh. 14:9.)
13”Tror du inte att Jag är i Fadern och Fadern är i Mig?”Joh. 14:10.)
14 Nådegåvor.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message