DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ena Påskens datum
En del av Min Kropps lemmar har förblindats

31 maj 1994

Min Herre?

Jag Är;

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, gläd dig och inse hur Jag från ett förtorkat träd förvandlade dig till ett fruktbart träd, Jag gav dig liv med en enda blick från Mig; så gläd dig, dotter; Jag Är är med dig; frukta inte, Mitt barn, lyssna och skriv:

varje Påsk måste Jag dricka av er splittrings bägare, denna bägare tvingas på Mig; men även du, dotter, kommer att dricka av den; du skall dela med Mig det bittra – det som människohänder tillfogar Mig; ju längre det dröjer innan de enas om tidpunkten för Påsken, desto strängare blir den dom som detta släkte får ta emot;

Min Återkomst är nära och ve det hjärta som är förhärdat! ve det hjärta som är delat! ve det hjärta som är oförsonat! “de skall kastas ned i helvetet!”1 de av Mitt Hus som idag utmanar Mig och vårdar förödelsens styggelse i sitt hjärta, deras namn skall Jag stryka ut ur Livets Bok för deras hädelse; många av er, släkte, lyssnar till Mina Ord men förblir overksamma i en slöhetens ande; varför låter ni er besegras och behärskas av er otro?

ert avfall har förhärdat era hjärtan och Jesajas profetia gäller och går i uppfyllelse även idag: “ni skall höra och åter höra, men inte förstå, se och åter se, men inte urskilja; ty detta folks hjärta har blivit förstockat, deras öron är döva och de har stängt sina ögon, så att det inte kan se med sina ögon, höra med sina öron, förstå med sitt hjärta, och så omvända sig och bli helade av Mig”;2 omvänd er! ty Himmelriket är nära;

se er omkring: en del av Min Kropps lemmar har förblindats av sitt rationella tänkesätt, en slöhetens ande har kommit över dem; idag talar Jag med hjälp av dem som är Ingenting, för att visa Min Oändliga Barmhärtighet för hela världen, men endast en handfull kan höra och se Mig; de övriga fick aldrig höra eller se Sanningens Helige Ande;3 men på samma sätt som de som hörde Nådens Helige Ande, är också de älskade av Mig, och därför håller Jag än idag tillbaka Min Faders Hand från att falla över dem;

nej, dotter, de fick vare sig höra eller se Sanningens storhet, och de kommer aldrig att göra det, inte förrän deras sinne förnyas av en andlig revolution; så länge de på ett intellektuellt sätt går i sina gamla banor kommer de att förbli i mörkret och stå främmande inför Mina tecken och under; så länge de förlitar sig på sin egen ande kommer de att fortsätta med att skärskåda Min Sannings Ande utan att känna igen Honom; Han som nu talar till dem; med tillslutna ögon och döva öron kommer de att fortsätta förkunna sina lagar istället för Min Lag; de kommer att försöka förvränga tider och ord, och i sin trolöshet kommer de att upphäva Mina Traditioner till förmån för mänskliga motsvarigheter, utan den Sanning som finns i Mig;

de kommer att berömma sig av sina bedrifter, men de kommer att prisas endast av den fördärvade världen och inte av dem som Jag har tecknat med Mitt sigill; ja,4 världens barn kommer att jubla och fira denna tilldragelse genom att utväxla gåvor; men Mina Egna kommer att fälla tårar av sorg och klä sig i säck och aska, och bönfalla om att denna orättfärdighet, denna förödelsens styggelse inte skall vara för evigt;

Mose skrev: ”de som håller fast vid Lagen skall få liv genom den”; och idag säger Jag er: "de som håller Mina Traditioner skall få liv genom Dem;" och när ni bekänner att Jag, Jesus, är Herre, uppstånden från de döda, då skall ni bli räddade;

när ni av hela ert hjärta uttalar Mina Instiftelseord under förvandlingen i Eukaristin, kommer ni att bli räddade! det är därför Jag i Min Oändliga Kärlek kallar er att sträcka era händer endast efter himmelska ting; be att Min Ande vägleder er så kommer ni inte att falla för frestelser; låt er ledas av Min Ande så kan inga frestelser nå er själ ....

ni har läst hur det blev skrivet att Min Kyrka skulle få lida och förföljas under Upprorsmannens styre, förrådd av sina egna, ni kommer nu att bevittna detta och alla visioner kommer att gå i uppfyllelse;

Varför måste allt detta ske, Herre?

ack! många av era herdar sover, och Mina lamm är förskingrade med så få som kan samla ihop dem;

Herre, är det för att vissa av Dina herdar föraktar Dina varningar? Är det för att de tar allt som ett hot?

det är för att Jag avslöjar deras nakenhet; Mina Ögon är alltför rena för att se på synd och likgiltighet och Jag står inte ut med orättfärdighet längre; hör Mig: deras otro inför Min Helige Andes gåvor står i vägen för Mig! om de bara visste vad Jag, Gud, erbjuder dem, skulle de istället ha frågat efter fler underverk;

men har ni inte hört: ”med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få; ty den som har, han skall få; men den som inte har, från honom skall tas också det han har!”5 rikedomens lockelser6 vann insteg i dessa människor och kvävde Mitt Ord,7 och därför frambringar de ingenting; därför skall Mitt Rike tas ifrån dem och ges åt ett folk som kan frambringa dess frukt;

Jag, Jesus, välsignar dig, dotter, ta emot Min Frid och smek Mig med din kärlek; ic;


3  Jag undrade varför och Han skyndade sig att tillägga följande, det var som om Herren ville undvika några missförstånd.
5  Mark. 4:24-25.
6  Jesus menar ‘högmod’. Andligt högmod.
7  Jag förstod att även om de studerar Skriften så tränger de inte in i meningen i Ordet utan förstår det i ljuset av sitt eget förstånd och inte i den Helige Andes Gudomliga Ljus.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message