DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har uppväckt dig

27 maj 1994

stöd dig mot Mig, dotter; tillåt inte de döda1 att dra dig tillbaka till sig; har du ätit av Min frukt?

Ja, jag har ätit Dina Ord och de är Liv.

och du har fått liv på nytt; Jag är Uppståndelsen; du har uppstått;2

lär dig hur Min Ande arbetar; Min Ande rördes djupt av att se dig ligga död bland de döda; tillsammans med andra hade du kastat dig ner i gravens djup, ner i mörkret, i förruttnelsens djup;3 lem-i-Min-Kropp, Min Stad, du hade öron men hörde inte; du hade ögon men såg inte; nedtyngd under dina synder höll du på att kvävas i stoft omgiven av stoft; 4 ändå föddes inte en enda av er där; och Jag uppfylldes av sorg när Jag såg er i ert armod; Mina Ögon var förgråtna av smärta; Jag ropade efter er dagen lång, men inte en enda av er lyssnade till Mina bönfallande rop; för att förhärliga Mitt Namn och de Händer som har skapat er och omslutit er, och för Min Trofasta Kärleks skull, lät Jag dina ögon skåda Mitt Ansikte och Mitt Ljus lysa över dig; Allmakten stod inför dig, ansikte mot ansikte, och i överflöd andades Min Helige Ande Livets Andetag i dig, Uppståndelsens Andetag; Ordet smorde dig sedan och inrättade Sin Kungliga Tron i dig; och för att ära Sin Krona i stoftet,5 reste han dig ur stoftet och triumferande i dig, som blev Hans Styrkas blomma; du förstår, dotter, Min Kärlek uträttar underverk för de döda ....

sedan talade Jag i Min helgedom,6 Jag öppnade den och trädde in i Min boning i ära; det var Jag som vederkvickte dig, stad, så att Svek och Bedrägeri omöjligen skulle kunna leda sina arméer mot dig; eftersom du blivit upprättad för att följa en Konung7 i Hans segertåg;

och när Jag nu har uppväckt dig, måste du avstå helt och hållet från allt som världen erbjuder dig; när Jag nu har uppväckt dig skall du inte se vare sig åt vänster eller åt höger, utan endast mot det som finns där uppe; låt dina tankar vara himmelska tankar; sök det som är av Mig och inte av stoftet; vid din uppståndelse avklädde Jag dig din världsliga klädnad och nu har Jag smyckat din själ i Min praktfulla Bröllopsskrud;

ja, Jag har iklätt dig Visheten .... och den osynlige Gudens Bild speglas nu i dig för att leda dig till gudomlighet; Jag har bett Fadern att klä dig i Mig Själv så att Jag kan leda dig mot helighet; äntligen fri! .... och i denna avbild skall Jag dra Mitt folk till enhet;

var mild och tålmodig fram till den andra uppståndelsen; du tog emot barnaskapets Ande av nåd, och därför kan dina läppar nu ropa: ”Abba”, en nåd som är stor nog att föra dig till himmelen;

fortsätt med glöd och i förtröstan, ty Jag är din Helige Följeslagare, och även om du är jagad, var tålig och uthärda detta; Jag skall steg för steg lyfta av slöjan som täcker din ande så att du kan framträda med Mig i Min Härlighets fullhet;

Jag Är är med dig; prisa Honom som är Amen och lev för Mig; detta var en kort påminnelse om var Jag fann dig;


1 De andligt döda: det betyder att jag inte ska låta världen fresta mig och att jag ska hålla mig borta från frestelser.
2 Herren talar om den första uppståndelsen, en andlig uppståndelse som den Helige Ande ger.
3Jag kom ihåg att precis innan min omvändelse fick jag en vision av en spetälsk. Den spetälska var jag.
4 Jesus talar om de andligt döda.
5 ”...i stoftet”, uttryck som används av vår Herre och betyder ”i oss”, för vi är danade av stoft.
6 Det betyder: Gud talade inom mig.
7 Honom själv.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message