DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt ingen människa förtrycka dig
Förena Mitt folk till ett hjärta

18 oktober 1994

Mitt lilla barn, Jag är Jahve, din Evige Fader; långt, långt bort från detta outhärdliga sällskap1 har Jag fört dig, för att du skall vara i Mina Gårdar; var uthållig i ditt arbete och låt Mig ta över dem som förföljer dig; säg:

”Fader, i Din Rättfärdighet,
fräls Mig från falska tungor,
kom snart, Gud, i Din stora Kärlek;
svara mig, min Herre;”

och nu säger Jag dig: Mitt barn, Mitt barn, om också tiotusen av Min Fiendes här reste sig emot dig, så frukta inte, Jag är bredvid dig för att försvara dig; Min Närvaro är din Sköld; vem är Min like? vid vem vill du likna Mig? med vem kan du jämföra Mig? Min Närvaro är Ära och Majestät; låt ingen människa förtrycka dig; det är du, Mitt barn, som skall återställa Mina helgedomar2 åt Mig; Jag har inte utsett dig för din berömmelses skull, utan för Mitt Namns skull; Jag har inte uppväckt dig för din egen ära utan för Min; Jag har gett dig en lärjunges tunga, till att förkunna Min Frälsnings Plan dag efter dag ...

börja arbeta, Mitt utsäde, och Jag skall vara med dig; Jag har redan försett dig med en flammande låga som ingen kommer att kunna utsläcka; Jag skall föröka Mina tecken i dig; Jag har många fler i Min Egen skattkammare; Jag skall ge Mina tecken efter det mått som du får från dina förtryckare; Min Son skall visa Sig i ditt ställe och uppenbara Sig för din omgivning; kan någon säga att Jag undanhåller tecken för dem? kan någon säga att Jag inte är Upphovsman till Mina frälsande och helande gärningar? kan någon klaga på att Jag håller Min högra Hand gömd? vem annan än Jag skulle kunna ge er ett kungligt gästabud i denna öken?3 vem kan klyva klippan i öknen, och släcka er törst med outsinliga vatten?4 vem, om inte Jag? öppna dina ögon, släkte, och ge akt på Mina under; och du, dotter, eftersom Jag har befriat dig, vägled Mitt folk till Mitt Hus;

förena Mitt folk i Mitt Hus, där de också skall få sin frihet; förena Mitt folk till ett hjärta; följ detta bud:

låt dina läppar vittna om Min Barmhärtighet; uppliva denna tynande låga5 och fortsätt att bygga upp Mina altaren6 och Mitt Hus; ingen kommer att belägra Mitt tält;7 det finns en legion av rasande demoner som gömmer sig under andra tält,8 som vill rycka upp allt det hopp Jag har gett er och fylla er med skräck, men sjukdom skall förtära deras kött och maskar skall täcka dem .... ta emot Min Frid och upphör aldrig att be för dem som inte omvänt sig;9 Mitt Hjärta värker i Mig, Mitt barn, för Jag ser ända till jordens yttersta gräns och vad Jag ser är inte vad Mitt Hjärta begär .... er Fader råder över allting, men inte över er frihet .... och människan har fördärvat sin frihet ....

älskade, be så att de som är döende får tid till att gottgöra; varje droppe kärlek används för deras frälsning; många som ligger i gruset andas fortfarande, 10 så be för dem att Jag vederkvicker deras själ; kom ihåg, du har befriats för att befria dem ur gruset;

kom, Jag, Jahve, älskar dig; Jag välsignar dig;


1 Mina förtryckare.
2 "Helgedomar" står här för "själar".
3 ”Ett kungligt gästabud” betyder Guds tecken, underverk och kraftgärningar och Hans Helige Andes verk, som så rikligt kommer över oss.
4 ”Klyva sönder klippan” står för Guds makt att sända Sin Helige Ande likt en flod i den öken vi har skapat.
5 Med detta menas: detta döende släkte.
6 Altaren symboliserar själar.
7 Detta betyder att ingen kommer att invadera min själ (tält), eftersom den är Guds boning och Hans egendom.
8 Tält betyder själ. Gud menar att demoner använder människor för att genomföra sina uppdrag.
9 Just då kände jag att Gud var mycket ledsen och liksom uttröttad. Sedan, som en far som anförtror sin sorg för sitt barn, förklarade Gud för mig varför Han var bedrövad.
10 Jag förstod också: andas knappt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message